PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 241 | 175--191
Tytuł artykułu

Trzy teorie arbitrażu - zbyt wiele, czy za mało? Krótki esej bez jednoznacznego morału

Warianty tytułu
Three Arbitrage Theories - Too Many or Too Few? : a Short Essay without the Unambiguous Moral
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiot rozważań zawartych w artykule można określić jako refleksję nad możliwością i sensem poszukiwania unifikacji zagadnień z kręgu tzw. arbitrażu - w obszarze ekonomii, finansów, matematyki i wyboru społecznego. Rozważając (również w planie historycznym) rozmaite warianty formalnych ujęć warunków arbitrażu, a przede wszystkim restrykcji wykluczających jego realizację, autor optuje za tym, ażeby - nie rezygnując z dążenia do podstawowego celu badania naukowego, jakim jest "identyfikacja" i formułowanie "praw uniwersalnych" - nie tracić z pola widzenia istotnych wyróżników ważnych "podklas" modeli. W syntetycznej formie przywołane są przykłady "klasyczne" (Cournot, Walras, de Finetii, Keynes), a następnie naszkicowane trzy główne "ścieżki rozwoju" współczesnych badań tematyki arbitrażowej (wyceny arbitrażowej "APT" - Rossa, "stochastyczno-martyngałowej" - Harrisona, Krepsa i Pliski; uwagi o "ścieżce okołorównowagowej" - Krepsa, Wernera, Page'a, Milne'a pojawiają się we wstępie). Pracę kończą wzmianki o arbitrażu (asymptotycznym) na tzw. wielkich rynkach finansowych (teoria Kabanowa i Kramkowa) oraz o tzw. ograniczonym arbitrażu (koncepcja Chichilnisky) i roli wyceny arbitrażowej w ogólnej teorii wartości. Zdaniem autora, nawet taki pobieżny "ogląd zagadnień arbitrażowych" powinien skłaniać do ostrożności w formułowaniu abstrakcyjnych skrótów myślowych, sprowadzających tę problematykę do klasycznego twierdzenia o alternatywie czy zasady dualności. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject discussed in the article may be seen as a reflection on the possibility and sense of attempting at unification of the variety of problems connected with the so-called arbitrage phenomena in economics, finance, mathematics and the social choice theory. The variants of formal approaches to the problems concerning the arbitrage opportunities, eliminating them and arbitrage pricing models, are mentioned (also - in the historical perspective). The author notices some "methodological trap": when making attempts to achieve a high level of abstraction (enabling the general view on the field and revealing significant common features of particular cases) - one should not neglect (the equally significant) distinctive features of important classes of sub models, which additionally enriches the comprehension of ideas. In a synthetic form, subsequent "classical" examples are recalled (Couraot, Walras, de Finetti, Keynes) as well as the important article of Modigliani and Miller. Next, three main "paths of development" of modern research in the "arbitrage area" are sketched (the arbitrage pricing model - APT - of Ross, "martingales discoveries" - conception of Harrison, Kreps and Pliska and "equilibrium-type" approach of Kreps, Werner, Page and Milne). At the and of the paper, the mention is made of large financial markets (the notion introduced by Kabanov and Kramkov) and limited arbitrage (the conception of Chi-chilnisky) - complemented by the remark on the role, the "arbitrage - no arbitrage mechanics", plays in the general theory of value. In the author's opinion, even the surface look at the topic could suggest carefulness in the use of abstract abbreviations, simplifying the subject to the classical theorem on alternative, the duality principle or the theory of separating convex sets. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
175--191
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Back, K., Pliska, S., 1991, On the Fundamental Theorem of Asset Pricing with and Infinite State Space, Journal of Mathematical Economics, vol. 20, s. 1-18.
 • Bjôrk, T., 2004, Arbitrage Theory in Continuous Time, Oxford University Press, Oxford.
 • Black, F., Scholes, M., 1973, The Pricing of Options and Corporate Liabilities, Journal of Political Economy, vol. 81, s. 637-659.
 • Chamberlain, G., 1983, Funds, Factors and Diversification in Arbitrage Pricing Theory, Econometrica, vol. 51, s. 1305-1323.
 • Chichilnisky, G., 1994, Social Diversity, Arbitrage, and Gains from Trade: A Unified Perspective as Resource Allocation, The American Economic Review (papers and proceedings), vol. 84, no 2, s. 427-434.
 • Chichilnisky, G., 1995, Limited Arbitrage is Necessary and Sufficient for the Existence of a Competitive Equilibrium with or without Short Sales, Economic Theory, vol. 5, s. 79-107.
 • Clark, S.A., 1993, The Valuation Problem in Arbitrage Price Theory, Journal of Mathematical Economics, vol. 22, s. 463-478.
 • Cochrane, J.H., Saâ-Requejo Jesûs, 2000, Beyond Arbitrage: Good-Deal Asset Price Bounds in Incomplete Markets, Journal of Political Economy, vol. 108, no. 1, s. 79-119.
 • Connor, G., 1984, An Unified Beta Pricing Theory, Journal of Economic Theory, vol. 34, s. 13-31.
 • Cournot, A., 1838, Recherches Sur les Principes Mathématiques de la Théorie de Richesses, Paris.
 • Courtault, J.M., Delbaen, F., Kabanov, Y., Strieker, Ch., 2004, On the Law of One Price, Finance and Stochastics, vol. 8, s. 525-530.
 • Czerwiński, Z., 1992, Dylematy ekonomiczne, PWE, Warszawa, s. 153-166.
 • Dalang, R.C., Morton, A., Wilinger, C, 1990, Equivalent Martingale Measures and No-arbitrage in Stochastic Securities Market Model, Stochastics and Stochastic Reports, vol. 29, s. 185-201.
 • Finetti, B., De, 1937, Foresight: Its Logical Laws, Its Subjective Sources, Annales de L'Institut Henri Poincare, vol. 7.
 • Delbaen, F., Rasonyi, M., Strieker, Ch. (eds.), 2009, Optimality and Risk - Modern Trends in Mathematical Finance: The Kabanov Festschrift, Springer-Verlag, Berlin.
 • Delbaen, F., Schachermayer, W., 1994, A General Version of the Fundamental Theorem of Asset Pricing, Mathematische Annalen, vol. 300, s. 463-520.
 • Delbaen, F., Schachermayer, W., 2006, The Mathematics of Arbitrage, Springer, Berlin-Heidelberg.
 • Duffie, D., 1986, Stochastic Equlibria: Existence, Spanning Number, and the "No Expected Gain From Trade Hypothesis", Econometrica, vol. 54, no. 5, s. 1161-1183.
 • Dybvig, Ph., Ross S., 1987, Arbitrage, w: Eatwell, J., Milgate, M., Newman P. (eds.), The New Palgrave Dictionary of Economics, Macmillan, London, vol. 1, p. 100-106.
 • Einzig, P., 1937, The Theory of Forward Exchange, Macmillan, London.
 • Ellerman, D.P., 1984, Arbitrage Theory: A Mathematical Introduction, SIAM Review, vol. 26 no. 2, s. 241-261.
 • Farkas, J., 1901, Über die Theorie der einfachen Unglaichungen, Journal für die reine und angewandte Mathematik, Nr 124, s. 1-27.
 • Frittelli, 2000, Introduction to a Theory of Value Coherent with the No-Arbitrage Principle, Finance and Stochastics, vol. 4, no. 3, s. 275-297.
 • Gordan, P., 1873, Über die Auflsung linearer Gleichungen mit reellen Koefficienten, Math. Annalen, Nr 6, s. 23-28.
 • Harrison, J.M., Kreps, D.A., 1979, Martingales and Arbitrage in Multiperiod Securities Markets, Journal of Economic Theory, vol. 20, s. 381-408.
 • Harrison, J.M., Pliska, S., 1981, Martingales and Stochastic Integrals in the Theory of Continuous Trading, Stochastic Processes and their Applications, vol. 11, s. 215-260.
 • Hart, O.D., 1974, On the Existence of Equilibrium in a Securities Model, Journal of Economic Theoiy, vol. 9, s. 293-311.
 • Huberman, G., 1982, A Simple Approach to Arbitrage Pricing Theory, Journal of Economic Theory, vol. 28, s. 183-191.
 • Jarrow, R., 1986, The Relationdship Between Arbitrage and First Order Stochastic Dominance, Journal of Finance, vol. 41, s. 915-921.
 • Kabanov, J.M., Kramkov, D.O., 1994, Bolszyje fmansowyje rynki: asimptoticzeskij arbitraż i kontigualnost. Teoria wierojatnostiej i jejo primienienija, t. 39, s. 222-229.
 • Kabanov, Y., 2001, Arbitrage Theory, w: Jouini, E., Cvitanic, J., Musiela, M. (eds.), Handbooks in Mathematical Finance, Option Pricing, Interest Rates and Risk Management, Cambridge University Press, s. 3-42.
 • Keynes, J.M., 1923, A Treat of Monetary Reform, Macmillan, London.
 • Khan, M.A., Sun, Y., 2001, Asymtptic Arbitrage and APT with or without Measure-theoretical Structures, Journal of Economic Theory, vol. 101, s. 222-251.
 • Kim, Ch., 1998, Stochastic Dominance, Pareto Optimality, and Equilibrium Asset pricing, Review of Economic Studies, vol. 65, s. 341-356.
 • Kirchhoff, G., 1847, Über die Auflsung der Gleichungen, auf Weiche Man bei der Untersachung der Linearen Verteilung Galvanischer Strome Geführt Wird, Annalen der Physik und Chemie, vol. 72, s. 497-508.
 • Kreps, D.M., 1981, Arbitrage and Equalibrium in Economics with Infinitely Many Commodities, Journal of Mathematical Economics, vol. 8, s. 15-35.
 • Krzyżewski, K., 2003, On the Arbitrage Pricing Theory, w: Trzaskalik, T. (red.), Modelowanie preferencji a ryzyko, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 257-272.
 • Kyburg, H.E., Smokier, H.E. (eds.), 1964, Studies in Subjective Probability, John Wiley and Sons, New York, s. VII+ 203.
 • Lawley, D.N., Maxwell A.E., 1963, Factor Analysis as a Statistical Method, Butter-worths, London.
 • Le Cam, L., 1960, Locally Asymptotically Normal Families of Distributions, University of California Publ. Statist, vol. 3, s. 37-98.
 • LeRoy, S.F.,Werner J., 2001, Principles of Financial Economics, Cambridge University Press.
 • Malawski, A., Ćwieczek, I., 2005, Od równowagi ogólnej do równowagi rynków finansowych, w: Pociecha, J. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno--gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 43-56.
 • Merton, R., 1973, Theory of Rational Option Pricing, Bell Journal of Economics and Management Science, vol. 4, s. 141-183.
 • Milne, F., 1988, Arbitrage and Diversification in a General Equlibrium Asset Economy, Econometrica, vol. 56, no. 4, s. 815-840.
 • Minkowski, H., 1910, Geometrie der Zahlen, 2 Aufl., Teubner, Leipzig-Berlin.
 • Modigliani, F., Miller M.H., 1958, The Cost of Capital, Corporate Finance and the Theory of Investment, American Economic Review, vol. 48, s. 261-297.
 • Page, F.H., 1996, Arbitrage and Asset Prices, Mathematical Social Sciences, vol. 31, no. 3, s. 183-208.
 • Panek, E., 2000, Trzy teorie równowagi w ekonomii matematycznej. Próba syntezy, Rector's Lectures, nr 45, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Pliska, S., 2005, Wprowadzenie do matematyki finansowej - modele z czasem dyskretnym, WNT, Warszawa.
 • Radner, R., 1968, Competitive Equilibrium under Uncertainty, Econometrica, vol. 36, s. 31-58.
 • Ramsey, F.P., 1926, Truth and Probability, w: Ramsey, F.P., 1931, The Foundations of Mathematics and other Logical Essays, edited by R.B. Braithwaite, London: Kegan, Paul, Trench, Trubner & Co., New York: Harcourt, Brace and Company, 1999 electronic edition, http://fitelson.org/probability/ramsey.pdf, s. 156-198.
 • Reisman, H., 1988, A General Approach to the Arbitrage Pricing Theory, Econometrica, vol. 56, s. 473-476.
 • Ross, S.A., 1976, The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing, Journal of Economic Theory, vol. 13, s. 341-360.
 • Roussas, G.G., 1976, Kontigualnost wierojatnostnych mier. Primienienja k statistikie, Mir, Moskwa.
 • Rybicki, W., 2012a, The Arbitrage in Economics and Elsewhere - Facts Well Known and Less Known (Three Papers on the Arbitrage Ideas, Modeling and Pricing - Yesterday, Today and Tomorrow): Introduction to the Series, Mathematical Economics, no. 7 (14), s, 169-172.
 • Rybicki, W., 2012b, The Primer on Arbitrage Conceptions in Economics: Their Logics, Roots and Some Formal Models (Historical and Bibliographical Notes), Mathematical Economics, no. 7(14), s. 173-197.
 • Schachermayer, W., 1992, A Hilbert Space Proof of the Fundamental Theorem of Asset Pricing in Finite Discrete Time, Insurance: Mathematics and Economics, vol. 11, no. 4, s. 249-257.
 • Stiemke, E., 1915, Über positive Lösungen homogener linearer Gleichungen, Math. Annalen, Nr 76, s. 340-342.
 • Werner, J., 1987, Arbitrage and the Existence of Competitive Equlibrium, Econometrica, vol. 55, s. 1403-1418.
 • Yan, J.A., 1980, Caractérisation d'une classe d'ensemles convexes de L1 et H1, Séminaire de Probabilité, XIV, Lect. Notes Mathematics, vol. 784, s. 220-222.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171237723

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.