PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 31 | 53--66
Tytuł artykułu

Obszary wiejskie w województwie lubelskim A.D. 2050

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Rural Areas in the Lubelskie Voivodeship A.D. 2050
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dokonanie projekcji zmian sytuacji społecznej i gospodarczej w horyzoncie niemal czterech dekad jest zadaniem wymagającym zerwania z analizą zakładającą ekstrapolację istniejących trendów i powielanie dotychczasowych doświadczeń. Realia społeczne, gospodarcze i polityczne za 40 lat mogą być znacząco różne od obecnych, ale na obraz lubelskiej wsi znaczący wpływ będzie miało przyjęcie określonego modelu rozwoju. Należy przyjąć, że celem rozwoju gospodarczego jest rozwój społeczny, a celem tego ostatniego jest rozwój i dobro jednostki. Przyjęty model rozwoju powinien zatem maksymalizować korzyści jednostki, a nie chronić prawa i przywileje określonych grup społecznych. W województwie lubelskim A.D. 2050 wiejskie obszary przygraniczne zaczną korzystać z renty przygranicznego położenia dzięki likwidacji barier politycznych pomiędzy Polską a Ukrainą. Obszary podmiejskie będą rozwijać się w kierunku przemysłowo-usługowym. Dominujące w sensie wielkości powierzchni obszary o funkcji rolniczej zmienią się poważnie dzięki likwidacji systemu dopłat do rolnictwa, wzrostowi poziomu wykształcenia rolniczego mieszkańców oraz znaczącemu spadkowi udziału rolników w zasobach siły roboczej. Zachowane zostaną różnice lokalne w typach gospodarki rolnej oraz w wielkości gospodarstw rolnych, zależne od uwarunkowań przyrodniczych. Dodatkowym czynnikiem będzie presja na wzrost udziału biopaliw w ogólnokrajowym zużyciu paliw płynnych, a także eksploatacja sylurskich łupków, której skutkiem będą poważne przemiany krajobrazowe oraz społeczno-ekonomiczne. Czynnikami hamującymi przemiany będą wciąż żywe tendencje do obrony przywilejów grupowych przez lobby rolnicze. Obszary wiejskie województwa lubelskiego będą oferować miejsca pracy w rolnictwie i budownictwie dla imigrantów, licznie przybywających do Polski, która stanie się państwem imigracyjnym. Problemy społeczne związane z niskim poziomem integracji imigrantów nie wystąpią w znaczącej skali na obszarach wiejskich, gdzie ich liczebność będzie niewielka, a znaczny udział Ukraińców w grupie imigrantów zagwarantuje poprawność stosunków między ludnością rdzenną a napływową. (abstrakt oryginalny)
EN
Projecting the expected changes that are to take place in the social and economic landscape of an area within the coming four decades is a task that requires breaking with traditional forms of analysis based on the extrapolation of existing trends and replicating past experiences. 40 years from now, the social, economic and political reality of the world may be markedly different from today's, but in the countryside of the Lubelskie Voivodeship, the adoption of a specific development model will be pivotal in defining the situation in the future perspective. We have to assume that the goal of the economic development is social development, and the goal of the latter, in turn, is the development and well-being of the individual. The accepted model of development should therefore maximize the benefits of the individual, and not protect the rights and privileges of pre-defined social groups. In the Lubelskie Voivodeship of A.D. 2050, rural areas on the borderlands will be able to take advantage of their strategic location due to the elimination of political barriers between Poland and Ukraine. Suburban areas will continue their evolution towards the industrial and service sectors. Agricultural areas, which have dominated the territory in terms of size, will undergo significant changes as the system of subsidies for agricultural activity is dispensed with, the level of education of rural residents is anticipated to rise gradually, and farmers shall come to make up a considerably smaller proportion of workforce. Local differences in types of agricultural activity and relative size of farms will be preserved, depending on environmental conditions. Another relevant factor will be the pressure to increase the share and significance of biofuels in the overall national consumption of liquid fuels, as well as the exploitation of Silurian shales, which will play a major role in the transformation of both the natural and the socio-economic landscapes. Inhibiting factors that will work to counter these tendencies will include the still relevant agricultural lobby and its tradition of defending group rights. Rural areas in the Lubelskie Voivodeship will be offering work in agriculture and construction for numerous immigrants as Poland transforms into an immigration state. Social problems associated with low levels of integration of immigrants into society will not be of great importance in rural areas, where immigrants are not expected to be numerous, and the considerable percentage of Ukrainians among the incoming immigrants will ensure close, amicable relations between the local population and the foreigners. (original abstract)
Rocznik
Tom
31
Strony
53--66
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Fukuyama F., 2006, Identity, immigration, and Liberal Democracy, Journal of Democracy, April 2006, 17, 2, s. 5-20.
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 2013. http://www.gddkia.gov. pl/pl/1077/mapa-stanu-budowy-drog
 • Global Europe 2050, 2012, European Union, Luxembourg.
 • Grabowski T., 2012, Roztoczański Park Narodowy, Prezentacja wygłoszona dn. 11.09.2012 na warsztatach terenowych projektu ESPON: European Land Use Patterns (EU-LUPA).
 • Janicki W., 2009, Possibilities of tourism development on Polish eastern borderland: expectations versus potential, Geojournal of Tourism and Geosites, II, 2, 4, University of Oradea, Oradea, s. 133-144.
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 2013. http://www.krus.gov.pl/krus/ krus-w-liczbach/wymiar-kwartalnych-skladek-na-ubezpieczenie-spoleczne- rolnikow/
 • Kawałko B., 2011, Strategiczne kierunki rozwoju województwa po 2013 roku, [w:] J. Janicki (red.), Województwo lubelskie. Środowisko - społeczeństwo - gospodarka, Norbertinum, s. 229-245.
 • Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, 2011, M. Boni (red.), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • Rolnictwo.agro.pl, portal rolniczy 2013. Unia zreformuje dopłaty do ziemi. Dostępne na: http://www.rolnictwo-agro.pl/419,0,unia-zreformuje-doplatydo- ziemi.html
 • Strategia rozwoju województwa lubelskiego na lata 2006-2020, 2005, Zarząd Województwa Lubelskiego, Lublin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171237059

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.