PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 13 | 53--67
Tytuł artykułu

Pomoc publiczna na zatrudnienie jako instrument polityki ekonomicznej w okresie kryzysu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
State Aid for Employment as an Economic Policy Tool at the Time of Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule postawiono hipotezę badawczą, że w związku ze skutkami kryzysu finansowego i gospodarczego dla realnej gospodarki, wartość horyzontalnej pomocy publicznej na zatrudnienie w ostatnich kilku latach powinna zdecydowanie wzrosnąć. Analiza jakościowa pomocy publicznej na zatrudnienie udzielanej w państwach członkowskich, przeprowadzona w oparciu o Block Exemption Regulation (BER) i General Block Exemption Regulation (GBER) oraz wytyczne dotyczące kryteriów stosowanych przez Komisję Europejską przy ocenie środków pomocy podlegających indywidualnemu zgłoszeniu, wykazała, że rola środków pomocy państwa na wspieranie tworzenia miejsc pracy jest jednak w ostatnich kilku latach ograniczona, czego źródłem są dwa zasadnicze czynniki. Po pierwsze, większość środków pomocy publicznej nie wchodzi w zakres stosowania zasad pomocy państwa, lecz stanowi środki ogólne, ponieważ są one dostępne dla wszystkich przedsiębiorstw we wszystkich sektorach i państwom, które je stosują, nie przysługuje swoboda uznania. Po drugie, na podstawie obowiązujących przepisów prawa unijnego zawartych w rozporządzeniu wyłączającym GBER oraz komunikacie Komisji Europejskiej pomoc bezpośrednia na rzecz zatrudnienia jest skierowana jedynie do pracowników niepełnosprawnych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Analizując dane liczbowe dotyczące pomocy na zatrudnienie, należy zauważyć, że ponad 2/3 całkowitej pomocy przyznano w ramach tylko trzech programów: duńskiego, polskiego i włoskiego. Podsumowując, horyzontalna pomoc na zatrudnienie nie odgrywa istotnej roli w stymulowaniu gospodarki w związku z niwelowaniem skutków kryzysu. Bodziec taki należałoby dostrzegać w pomocy regionalnej, która ma również wpływ na zatrudnienie. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper puts forward the following research hypothesis: in connection with the impact of the financial and economic crisis on the real economy the value of horizontal state aid for employment in the period of recent years should be considerably higher. A qualitative analysis of state aid for employment in member states is carried out on the basis of Block Exemption Regulation (BER) and General Block Exemption Regulation (GBER) as well as the recommendations related to the criteria employed by the European Commission in assessing aid funds for individual cases. The results indicate that state aid for job creation has been limited over the past years due to two major factors. Firstly, most public funds are not classified as state aid schemes in accordance with the relevant principles - they are general funds made available to all companies and industries, and the countries which make use of them are not given any power of discretion. Secondly, pursuant to EU regulations set out in the ruling which exludes GBER and the European Commission's communication, direct aid for employment is reserved for disabled and disadvantaged workers. An analysis of figures related to aid for employment leads to the conclusion that more than 2/3 of total aid have been granted only under the Danish, Polish and Italian programmes. To sum up, horizontal aid for employment is not a significant factor which stimulates the economy in connection with mitigating the effects of the crisis. Regional aid programmes might play a significant role in solving employment problems. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
53--67
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Choroszczak J., Mikulec M. [2009], Pomoc publiczna a rozwój firmy. Szanse i zagrożenia, Poltext, Warszawa.
 • Commission of the European Communities: Reports from the Commission - State Aid Scoreboards 2002-2011 - http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/ studies_reports.html.
 • Deiberova K., Nyssens H. [2009], The New General BlockExemption Regulation (GBER): What Changed? "European State Aid Law Quarterly", nr 1.
 • Komunikat Komisji - Kryteria analizy zgodności pomocy państwa przeznaczonej na pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych, podlegającej obowiązkowi zgłoszenia indywidualnego, Dz.Urz. UE C 188/6 z 11.8.2009 r.
 • Komunikat Komisji - Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 3.3.2010, C0M(2010) 2020 wersja ostateczna.
 • Komunikat Komisji - Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia: europejski wkład w pełne zatrudnienie, Strasburg 23.11.2010, C0M(2010) 682 wersja ostateczna.
 • Nyssens H. [2008], The General Block Exemption Regulation (GBER): Bigger, Simpler and More Economic, "Competition Policy Newsletter", nr 3.
 • Oldale A., Piffaut H. [2009], Introduction to State Aid Law and Policy [w:] European Community Law of State Aid, red. K. Bacon, Offord University Press, Oxford.
 • Quigley C. [2009], European State Aid Law and Policy, 2nd ed., Hart Publishing, Oxford-Portland, Oregon.
 • Report: State Aid Scoreboard - autumn 2002 update, Commission of the European Com- munities, Brussels 27.11.2002, COM(2002) 638 final.
 • Report: State Aid Scoreboard - autumn 2003 update, Commission of the European Com- munities, Brussels 29.10.2003, COM(2003) 636 final.
 • Report: State Aid Scoreboard - autumn 2004 update, Commission of the European Com- munities, Brussels 16.11.2004, COM(2004) 750 final.
 • Report: State Aid Scoreboard - autumn 2005 update, Commission of the European Com- munities, Brussels 9.12.2005, COM(2005) 624 final.
 • Report: State Aid Scoreboard - autumn 2006 update, Commission of the European Com- munities, Brussels 11.12.2006, COM(2006) 761 final.
 • Report: State Aid Scoreboard - autumn 2007 update, Commission of the European Com- munities, Brussels 13.12.2007, COM(2007) 791 final.
 • Report from the Commission: State Aid Scoreboard - autumn 2008 update, Commission of the European Communities, Brussels 17.11.2008, COM(2008) 751 final.
 • Report from the Commission: State Aid Scoreboard - autumn 2009 update. Report on State aid granted by the EU Member States, Commission of the European Communities, Brussels 7.12.2009, COM(2009) 661 final.
 • Report from the Commission: State Aid Scoreboard - autumn 2009 update. Facts and figures on State aid in the EU Member States, Commission of the European Communities, Brussels 07.12.2009, SEC(2009) 1638.
 • Report from the Commission: State Aid Scoreboard - autumn 2010 update. Report on State aid granted by the EU Member States, Commission of the European Communities, Brussels 1.12.2010, COM(2010) 701 final.
 • Report from the Commission: State Aid Scoreboard - autumn 2010 update. Facts and figures on State aid in the EU Member States, Commission of the European Communities, Brussels 1.12.2010, SEC(2010) 1462 final.
 • Report from the Commission: State Aid Scoreboard - autumn 2011 update. Report on State aid granted by the EU Member States, Commission of the European Communities, Brussels 1.12.2011, COM(2011) 848 final.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczące stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską dla niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa, Dz.Urz. WE L142/1 z 14.05.1998 r.
 • Rozporządzenie Komisji WE nr 2204/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia, Dz.Urz. WE L 337 z 13.12.2002 r.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 TWE (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych), Dz.Urz. UE L 214 z 9.08.2008 r.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), Dz.Urz. UE C 83/47 z 30.03.2010 r.
 • Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013, Dz.Urz. UE C 54 z 4.03.2006 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171233547

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.