PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1991 | nr 335 | 204
Tytuł artykułu

Wyludnianie się obszarów wiejskich a rozwój rolnictwa indywidualnego w latach 1978-1987 : przykład woj. białostockiego

Autorzy
Warianty tytułu
Depopulation of rural regions and development of private farms in years 1978 and 1987
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Powszechnie uważa się, ze wyludnianie się obszarów wiejskich powoduje różnorodne konsekwencje nie tylko o charakterze demograficznym, ale również w sferze funkcjonowania rolnictwa. Na ogół przyjmuje się, ze na obszarach silnie wyludniających się są to skutki wyłącznie negatywne. Pomimo niekorzystnych następstw demograficznych jest to, w naszym przekonan1u, 0cena zbyt jednostronna. W nielicznych opracowaniach poświęconych tej problematyce nie przedstawiono bowiem dotychczas wystarczająco przekonywającej i udokumentowanej analizy tych zjawisk. Głównym celem naszego badania było określenie wpływu silnego ubytku ludności wiejskiej na rozwój rolnictwa. Postawiliśmy hipotezę, ze wyludnianie się obszarów wiejskich jest wyrazem procesów dostosowawczych pomiędzy .rozwojem populacji ludzkiej zamieszkującej określone obszary a zapotrzebowaniem na silę roboczą. Oparliśmy ją na założeniu, ze obiektywnie zachodzący proces rozwoju. rolnictwa prowadzi do zmniejszenia zapotrzebowania na silę roboczą w tym dziale. Wobec tego migracje ze wsi nie muszą wpływać niekorzystnie na rozwój rolnictwa. Hamowanie odpływu ludnosc1 z rolnictwa może stać się nawet barierą jego rozwoju, ponieważ redukcja zatrudnienia w rolnictwie indywidualnym jest, naszym zdaniem, jednym z podstawowych warunków jego rozwoju. Badaniem objęliśmy obszar przygraniczny województwa białostockiego, przyjmując założenie, ze natężenie negatywnych procesów demograficznych jest tu większe niż gdziekolwiek indziej, a dzięki temu bardziej widoczne będą zaburzenia w rozwoju rolnictwa. Za takim doborem obszaru badań przemawia dodatkowo jego mono funkcyjność i dominacja rolnictwa indywidualnego w strukturze własnościowej. (fragment tekstu)
EN
In the work there have been presented results of a detailed analysis of demographic transformations in the rural regions lying in the boarder zone of Bialystok Voivodeship, facing the. hazard of depopulation. Depopulation of these regions causes various consequences not only demographic by nature, but also in the sphere of functioning of agriculture. The author undertakes an attempt to answer the questions: what are these consequences like? and: does the depopulation of rural aress expose the development of agriculture to hazard? The study has involved gminas lying near boarder in Bialystok voivodeship, assuming that intensity of negative demographic processes in this region 1s bigger than in other regions, and disturbences in the development of griculture should be more visible in this area. The analysis fully confirmed the hypothesis of a perticular intensity of unfavourable demographic phenomena in the territories lying near boarder in Bialystok Voivodeship. This was reflected by the scale of population lose in these regions and deep deformation of demographic structure. Evidence for this deformation is provided by the fact, that its negative impact on natural increase has been neutralized neither by a higher when compared with rural population of Poland, real female fer tility, nor lower real population mortality. The realized analysis also proved, that real migration intensity in the region near boarder was considerably higher, than it was indicated by its total intensity. Migratory loss would be considerably higher, if not for the limited migratory potential caused by disadvantageous demographic structure. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
204
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Aereboe P.:Allgemeine Landwirtschaftliche Betribslehre. Berlin 1923.
 • Andreae B.: Sposoby prowadzenia gospodarstw rolniczych. PWRiL.. Warszawa 1966.
 • Adamowicz M.: Mierzenie stopnia mechanizacji i motoryzacji gospodarstw rolniczych. Roczniki Nauk Rolniczych t. 81, -1975, s. G. z. 1.
 • Adamowski Z.: Podstawy ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw rolnych PWRiL, Warszawa 1969.
 • Barnett V.: Elementy teorii pobierania prób. PWN, Warszawa 1982.
 • Bernacki A.: Efektywnos6 różnych poziomów koncentracji środków produkcji w gospodarstwach indywidualnych. Rozprawy Naukowe i Monografie, SGGW-AR, Warszawa 1982.
 • Bernacki A.: Obszar gospodarstwa indywidualnego a poziom produkcji i dochodu rolniczego z jednostki powierzchni. Postępy Nauk Rolniczych, 1980, nr 2.
 • Blohm G.: Ogólna ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. Ekonomiczno-organizacyjne zasady urządzania i prowadzenia gospodarstw chłopskich. PWRiL, Warszawa 1965.
 • Cichoń J.: Migracje w procesie racjonalizacji zatrudnienia w gospodarstwach indywidualnych. W: Czynniki warunkujące rozwój wsi i rolnictwa, Materiały na ogólnopolską konferencję naukową" t. I, IEiOR AR-T 0lsztyn 1990.
 • Cichoń J., Łaguna M., Popowicz S., Warzocha Z.: Wyludnianie się obszarów wiejskich w strefie przygranicznej. Sprawozdanie z realizacji II etapu badan w RPBR nr 21 pt. Urządzanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej 1989 /maszynopis/.
 • Cieślak M.: Demografia. Metody analizy i prognozowania. PWN. Warszawa 1984.
 • Dziewoński K. Korcelli P.: Migracje w Polsce: przemiany polityka. W: Studia nad migracjami i przemianami systemu osadniczego w Polsce. PAN, nr 140. 0sso1ineum, Wrocław 1981.
 • Dziewoński K.: - Przestrzenne zróżnicowanie migracji w Polsce. W: Narodowy Spis Powszechny 1978 jako źródło informacji o migracjach. GUS, Warszawa 1981.
 • Eberhardt P.: Regiony wyludniające się w Polsce. Prace Geograficznie, IGiPZ PAN, nr 148, Warszawa, Ossolineum, Wrocław 1988.
 • Fierla I.: Migracje ludności w Polsce a uprzemysłowienie. PWN, War-szawa•1986.
 • Fierla I.: Oddziaływanie na migracje wewnętrzne ludności w Polsce. W: Współczesne migracje i metodyka ich badania. Praca zbiorowa, oprac. nauk. J. Witkowski, "Monografie i Opracowania" nr 287/4"ISiD SGPiS, Warszawa 1989.
 • Figiel S.: Propozycja metody mierzenia zasobów pracy w gospodarstwie indywidualnym. Zagadnienia Ekonomiki. Rolnej, nr 5 1983.
 • Figiel S.: Wpływ obszaru oraz potencjału siły roboczej i pociągowej na efekty gospodarowania w gospodarstwach indywidualnych. Nowe Rolnictwo, nr 3, 1984.
 • Figiel S.: Wpływ zasobów pracy na organizację i produkcyjność gospodarstw indywidualnych. Praca doktorska wykonana w IEOGR SGGW-AR, Warszawa 1985.
 • Frątczak E.: Proces starzenia się ludności Polski a proces urbanizacji. "Monografie i Opracowania" ISiD SGPiS Warszaw nr 149/2, 1984.
 • Frenkel T.: Problem siły roboczej na wsi u progu lat osiemdziesiątych. "Wieś i Rolnictwo", nr 2, 1980.
 • Frenkel T.: Zatrudnienie i kwalifikacje ludności rolniczej. PWRiL, Warszawa 1979.
 • Frenkel T.; Rosner A.: Uwarunkowania i konsekwencje migracji ze wsi do miast w pracowniach ekonomistów rolnictwa. W: Analiza uwarunkowań i skutków migracji ludności ze wsi do miast ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tych migracji na strukturę ludności. Ekspertyza PMT pod redakcją A. Stasiaka, PAN, Warszawa 1987.
 • Gawryszewski A.: Migracje ludności. w: Rozmieszczenie i migracje ludności a system osadniczy Polski Ludowej. Praca zbiorowa pod redakcją, K. Dziewońskiego i E. Iwanickiej-Lyrowej. Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, nr 117, Ossolineum, Wrocłąw, 1977.
 • Gawryszewski A., Potrykowska A.: Rural Depopulation Areas in Poland. Geographia Polonica, t. 54, IGiPZ PAN, PWN, Warszawa 1988.
 • Gawryszewski A.: Wiejskie obszary wyludniające się w Polsce 1974-1985./maszynopis/, CPBP, temat 09.1.3.1.06, archiwum ISiD SGPiS, Warszawa. 1988.
 • Gorzelak E.: Polityka agrarna PRL. PWN, Warszawa 1987.
 • Góralczyk J.: Wyznaczniki przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne w typologii i rejonizacji obszarów wiejskich. W: Przemiany strukturalne rolnictwa. Materiały na ogólnopolską konferencję naukową IEiOR AR-T Olsztyn, t. II, 1988.
 • Heady E.: Ekonomika produkcji rolniczej. PWRiL, Warszawa 1967.
 • Herer W.: Procesy wzrostu w rolnictwie. PWE, Warszawa 1970.
 • Herer W.: Rolnictwo a rozwój gospodarki narodowej. PWE,Warszawa1962.
 • Herer W., Sadowski W.: Migracje z rolnictwa. Efekty i koszty. PWE, Warszawa 1972.
 • Herlemann H., Stamer H.: Rolnictwo w dobie technizacji. PWRiL, Warszawa, 1963.
 • Holzer J.Z.: Demografia. PWE, Warszawa 1980.
 • Hopfer A., Łaguna T., Łaguna M., Suchta J., Warzecha Z., Cichoń J., Machnik E., Jasiński J., Żebrowski W. ,Czyżewski C., 1989: Zasady opracowania-ekspertyzy oraz prognozy rozwoju rolnictwa dla mezoregionu. W: Problemy kompleksowego urządzania obszarów gmin, cz. I, pod redakcją A. Hopfera. Ossolineum, Wrocław 1989.
 • Horodeński R., Serwin M., Szydłowski W.: Wyludnianie się obszarów przygranicznych Polski północno-wschodniej. W: Analiza uwarunkowań skutków migracji ze wsi do miast ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tych migracji na strukturę ludności. Ekspertyza PAN pod redakcją A. Stasiaka. PAN Warszawa 1987.
 • Jaworowski J., Wrześniowski Z.: Międzysektorowe przepływy ziemi w województwie olsztyńskim. W: Przemiany Strukturalne Rolnictwa, t. II, materiały na ogólnopolską konferencję naukową, IEiCR AR-T Olsztyn 1988.
 • Kierul Z.: Ekonomiczne przestanki mechanizacji prac w gospodarstwach indywidualnych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 5-6, 1973.
 • Kierul Z.: Możliwości wzrostu produkcji rolnej w Polsce w świetle doświadczeń rolnictwa Republiki Federalnej Niemiec. KPZK PAN, PWN, Warszawa 1979.
 • Kierul Z.: Wpływ mechanizacji na organizację pracy oraz na efektywność wybranych rodzajów działalności w rolnictwie. Zeszyty Naukowe SGGW-AR Warszawa. Rozprawy Naukowe, z. 7, 1971.
 • Kopeć B.: Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych w zarysie. PWRiL, Warszawa 1968.
 • Kosieradzki M., Adamowski Z.: Praca w rolnictwie. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 1967, z. 68.
 • Kozłowski- Z.: Teoria czynników produkcji w nauce ekonomiczno-rolniczej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 6, 1960.
 • Latuch M.: Demografia społeczno-ekonomiczna. PWE, Warszawa 1980.
 • Latuch M.: Migracje wewnętrzne w Polsce na tle industrializacji /1950-1960/. PWE, Warszawa 1970.
 • Ludność i zasoby mieszkaniowe w latach 1946-1974 według podziału administracyjnego kraju z 1 czerwca 1975 roku. Statystyka Polski, n r70, GUS.
 • Łaguna M.: Niektóre czynniki przyspieszające migrację mieszkańców w strefie przygranicznej oraz jej skutki. W: Przemiany strukturalne rolnictwa. Materiały na ogólnopo1ską konferencję naukową, IEiOR AR-T 0lsztyn, t. I 1988.
 • Łaguna M., Cichoń J.: Warunki stabi1izacji w zawodzie ro1nika. "Wieś współczesna" nr 4, 1988.
 • Łaguna M., Figie1 S.: Siła robocza i wyposażenie techniczne w kształtowaniu produkcyjności gospodarstw indywidualnych. "Mechanizacja Ro1nictwa", nr 1, 1982.
 • Łaguna M., Łaguna T.M., Warzowa Z.: Czynniki wywołujące migrację ludności rolniczej. W: Społeczno-demograficzne i ekonomiczne aspekty współczesnych migracji w Polsce. "Monografie i Opracowania", nr 212/6 ISiD SGPiS Warszawa 1986.
 • Łaguna T.M.: Ekonomiczne konsekwencje odpływu ludności ze wsi na przykładzie obszarów prob1emowych woj.e1bąskiego. W: Współczesne migracje i metodyka ich badania. Praca zbiorowa, oprac. nauk. J. Witkowski. "Monografie i Opracowana", nr 287/4, ISiD SGPiS Warszawa 1989.
 • Łukaszyński J.: Struktury i procesy demograficzne na obszarze wschodnim woj. białostockiego. OBN, Białystok 1986 /Maszynopis/.
 • Maciołek T.: Nakłady pracy w indywidua1nym gospodarstwie rolnym. "Roczniki Nauk Ro1niczych", t. 82, s. G, z. 1, 1978.
 • Majewski E.: Zasoby pracy a organizacja i efektywność gospodarstw indywidualnych. Praca doktorska wykonana w IEiOGR SGGW-AR, Warszawa1983.
 • Makarczyk W.: Czynniki stabi1izacji w zawodzie rolnika i motywy migracji ze wsi do miast. Ossolineum, Wrocław 1964.
 • Makarski S., Mazur J.: .Zagospodarowanie ziemi z gospodarstw bez następców przesłanką przemian w strukturze agrarnej Podkarpacia. W: przemiany strukturalne rolnictwa. Materiały na ogólnopolską konferencję naukową t. II, IEiOR AR-T Olsztyn, 1988.
 • Manteuffel R., Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRiL, Warszawa 1979.
 • Manteuffel R., Filozofia rolnictwa. PWN, Warszawa 1987.
 • Manteuffel R.: Przyszłość rolnictwa PWN, Warszawa 1979.
 • Manteuffel R.: Racjonalizacja produkcji w gospodarstwie rolnym. LSW, Warszawa 1981.
 • Manteuffel R.: Wielkość gospodarstwa indywidualnego a jego efektywność. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 6, 1979.
 • Michałowska B.: Trendy aktywności zawodowej ludności w Polsce w latach 1921-1978. "Studia Demograficzne", nr 4, 1982.
 • Michna K.: 0 racjonalną gospodarkę ziemią Studium na przykładzie woj. białostockiego. PWN, Warszawa 1978.
 • Mirowski W.: Społeczne uwarunkowania decyzji migracyjnych i procesy adaptacji w nowym środowisku. W: społeczno-demograficzne i ekonomiczne aspekty współczesnych migracji w Polsce, "Monografie i Opracowania" nr 212/6, ISiD SGPiS, Warszawa 1986.
 • Mirowski W.: Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze a procesy wyludniania się województw siedleckiego i bialskopodlaskiego. Biuletyn Informacyjny. Problem I/28, z. 50, PAN. Warszawa, 1985.
 • Mora W. Rączy W.: Zastosowanie funkcji produkcji Cobb-Douglas a w badaniach wpływu czynników wytwórczych na produktywność i dochodowość gospodarstw indywidualnych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4, 1983.
 • Narodowy Spis Powszechny z 7 XII 1978 r. Ludność i warunki mieszkaniowe. Seria B, GUS, Warszawa 1980.
 • Narodowy Spis Powszechny z 7 XII 1978 r. Struktura demograficzna i społeczno-zawodowa. Seria A, GUS, Warszawa 1980.
 • Niezgoda D.: Substytucja pracy żywej przez środki techniczne w gospodarstwach indywidualnych. "Wieś i Rolnictwo", nr 4, 1982.
 • Nowacki T.: Technologia prac maszynowych w rolnictwie. PWRiL, Warszawa 1970.
 • Nowakowska B., Obraniak W.: Aktywność zawodowa ludności w Polsce. Acta Universitatis Lodziensis, Folia oeconomica, nr 66, 1987.
 • Ochocki A.: Migracje jako czynnik redystrybucji zasobów pracy. w: społeczno- demograficzne i ekonomiczne aspekty współczesnych migracji w Polsce. "Monografie i Opracowania" nr 212/6, ISiD SGPiS, Warszawa., 1986.
 • Ochocki A. : Wpływ migracji na rozmieszczenie zasobów pracy w latach 1970-1983. "Monografie i Opracowania", nr 221/8, ISiD SGPiS, Warszawa 1986.
 • Olędzki M.: Polityka makrospołeczna. Praca zbiorowa pod red. M. Olędzkiego, "Monografie i Opracowania", SGPiS Warszawa, nr 203, 1988.
 • Olędzki M.: Polityka zatrudnienia. PWE, Warszawa 1978.
 • Opałło M.: Uwarunkowania migracji ludności w Polsce do końca XX wieku. W: Współczesne migracje i metodyka ich badania. Praca zbiorowa, oprac. nauk. J. Witkowski, "Monografie i opracowania", nr 287/4, ISiD SGPiS Warszawa 1989.
 • Pawlak J.: Co wpływa na efektywność czynników produkcji w gospodarstwach indywidualnych. "Nowe Rolnictwie", nr 5, 1984.
 • Podstawowe dane statystyczne dla miast i gmin, 1980-1988: WUS, Białystok.
 • Pohoski M.: Migracje ze wsi do miast. PWE, Warszawa 1963.
 • Potrykowska A., Przestrzenne aspekty najnowszych migracji wewnętrznych w Polsce. w: Współczesne migracje i metodyka ich badania. Praca zbiorowa, oprac. nauk. J. Witkowski, "Monografie i Opracowania" nr 287/ /4, ISiD SGPiS, Warszawa 1989.
 • Rakowski. W.: Migracje ludności wiejskiej województwa radomskiego i ich wpływ na proces wyludniania się terenów rolniczych. "Monografie i Opracowania", nr 195/4, ISiD SGPiS, Warszawa 1985.
 • Roczniki demograficzne z lat 1980-1988: GUS, Warszawa.
 • Roczniki statystyczne z lat 1979-1988: WUS, Białystok.
 • Rembisz W.: Efektywność gospodarowania w rolnictwie a techniki wytwarzania. "Wieś Współczesna", nr 1, 1983.
 • Rosner A.:• Ewolucja selekcyjności migracji w przekroju miasto-wieś w latach 1971-1984. "Wieś i Rolnictwo", nr 3, 1986.
 • Rosset E.: Ludzie starzy - studium demograficzne. PWE, Warszawa 1967.
 • Rosset E.: Proces starzenia się ludności. PZWG, Warszawa 1959.
 • Rudnicki H.: Wpływ powiększania obszaru na poziom produkcji gospodarstw indywidualnych. IRWiR PAN, PWN, Warszawa 1980.
 • Rychlik T., Kosieradzki M.: Podstawowe pojęcia w ekonomice rolnictwa. PWRiL, Warszawa 1978.
 • Sasinowski H., Serwin M., Sikorski R.: Problemy aktywizacji społecznej i gospodarczej gmin położonych we wschodniej części woj. białostockiego /analiza i ocena/. OEN Białystok, 1986 /maszynopis/.
 • Secomski K.: Polityka społeczno-ekonomiczna. Zarys teorii. PWE, Warszawa 1977.
 • Serwin M.: Ekonomiczno-organizacyjne elementy rozwoju rolnictwa gmin wschodnich woj. Białostockiego. W: Rolnictwo i ludność na obszarach przygranicznych Polski. Materiały na ogólnopolską konferencję naukową IEiOR i AR-T, t. II, Olsztyn 1986.
 • Serwin M.: Wyludnianie się obszarów przygranicznych Polski północno-wschodniej. "Wieś Współczesna", nr 10,.1987.
 • Stanko S.: Substytucja pracy żywej przez środki techniczne w gospodarstwach indywidualnych. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria D , t.199 Warszawa 1984.
 • Stasiak A.: Analiza uwarunkowań i skutków migracji ze wsi do ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tych migracji na strukturę ludności. Ekspertyza PAN wykonana pod kierunkiem A. Stasiaka, PAN, Warszawa 1987.
 • Stasiak A.: Problemy "płynności ludności wiejskiej. W: Ludność, GUS, Warszawa 1972.
 • Stasiak A.: Status formalny oraz wielkość gmin i ośrodków "Wieś Współczesna", nr 8, 1989.
 • Stasiak A.: Struktury społeczno-demograficzne wsi polskiej i jej przemiany. W: "Wieś Polska 2000", cz. II, Biuletyn KPZK Warszawa, nr 122, 1983.
 • Stasiak E.: społeczno-demograficzne uwarunkowania wyludniania się. wsi woj. suwalskiego. Nauka i Praktyka. OBN Białystok, nr 3-4, 1983.
 • Stokowski F. Regionalizacja demograficzna Polski. PWN, Warszawa 1977.
 • Stolarczyk K.: społeczno-demograficzne aspekty migracji, osób w starszym wieku. w: społeczno-demograficzne i ekonomiczne aspekty współczesnych migracji w Polsce, "Monografie i Opracowania", nr 212/6, ISiD SGPiS Warszawa 1985.
 • Stpiczyński T.: Ludność rolnicza w latach 1950-1982. Seria "Studia i Prace", nr ,6, GUS, Warszawa 1984.
 • Strzelecki Z.: Cykl życia rodziny a migracje. "Monografie i Opracowania", nr 296/5, ISiD SGPiS, Warszawa 1989.
 • Szemberg A.: Czynnik ludzki w indywidualnym rolnictwie. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 1, 1980.
 • Szemberg A.: Kierunki zmian strukturalnych w rolnictwie w perspektywie do 2010 r. W: Przemiany strukturalne rolnictwa. Materiały na ogólnopolską konferencję naukową t. I, IEiOR AR-T, Olsztyn 1988.
 • Szemberg A.: Mechanizmy i społeczno-ekonomiczne skutki migracji ludności rolniczej ze wsi do miast. w: Studia nad migracjami ludności wiejskiej, "Monografie i Opracowania", nr 216/7, ISiD SGPiS Warszawa 1986.
 • Szemberg A.: Nowe zjawiska w społeczno-ekonomicznej strukturze rolnictwa indywidualnego. "Wieś Współczesna", nr 11, 1976.
 • Szemberg A.: Problemy demograficzne chłopskiego rolnictwa. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej"; nr 2-3, 1977.
 • Szemberg A.: Przemiany agrarne w latach 1985-1987. "Wieś Współczesna", nr 1, 1989.
 • Szemberg A.: Zróżnicowanie gospodarstw chłopskich pod względem siły roboczej. "Nowe Rolnictwo", nr 22, 1975.
 • Szydlowski W.: Uwarunkowania oraz społeczne i ekonomiczne skutki odpływu ludności ze wsi w woj. białostockim. Praca doktorska wykonana w IRWiR PAN, Warszawa 1989.
 • Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin. IUNG, Puławy 1981.
 • Wiatrak A. : Czynniki różnicujące wydajność pracy w rolnictwie. IRWiR PAN, Warszawa 1980.
 • Wiatrak A.: Przemiany strukturalne rolnictwa - uwarunkowania i kierunki. W: Przemiany strukturalne rolnictwa. Materiały na ogólnopolską konferencję naukową, t. II, IEiOR AR-T Olsztyn 1988.
 • Wiatrak A.: Skala migracji i wyksztalcenie migrantów z gospodarstw chłopskich. "Wieś i Rolnictwo", nr 1985.
 • Witkowski J.: Aktualne tendencje migracji ze wsi do miast i ich konsekwencje demograficzne. Maszynopis opracowania CPBP 09.1 archiwum ISiD SGPiS, Warszawa 1987.
 • Witkowski J.: Demograficzne konsekwencje odpływu migracyjnego ze wsi. w: Współczesne migracje i metodyka ich badania. Praca zbiorowa, oprac. nauk. J. Witkowski, "Monografie i Opracowania" nr 287/4, ISiD SGPiS Warszawa 1989.
 • Witkowski J.: Migracje jako czynnik kształtujący reprodukcję ludności. w: Studia nad determinantami reprodukcji ludności. Praca zbiorowa pod red. J.Z. Holzera, "Monografie i Opracowania", nr 275/1, ISiD SGPiS Warszawa 1988.
 • Witkowski J.: Potrzeby a migracje wewnętrzne ludności w Polsce. Referat na konferencję "Badania społeczne i polityka społeczna", IGS SGPiS, Warszawa 1988.
 • Witkowski J.: Społeczne konsekwencje migracji. W: społeczno-demograficzne i ekonomiczne aspekty współczesnych migracji w Polsce, "Monografie i Opracowania", nr 212/6, ISiD SGPiS Warszawa 1986.
 • Woś A.: Zatrudnienie a techniki i formy gospodarowania w rolnictwie, "Nowe Rolnictwo" nr 22, 1975.
 • Woś A.; Tomczak F.: Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii. PWRiL, Warszawa 1983.
 • Wójcicki Z.: Rozwój techniki rolniczej a przemiany w rolnictwie. "Wieś Współczesna", nr 12, 1980.
 • Wójcicki Z.: Zapotrzebowanie na środki techniczne do produkcyjnej. "Wieś Współczesna", nr 3-4, 1982.
 • Wyniki spisu rolniczego 1978. Użytkowanie gruntów, powierzchnia siewów i zwierzęta gospodarskie. GUS, Warszawa 1978.
 • Wyniki spisu rolniczego 1978. Użytkowanie gruntów, powierzchnia siewów i zwierzęta gospodarskie. WUS, Białystok 1978.
 • Wyniki spisu rolniczego 1979. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów, zwierzęta gospodarskie oraz maszyny i urządzenia rolnicze. GUS, Warszawa 1980
 • . Wyniki spisu rolniczego 1979. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów, zwierzęta gospodarskie oraz maszyny i urządzenia rolnicze. WUS, Białystok 1979.
 • Wyniki spisu rolniczego 1986. Ludność w indywidualnych gospodarstwach rolnych. GUS, Warszawa 1987.
 • Wyniki spisu rolniczego 1986. Ludność w indywidualnych gospodarstwach rolnych. WUS, Białystok 1987.
 • Wyniki spisu rolniczego 1986. Chów zwierząt inwentarskich oraz niektóre środki do produkcji w indywidualnych gospodarstwach rolnych. GUS, Warszawa, 1987.
 • Wyniki spisu rolniczego 1986. Chów zwierząt inwentarskich oraz niektóre środki do produkcji w indywidualnych, gospodarstwach rolnych. WUS, Białystok 1987.
 • Wynik spisu rolniczego 1986. r. Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów. GUS Warszawa 1987.
 • Wynik spisu rolniczego 1986. r. Użytkowanie grunt6w i powierzchnia zasiewów. WUS Białystok 1987.
 • Wynik spisu rolniczego 1987 r. Szachownica gruntów maszyny i urządzenia rolnicze w indywidualnych gospodarstwach rolnych. GUS Warszawa 1988.
 • Wynik spisu rolniczego 1987 r. Szachownica gruntów maszyny i urządzenia rolnicze w indywidualnych gospodarstwach rolnych. WUS Białystok 1988.
 • Założenia Planu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 1995 roku. Warszawa 1985.
 • Zaręba W.: Ekonomika i organizacja mechanizacji rolnictwa. Warszawa 1977.
 • Zegar J.: Zróżnicowanie produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw indywidualnych a polityka rolna /II/. "Wieś Współczesna", nr 3-4 1982.
 • Zegar J.: Zróżnicowanie produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw indywidualnych a polityka rolna /IV/. "Wieś Współczesna", nr 9, 1982.
 • Żarnowski J.: Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej tej. PWN, Warszawa 1973.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171234209

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.