PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 210 Edukacja a rozwój społeczeństwa wiedzy | 85--106
Tytuł artykułu

Przygotowanie absolwentów szkół do kariery zawodowej

Warianty tytułu
Preparing School Leavers to Start a Career
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój społeczno-gospodarczy we współczesnym świecie opiera się przede wszystkim na wiedzy. To ona stanowi podstawę szybkiego postępu technicznego, technologicznego i organizacyjnego, a także tworzenia innowacyjnych dziedzin gospodarki. Wraz z tymi zmianami niektóre zawody całkowicie zanikają, a na ich miejsce powstają nowe. Treść wielu zawodów ulega znacznym modyfikacjom, co powoduje konieczność zdobywania przez pracowników nowej wiedzy i umiejętności zawodowych. Nowe wymagania wobec pracowników muszą znaleźć odzwierciedlenie w szkolnictwie zawodowym, które powinno elastycznie reagować na potrzeby gospodarki. Obecnie uważa się, że inwestycje w edukację mogą w znaczący sposób przyczynić się do przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego poprzez dostarczenie gospodarce wysoko wykwalifikowanych pracowników. Dlatego w krajach o najwyższej konkurencyjności gospodarczej są one traktowane jako priorytetowe. Dobrze rozwinięty system edukacji, w szczególności szkolnictwa zawodowego, przynosi również korzyści w wymiarze indywidualnym, ponieważ wspiera rozwój kariery zawodowej absolwentów i realizację ich własnych aspiracji życiowych. Dla Polski, podobnie jak dla innych krajów, rozwój edukacji stanowi ogromne wyzwanie. Dodatkową trudność w przypadku Polski stanowiła konieczność przystosowania systemu edukacji do wymogów nowych warunków społeczno-gospodarczych. Właściwie od początku okresu transformacji w Polsce obserwuje się proces ciągłych zmian systemu edukacji, który obejmuje m.in. aktualizację treści nauczania, doskonalenie metod pracy dydaktyczno-wychowawczej, wprowadzenie nowej struktury szkolnictwa, modernizację szkolnictwa zawodowego. (fragment tekstu)
EN
In the modern world, a socio-economic development is essentially based on knowledge. It is therefore believed that educational investments can accelerate the pace of economic growth and in the individual dimension help better prepare school-leavers to launch a satisfying career. The article discusses directions of the Polish vocational education reform and the concept of vocational lifelong learning. Surveys of school leavers' further careers were proposed to asses the effectiveness of the actions taken. The article characterizes the method and discusses the present state and directions in further development of the Polish vocational school system based on results provided by surveys conducted in Poland. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Jeruszka U., Teoretyczne podstawy efektywności kształcenia zawodowego, [w:] J. Jeruszka, Efektywność kształcenia zawodowego. Kształcenie zawodowe a rynek pracy, Warszawa 2000, s. 26.
 • Karnat-Jasicka В., Uwarunkowania rozwoju społeczeństwa i gospodarki kreatywnej. Zarys problemu, [w:] A. Kukliński, K. Pawłowski (red.), Przyszłość Europy - wyzwania globalne, wybory strategiczne, Nowy Sącz 2006, s. 154, 157.
 • Narodowa Strategia Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w latach 2000-2006, s. 34.
 • Możdżenska-Mrozek D., Rola partnerów społecznych w rozwoju szkolenia zawodowego, [w:] S. Borkowska (red.), Edukacja zawodowa a rynek pracy, Raport IPiSS, zeszyt nr 17, Warszawa 1999, s. 69.
 • Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, s. 9, 26.
 • Dretkiewicz-Więch J., Kształcenie zawodowe w Polsce, [w:] U. Jeruszka, Efektywność kształcenia zawodowego. Kształcenie zawodowe a rynek pracy, Warszawa 2000, s. 203.
 • Kabaj М., Optymalizacja struktur kształcenia zawodowego i popytu na pracę. Czy grozi nam masowe bezrobocie absolwentów szkól wyższych?, [w:] U. Jeruszka, Optymalizacja kształcenia zawodowego z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, Warszawa 2002, s. 29-32.
 • Jеruszka U., Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, [w:] U. Jeruszka, Optymalizacja kształcenia zawodowego z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, Warszawa 2002, s. 64.
 • Kabaj M., Efektywność kształcenia zawodowego w wybranych krajach. Przewaga systemu dualnego, [w:] U. Jeruszka, Efektywność kształcenia zawodowego. Kształcenie zawodowe a rynek pracy, Warszawa 2000, s. 182, 187.
 • Dretkiewicz-Więch J., Kształcenie zawodowe w Polsce, [w:] U. Jeruszka, Efektywność kształcenia zawodowego. Kształcenie zawodowe a rynek pracy, Warszawa 2000, s. 209.
 • Jeruszka U., Drogosz-Zabłocka Е., Efektywność zewnętrzna kształcenia zawodowego w opinii dyrektorów szkół zawodowych przedsiębiorstw i urzędów pracy, [w:] U. Jeruszka, Efektywność kształcenia zawodowego. Kształcenie zawodowe a rynek pracy, Warszawa 2000, s. 239, 241.
 • Kabaj M., Jak unowocześnić kształcenie zawodowe w Polsce. Założenia projektu systemu dualnego, [w:] U. Jeruszka, Optymalizacja kształcenia zawodowego z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, Warszawa 2002, s. 164.
 • Drogosz-Zabłocka E.,Współpraca szkół i przedsiębiorstw - zasady, formy i zakres współpracy, [w:] U. Jeruszka, Optymalizacja kształcenia zawodowego z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, Warszawa 2002, s. 142.
 • Drogosz-Zabłocka E.,Orientacja i poradnictwo zawodowe jako narzędzie optymalizacji kształcenia zawodowego, Warszawa 2002, s. 115.
 • Pawlak P., Biura karier jako instrumenty efektywnego wsparcia młodzieży akademickiej w wejściu na rynek pracy, [w:] U. Jeruszka (red.), Metody badania losów i karier absolwentów szkól zawodowych, Warszawa 2001, s. 93-94.
 • Сiepuсha E., Losy zawodowe absolwentów w ujęciu regionalnym. Studium przypadku -metody badania losów absolwentów regionu łódzkiego, [w:] U. Jeruszka (red.), Metody badania losów i karier absolwentów szkół zawodowych, Warszawa 2001, s. 69.
 • Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa 2003, s. 4.
 • Jeruszka U., Elementy programu dostosowywania kształcenia zawodowego do popytu gospodarki na kadry kwalifikowane, [w:] U. Jeruszka (red.), Optymalizacja kształcenia zawodowego z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, Warszawa 2002, s. 95.
 • Jeruszka U., Metodologiczny aspekt badania zawodowych losów absolwentów szkół [w:] U. Jeruszka (red.), Metody badania losów i karier absolwentów szkół zawodowych, Warszawa 2001 s. 20.
 • Jеruszka U., Jakość kształcenia zawodowego w świetle potrzeb rynku pracy, [w:] S. Borkowska (red.), Edukacja zawodowa a rynek pracy, Raport IPiSS, zeszyt nr 17, Warszawa 1999, s. 134.
 • Wójciak J., Badanie zawodowych losów absolwentów szkoły wyższej, [w:] U. Jeruszka (red.), Metody badania losów i karier absolwentów szkół zawodowych, Warszawa 2001, s. 90.
 • Sуmela K., Figurski J., Metody badań efektywności zewnętrznej kształcenia zawodowego, [w:] U. Jeruszka, Efektywność kształcenia zawodowego. Kształcenie zawodowe a rynek pracy, Warszawa 2000, s. 77.
 • Jeruszka U.,Wnioski ogólne i rekomendacje, [w:] U. Jeruszka (red.) Metody badania losów i karier absolwentów szkół zawodowych, Warszawa 2001 s. 151.
 • Białecki I., Drogosz-Zabłocka E., Przejście między edukacją a rynkiem pracy, [w:] S. Borkowska (red.), Edukacja zawodowa a rynek pracy. Warszawa 1999, s. 37.
 • Figurski J., Losy zawodowe absolwentów w świetle badań przeprowadzonych w ramach projektu badawczego ,,Optymalizacja kształcenia zawodowego z punktu potrzeb rynku pracy", [w:] U. Jeruszka (red.), Metody badania losów i karier absolwentów szkół zawodowych, Warszawa 2001, s. 117.
 • Ciepucha E. (red.), Losy zawodowe absolwentów, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódź 2005, s. 15.
 • Jeruszka U., Drogosz-Zabłocka Е., Symela K., Efektywność zewnętrzna kształcenia zawodowego w opinii dyrektorów szkól zawodowych przedsiębiorstw i urzędów pracy, [w:] U. Jeruszka, Efektywność kształcenia zawodowego. Kształcenie zawodowe a rynek pracy, Warszawa 2000, s. 236-237.
 • Сiepuсha Е., Losy zawodowe absolwentów jako instrument monitorowania rynku pracy, Wojewódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, Łódź 2000, s. 16.
 • Mering Т., Absolwenta (nie) zatrudnię, "Nowe Życie Gospodarcze" 1998, nr 2, s. 51 (za: U. Jeruszka, Elementy programu dostosowywania kształcenia zawodowego do popytu gospodarki na kadry kwalifikowane, [w:] U. Jeruszka (red.), Optymalizacja kształcenia zawodowego z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, Warszawa 2002 s. 99).
 • Sуmela K., Figurski J., Metody badań efektywności zewnętrznej kształcenia zawodowego, [w:] U. Jeruszka, Efektywność kształcenia zawodowego. Kształcenie zawodowe a rynek pracy, Warszawa 2000. s. 89.
 • Figurski J., Losy zawodowe absolwentów w świetle badań przeprowadzonych w ramach projektu badawczego ,,Optymalizacja kształcenia zawodowego z punktu potrzeb rynku pracy", [w:] U. Jeruszka (red.), Metody badania losów i karier absolwentów szkół zawodowych, Warszawa 2001, s. 122-124.
 • Jeruszka U., Drogosz-Zabłocka E., Symela K., Efektywność zewnętrzna kształcenia zawodowego w opinii dyrektorów szkół zawodowych przedsiębiorstw i urzędów pracy, [w:] U. Jeruszka, Efektywność kształcenia zawodowego. Kształcenie zawodowe a rynek pracy, Warszawa 2000, s. 235.
 • Figurski J., Badania zawodowych losów absolwentów szkól zasadniczych uczestniczących w eksperymencie pedagogicznym Ministerstwa Edukacji Narodowej, [w:] U. Jeruszka (red.), Metody badania losów i karier absolwentów szkół zawodowych, Warszawa 2001, s. 146.
 • Jeruszka U., Drogosz-Zabłocka E., Symela K., Kształcenie przemienne w polskim szkolnictwie zawodowym, [w:] U. Jeruszka, Efektywność kształcenia zawodowego. Kształcenie zawodowe a rynek pracy, Warszawa 2000, s. 277.
 • Kabaj M., Projekt systemu integracji edukacji zawodowej i rynku pracy w kierunku kształcenia dualnego, [w:] S. Borkowska (red.), Edukacja zawodowa a rynek pracy, Raport IPiSS, zeszyt nr 17, Warszawa 1999, s.106.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235547

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.