PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4 (21) | 275--289
Tytuł artykułu

Analiza wpływu transakcji PPP na poziom zadłu-żenia jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz dopuszczalne relacje w tym zakresie

Warianty tytułu
Analysis of the Impact of the PPP on the Level of Debt Of Local and Regional Government Units and the Allowed Relationships in this Area
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednostki samorządu terytorialnego (JST) znajdują się pod stałą presją poprawy efektywności świadczonych usług publicznych, biorąc pod uwagę ograniczone zasoby finansowe oraz niewystarczające finansowanie. Brak funduszy publicznych jest głównym powodem udziału kapitału prywatnego w rozwoju lokalnych i regionalnych projektów inwestycyjnych (np. partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)). Oprócz zmniejszenia wydatków bieżących i majątkowych PPP może przyciągać dodatkowe środki służące rozwojowi sektora publicznego. Ponadto koszty inwestycji mogą być rozłożone na dłuższy okres, co nie obciąża znacznie rocznych wyników budżetowych generowanych przez sektor publiczny. Dodatkowo PPP może pomóc podmiotom publicznym w spełnieniu wymagań dotyczących długu publicznego. Celem badawczym artykułu jest przeanalizowanie wpływu realizacji przedsięwzięć PPP na zadłużenie JST. W przepisach prawnych regulujących zasady klasyfikowania zobowiązań JST występują pewne rozbieżności oraz wątpliwości, które niejednoznaczne regulują zasady wykazywania w sprawozdaniach budżetowych zadłużenia wynikającego z realizacji umów PPP oraz koncesji. Mowa tutaj w głównej mierze o rozporządzeniach wykonawczych do Ustawy o finansach publicznych, które to rozporządzenia regulują problematykę klasyfikowania zobowiązań JST, oraz wytycznych Eurostatu dotyczących wykazywania przedsięwzięć PPP w zadłużeniu podmiotów publicznych (ESA95 Manual Deficit and Debt 2012). Autor gruntownie analizuje wspomniane akty prawne, jak również stara się wskazać rozbieżności w przepisach prawnych, które winny zostać zmienione przez ustawodawcę. Umożliwi to wypracowanie przejrzystych zasad klasyfikowania zadłużenia wynikającego z realizacji przedsięwzięć PPP.(abstrakt oryginalny)
EN
Local and regional government units are under constant pressure to improve the performance of public services considering limited financial resources and inadequate financing. Lack of public funds is the predominant reason for the private financial sector's involvement in local and regional investments and development projects (e.g. public-private partnerships). Apart from decreasing current and capital expenditure, public-private partnerships can attractadditional resources for the development in public sector. Furthermore, investment costs can be allocated over a longer period, which does not substantially burden annual financial results generated by the public sector. Additionally, PPPs could help public entities to comply with limitations on public debt. The research topic of this article focuses on the analysis of the influence of the execution of PPP on local government debt. In legal regulations regulating the principles of local government liability classification, discrepancies and uncertainties can be found which ambiguously regulate the principles of showing debt in budgetary reports resulting from the implementation of PPP and concessions. This relates mostly to executive orders to the public finances law regulating the issue of local government debt classification and EUROSTAT directives pertaining to the display of PPP in public entity debt (ESA95 Manual Deficit and Debt 2012). The author analyzes the above laws in depth and tries to showcase the discrepancies in laws which should be changed by the legislator. This will allow generating transparent debt classification principles pertaining to the execution of PPP.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
275--289
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu
Bibliografia
 • Arendarski R., Możliwości weryfikacji zdolności i wiarygodności kredytowej spółki komunalnej i jej wpływ na sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne" 2012, nr 5, Warszawa 2012.
 • Beniaminek IDM wróży koniec PPP, "Puls Biznesu", 18.02.2011, www.samorzad.pb.pl.
 • Bitner M., Wpływ transakcji partnerstwa publiczno-prywatnego na dług i deficyt jednostki samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2011, nr 1-2.
 • Bitner M., Kulesza M., Nowa definicja państwowego długu publicznego? Problemy związane z interpretacją przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 23.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa, "Samorząd Terytorialny" 2011, nr 7-8.
 • Cieślak-Wróblewska A., Duże ryzyko dla miast, "Rzeczpospolita", 9.02.2011.
 • ESA95 Manual Deficit and Debt 2012.
 • http://grantthornton.pl/pl/Zmiany_MSSF_2012.php.
 • Monitoring zadłużenia miast wojewódzkich, Instytut Kościuszki, http://ik.org.pl, Kraków 2011.
 • Odpowiedź Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 kwietnia 2011 r. na zapytanie Prezydenta Miasta Krakowa, www.ippp.pl.
 • Pismo Ministra Finansów z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie zgodności rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2010 r. z Konstytucją RP.
 • Pismo Podsekretarza Stanu Dominika Radziwiłła z dnia 23.03.2011 r. - odpowiedź na Interpelację nr 21313 do Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego.
 • Pismo Sekretarza Stanu Ludwika Koteckiego nr DP14/657/210/MKT/2011/1086 z dnia 10.03.2011 r.
 • Podleśny T., Zobowiązania spółek komunalnych a wskaźniki zadłużenia w samorządach, "Gazeta Samorządu i Administracji", 13.06.2011, www.gsia.pl.
 • Podręcznik deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych. Implementacja ESA 95. Edycja 2012, tłumaczenie robocze opracowane przez Główny Urząd Statystyczny, www.ppp.gov.pl.
 • PPP w statystyce - podział ryzyk i raportowanie zobowiązań. Praktyczny przewodnik, Europejskie Centrum Wiedzy PPP, grudzień 2011.
 • Projekt ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, www.rcl.gov.pl.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, DzU nr 20, poz. 103.
 • Rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do PDP, DzU nr 298, poz. 1767.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, DzU nr 43, poz. 247.
 • Strzelecki J., Miasta ukrywają zadłużenie, "Gazeta Bankowa", 31.08.2011, www.gb.pl.
 • Swianiewicz P., Demagogia ministra i grzeszki samorządów, "Puls Biznesu", 31.01.2011, http://samorzady.pb.pl.
 • Tatała M., Łaszek A., Zadłużenie samorządów: szybki wzrost w miastach, niewielki wpływ projektów unijnych, Analiza FOR 6/2011, www.for.org.pl.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU 2000 nr 94, poz. 1037.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU 2009 nr 19, poz. 100.
 • Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, DzU 2009 nr 19. poz. 101.
 • Wystąpienie Pana Ministra Rafała Baniaka na konferencję "PPP w przestrzeni miejskiej", www.ippp.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235279

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.