PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 3 (35) | 213--248
Tytuł artykułu

Rozwój kształcenia ustawicznego w polskich uczelniach wyższych na przykładzie Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Lifelong Learning in Higher Education Institutions. The case of the Open University of the University of Warsaw
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie teoretycznych założeń kształcenia ustawicznego oraz ich praktycznej realizacji w formie Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego. W pierwszej części pracy przedstawiona została idea edukacji całożyciowej, wyjaśniono terminologię oraz scharakteryzowano polskie ustawodawstwo dotyczące edukacji całożyciowej. W drugiej części artykułu omówiono praktyczne rozwiązania w zakresie kształcenia ustawicznego realizowane w formie uniwersytetów otwartych oraz uniwersytetów trzeciego wieku. (fragment tekstu)
EN
The article looks at the issue of lifelong learning, i.e. learning throughout a person's lifetime for either personal or professional reasons. In the first part, the author provides general background on lifelong learning, including UNESCO documents, EU programmes and Polish legal framework. The second section covers selected organizational forms of lifelong learning in Poland, with particular attention given to universities of the third age and open universities. Next, the Open University of the University of Warsaw is introduced as an example of the lifelong learning institution.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
213--248
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • T. Aleksander, Uniwersytet powszechny [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. VI, T. Pilch (red.), Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2007.
 • P. Błędowski, M. Nowakowska, Poradnik kształcenia ustawicznego Prosta sprawa - kwalifikacje to podstawa, EGO - Centrum Edukacji i Doradztwa, Łódź 2010.
 • Przestrzeń życiowa i społeczna ludzi starszych, M. Dzięgielewska (red.), Łódź 2000.
 • A. Gołdys, Ł. Krzyżanowska, M. Stec, Ł. Ostrowski, Zoom na UTW. Raport z badania, Warszawa 2012 http://zoomnautw.pl/wyniki-badania/.
 • Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie, 1720/2006/WE, Dz.Urz. UE L 327 z 24 listopada 2006 r., s. 45.
 • Decyzja Parlamentu Europejskiego z 15 grudnia 2004 r. w sprawie jednolitych zmian wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji (Europass), 2241/2004/WE, Dz.Urz. UE L 390 z 6 grudnia 2004 r.
 • Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2011.
 • Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej komisji do spraw edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem J. Delorsea, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich - Wydawnictwa UNESCO, Warszawa 1998.
 • A. Frąckowiak, Edukacja ustawiczna a szkoły wyższe w XXI wieku [w:] Modernizacja edukacji - projekty międzynarodowe, Z. Kruszewski (red.), Wydawnictwo NOVUM, Płock 2008.
 • J. Górniak, M. Jelonek, S. Krupnik, B. Worek, Kształcenie ustawiczne w Małopolsce w opiniach przedstawicieli instytucji działajacych w obszarze kształcenia ustawicznego. Raport z trzeciego etapu badań naukowych: badania jakościowe, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2007.
 • R. Konieczna-Woźniak, Uniwersytety trzeciego wieku w Polsce, Eruditus, Poznań 2001.
 • J. Kowalczyk, R. Wroczyński, Kierunki rozwoju, kształcenia ustawicznego i oświaty dorosłych, IBP, Warszawa 1981
 • Modernizacja edukacji projekty międzynarodowe, Z.P. Kruszewski (red.), NOVUM, Płock 2008.
 • Z.P. Kruszewski, J. Półturzycki, E.A. Wesołowska (red)., Kształcenie ustawiczne - idee i doświadczenia, NOVUM, Płock 2003.
 • K. Lubryczyńska-Cichocka, Praktyczna realizacja idei kształcenia ustawicznego na przykładzie Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego - rozprawa doktorska w przygotowaniu.
 • K. Lubryczyńska, Uniwersytety trzeciego wieku w Warszawie, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Warszawa 2005.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.
 • A. Matlakiewicz, Edukacja ustawiczna w ujęciu brytyjskim, Instytut Technologii i Eksploatacji - PIB, Radom 2006.
 • Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie, "Perspektywa uczenia się przez całe życie, w tym krajowych ram kwalifikacji, projekt", Warszawa, 4 lutego 2011 r.
 • Modernizacja kształcenia ustawicznego i kształcenia dorosłych w Polsce, jako integralnych części uczenia się przez całe życie, raport przygotowany dla Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa 2003.
 • W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 1998.
 • J. Pólturzycki, Edukacja dorosłych za granicą, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1999.
 • J. Półturzycki, Kształcenie ustawiczne i jego konsekwencje dla edukacji [w:] Z.P. Kruszewski, J. Półturzycki, E.A. Wesołowska (red)., Kształcenie ustawiczne - idee i doświadczenia, NOVUM, Płock 2003.
 • J. Półturzycki, Ustawiczność w Raporcie Faurea [w:] Z.P. Kruszewski, J. Półturzycki, A.E. Wesołowska (red.), Kształcenie ustawiczne - idee i doświadczenia, NOVUM, Płock 2003.
 • J. Półturzycki, Wskazania dla edukacji ustawicznej w Raporcie Komisji Delorsea: Learning: The treasure within - Uczenie się - Nasz ukryty skarb [w:] Z.P. Kruszewski, J. Półturzycki, A.E. Wesołowska (red.), Kształcenie ustawiczne - idee i doświadczenia, NOVUM, Płock 2003.
 • J. Półturzycki, Koncepcja Ravindry H. Dave i prace Instytutu Pedagogicznego UNESCO w Hamburgu [w:] Z.P. Kruszewski, J. Półturzycki, A.E. Wesołowska (red.), Kształcenie ustawiczne - idee i doświadczenia, NOVUM, Płock 2003.
 • Raport o stanie edukacji ustawicznej w Polsce w roku 2005, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Warszawa 2005.
 • Regulamin Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 marca 2009 r.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, Dz.U. nr 31, poz. 216.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, Dz.U. poz. 186.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 czerwca 2009 r. w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, Dz.U. nr 99, poz. 828.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 10 listopada 2004 r. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, Dz. U. nr 249, poz. 2495 i 2496.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu, Dz.U. nr 196, poz. 1167.
 • H. Solarczyk-Szwec, Niebieska księga Unii Europejskiej "Edukacja dla Europy" [w:] Modernizacja edukacji - projekty międzynarodowe, Z. Kruszewski (red.), NOVUM, Płock 2008.
 • Sprawozdanie dyrektora Uniwersytetu Otwartego UW za rok akademicki 2011/12.
 • B. Suchodolski, Edukacja permanentna rozdroża i nadzieje,TWWP, Warszawa 2003.
 • A.E. Wesołowska, Poglądy Ettore Gelpiego [w:] Z.P. Kruszewski, J. Półturzycki, A.E. Wesołowska (red.), Kształcenie ustawiczne - idee i doświadczenia, NOVUM, Płock 2003.
 • Z. Wiatrowski, Kształcenie ustawiczne dorosłych [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. II, T. Pilch (red.), Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2003.
 • R. Wroczyński, Edukacja ustawiczna [w:] Encyklopedia pedagogiczna, W. Pomykało (red.), Fundacja Innowacja, Warszawa 1997.
 • Uczenie się dorosłych. Przegląd tematyczny. Raport źródłowy Polska, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa, 2005.
 • Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, ze zm. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 1993 r. nr 106, poz. 482, ze zm.
 • Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, z zm.
 • Ustawa z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z 2012 r. poz. 572, 742 i 1544.
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572.
 • Ustawa z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, Dz.U. nr 11, poz. 50, ze zm. - załącznik nr. 2.
 • http://www.uo.uw.edu.pl/wideo
 • http://www.utw.pl/index.php?id=10
 • http://www.senior.pl/uniwersytety/mazowieckie http://www.andragogika.pl/utw-utw.html>
 • http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/sprawy-miedzynarodowe/proces-bolonski/
 • http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/prk/131-kwalifikacje-w-polsce-stan-obecny
 • http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/sprawy-miedzynarodowe/proces-bolonski/podstawy-prawne/podstawy-prawne/artykul/ku-europejskiemu-obszarowi-szkolnictwa-wyzszego/
 • http://eur-lex.europa.eu/ http://zoomnautw.pl/wyniki-badania/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171237153

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.