PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 262 Efektywność - konceptualizacja i uwarunkowania | 326--340
Tytuł artykułu

Efektywność aktywnych programów rynku pracy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Efficiency of Active Labor Market Programs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sytuacja na rynku pracy w Polsce świadczy o tym, że występujące niedopasowania między podażą pracy a popytem na nią mają przede wszystkim charakter strukturalny. Wskazuje to na konieczność poprawy skuteczności stosowanych dotąd w praktyce programów aktywnej polityki rynku pracy, która w większym niż dotychczas stopniu powinna z jednej strony uwzględniać oczekiwania pracodawców, z drugiej zaś wpływać na zwiększenie aktywności zawodowej zasobów pracy. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie efektywności poszczególnych aktywnych programów rynku pracy. Zróżnicowanie jej poziomu może bowiem wskazywać na te sposoby aktywizowania bezrobotnych, które charakteryzują się w dotychczasowych obserwacjach największym poziomem wskaźników. Te ich rodzaje mogą bowiem w przyszłości skutecznie oddziaływać na zmniejszenie niedopasowań na rynku pracy.(abstrakt oryginalny)
EN
The labor market situation in Poland shows that the present mismatch between labor supply and demand are primarily structural in nature. This indicates the need to improve the effectiveness of programs already in practice of active labor market policy, which to a greater extent than before should take into account the expectations of employers, while on the other hand it ought to influence the increase of labor activity of labor resources. The purpose of this paper is to show the effectiveness of various active labor market programs (ALMPs). The differentiation of its level may indeed indicate the ways of activating the unemployed, which are characterized in previous observations by the largest level of indicators. These kinds can also lead in the future to the reduction of mismatch on the labor market.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Bibliografia
 • Arendt Ł., Kukulak-Dolata I., Poliwczak I., Perspektywy implementacji modelu flexicurity na poziomie przedsiębiorstw, [w:] E. Kryńska (red.), Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2009.
 • Bieliński J., Bober M., Sarzalska M., Zawistowski J., Aktywne polityki na elastycznym rynku pracy, [w:] M. Bukowski (red.), Zatrudnienie w Polsce 2007. Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Warszawa 2007.
 • Błędowski P., Efektywność usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych - rekomendacje na podstawie doświadczeń wybranych krajów Unii Europejskiej, [w:] P. Błędowski, B. Błaszczyk, M. Fedorczuk, C. Kliszko, P. Kubicki, Kierunki modyfikacji rozwią-zań prawno-organizacyjnych w celu zwiększania efektywności usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji, raport z badań, http://www.mpips.gov.pl (11.09.2011).
 • Bukowski M. (red.), Zatrudnienie w Polsce 2005, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych, Warszawa 2005.
 • Bukowski M. (red.), Zatrudnienie w Polsce 2007. Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Warszawa 2007.
 • Dolny E., Pomoc w poszukiwaniu pracy, [w:] Z. Wiśniewski, K. Zawadzki (red.), Aktywna polityka rynku pracy, WUP - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2010.
 • Dolny E., Maksim M., Ocena zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r., [w:] Z. Wiśniewski, K. Zawadzki (red.), Aktywna polityka rynku pracy, WUP - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2010a.
 • Dolny E., Maksim M., Podażowo zorientowane instrumenty polityki rynku pracy, [w:] Z. Wiśniewski, K. Zawadzki (red.), Aktywna polityka rynku pracy, WUP - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2010b.
 • Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2010 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Funduszy, Warszawa 2011.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela 2010.
 • Krajowy Program Reform Europa 2020, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011.
 • Kryńska E. (oprac.), Dalsze wdrażanie koncepcji flexicurity w Polsce - wnioski i rekomendacje, [w:] E. Kryńska (red.), Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2009.
 • Kryńska E. (red.), Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2009.
 • Polska 2010. Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2010, s. 59.
 • Wiśniewski Z., Dolny E., Jaskólska B., Maksim M., Śliwicki D., Wojdyło-Preisner M., Zawadzki K., Efektywność aktywnej polityki rynku pracy w świetle badań empirycznych, Toruń 2011.
 • Wojdyło-Preisner M., Zawadzki K., Zatrudnienie subwencjonowane, [w:] Z. Wiśniewski, K. Zawadzki (red.), Aktywna polityka rynku pracy, WUP - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171234923

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.