PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 3 | 36--50
Tytuł artykułu

Pojęcie mienia publicznego - dylematy

Warianty tytułu
The Notion of Public Property - Dilemmas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule autorzy charakteryzują mienie publiczne, które ma specyficzny, instrumentalny charakter uwarunkowany interesem publicznym. Omawiają różnice między własnością, mieniem oraz majątkiem, wskazują podstawowe cechy mienia państwowego, mienia samorządowego (komunalnego) oraz mienia prywatnego oraz wyodrębniają mienie publiczne w znaczeniu podmiotowym i przedmiotowym, odnosząc się przy tym do kryterium funkcjonalnego. Autorzy przedstawiają także trzy kategorie mienia publicznego: powszechne, służące administracji i skarbowe, oraz analizują zasady podzielności i niepodzielności mienia publicznego, przybliżając tym samym aspekty zasady prawidłowego zarządu mieniem publicznym. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes public property, which has a specific, instrumental nature which depends on public interest. It discusses the differences between ownership, property and assets, indicates the basic features of State property, self-government (municipal) property and private property and subdivides public property in the subjective and objective sense, while referring to the functional criterion. The authors also present three categories of public property, universal, administrative and fiscal, and analyse the principle of divisibility and indivisibility of public property, thereby describing the aspects of the principles of correct management of public property. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
36--50
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • A. Chełmoński, Zasady ogólne prawa publicznego, w: A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, M. Szydło, Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2009
 • B. Banaszkiewicz, Konstytucyjne prawo do własności, w: M. Wyrzykowski (red.), Konstytucyjne podstawy systemu prawa, Warszawa 2001
 • L. Garlicki, Konstytucja RP. Komentarz, t. 3, Warszawa 2003
 • S. Jarosz-Żukowska, Konstytucyjna zasada ochrony własności, Kraków 2003
 • A. Frankiewicz, Konstytucyjna regulacja własności w Rzeczpospolitej Polskiej, "Wrocławskie Studia Erazmiańskie" 2009/3
 • M. Bednarek, Mienie. Komentarz do art. 44-55(3) kodeksu cywilnego, Kraków 1997
 • J. Wiszniewski, Prawo cywilne, Warszawa 1959
 • E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 1997
 • A. Błaś, J. Boć, Majątek publiczny, w: J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2007
 • A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne, Warszawa 2001
 • W.J. Katner w: M. Safjan (red.), System prawa prywatnego, t. 1. Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2007
 • G. Bieniek, Mienie państwowych osób prawnych na przykładzie przedsiębiorstwa państwowego, Bydgoszcz 1997
 • M. Jasiakiewicz, Glosa do wyroku SN z dnia 3 grudnia 2009 r., "Przegląd Prawa Egzekucyjnego" 2010/3
 • S. Rudnicki w: S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2007
 • A. Dyoniak, Pojęcie majątku w prawie cywilnym, "Państwo i Prawo" 1985/11-12
 • S. Grzybowski, System prawa cywilnego, t. 1. Część ogólna, Wrocław 1974
 • E. Gniewek w: E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2006
 • A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1967
 • A. Ohanowicz, Bezpodstawne wzbogacenie, Warszawa 1956
 • S. Wójcik, Problem pojęcia "własność prywatna" w III Rzeczypospolitej, "Rejent" 1991/11-12
 • M. Guziński, Przedsiębiorcy publiczni i zarząd mieniem publicznym, w: A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2009
 • J. Szachułowicz, Własność publiczna, Warszawa 2000
 • A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998
 • A. Szafrański, Przedsiębiorca publiczny wobec wolności gospodarczej, Warszawa 2008
 • T. Kocowski, Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2009
 • A. Doliwa, Prawo rzeczowe, Warszawa 2004
 • J. Majorowicz w: J. Ignatowicz, Z. Resich (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Warszawa 1972
 • J. Ignatowicz, Zmiany wprowadzone do księgi I kodeksu cywilnego przez nowelę z 28 lipca 1990 r., "Przegląd Sądowy" 1990/1-2
 • E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 2010
 • J. Wasilkowski, A. Chełmoński, K. Przybyłowski, S. Szer, J. Topiński, Własność społeczna w świetle Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, "Państwo i Prawo" 1953/8-9
 • T. Dybowski, Własność Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w świetle nowego art. 128 Kc, "Państwo i Prawo" 1990/4
 • M. Bednarek, Przemiany własności w Polsce, Warszawa 1994
 • M. Madey, Stosunki własnościowe przedsiębiorstw państwowych: studium z prawa polskiego, Warszawa 1964
 • J. Wasilkowski, Prawo własności w PRL. Zarys wykładu, Warszawa 1969
 • S. Breyera, OSPiKA 1966/4, poz. 96. Por. S. Szer, Prawa podmiotowe państwowych osób prawnych, "Państwo i Prawo" 1967/6
 • J. Topiński, Prawo gospodarki uspołecznionej w zarysie, Warszawa 1966
 • S. Buczkowski, Przedsiębiorstwo państwowe a jego majątek w świetle przepisów kodeksu cywilnego, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1965/3
 • J. Gwiazdomorski, Zasada jedności państwowej własności socjalistycznej a osobowość prawna przedsiębiorstw państwowych, "Państwo i Prawo" 1967/4-5
 • E. Skowrońska-Bocian, Mienie, w: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, t. 1. Komentarz do artykułów 1-44911, Warszawa 2008
 • S. Buczkowski w: J. Ignatowicz, Z. Resich (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Warszawa 1972
 • M. Pazdan w: M. Bednarek, Mienie. Komentarz do art. 44-55(3) kodeksu cywilnego, Kraków 1997
 • S. Dmowski w: S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2007
 • J. Niczyporuk, Mienie komunalne, w: M. Chmara (red.), Leksykon samorządu terytorialnego, Warszawa 1999
 • M. Jastrzębska, Dochody gmin, powiatów i województw, "Samorząd Terytorialny" 1999/10
 • M. Szubiakowski, Rzeczy publiczne (wybrane zagadnienia), "Kontrola Państwowa" 1997/1
 • P. Radzimiński, Pojęcie "dobra publiczne" i "rzeczy publiczne" we francuskiej i niemieckiej nauce prawa administracyjnego, "Samorząd Terytorialny" 1997/4
 • B. Kołaczkowski, M. Ratajczak, Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2010
 • A. Hanusz, P. Czerski, Dochody z mienia i działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego, w: A. Hanusz, A. Niezgoda, P. Czerski, Dochody budżetu samorządu terytorialnego, Warszawa 2009
 • S. Dudzik, Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego: problematyka prawna, Kraków 1998
 • J. Ignatowicz, Mienie komunalne - zagadnienia podstawowe, w: Rozprawy z prawa cywilnego ochrony środowiska ofiarowane Profesorowi Agopszowiczowi, Katowice 1992
 • L. Kieres, Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego, w: A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, M. Szydło, Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2009
 • M. Szewczyk, Podmiotowość prawna gminy, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1993/3, za: A. Szewc, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2010
 • M. Pyziak-Szafnicka, Uwagi na temat cywilnoprawnego i konstytucyjnego ujęcia własności jednostek samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 1999/10
 • K. Kiczka, Z zagadnień ograniczeń antykorupcyjnych w prawie gospodarczym publicznym, w: P.J. Suwaj, D.R. Kijowski (red.), Patologie w administracji publicznej, Warszawa 2009
 • P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2008
 • M. Szewczyk, Prawo miejscowe w świetle przepisów Konstytucji RP, "Przegląd Legislacyjny" 1997/4
 • K. Kubuj, Uprawnienia kontrolne Najwyższej Izby Kontroli wobec sądów, "Przegląd Sejmowy" 2007/1
 • J. Kowalski, W. Lamentowicz, P. Wionczek, Teoria państwa i prawa, Warszawa 1981
 • J. Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogóle, cz. II, Kraków 2001
 • E. Ruśkowski, Ekspertyza na temat interpretacji pojęć: kryterium legalności, gospodarności, celowości i rzetelności zawartych w art. 203 Konstytucji RP i w art. 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, "Kontrola Państwowa" 2002/4
 • M. Zirk-Sadowski w: E. Smoktunowicz (red.), Wielka enecyklopedia prawa, Białystok 2000
 • Z. Janowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1995
 • J. Dziadoń, Próba interpretacji kryteriów kontroli, "Kontrola Państwowa" 1995/6
 • W. Jaworska-Gromczyńska, Konstytucyjne kryteria ocen kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, "Kontrola Państwowa" 1998/5
 • B. Banaszak, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009
 • H. Zięba-Załucka w: W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2001
 • K. Horubski, Publiczno- i prywatnoprawne elementy zamówień publicznych, "Państwo i Prawo" 2009/7
 • K. Chochowski, Patologie systemu zamówień publicznych, w: P.J. Suwaj, D.R. Kijowski (red.), Patologie w administracji publicznej, Warszawa 2009
 • A. Mituś, Zjawiska patologiczne w systemie zamówień publicznych, w: P.J. Suwaj, D.R. Kijowski (red.), Patologie w administracji publicznej, Warszawa 2009
 • P. Wiśniewski, Korupcja w obszarze zamówień publicznych w Polsce - zagrożenia i rekomendacje na przyszłość, "Analizy i Opinie" 2006/10
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171237131

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.