PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1992 | nr 362 | 124
Tytuł artykułu

Sterowanie jakością stabilnych i nietoksycznych układów homofazowych jako ośrodków dyspergujących fazę stałą w pastach srebrowych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem prezentowanej pracy było opracowane optymalnego układu homofazowego jako ośrodka dyspergującego rozproszą fazę stalą dla uzyskania (stabilnych i nietoksycznych) past elektronicznych oraz ceramicznych past ozdobnych. Na podstawie teorii kwantyfikacji jakose1 procesów i produktów opracowano symulacyjny model procesu technologicznego eksploataej1 past, a następnie dokonano analizy jego przeb1egu z punktu widzenia istotności poszezegó1nyeh parametrów past elektronicznych w wytypowanych procesach ich eksploatacji. Opracowano kryter1ia wyboru parametrów eksploatacyjnych past. Następnie opracowano model kształtowana jakości past, uwzględniając poszczególne etapy tworzenia złożonego układu homofazowego, przez dobór i kształtowanie jakości rozpuszczalników, a następne złożonych układów homofazowyeh jako ośrodków zawieszających aktywną fazę stalą z określeniem ich fizykochemicznego charakteru. W części doświadczalnej przeprowadzono badania układów homofazowych złożonych z glikoli niskocząsteczkowych i wody, określając ich temperatury zaniku kształtów, lepkości zdolność trwałego rozpuszczenia środków zagęszczających. Układy te wyeliminowano z dalszych badań aplikacyjnych, gdyż wykazywały one niekorzystne parametry eksploatacyjne. W dalszej części badań eksperymentalnych w analizowanych układach homofazowych zastosowano ciecze polimerowe z grupy glikoli etylenowych i propylenowych oraz jako środki zagęszczające estry kwasu abietynowego (etylowy i metylowy) i dodatkowo etylocelulozę. Dokonano licznych prób optymalizacji składu układów homofazowych w powiązaniu z pomiarami lepkości - stosując Rheotest 2-RV w układzie współosiowych walców w rosnących i malejących prędkościach ścinania. Jednocześnie stwierdzono nieprzydatność ultradźwiękowej metody wiskozymetrycznej do badania złożonych układów homo- i heterofazowych. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
124
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • "The Thick Film Microcurcurity. Handbook" Du Pont Electronic Pro¬ducts. 1975.
 • Fujita H., Kishihoto A. - J. Pol. Sc. 1958, nr 28, s.547.
 • Aliewa A.R., Małow W.A., Ławrow I.S. - Koll. Ż .,XLV, 1983, nr 6, s.1189.
 • Aristow B.G., GILJAZETOLINOW L.P. - Koll. Ż., XLVII. 1985, nr .l. s.126.
 • Astanowa S.B., Abduragimowa L.A. - Koll. Ż .,XLV, 1983, nr 6, s.1190.
 • Beisenbajew O.K., Satajew I. K. - Koll. Ż., XLVII, 1985, nr 2, s.241.
 • Bielnik A.R., Żukowa N.S. - Koll. Ż ., XLVII, 1985. nr 2, s.246.
 • BN/72/C6110-09. Wyroby Lakierowane. Badanie gęstości.
 • BN-72/6110-09. Wyroby lakierowe. Oznaczanie stopnia roztarcia pig¬mentów i wypełniaczy przy użyciu grindometru.
 • Boltzkan L. - Pogg. Ann. Phys., 1876, nr 7, s.624.
 • Bueche P. - J. Chem. Phys . 1954, nr 22.
 • Chaczaturian A.A., Łunina M.A. - Koll. Ż., XLVI, 1984, nr 3, s.523.
 • Coulehan R. - The use of torsial braid analysis to product reolo¬gical propertIes of polymers, Rheol. Acta, 1974, nr 13.
 • Czurajew N.W. - Koll. Ż., L, 1988, nr 1, s.106.
 • Denisow I. E.. KRASZONINNIKOW A. J. - Koll. Ż XLVII, 1985. nr 4, s.790.
 • Doolittle A. K.- The Technology of solvents and plasticizers, New York 1954.
 • Dow Chemical- Katalogi . Oferta Dow Chemical.
 • Dow Chemical- Proporties and uses of Glyclis.
 • Elpiner J.E., Ultradźwięki, PWN, Warszawa 1968.
 • Ferry J., Jordan L. - J. Pol. Sc. 1954, nr 14, s.261.
 • Ferry J.D., Lepkosprężystość polimerów. PWN Warszawa 1965.
 • FilipczyŃski L., Pawłowski Z., WEHR J. - Ultradźwiękowe metody badań materiałów, WNT, Warszawa 1963.
 • Fllatowa N.H., SUWOROW S. A. - Kall. Ż., XLVI, 1984, nr 4.
 • Fox T.G. - Bull. Amer, Phys. Soc., 1956, nr 1, s.123.
 • Gierasimow W. K., TRAPEZNIKOW A. A. - Koll. Ż., XLV. 1983. nr 4.
 • Gross B., Fouss R,K. - J. Pol. Sc. 1956, nr 19, s.39.
 • Hamer D. W. - Thick Fi 1m Hybrid Microcurcurity Technology James, N.York 1972.
 • Harvin R. S., Bergen I.I. - Viscoelasticity - Phenomenological aspects. A.Press, N.York 1960.
 • Ignatkina G.I., Nowożyłowa O.G.- Koll. Ż., XLVIII, 1986, nr 20.
 • Instrukcja obsługi Reowiskozymetru UWE-2. IPPT-1973.
 • Instrukcja obsługi Rheotest 2.
 • Izbaner R. - Otrzymywanie oraz metody mierzenia i oceny jakości proszku srebra i palladu o zaprogramowanych parametrach. Warszawa KTJP-SGH1976, praca doktorska, maszynopis.
 • Izbaner R., Wardecka H. - Opracowanie metod badania i uszlachet¬niania proszk6w srebrowych do past przewodzących, ONPMP Koszal1n, 1972.
 • Izmaiłowa W.N ., KANTOR L.A. - Koll. Ż., XLVI. 1984. nr 4, s.782.
 • Jefremow I.E., Zon I., Tichomołowa K.P. - Koll. Ż XLV, 1983, nr 5, s.882.
 • Jurjew N.B., Iljin W.K . Czornomaz W.E. - Koll. Ż., XLVII, 1985, nr 2, s.355.
 • Kawdyrin L.B., Kulazniew W.N. - Koll. Ż., XLV, 1983, nr 4, s.662.
 • Kembłowski Z. - Reometria pływów nienewtonowskich, WNT, Warszawa 1983.
 • Kieras M. - Badania własności reologicznych kompozycji stosowanych w technice grubowarstwowej, Prace Politechniki Rzeszowskiej, 1978.
 • Kitahara A., Kavasova S. - J.Call.Sci., vol. 25, 1967. nr 4, s.490.
 • Lazawierow T.G., Korobko Ln., Jermolenko I.N. - Koll. Ż., LII, 1990, nr I, s.141.
 • Lewis K.W., Parfitt G.P. - Trans Faraday Soc. val.62, 1966, nr 8, s.1652.
 • Maciejewska M., Matracka - Zjawisko tiksotropii w wyrobach lakierowanych. Polimery" XVIII. 1973, nr 7.
 • Makarewicz F.-"Przemysł chemiczny", 1990 nr 11, s. 497.
 • Makarow A.S., Koll. Ż., XLIV, 1982, NR 3, S. 590.
 • Merinow J.A., Trapeznikow A.A. - Koll. Ż., XLIV, 1982, nr 6, s.1077.
 • Merinow J.A., Trapeznikow A.A. - Koll. Ż., XLVI, 1984. nr 5, s.917.
 • Metody pomiaru parametrów aplikacyjnych past i warstw grubych.
 • Mewis J., Spaull A.J. - Adv.Call.Sci. vol.6, 1976, nr 3,s.174.
 • Murakami K. - Characterization of polymer in large deformation by repeated chemical stress relaxation of vulcanized rubber, Rheol. Acta. 1974, nr 13.
 • Murakami K. - Comparison of the time temperature superposition of the relaxation modulus and break of perswollen gels, Rheol. Acta, 1974, nr 13.
 • Opis patentowy nr 87790 UPPRL, 1979.
 • Patent amerykański nr 3413240.
 • Patent amerykański nr 3799890.
 • Patent nr 125143. Sposób wytwarzania past przewodzących szkliwo¬wych na osnowie metali szlachetnych.
 • Płowiec R. - Badania reologicznych własności olejów w obszarze relaksacji lepkosprężystej, IPPT - PAN, Warszawa 1975.
 • PN/67/C-81543/- Pomiar sedymetacji.
 • PN/73/M-04251.
 • PN-76/C-81516. Wyroby lakierowe. Oznaczanie stopnia osadzania się pigmentów i wypełniaczy.
 • Riewiezienski W.H. - Koll. Ż., L. 1988, nr 2. s.378.
 • Rouse P.E. - J. Chem. Phys., 1956, Dr 24, s. 269.
 • Rusanow A.U. - Koll. Ż., XLIX, 1984, nr 4, s.693.
 • Sobolewska M. - Innowacje w sterowaniu jakości procesów technolo¬gicznych wytwarzania wieloskładnikowych ukladów heterofazo¬wych. Prace własne SGPiS, Warszawa 1988.
 • Sobolewska M. - Patent nr 92015 UPPRL 1977 (współautorstwo). Spo¬sób wytwarzania past elektronicznych przewodzących, rezys¬tywnych i dielektrycznych.
 • Sobolewska M. - Patent nr 92027, UPPRL 1977 (współautorstwo). Spo¬sób wytwarzania past elektronicznych szczeg6lnie stabilnych w szerokich granicach temperatur.
 • Sobolewska M. i inni - Patent nr P-268981, UPPRL 1989. Pasta szkliwowa przewodząca.
 • Sobolewska M., Szczepanik Z. R., Miller P. - Patent nr P-268982, UPPRL 1989. Pasta szkliwowa przewodząca o polepszonej adhezji i lutowności.
 • Strielenyja L. S., Karmanow I. A. - Koll. Ż., XLVI, 1984, nr 5, s.967.
 • Strojewska H., Szczytko B. - Patent nr 125143, 1984. "Sposób wy¬twarzania past przewodzących szkliwowych na osnowie metali szlachetnych.
 • Szczepanik Z.R. - Teoria kwantyfikacji jakości procesów i produk¬tów, "Problemy Jakości", 1983, nr 2.
 • Szczepanik Z.R. inni - Opracowanie technologii procesów otrzymy¬wania past niepalnych lub trudnopalnych. Prace naukowo-ba¬dawcze SGPiS, Warszawa 1972.
 • Szczepanik Z.R., "Chenia stosowana", 1964, nr 3A, s. 321.
 • Szertkowa O.A., Pietrznich G.G. - Koll. Ż., XLIX, ,1982, nr I, s.83.
 • Szwec W.J., Karpow W.W. - Koll Ż.,L, 1988, nr 3, s.605.
 • Szymański D ., Szczytko B. - Opracowanie metod badań aplikacyjnych past przewodzących, 25/80515/76, Zeszyty " ITME" .
 • Świętosławski W. - Podręcznik do ćwiczeń z chemii fizycznej. PWN, Warszawa 1952.
 • The Thick Film Hicrocircuitry, Handbook Du Pont Electronic Pro¬ducts. 1975.
 • Tichomłowa K.P., Szutowicz W.W. - Koll. Ż., LII, 1990. nr 6, s.1135.
 • Topher M. L. - Thick Film Microelectronics Fabrication Design and Application, N.York 1971.
 • Trapeznikow A.A., Frotowa F.A. - Koll. Ż., XLIX, 1987, nr 2, s.386.
 • Trilski K.K ., Iszczuk J.L. - Koll. Ż., L, 1988, nr 3, s.535.
 • Vadas F.B., Goldsmith H.L. - J.Coll.Sci. vol.43, 1973. nr 3. S.630.
 • Ward J.K. - Mechaniczne własności polimerów jako tworzyw konstrukcyjnych, PWN, Warszawa 1965.
 • Wehr J., Ultradźwiękowe metody pomiarowe. WNT, WARSZAWA 1970.
 • Winogradow G.W .,Janowskij J. - Koll. Ż.,XLIV. 1982, nr 2. s.321.
 • Zeszyty "IIME" 1982, nr 4.
 • Zeszyty TIMT, 1978.
 • Zikm B.H. - J. Chem. Phys., 1956, nr 24.
 • ZON J.R., Tichomołowa P.K. - Koll. Ż., XLV, 1983, nr I, s.50.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171234719

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.