PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1992 | nr 358 | 153
Tytuł artykułu

Przestrzenne aspekty zmiany struktury gospodarki w Polsce

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Restrukturyzacja przemysłu jest jednym z problemów budzących w Polsce od wielu już lat, a także obecnie, żywe dyskusje. Jednakże pojęcie to nie przez wszystkich traktowane jest jednoznacznie. Można wyróżnić dwa poglądy na temat treści restrukturyzacji: pierwszy utożsamiający się ze zmianami w strukturze produkcji, drugi łączy ją także ze zmianami w organizacji, sposobach zarządzania, strukturze własności itp., a więc z przekształceniem w sferze funkcjonowania przemysłu i całej gospodarki. TO szersze traktowanie problemu zyskało na znaczeniu dopiero ostatnio wskutek gruntowych przemian systemowych, dokonywanych w naszym kraju. Mimo niewątpliwie dużych różnic pomiędzy tymi dwoma poglądami, nie są one sprzeczne. Różnica polega bowiem na tym, że w pierwszym wypadku uwaga jest skoncentrowana na "efekcie końcowym", a w drugim zaś, oprócz tego. na systemie funkcjonowania gospodarki warunkującym zmiany w strukturze produkcji. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
153
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Aleksandrowicz R., Inwestycyjn bum. "Gazeta Bankowa" 21989, nr 2.
 • Bielecka K., Metody określania elementów wiodących w strukturze. "Przegląd Geograficzny" 1970, z. 3, s. 487-501.
 • Borowski S., Migracje ludności na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1945, w:Problemy demograficzne Ziem Zachodnich i Północnych PRL. Seria "Biblioteka Wiadomości Statystycznych", t.6. GUS, Warszawa 1976.
 • Brazik R., Gospodarstwa i rynek. "Życie Gospodarcze" 1990, nr 34, s. 4.
 • Ciechocińska M., Problemy globalne i konflikty w studiach regionalnych. "Biuletyn KPZK" PAN 1988, 138.
 • Czechowski P., Problemy prawno-organizacyjne lokalizacji inwestycji podstawowych w regionach uprzemysłowionych. PWN, Warszawa 1986.
 • Domański R. (red.), Geografia ekonomiczna Polski. PWE, Warszawa 1985.
 • Drabowski E., Jaworski W., Krzyżkiewicz Z., Bankowość. PWE, Warszawa 1988, s. 11.
 • Dziadul J., Dzjcie wędki zamiast ryb. "Polityka" 1990, nr 38.
 • Eldridge T.H., Thomas D., Population Redistribuation and Economic Growth. United State, 1950.
 • Fierla I., Geografia ekonomiczna Polski. PWE, Warszawa 1989.
 • Fierla I., Geografia przemysłu Polski. PWE, Warszawa 1984.
 • Fierla I., Lokalizacja przemysłu. PWE, Warszawa 1987, s. 183.
 • Fierla I., Migracje ludności w Polsce a uprzemysłowienie. PWN, Warszawa 1976.
 • Gładkowski J., Przemysł ziemniaczany w 2000 r. "Przemysł Spożywczy" 1988, nr 3, s. 68-70.
 • Gorzelak G., Reforma ekonomiczna w Polsce na tle rozwoju regionalnego. "Ekonomista" 1989, nr 4, s. 627-658.
 • Gorzelak G., Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu I reform. UW. Instytut Gospodarki Przestrzennej , Warszawa 1989, s. 162.
 • Hicks J.R., Kapitał i wzrost. PWN, Warszawa 1978.
 • Hozler J.Z., Wyże demograficzne w Polsce. Analiza porównawcza. "Studia Demograficzne" 1984, nr 4/78.
 • Jerome H., Migration and Business Cycles. National Bureau of Economic Research Inc., New York 1926.
 • Karpiński A., Restrukturyzacja gospodarki w Polsce i na świecie. PWE, Warszawa 189, s. 21.
 • Kiełczewska-Zalewska M., Geografia osadni8ctwa. Zarys problematyki. PWN, Warszawa 1972.
 • Kleer J., Każdy widzi co chce. "Polityka" 1990, nr 38.
 • Kortus P., Społeczno-humanitarny nurt w badaniach geografii przemysłu, w: Geografia przemysłu. Wybrane kierunki i problemy badawcze. "Przegląd Zagraniczny Literatury Geograficznej" 1983. IGiPZ PAN , z. 3, s. 19.
 • Kukliński A., Najgrakowski M., Industrializacja, urbanizacja i rozwój regionalny w Polsce. "Miasto" 1979, nr 1-2.
 • Kukliński A., Regiony silne i słabe w polityce społeczno-ekonomicznej. "Przegląd Geograficzny"1973, z. 3.
 • Kornai J., Niedobór w gospodarce. PWE, Warszawa 1985.
 • Laskowska J. i inni, Produkcja i zagospodarowanie ziemniaków w Polsce. "Wieś Współczesna" 1985, nr 5, s. 133.
 • Lewandowski J., Polityka rolna, "Życie Gospodarcze" 1990, nr 30, s. 8.
 • Lee E.S., A theory of migration. "Demography" 1966, nr 3.
 • Lissowska M., Wyniki badania przestrzennych zróżnicowań rozwoju społeczno-ekonomicznego w latach 1975-1980. "Wiadomości Statystyczne" 1983, nr 12, s. 21-26 (wraz z aktualizacja).
 • Łaguna H., Gaziński B., Problemy przetwórstwa ziemniaków na przykładzie województwa łomżyńskiego. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst. 1988(320). Seria Oceon, nr 20, s. 113-118.
 • Łamacz T., Przed nowa ustawa o inwestycjach zagranicznych. "Rynki Zagraniczne" 1990, nr 78, s. 8.
 • Małkowski J., Produkcja nadal zagrożona. "Życie Gospodarcze" 1990, nr 29, s. 6.
 • Mańkowska S., Dojazdy do pracy jako problem strefy podmiejskiej. "Przegląd Geograficzny" 1959, nr 1.
 • Mosiejenka A., Winiarski B., Zając D., Problemy aktywizacji gospodarczej powiatów. "Biuletyn" KPZK PAN, z. 43, Warszawa 1976.
 • Muller A., Przyspieszony wzrost gospodarczy w latach 1971-1975 a propozycje wzrostu w trzydziestoleciu 1950-1980, w: U źródeł polskiego kryzysu. PWN, Warszawa 1985.
 • Muller P., Przegrupowanie gałęzi przemysłu. Geneza i perspektywy redeployment. PWN Warszawa 1988.
 • Naszkowska K., Od nadmiaru głowa boli. "Gazeta Wyborcza" 1990, nr 214 z dnia 14.09.1990, s. 2.
 • Olendzki M., Dojazdy do pracy. Zagadnienia społeczne i ekonomiczne (na przykładzie rejonu płockiego). PAN, Komitet Badań Rejonów Uprzemysłowionych, KiW, Warszawa 1967, s. 35-37.
 • Pączka S., Kotlicka J., Strukturalne i przestrzenne przeobrażenia kompleksu przemysłowego Łodzi. W: Rola przemysłu w rozwoju miast i miasto jako baza działalności przemysłowej. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1979.
 • Piekarzewska H., Kierunki zmian w przemyśle przetwórstwa ziemniaków. Warszawa 1989. Maszynopis udostępniony w IRG SGPiS.
 • Piekarzewska H., Ogólna charakterystyka przemysłowego przetwórstwa ziemniaków w Polsce. Warszawa 1988. Maszynopis udostępniony w IRG SGPiS
 • Pieniążek K., Kontraktacja w procesach integracji rolnictwa i przemysłu spożywczego. "Ekonomia Porównawcza Rolnictwa" 1985, nr 23, s. 57-66.
 • Płock, Społeczeństwo miejskie w procesie uprzemysłowienia (pod red. I. Nowakowej). KiW, Warszawa 1982, s. 51-53.
 • Polen-Divisenkredite bislang kaum genutzt. "Aussenwirtschaft" 1990, nr 174.
 • Problemy demografii i zatrudnienia w Bełchatowskim Okręgu Przemysłowym (pod red. H. Mortimer-Szymczak). PAN, Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych. PWN, Warszawa 1985, s. 14-16 i 107-111.
 • Puchalski K., ., Procesy inwestycyjne w funkcjonowaniu gospodarki przestrzennej Polski. Warszawa 1989. (maszynopis w archiwum IGP).
 • Puchalski K., Analiza zróżnicowania strukturalnego nakładów inwestycyjnych (wg wybranych działów gospodarki) na tle rozwoju ludnościowego województw w latach 1961-1980. Warszawa 1987. (maszynopis w archiwum IGiPZ PAN).
 • Puchalski K., Inwestycje a przemiany struktury gospodarki przestrzennej. "Przegląd Geograficzny" 1989, z. 3.
 • Puchalski K., Inwestycyjne uwarunkowania zróżnicowania przestrzennego procesów demograficznych w Polsce. Doświadczenia z lat 1961-1980. Warszawa 1986. (maszynopis w archiwum IGiPZ PAN).
 • Rakowski W., Kuciński K., Wkład wsi na rozwój społeczno-ekonomiczny kraju, poprzez przepływ siły roboczej, w: Przestrzenne zróżnicowanie ciążeń migracyjnych ludności regionu warszawskiej. "Monografie i Opracowania" nr 53, SGPiS, Warszawa 1976.
 • Regulski J., Planowanie miast. PWE, Warszawa 1986.
 • Rejony intensywnych dojazdów do pracy. Opracowanie regionalne. GUS, Warszawa 1988, s. 142.
 • Rocznik Statystyczny Województw. GUS, Warszawa 1988, s. 176 i 52003.
 • Rodzewicz A., Motywy decyzji migracyjnych w badaniach ankietowych, w: Społeczno-demograficzne i ekonomiczne aspekty współczesnych migracji w Polsce. "Monografie i Opracowania", nr 6, SGPiS, Warszawa 1986.
 • Rosłanowska-Plichcińska K., Warunki prowadzenie interesów w Polsce. PWPT "Posteor" Sopot, Warszawa 1990, s. 51.
 • Rostow W.W., The proces of Economc Growth. Nowy Jork 1962.
 • Roveinstein E.G., The Lows of Migration. 'Journal of Royal Statistical Society", pt. II, no 52, 1889.
 • Rutkowska A., Lokalizacja Zakładów Akumulatorowych w Piastowie. Praca magisterska. SGPiS, Warszawa 1988.
 • "Rzeczpospolita". 2.07.1990, 3.08.1990, 7.09.1990.
 • Sackiewicz E., Dyka S., Handlowa obsługa rolnictwa. PWE, Warszawa 1978, s. 86-87.
 • Sakson A., Przemiany więzi rodzinnej ludności Mazur w związku z procesem migracji do RFN. "Olsztyńskie Studia Demograficzne", Olsztyn 1987.
 • Stalski M., Protection of the human environment and tourism: possibilities of cooperation of two spheres of human activity. "Geographia Polonica" nr 52, Warszawa 1986.
 • Stryjakiewicz T., Czynniki lokalizacji I funkcjonowania przemysłu rolno-spożywczego oraz jego struktura przestrzenna w regionie poznańskim. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1988, s. 74.
 • Śnieg-Czaplewska, Na wylocie. "Polityka " 1990, nr 38.
 • Tederko C., Jak przechodzić z system nakazowo-rozdzielczego do system rynkowego w gospodarce mięsnej w świetle doświadczeń z przeszłości. "Gospodarka Mięsna" 1989, nr 2, s. 7-102.
 • Trzcińska B., Oddziaływanie inwestycji wiodącej na zatrudnienie w zakładach przemysłowych w ośrodkach intensywnie uprzemysławianych. PAN, Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych. PWN, Warszawa 1988, s. 49-50.
 • Urban R., Preferencje pilnie potrzebne. "Życie Gospodarcze" 1990, nr 30, s. 8.
 • Urban R., Procesy koncentracji a strategia rozwoju przemysłu spożywczego. "Inwestycje i Budownictwo" 1985, nr 10, s. 19-22.
 • Winiarski B., Czynniki i etapy podnoszenia intensywności gospodarki obszarów nierozwiniętych. "Biuletyn" KPZ PAN , z. 31, Warszawa 1964.
 • Wnęk M., Wprowadzenie kultur o wysokiej pracochłonności a organizacja przemysłu przetwórczego , w: Czynniki organizacyjne w produkcji rolniczej. Materiały na konferencje zorganizowana przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania. Lublin, kwiecień 1967.
 • Wypych W., Uprzemysłowienie, rozwój gospodarczy i społeczny Polski w ujęciu przestrzennym. "Wiadomości Statystyczne" 1981, nr 2, s. 25-29.
 • Zagrożdżon A., Kilka uwag o obszarach problemowych. . "Biuletyn KPZK" PAN 1988, nr 1-2
 • Zalewski A., Modyfikacja systemu kontraktacji. "Przemysł Spożywczy" 1988, nr 6, s. 67-68.
 • Zalewski A, Problemy gospodarki żywnościowej w Polsce. PWN, Warszawa 1989, s. 22.
 • Zajda J., Systemy bankowe w gospodarce kapitalistycznej. PWE, Warszawa 1974.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235365

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.