PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 2 (73) | 265--279
Tytuł artykułu

Nieadekwatność rekomendacji m do instrumentów bazowych dla pochodnych ryzyka operacyjnego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Inadequacy of Recommendation M to Underlying Instruments for Operational Risk Derivatives
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy rozwoju nowej klasy instrumentów pochodnych - instrumentów pochodnych ryzyka operacyjnego (IPRO). Obecnie ta klasa nie istnieje, a funkcjonują jedynie dwie grupy instrumentów pochodnych (katastrofowe i pogodowe instrumenty pochodne), które mogłyby zostać zaliczone do IPRO. Klasa IPRO dotyczy zabezpieczenia się przed dowolnym czynnikiem ryzyka operacyjnego. Rozwój koncepcji instrumentów IPRO będzie wymagać dużego zaangażowania wielu uczestników rynku finansowego. Wejście w życie tej idei jest tylko kwestią czasu, gdyż potrzeby w zakresie zabezpieczania się przed ryzykiem operacyjnym rosną coraz szybciej, a przed wieloma czynnikami tego ryzyka obecnie nie można się zabezpieczyć. Celem artykułu jest analiza adekwatności Rekomendacji M dotyczącej zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach (dalej Rekomendacja M) do wymogów instrumentów bazowych dla IPRO oraz przedstawienie metodyki opracowania klasyfikacji i definicji zdarzeń operacyjnych, które mogłyby stać się instrumentami podstawowymi dla instrumentów pochodnych ryzyka operacyjnego. Podejście to w szczególności opiera się na wykorzystaniu analogii konstruowania i stosowania kredytowych instrumentów pochodnych oraz instrumentów pochodnych ryzyka operacyjnego. Proponuje się opracowanie dla obszaru ryzyka operacyjnego dokumentu podobnego do "Rekomendacji w sprawie zawierania kredytowych transakcji terminowych na polskim rynku międzybankowym, funkcjonującego w obszarze ryzyka kredytowego", która może przyspieszyć rozwój tej nowej klasy instrumentów pochodnych - instrumentów pochodnych ryzyka operacyjnego. Uzyskane rezultaty to nowatorskie myśli i koncepcje dotyczące m.in.: możliwości wykorzystania Rekomendacji M, pomysłu na nową grupę instrumentów pochodnych ryzyka operacyjnego (IPRO oparte na zdarzeniach ryzyka operacyjnego), pomysłu opracowania dokumentu dla ryzyka operacyjnego na podobieństwo "Rekomendacji w sprawie zawierania kredytowych transakcji terminowych na polskim rynku międzybankowym", propozycji podejścia do definiowania zdarzeń operacyjnych, które mogłyby być instrumentami bazowymi dla IPRO oraz kilka autorskich definicji zdarzeń operacyjnych, a także propozycja metody ich definiowania. Zdefiniowanie zdarzeń operacyjnych dla potrzeb IPRO przyspieszy dalszy rozwój tej klasy instrumentów, przyczyniając się do obniżenia poziomu ryzyka operacyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
This article describes the development of a new class of derivatives - operational risk derivatives (ORD). Currently, this class does not exist and only two groups of derivatives traded on the market (catastrophe and weather derivatives) could be classified as the ORD. This class of derivatives applies to hedge against any operational risk factor. The development of the concept will require extensive involvement of many financial market participants. Implementation of this idea is only a matter of time, because the need for hedging against operational risks is growing ever faster and currently many of the risk factors cannot be hedged. The paper aims to analyze the adequacy of the M Recommendation (on operational risk management in banks) to the requirements of base instruments for the ORD, and to propose a methodology regarding the classification and definitions of operational events, which could become the base instruments for operational risk derivatives. The approach, in particular, assumes analogy between the construction and use of credit derivatives and operational risk derivatives. It points to the need to prepare, in the field of operational risk, a document similar to "Recommendations on the closing credit futures on the Polish interbank market, operating in the area of credit risk". Implementation of such solution may accelerate the development of this new class of operational risk derivatives. The achieved results are innovative ideas and concepts such as:
- the possibility of using the M Recommendation of Polish banking supervision mentioned above,
- the idea for a new group of derivatives of operational risk (ORD based on event operational risk),
- the idea to develop a document for operational risks similar to "Recommendations on the closing credit futures on the Polish interbank market, operating in the area of credit risk",
- the proposal of an approach to define operational events that may underlie instruments for the ORD, and the author's several definitions of operational events and defining methods.
Defining operational events for the ORD can accelerate further development of this class of instruments, helping to reduce the level of operational risk. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
265--279
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
  • BIS (2006), International Covergence of Capital Measurement and Capital Standards, Komitet Bazylejski, Basel.
  • Blunden T., Thirlwell J. (2010), Mastering Operational Risk, Prentice Hall, Wielka Brytania.
  • Chernobai A.S., Rachel S.T., Fabozzi F.J. (2007), Operational Risk. A Guide to Basel II Capital Requirements, Models, and Analysis, John Wiley & Sons, New Jersey.
  • Cruz M. (2002), Modeling, Measuring and Hedging Operational Risk, John Wiley & Sons, New York.
  • Hull J. (2006), Options, Futures, and Other Derivatives, Prentice Hall, Upper Saddle River.
  • ISDA (2003), The ISDA 2003 Credit Derivatives, New York, February.
  • Komisja Nadzoru Bankowego (2004), Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach, Warszawa.
  • Krasodomska J. (2008), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach, PWE, Warszawa.
  • Matkowski P. (2006), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
  • Mazur D. (2005), Metody grupowania i ich implementacja do eksploracji danych postaci symbolicznej, Praca doktorska, http:// www.madar.com.pl/dmazur/pdf/Doktorat.pdf (4.05.2011).
  • Moosa I.A. (2008), Quantification of Operational Risk Dunder Basel II. The Good, Bad and Ugry, Palgrave Macmillan, Wielka Brytania.
  • ORX Association (2004), ORX Reporting Standards, Basel.
  • Orzeł J. (2004), Jakościowe metody analizy ryzyka operacyjnego reprezentowane ilościowo w przyjętej skali liczbowej, w: Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy, J. Hołubiec (red.), tom 6, Exit, Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa.
  • Orzeł J. (2005a), Rola metod heurystycznych, w tym grupowej oceny ekspertów, oraz prawdopodobieństwa subiektywnego w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym, "Bank i Kredyt", nr 5.
  • Orzeł J. (2005b), Ilościowe metody pomiaru ryzyka operacyjnego, "Bank i Kredyt", nr 6.
  • Orzeł J. (2005c), Na drodze do zaawansowanych metod ilościowego pomiaru ryzyka operacyjnego, "Bank i Kredyt", nr 7.
  • Orzeł J. (2008), Okiełznać ryzyko. Instrumenty pochodne ryzyka operacyjnego, "Gazeta Bankowa", nr 6.
  • Orzeł J. (2010), Indeksy dla klas ryzyka oraz zagregowane indeksy ryzyka operacyjnego, "FINANSE", nr 1(2), Komitet Nauk o Finansach PAN.
  • Orzeł J. (2011), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym za pomocą instrumentów pochodnych (praca doktorska), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
  • Parlament Europejski i Rada (2006), Dyrektywa Capital Requirements Directive (CRD) obejmująca: Dyrektywę 2006/48/WE z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe oraz Dyrektywę 2006/49/WE z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych, Bruksela.
  • Piołunowicz M. (2006), Kategoryzacja strat operacyjnych w bankowości, "Bank i Kredyt", t. 37, nr 9.
  • Rowe D. (2004), Zintegrowany ale czy na pewno właściwy? "Rynek Terminowy", nr 3.
  • Soprano A., Crielaard B., Piacenza F., Ruspantini D. (2009), Measuring Operational and Reputational Risk. A Practitioner's Approach, John Wiley & Sons, Wielka Brytania.
  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.
  • Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.
  • Ustawa z dnia 2 sierpnia 1997 r. Kodeks karny, Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1963 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.
  • Zawiła-Niedźwiecki J. (2010), Pojęcie ryzyka operacyjnego i klasyfikacja jego rodzajów, "Przegląd Organizacji", nr 6.
  • Zombirt J. (2003), NUK - Poprzeczka Wyżej, "Bank", nr 9; przedruk z "The Banker", nr 8.
  • Związek Banków Polskich (2005), Rekomendacja w sprawie zawierania kredytowych transakcji terminowych na polskim rynku międzybankowym, Warszawa, styczeń.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171236601

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.