PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4 (21) | 143--162
Tytuł artykułu

Rolnictwo polskie w warunkach Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Polish Agriculture in the European Union Conditions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rolnictwo jest chronologicznie pierwszą zorganizowaną formą działalności człowieka i we wszystkich krajach ze względu na dostarczane dobra oraz spełniane funkcje w ekosystemie odgrywa szczególną rolę. We wszystkich państwach przechodzi różnorodne przemiany. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej wymusza proces adaptacyjny naszego rolnictwa do warunków unijnych, gdzie funkcjonuje Wspólna Polityka Rolna. Polityka rolna Unii Europejskiej przeszła ewolucję od popierania rozwoju produkcji do kształtowania pożądanego poziomu spożycia, dochodów rolników oraz ekosystemów. W opracowaniu dokonano analizy zarówno ewolucji polityki rolnej mającej wpływ na nasze rolnictwo, jak również jego przemiany na tle rolnictwa innych państw Unii. Obserwuje się zmniejszanie się udziału rolnictwa w użytkowanych czynnikach produkcji i wytwarzanej produkcji globalnej oraz dodanej, natomiast niezmiennie rośnie jego rola w zaspokajaniu podstawowych potrzeb człowieka - wyżywieniu i w ekosystemie. Polska pod względem powierzchni i ludności w Unii Europejskiej zajmuje 6. miejsce. Pozycja rolnictwa polskiego jest jednak wyższa, a w niektórych produktach zajmuje nawet pierwszą pozycję. Zajmowana pozycja nie jest jednak stała: obserwuje się wzrost i obniżanie się pozycji Polski w rankingach. W gospodarce Polski zmieniają się miejsce i rola rolnictwa. Maleje udział rolnictwa pod względem: użytków rolnych w ogólnej powierzchni kraju, czynnych zawodowo w rolnictwie, wartości środków trwałych brutto, nakładów inwestycyjnych produkcyjnych oraz produkcji globalnej, natomiast zwiększa się udział rolnictwa w krajowej wartości dodanej i eksporcie.(abstrakt oryginalny)
EN
Agriculture is chronologically the first organized form of human activity and in all countries because of the delivered goods and fulfilled functions in the ecosystem it plays a special role. In all countries it undergoes a variety of changes. Polish accession to the European Union enforces a process of its agriculture adaptation to the EU conditions and the Common Agricultural Policy. The agricultural policy of the European Union has evolved from supporting the development of production to forming the desired level of consumption, the income of farmers and ecosystems. The paper analyzes the evolution of agricultural policy, both having an impact on our agriculture as well as the transformation of the agricultural background of other EU countries. The share of agriculture in the use of production factors, produced output and added value decreases but agriculture continues to grow its role in meeting basic human needs - nutrition and ecosystem. Poland in terms of area and population in the European Union takes the 6th place. The position of Polish agriculture is, however, higher in some products, it is even first. A drawback is that it is unstable. Polish economy has changed the place and role of agriculture. There is a declining share of agriculture in terms of: the total agricultural land area of the country, the labor force in agriculture, the value of gross fixed capital formation, investment, and production output, while there is an increasing share of agriculture in the national value-added and exports.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
143--162
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A., Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Kapusta F., Zmiany struktury agrarnej i kierunków produkcji rolniczej w Legnicko-Głogowskim Okręgu miedziowym, PWN, Warszawa 1976.
 • Kapusta F., Teoria agrobiznesu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 • Kapusta F. Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań-Wrocław 2006.
 • Kapusta F., Wybrane zagadnienia z polityki agrarnej, cz. I, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wroc- ławiu, Wrocław 1984.
 • Kopeć B., Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych (Wybrane zagadnienia), Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 1983.
 • Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2004, GUS, Warszawa 2004.
 • Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2005, GUS, Warszawa 2005.
 • Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2006, GUS, Warszawa 2006.
 • Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2007, GUS, Warszawa 2007.
 • Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2011, GUS, Warszawa 2011.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2005, GUS, Warszawa 2005.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2006, GUS, Warszawa 2006.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2007, GUS, Warszawa 2007.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa 2010, GUS, Warszawa 2010.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa 2011, GUS, Warszawa 2011.
 • Stachak S., Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa 1997.
 • Urban R., Szczepaniak I., Mroczek R., Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa (Synteza), IERiGŻ, Warszawa 2010.
 • Wilkin J., Wielofunkcyjność rolnictwa - konceptualizacja i operacjonalizacja zjawiska, "Wieś i Rolnictwo", 2009 nr 4 (145).
 • Woś A., Rolnictwo jako dziedzina biznesu, [w:] Encyklopedia biznesu, t. II, Fundacja Innowacja, WSS-E, Warszawa 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235253

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.