PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 13 | 37--52
Tytuł artykułu

Polityka i instrumenty Unii Europejskiej w zakresie zwiększania zatrudnienia i zwalczania bezrobocia

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The EU's Policy and Instruments for Increasing Employment and Counteracting Unemployment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest polityce zatrudnienia i rynku pracy prowadzonej w obrębie krajów Unii Europejskiej. Omawia podstawowe dokumenty i ich zalecenia traktujące na temat tej polityki, ze szczególnym uwzględnieniem: Europejskiej Strategii Zatrudnienia przyjętej w Luksemburgu w 1997 r., Strategii Lizbońskiej z 2000 r. oraz Strategii EUROPA 2020 przyjętej przez Komisję Europejską w 2010 r. W artykule podkreślono znaczenie instrumentów finansowych Unii Europejskiej w realizacji polityki zatrudnienia i rynku pracy (Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji oraz program PROGRESS). Zaprezentowano też nowoczesny model polityki rynku pracy, jakim jest flexicurity. Główną ideą flexicurity jest założenie, że elastyczność i bezpieczeństwo socjalne nie są sprzeczne, lecz wzajemnie się uzupełniają i wspierają. Duże osiągnięcia w polityce zatrudnienia z tytułu stosowania tego modelu w Danii stanowią argument na rzecz wprowadzania prorynkowych rozwiązań prawnych w tym zakresie w pozostałych państwach Unii Europejskiej. Ostatnia część artykułu traktuje o podstawowych regulacjach prawnych dotyczących polityki równouprawnienia na rynku pracy, niwelowaniu wciąż istniejących nierówności w traktowaniu kobiet i mężczyzn. Działania na rzecz równego traktowania przynoszą rezultaty w postaci chociażby rosnącego wskaźnika zatrudnienia kobiet czy większej obecności kobiet na kierowniczych stanowiskach w gospodarce i polityce, choć trzeba przyznać, że stosunkowo trwały charakter mają niekorzystne z punktu widzenia kobiet różnice w zakresie przeciętnego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w przeliczeniu na przepracowaną godzinę. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses employment and labour market policies in EU member states. It presents the basic documents and recommendations, focusing on the European Employment Strategy adopted in Luxembourg in 1997, the Lisbon Strategy of 2000, and the Europe 2020 adopted by the European Commission in 2010. The paper stresses the significance of EU financial instruments in implementing employment and labour market policies (the European Social Fund, the European Globalisation Adjustment Fund and the PROGRESS Programme). Also, the author presents a modern labour market model referred to as flexicurity. The concept is based on flexibility and security as complementary - not contradictory ideas. The successful application of the model in Denmark is an argument in favour of introducing market-oriented legal solutions in other member states. The last part of the paper presents the basic legal regulations related to equal opportunities on the labour market which aim to eliminate the existing differences in treating male and female employees. The adoption of anti-discrimination measures manifests itself in a greater number of working women as well as those occupying leading positions in business and politics. Nevertheless, differences between average hourly pay rates for men and women seem to be a commonly adopted practice. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
37--52
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bernat T. i in. [2005], Strategia Lizbońska. Fakty, mity, rzeczywistość, Wydawnictwo Printshop, Szczecin.
 • Dziennik Urzędowy WE [1975], nr L45.
 • Dziennik Urzędowy WE [1976], nr L39.
 • Dziennik Urzędowy WE [1979], nr L6.
 • Dziennik Urzędowy WE [1986], nr L359.
 • Dziennik Urzędowy WE [1998], nr L14.
 • Dziesięć lat Europejskiej Strategii Zatrudnienia [2008], Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg.
 • Europejski Fundusz Społeczny - 50 lat inwestycji w kapitał ludzki [2007], Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg.
 • Europejski model społeczny. Doświadczenia i przyszłość [2009], red. D. Rosati, PWE, Warszawa.
 • Gawrońska-Nowak B., Skorupińska K. [2006], Elastyczność rynku pracy a charakter instytucji w krajach europejskich, "Gospodarka Narodowa", nr 3.
 • Głąbicka K. [1999], Rynek pracy w Unii Europejskiej: stan i perspektywy, Difin, Warszawa.
 • Jodkowska L. [2009], Państwo opiekuńcze a idea flexicurity, "Ekonomista", nr 2.
 • Kabaj M. [2004], Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Kalinowska-Nawrotek B. [2005], Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Kalinowska-Sufinowicz B. [2011], Raport podsumowujący projekt "Flexcore". Wielopłaszczyznowa promocja elastycznego rozwoju zawodowego w oparciu o ideę flexicurity w Wielkopolsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Komunikat Komisji Europejskiej do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie planu działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2006-2010 [2006], KOM, SEC, 275.
 • Krajowy Program Reform, http://www.mg.gov.pl/Gospodarka (20.05.2011).
 • Międzynarodowa polityka społeczna - aspekty porównawcze [2010], red. B. Balcerzak-Paradowska, A. Rączaszek, IPiSS, Warszawa-Katowice.
 • Polityka społeczna i zatrudnienie [2001], red. B. Zaborowska, T. Czyszek, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • Polityka społeczna Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu [2010], red. H. Tendera-Właszczuk, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków.
 • Progress. Program Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej na lata 2007-2013 [2007], Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg.
 • Rynek pracy a koniunktura gospodarcza [2011], red. W. Jarmołowicz, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań.
 • Spidla V., Larcher G. [2008], Report of the Mission for Flexicurity, Rada Unii Europejskiej, Bruksela.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171233529

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.