PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | nr 2 (22) | 65--87
Tytuł artykułu

Polityka edukacyjna Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Education Policy of the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie zarysu polityki edukacyjnej Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem polityki w zakresie ogólnego kształcenia obowiązkowego. Zaprezentowano w nim także stosowane przez UE pośrednie mechanizmy oddziaływania na systemy edukacyjne państw członkowskich, takie jak metoda otwartej koordynacji, związane z nią wskaźniki, zalecenia, programy edukacyjne, a także wskazano kierunki zmian w edukacji.(fragment tekstu)
EN
This article is meant to serve as an introduction to the subject of education policy of the European Union and its influence on the educational systems in the EU member states. The author reviews, inter alia, the principles and aims of the EU education policy and its main instruments such as open method of coordination, educational indicators, key competences and major education programs. He concludes with a brief analysis of the recent changes to the Polish education system. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
65--87
Opis fizyczny
Twórcy
 • Biuro Analiz Sejmowych
Bibliografia
 • Co warto wiedzieć o kierunkach zmian w edukacji, aby skutecznie realizować projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010.
 • D. Dziewulak, Systemy szkolne Unii Europejskiej, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1997.
 • Edukacja w Europie: różne systemy kształcenia i szkolenia - wspólne cele do roku 2010, Luksemburg 2002.
 • S. Golinowska, M. Boni, Nowe dylematy polityki społecznej, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE, Warszawa 2006.
 • Kompetencje kluczowe. Realizacja koncepcji na poziomie szkolnictwa obowiązkowego, Europejskie Biuro Eurydice, Bruksela 2002.
 • W. Krawajczyk, Niektóre konsekwencje standaryzacji w edukacji [w:] J. Kojkoł, P. Przybysz (red.), Edukacja wobec integracji europejskiej, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2004.
 • W. Rabczuk, Polityka edukacyjna Unii Europejskiej. Nowe konteksty, Warszawa 2007.
 • Strategia rozwoju edukacji na lata 2007-2013, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa 2005.
 • J. Zieliński, Uwarunkowania i założenia przemian edukacyjnych w XXI w. [w:] Edukacja wobec rynku pracy i integracji europejskiej, S.M. Kwiatkowski (red.), Warszawa 2001.
 • I. Białecki, Pojęcie kompetencji: polityka wobec edukacji i rynku pracy, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 2006, nr 2.
 • L. Jesień, Otwarta metoda koordynacji. Kontekst i znaczenie dla Polski, "Polska w Europie" 2004, nr 1.
 • J. Mierzwa, Podstawy traktatowe polityki edukacyjnej Unii Europejskiej - ich ewolucja i perspektywy, "Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie" 2006, nr 1.
 • M. Sielatycki, Strategiczne cele edukacyjne do 2010 r. http://codn.codn.edu.pl/port- folio/index.asp?plik=inf_og_strategiczne_cele.
 • A. Zygierewicz, Polityka edukacyjna Unii Europejskiej, seria "Analizy BAS", nr 15(40), www.bas.sejm.gov.pl/analizy.php.
 • Commission Staff Working Document. Progress towards the Lisbon objectives in education and training. Indicators and benchmarks 2009, SEC (2009) 1616.
 • Commission Staff Working Document. Towards more knowledge-based policy and practice in education and training, SEC(2007) 1098.
 • Communication from the Commission. European benchmarks in education and training: follow-up to the Lisbon European Council, COM (2002) 629.
 • Decyzja nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie, Dz.Urz. UE L 327/45 z 24 listopada 2006 r.
 • Decyzja nr 1719/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program Młodzież w działaniu na okres 2007-2013, Dz.Urz. UE L 327/30, 24 listopada 2006 r.
 • Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1298/2008/WE z 16 grudnia 2008 r. ustanawiająca program Erasmus Mundus na lata 2009-2013 na rzecz poprawy jakości w szkolnictwie wyższym i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z krajami trzecimi, Dz.Urz. UE L 340/83 z 19 grudnia 2008 r.
 • Dyrektywa Rady z 25 lipca 1977 r. w sprawie kształcenia dzieci pracowników migrujących (77/486/EWG).
 • Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Kompetencje kluczowe w zmieniającym się świecie Projekt wspólnego sprawozdania Rady i Komisji za 2010 r. z postępów w realizacji programu Edukacja i szkolenia 2010, CO- M(2009) 640.
 • Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z 21 listopada 2008 r. w sprawie przygotowania młodzieży na wyzwania XXI wieku: program europejskiej współpracy w dziedzinie szkolnictwa, Dz.Urz. UE C 319 z 13 grudnia 2008 r.
 • Konkluzje Rady z 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram Europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020), Dz.Urz. UE 2009 C 119/02 z 28 maja 2009 r.
 • Plan działania na lata 2007-2008 dla priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty programu operacyjnego Kapitał ludzki 2007-2013, http://efs.men.gov.pl/images/ stories/dokumenty/pokl_plan_dzialania_na_2007-08.pdf.
 • Plan działania na rok 2010 dla priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty programu operacyjnego Kapitał ludzki 2007-2013, http://efs.men.gov.pl/images/ plandzia%B3ania2010.pdf.
 • Program operacyjny Kapitał ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 20072013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania, Dz.U. nr 83 poz. 693.
 • Rozporządzenie Rady (EWG) 1612/68 z 15 października 1968 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Wspólnoty, Dz.Urz. L 257 z 19 października 1968 r.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana, Dz.Urz. UE C 115 z 9 maja 2008 r.
 • Traktat o Unii Europejskiej, Dz.U. z 2004 r. nr 90, poz. 864.
 • Ustawa z 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 56, poz. 458.
 • Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, Dz.Urz. UE L 394/10 z 30 grudnia 2006 r.
 • http://tempus.org.pl.
 • http://www.eurydice.org.pl.
 • http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235493

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.