PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 10, nr 1, cz. 2 | 219--232
Tytuł artykułu

Udział małopolskich przedsiębiorstw w polityce regionalnej Unii Europejskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Participation of Companies from Malopolska in EU Regional Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej, Polska włączyła się w realizację wspólnotowej polityki regionalnej. Jednym ze sposobów, w jaki polityka regionalna przyczynia się do rozwoju gospodarczego w regionach jest wspieranie tworzenia i rozwoju firm, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw. Celem artykułu jest przedstawienie, w jaki sposób przedsiębiorstwa zlokalizowane na terytorium województwa małopolskiego uczestniczą w polityce regionalnej Unii Europejskiej oraz próba oceny efektów tej polityki dla przedsiębiorstw. Udzielanie wsparcia przedsiębiorcom, zdobywanie inwestorów i zwiększanie możliwości produkcyjnych regionów mają pierwszorzędne znaczenie dla poprawy ich wydajności gospodarczej i dla umożliwienia regionom mniej rozwiniętym zmniejszenie dystansu do średniej europejskiej. Największa ilość środków przeznaczanych na dotacje dla przedsiębiorstw pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które-go zasięg najbardziej pokrywa się z potrzebami firm. Przedsiębiorstwa korzystają jednak także z pozostałych instrumentów polityki regionalnej UE. Przedsiębiorstwa z Małopolski stanowią ważną grupę beneficjentów funduszy strukturalnych od początku realizacji polityki regionalnej UE w Polsce. (oryginalny abstrakt)
EN
With the accession to the European Union, Poland became involved in implementation of Community regional policy. One of the ways in which regional policy contributes to economic development in the region is to support the creation and development of companies, especially small and medium enterprises. Businesses in Malopolska are an important group of beneficiaries of structural funds from the beginning of the implementation of EU regional policy in Poland. Providing support to entrepreneurs, gaining investors and increasing the production capacity of regions are of paramount importance for improving their economic performance and for allowing the less developed regions to reduce the gap to the European average. Grants for companies are derived primarily from the European Regional Development Fund, which is the most oriented towards the needs of businesses. However, companies also benefit from other EU regional policy instruments. Enterprises of the Malopolska region are an important group of beneficiaries of structural funds since the beginning of EU regional policy in Poland. (original abstract)
Rocznik
Strony
219--232
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • Babiak J. (red.) (2008), Fundusze Europejskie a innowacyjność polskiej gospodarki, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 • Bogacz L. i in. (2008), Ocena wpływu funduszy strukturalnych na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, PSDB Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Głąbicka K., Grewiński M. (2005), Polityka spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Hausner J., Kudłacz T,. Szlachta J. (1997), Instytucjonalne przesłanki regionalnego rozwoju Polski, Studia KPZK PAN, 106, Warszawa.
 • http://ec.europa.eu/regional_policy/index_pl.cfm
 • Klamut M. (red.) (2011), Konkurencyjność i spójność w polityce rozwoju Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Komisja Wspólnot Europejskich (2008), Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, "Najpierw myśl na małą skalę", Program "Small Business Act" dla Europy, KOM (2008) 394 wersja ostateczna, Bruksela.
 • Kotowicz-Jawor J. (red.) (2008), Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku Unii Europejskiej, INE PAN, Warszawa.
 • Makieła Z. (2008), Przedsiębiorczość regionalna, Difin, Warszawa.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2008), Ocena postępów Polski w konwergencji z krajami UE oraz wpływ funduszy unijnych na gospodarkę w latach 2004-2007, Warszawa.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2010), Wpływ funduszy europejskich na gospodarkę polskich regionów i konwergencję z krajami UE. Ra-port 2010, Warszawa.
 • Molle W. (2009), European Policies for Innovation and Cohesion; from loose coordination to partial integration, w: Cohesion Policy facing the challenges of the 21st century, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności. Dokument zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej zatwierdzające pewne elementy Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007.
 • Pach J., Solińska M. (2010), Problem pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, w: Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej, pod red. Z.Zioło i T.Rachwała, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa-Kraków.
 • Pietrzyk I. (2006), Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Podstawy Wsparcia Wspólnoty. Promowanie rozwoju gospodarczego i warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia, Bruksela-Warszawa, grudzień 2003. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 23 grudnia 2003r. oraz zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 22.06.2004 r.
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2011), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa.
 • Pracownia Badań i Doradztwa "Re-Source" (2007), Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na wzrost konkurencyjności mikro-przedsiębiorstw, Raport końcowy zrealizowany przez Pracownię Badań i Doradztwa "Re-Source" na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Poznań.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy de mini mis, Dz.U. L 379 z 28.12.2006.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2004 r. w sprawie usta-lenia mapy pomocy regionalnej, Dz.U. Nr 200, poz. 2049 i 2050.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej, Dz.U. Nr 190, poz. 1402.
 • Sokołowicz M.E. (2008), Zintegrowane podejście do rozwoju. Polityka spójności a polityki wspierania konkurencyjności i innowacyjności Unii Europejskiej, w: Zintegrowane podejście do rozwoju - rola polityki spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Tamowicz P. (2010), Wsparcie inwestycyjne i doradcze dla przedsiębiorstw w ramach SPO WKP - próba rekapitulacji, w: Pokorski J. (red.), Ocena instrumentów wsparcia bezpośredniego przedsiębiorstw. Podsumowanie wyników ewaluacji wybranych działań SPO WKP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Urząd Marszałkowski (2009), 5 raport roczny. Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, Departament Polityki Regionalnej, Kraków.
 • Winiarski B. (1979), Polityka regionalna, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • WYG International, PSDB (2007), Instytucje otoczenia biznesu wspierane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006: Określenie wpływu programu na ofertę usługową oraz poziom jakości świadczonych usług, Warszawa.
 • Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013, Dz.Urz. UE C 54/2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171234063

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.