PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 269 Dziś i jutro polityki spójności w Unii Europejskiej | 121--132
Tytuł artykułu

Problemy definiowania oraz szacowania wielkości delokalizacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Problems of Defining and Estimating the Size of Relocation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Występujące w literaturze określenia "delokalizacja", "offshoring" i "outsourcing", choć mają różne znaczenia, są silnie powiązane. Zależność między delokalizacją a pozostałymi procesami jest różnie postrzegana, co utrudnia jej obserwację. Równie trudny jest pomiar delokalizacji ze względu na brak, poza nielicznymi badaniami, bezpośredniej informacji z przedsiębiorstw. Pośrednie metody szacowania delokalizacji wykorzystują m.in.: przepływy BIZ, przepływy handlowe produktów i półproduktów czy zmiany wielkości zatrudnienia w kraju lub regionie, wielkości zatrudnienia w sektorach gospodarki potencjalnie narażonych na delokalizację oraz tych, które prawdopodobnie będą delokalizowane. W artykule przedstawiono różne podejścia do relacji, między ww. procesami oraz niedoskonałości stosowanych metod szacowania wielkości delokalizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
Terms appearing in the literature: delocalization, offshoring and outsourcing, having different meanings are strongly linked with each other. The relationship between delocalization and remaining processes is perceived in different ways, making it difficult for its observation. Equally difficult is the measurement of relocation due to lack of, apart from a few studies, the information obtained directly from the companies. Indirect methods of estimating relocation use FDI flows, intermediate and product trade flows, changes in the volume of employment in the country or region, employment in sectors potentially vulnerable to relocations and those that are likely to be delocalized. The paper presents various approaches to relations that exist between the above mentioned processes and imperfections of methods which are used for estimating relocation(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Blinder A.S., On the measurability of offshorability, "Vox", Research-based policy analysis and commentary from leading economists, 2009 http://voxeu.org/index.php?q=node/4072 (13.12.2011).
 • Blomström M., Fors G., Lipsey R.E., Foreign direct investment and employment: Home country experience in the United State and Sweden, NBER, "Working Paper" 1997, no. 6205.
 • Crestanello P., Tattara G., Industrial clasters and the governance of the global value chain: The Romania- Veneto network in footwear and clothing. Regional studies, "The Journal of the Regional Studies Association", February 2011, vol. 45, no. 2.
 • Faust M., Voskamp U., Wittke V., Globalization and the Future of National Systems: Exploring Patterns of Industrial Reorganization and Relocation in an Enlarged Europe http://en.obieberatungsforschung. de/data/file/publikationen/artikel/faust_voskamp_wittke.pdf (26.10.2011).
 • Gierańczyk W., Problematyka definiowania zmian w tendencjach lokalizacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w dobie globalizacji, "Prace Komisji Geografii Przemysłu" nr 11, Warszawa- -Kraków 2008.
 • Hoover E.M, Lokalizacja działalności gospodarczej, PWN, Warszawa 1962.
 • Kwieciński J., Gałązka-Sobotka M., Dłutek A., Ekspertyza. "Zdefiniowanie pojęcia delokalizacji oraz określenie sposobów badania projektów pod kątem eliminowania przypadków delokalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych w ramach działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka", Europejskie Centrum Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 • Małuszyńska E., Delokalizacja przedsiębiorstw, "Wspólnoty Europejskie" marzec 2006, nr 3(172).
 • Małuszyńska E., Firm migration, "Argumenta Oeconomica" no. 1-2(18), Wroclaw University of Economics, Wrocław 2006.
 • Meyer T., Offshoring to new shores. Nearshoring to Central and Eastern Europe, Deutsche Bank Research, "Economics" 2006, no. 58.
 • Montresor S., Mazzanti M., Pini P., Outsourcing, Delocalization and Firm Organization: Transaction Costs vs. Industrial Relations in Local Production System of Emilia Romagna, Paper presented at Conference Entrepreneurship and innovation - organizations, institutions, systems and regions, Copenhagen 2008 http://www2.druid.dk/conferences/viewpaper.php?id=3315&cf=29 (26.01.2012).
 • New location factors for mobile investment in Europe, Commission of the European Communities, "Regional Development Studies" no. 6, Brussels 1993.
 • Odrobina A., Delokalizacja jako skutek globalizacji i integracji, [w:] S. Miklaszewski, E. Molendowski (red.), Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, Difin, Warszawa 2009.
 • Offshoring and Employment. Trends and Impacts, OECD, Danvers 2007.
 • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zakresu i skutków delokalizacji przedsiębiorstw, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Bruksela 2005, CC-MI/014.
 • Pakulska T., Wrastanie korporacji międzynarodowych w gospodarki lokalne, [w:] K. Kuciński (red.), Glokalizacja, Difin, Warszawa 2011.
 • Pietrzyk I., Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, [w:] S. Miklaszewski, E. Molendowski (red.), Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, Difin, Warszawa 2009.
 • Rising international economic integration. Opportunities and challenges, "European Economy" no. 6, European Commission, Brussels, 2005
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999
 • Staying Competitive in the Global Economy. Moving up the value chain, OECD, 2007.
 • Van Dijk J., Pellenbarg P.H., Firm relocation decisions in the Netherlands: An ordered logit approach, "Pepers in Regional Science" 2000, vol. 79.
 • Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006, art. 61 (SEC(2011)1141 final).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171234965

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.