PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1992 | nr 367 | 171
Tytuł artykułu

Podstawy modelowania podręczników akademickich z dziedziny nauk ekonomicznych

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesny system kształcenia ekonomistów jest wynikiem długotrwałej ewolucji. W procesie rozwoju przystosowywał się on do bieżących potrzeb społecznych, zmieniającej się roli szkoły ekonomicznej i zadań ekonomisty. Dyskusje na temat kształcenia i doskonalenia ekonomistów mają już swoją historię i odradzają się cyklicznie w trakcie lub też po okresach napięć i załamań gospodarczych. Pośrednio dowodzi to, że w dużym stopniu przygotowanie kadr ekonomicznych traktowane jest instrumentalnie. Struktury organizacyjne, programy, treści, metody i środki kształcenia przeżywały się wraz z pewnymi okresami politycznymi i gospodarczymi. Zarówno odbiorcy jak i twórcy - autorzy koncepcji programowych i metodycznych - z upływem czasu przestawali być z nich zadowoleni, co było sygnałem do podejmowania nowych działań, zmieniających dawny stan rzeczy. Dokonywane przeobrażenia okazywały się jednak z czasem niewystarczające, a oczekiwania znacznie różniły się od proponowanej oferty. Modernizacja systemu kształcenia ekonomistów jest bowiem zawsze funkcją rozumienia ich zadań i przyjętych założeń teoretycznych. W odniesieniu do ekonomistów owe zadani* pojmuje się maksymalistycznie, szeroko i wielostronnie, i nie towarzyszą temu zwykle sprzyjające warunki realizacji. Obecna sytuacja studiów ekonomicznych jest bardzo złożona. Poważne przekształcenia systemu społeczno-ekonomicznego (przejście od państwowej gospodarki nakazowo-rozdzielczej do gospodarki rynkowej), wielostronny kryzys, reformy gospodarcze i zmiany polityczne postawiły nauki ekonomiczne wobec wyzwania - muszą one udowodnić swoją przydatność społeczną. Wymaga to dużego wysiłku, a bodźcem do jego podjęcia jest wzrastające zapotrzebowanie na wiedzę ekonomiczną, wiążące się z możliwością i koniecznością jej praktycznego wykorzystania. Zaistniał też drugi, nie mniej ważny, bodziec - chęć zrozumienia tego, co się dzieje wokół nas. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
171
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Altkom J. Nowy ład ekonomiczny a system kształcenia ekonomistów. W: Projekcja zmian w systemie kształcenia ekonomistów w Polsce. SGH, Warszawa 1981.
 • Andrzejczak A., Orczyk J. (red.): Unowocześnienie kształcenia ekonomi¬stów. IPS AE, Poznań 1990.
 • Azarow J., Uczitsja cztoby uczit. "Nowyj Mir" 1987, nr 4, s. 228-244.
 • Beksiak J., Chmielecka E., Grzelońska E., Müller A., Winiecki J.: Wyższe szkolnictwo ekonomiczne w Polsce. "Rzeczpospolita" nr 189 (2623) z 16 sierpnia 1990 r.
 • Bogusz J., Lewowicki T., Zakrzewski J., Treści kształcenia w szkole wyższej. WAP, Warszawa 1983.
 • Bojarski W.W., Podstawy analizy i inżynierii systemów. H/S, Warszawa 1984.
 • Bonecki H.: Metody i technika książki naukowej. Problessy edytorstwa. PWN, Warszawa 1971.
 • Bonecki H., Soczewka J. (red.), O koncepcji podręcznika dla nauczycie¬la. WSiP, Warszawa 1977.
 • Botkin J.W., Elmandjra M., Malitza M., Uczyć się bez granic. PWN, Warszawa 1982.
 • Bruner J.S., Poza dostarczone informacje. PWN, Warszawa 1978.
 • Bruner J.S., W poszukiwaniu teorii nauczania. PIW, Warszawa 1974.
 • Cackowski Z., Człowiek jako podmiot działania praktycznego. KiW, Warszawa 1979.
 • Cackowski Z., Poznanie, umysł, kultura. Wyd. Lubelskie, Lublin 1982.
 • Chlebowski Z., Skuteczność dydaktyczna podręcznika obudowanego w procesie kształcenia. "Neodidagmata" 1980, nr 13.
 • Chris A., de Jung A., Wynn E., American Education. McGraw-Hill, New York 1968.
 • Davis R., Alexander L., Ydon S., Konstruowanie systemów kształcenia. Sposób na doskonalenie nauczania. WSiP, Warszawa 1983.
 • Denek K., Efektywność nauczania i uczenia się z dwóch wersji podręczników. "Neodidagmata" 1979, nr 12.
 • Denek K., Modele struktury wiedzy i ich weryfikacja w podręcznikach akademickich. Poznań 1978 (maszynopis w Bibliotece IPNPIiSzW).
 • Denek K., Pomiar efektywności kształcenia w szkoła wyższej. PWN, Warszawa 1980.
 • De Mezer-Brelińska K.: Modelowanie podręcznika z podstaw informatyki. UAM, Poznań 1982.
 • Dopfer K. (red.): Ekonomia przyszłości. PWN, Warszawa 1982.
 • Drevet A.: Inwentyka. Metody poszukiwania twórczych rozwiązań. WNT, Warszawa 1975.
 • Ekelund R.B.Jr., Tollisoni R.D.: Economies. little Brown and Company, Boston-Toronto 1985.
 • Faure E. i inni, Uczyć się aby być. PWN, Warszawa 1975.
 • Filipowd.cz F. (red.), O nowoczesną koncepcję książki dla ucznia i nauczyciela. WSiP, Warszawa 1977.
 • Finchom B., Beishon J.: The Human Respiratory System - Moduł 7. System Behaviour. A Selcond Level Course. Walton Hall 1973.
 • Fleming E., Unowocześnianie systemu dydaktycznego. WSiP, Warszawa 1974.
 • Fonfara M., Orczyk J., Zmiany w treściach i programach kształcenia na studiach ekonomicznych. W: Tendencje zmian programowych w szkołach wyż¬szych. IPKPTiSzW, Warszawa 1984.
 • Fotowicz-Kata B. (red.): Tendencje zmian w systemie kształcenia ekonomistów. "Studia i Materiały" COMSE, t. 49, Poznań 1983.
 • Fotowicz-Kata B. (red.): Wybrane problemy doskonalenia procesu kształcenia w wyższej szkole ekonomicznej. "Monografie i Opracowania" nr 128. SGPiS, Warszawa 1983.
 • Fotowicz-Kata B., Iwicka M.: Etyka zarodowa ekonomistów - problemy funkcjonowania i kształcenia. "Życie szkoły wyższej" 1989, nr 2.
 • Fotowicz-Kata, Jastrzębska-Smolaga E. (red.): Dydaktyka ekonomii politycznej z uwzględnieniem teorii i praktyki gospodarczej (materiały konferencyjne). WSRP, Siedlce 1989.
 • Friere C.K., Die didaktische Rückwendung in der Unterriohtstechnologie? "Zeitschrift für Erziehungswissenschaftliche Forschung" 1985, ZeF 19.
 • Gage N.L.: Teaching Methods. W: Enciclopedia of Edicational Research. A Project of the American Educatlonal Research Association. The Macmillan Company, London 1969.
 • Giraud P., Semiología. WP, Warszawa 1974.
 • Glza I.: Dobór i zakres treści, ich strukturalizacja oraz strona metodyczna i edytorska najpopularniejszych podręczników do ekonomii politycznej kapitalizmu, socjalizmu i historii myśli ekonomicznej. "Studia i Materiały" COMSE, t. 55. Poznań 1987.
 • Giza I., Specyfika treści z zakresu nauk ekonomicznych a model pod¬ręcznika akademickiego. "Studia i Materiały" COMSE, t. 55. Poznań 1987.
 • Giza I.: Wykorzystanie treści charakterystyki zawodowej ekonomisty dla doboru metod kształcenia w uczelni ekonomicznej. "Studia i Materiały" COMSE, t. 49, Poznań 1983.
 • Giza I., Iwicka M.: Podręczniki i skrypty do ekonomiki pracy i polityki społecznej wykorzystywane w procesie dydaktycznym szkół wyższych w Polsce w t. ak. 1983/84. "Studia i Materiały" COMSE, t. 51. Poznań 1984.
 • Giza I., Krawcewicz W., Podręczniki i skrypty do ekonomii polityczne kapitalizmu, socjalizmu i historii myśli ekonomicznej wykorzystywane w procesie dydaktycznym szkół ekonomicznych i wydziałów ekonomicznych uniwersytetów w Polsce w r. ak. 1983/84.
 • Gnitecki J., Tworzenie optymalnych struktur wiedzy. "Zeszyty Naukowe WSP w Szczecinie" 1978, nr 2.
 • Groszek M., Stan nauki ekonomii a sposób jej nauczania. "Studia i Materiały" COMSE, t. 55, Poznań 1987.
 • Grzybowski W., Co Zmienić w programie ekonomii politycznej? "Życie szkoły wyższej" 1985, nr 2.
 • Hall and Taylors Macroeconomies. W. Norton and Company, New York 1988.
 • Heilbroner R.R., Ponad ekonomią. PIW, Warszawa 1985.
 • Hibner R., O podręcznikach ekonomii politycznej w politechnikach. "Życie szkoły wyższej" 1985, nr 2.
 • Ileczko B., Innowacje i procesy innowacyjne w szkolnictwie wyższym. "Dydaktyka szkoły wyższej" 1983, nr 3.
 • Iwicka M., Współczesny podręcznik akademicki - zarys kryteriów. "Studia i Materiały" COMSE, t. 55. Poznań 1987.
 • Jagodziński M., Rola ilustracji w uczeniu się. "Psychologia Wychowawcza" 1976, nr 2.
 • Janas R., Optymalizacja struktury podręcznika akademickiego na przy¬kładzie materiałoznawstwa dla nauczycielskich studiów technicznych. WSP, Szczecin 1981.
 • Janas R., Płaskie modele i fazogramy. "Szkoła Zawodowa" 1980, nr 9.
 • Janas R., Wyposażenie podręcznika akademickiego dla nauczycielskich studiów technicznych. PWN, Poznań 1985.
 • Januszkiewicz P. (red.), Technologia kształcenia w rozwoju. PWN, Warszawa 1979.
 • Kaczniewska-Zagórska L., Nowacki I.W., Wiatrowski Z. (red.), Słownik pedagogiki pracy. Ossolineum, PAN, Warszawa 1986.
 • Karpiński W., Struktury poznawcze uczniów a wyniki nauczania. PWN, Warszawa 1983.
 • Kluozyński J., Pozaedukacyjne uwarunkowania rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce ludowej. W: Uczelnia na miarę współczesności, UAM, Poznań 1983.
 • Kmita J., Kilka uwag o możliwości wykorzystania pojęć teorii grafów w procesie nauczania. "Neodidagmata" 1970, nr 1.
 • Kojs W.: Działanie jako kategoria dydaktyczna. Uniw. Śląski, Katowice 1987.
 • Kojs W.: Uwarunkowania dydaktycznych funkcji podręcznika. WSiP, Warszawa 1975.
 • Konarski S.: Kierunki modernizacji podręczników akademickich. "Studia i Materiały" COMSE, t. 55, Poznań 1987.
 • Konarzewski K., Pedagogika celów ozy pedagogika wartości? "Kwartalnik Pedagogiczny" 1988, nr 2.
 • Koszewska B. (red.): Z badań nad podręcznikiem szkolnym. WSiP, Warszawa 1980.
 • Koszewska B., Bonecki H., Dydaktyczne i edytorskie koncepcje podręczników zagranicznych (studia komparatystyczne). IPS, Warszawa 1981.
 • Kośla H.: Dydaktyczne podstawy budowy podręczników języków obcych.PWN, Poznań 1981.
 • Kourilsky M., Wittrock M.C.: Verbal and graphical strategies in the teaohing of economics. "Teaching and teacher education" 1987, vol. 3, No 1, s. 1-12.
 • Kozielecki J.: Człowiek oświecony czy innowacyjny. "Kwartalnik Pedagogiczny" 1987, nr 1, s. 4-10.
 • Kozielecki J.: Koncepcje psychologiczne człowieka. PiW, Warszawa 1980.
 • Kramer J.: Koncepcje systemu kształcenia ekonomistów. "Studia i Materiały" GOMSE, t. 49, Poznań 1983.
 • Kruszewski J.: Zmiana i wiadomość. Perspektywa dydaktyki ogólnej. PWN, Warszawa 1987.
 • Kruszewski K.: Gry dydaktyczne - zarys tematu. "Kwartalnik Pedagogiczny" 1984, nr 2.
 • Kruszewski K.: Kształcenie w szkole wyższej. PWN, Warszawa 1973.
 • Krzemionowski Z., Skrzypczak J., Teoretyczne i praktyczne aspekty metodologii badań podręczników szkolnych. IKN OBN, Koszalin 1986.
 • Kupisiewicz Cz.: Paradygmaty i wizje reform oświatowych. PWN, Warszawa 1985.
 • Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki ogólnej. PWN, Warszawa 1988.
 • Kupisiewicz Cz., Przemiany edukacyjne w świecie. PWN, Warszawa 1980.
 • Kupisiewicz Cz., Matulka Z. (red.): Nowoczesny podręcznik. Problemy, propozycje, badania. "Studia Pedagogiczne", t. 36, Ossolineum, Wrocław 1976.
 • Kwiatkowska H.: Nowa orientacja w kształceniu nauczycieli. PWN, Warszawa 1988.
 • Lech K.: System nauczania. PWN, Warszawa 1964.
 • Leja L. (red.): Nowoczesny podręcznik szkolny i akademicki. UAM, Poz¬nań 1977.
 • Leja L., Skrzypczak J.: Model dydaktyczny podręcznika audiowizualnego. PWN, Warszawa 1978.
 • Lewandowski J.: Nowe ujęcie programu ekonomii politycznej. "Studia i Materiały" COMSE, t. 55, Poznań 1987.
 • Lewandowski J., Sztyber W.B. (red.): Ekonomia polityczna. PWN, Warszawa 1987.
 • Lewowicki T.: Indywidualizacje kształcenia. Dydaktyka różnicowa. PWN, Warszawa 1977.
 • Lewowicki I., Przemiany oświatowe a szkolnictwo wyższe. "Dydaktyka szkoły wyższej" 1991, nr 1.
 • Lewowicki T., Wojtczak J., Zakrzewski J., Treści kształcenia w szkole wyższej. Zagadnienia teoretyczne i badania empiryczne. IPHPTiSzW, Warszawa 1985.
 • Linhart J.; Proces i struktura uczenia się ludzi. PWN, Warszawa 1973.
 • Lutek K.: Skrypt i jego komplementarne pomoce dydaktyczne. "Życie szkoły wyższej" 1979, nr 4.
 • Ławniczak W., O różnych pojęciach modelu. "Neodidagmata" 1970, nr 1.
 • Łobooki M., Metody badań pedagogicznych. PWN, Warszawa 1973.
 • Madsen K.B., Współczesne teorie motywacji. PWN, Warszawa 1986.
 • Malinowski T,, Syta L., Redagowanie techniczne książki. WNT, Warszawa 1977.
 • Marszałek A.: Ekonomia polityczna w systemie studiów uniwersyteckich. "Życie szkoły wyższej" 1987, nr 2.
 • Marszałek A., O nowy podręcznik ekonomii politycznej. "Studia i Materiały" COMSE, t. 55, Poznań 1987.
 • Masasuke K., Trzy typy nauk - nomotetyczne, idiograficzne i idiomodyficzne. "Colloquia Communia", 1987, nr 1-2.
 • Maslow A., W stronę psychologii istnienia. Pax, Warszawa 1986.
 • Mayer G., Cybernetyka w procesie nauczania. PZWS, Warszawa 1976.
 • Maziarz Cz., Modele dydaktyczne podręcznika akademickiego. Podstawy teoretyczne i empiryczne. PWN, Warszawa-Łódź 1978.
 • Maziarz Cz., Problemy modelowania i optymalizacji podręcznika akademickiego. PWN, Warszawa 1980.
 • Maziarz Cz., Denek K., Jasnowska J., Zasady doboru i strukturalizacji treści kształcenia w szkole wyższej. PWN, Warszawa 1982.
 • Maziarz Cz. Skrzypczak J., Podręcznik szkolny w multimedialnym systemie kształcenia. IKNiBO, Koszalin 1980.
 • Maziarz Cz., Widota E., Metodologia podręcznika akademickiego. Zagadnienia teorii i praktyki. PWN, Warszawa 1983.
 • Maziarz Cz., Widota E., Zagadnienia metodologii podręcznika akademickiego. PWN, Warszawa 1985.
 • McConnell C.R., Economics. 11 ed., McGraw kill 1990.
 • McLendon T.C., Social Studies in Secondary Education. The Macmilian Company, New York 1965.
 • Meisner J.: Uwagi o nauczaniu ekonomii politycznej. "Życie szkoły wyższej" 1979, nr 11-12.
 • Melfessel N,S., Michael W.B., Kirsnet D.A.: Instrumentation of Bloom's and Kratnwohl's taxonomies form the writting of educational objectives. "Psychology in the schools". 1987, vol. 6, No. 3.
 • Mieszczankowski M., Ekonomia. Zarys popularny. KiW, Warszawa 1987.
 • Moore T.W., Educational Theory. An Introduction. Routledge and Kegon Paul, London 1982.
 • Muszyński H., Wstęp do metodologii pedagogiki. PWN, Warszawa 1971.
 • Muller A., Program rozwoju szkoły. "Zwrot", wrzesień 1990. SGH, materiały powielone.
 • Nasiłowski M.:. Interpretacja programu wykładu z ekonomii politycznej socjalizmu dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych". "Studia i Materiały" CCMSE, t. 55, Poznań 1987.
 • Nasiłowski M., Socjalistyczny system gospodarowania w Polsce. PWE, Warszawa 1987.
 • Nicholson W., Microeconomic Theory. Basic Principles and Extension« Wyd. 4. The Dryden Press, Chicago 1989.
 • Nosal Cz., Mechanizmy funkcjonowania intelektu i zdolności, style poznawcze, przetwarzanie informacji. Politechnika Wrocławska, Wrocław 1979.
 • Nowacki T., Podstawy dydaktyki zawodowej. PWN, Warszawa 1971.
 • Nowak L., Model ekonomiczny. H/E, Warszawa 1972.
 • Nowak L.: O jednorodności !pojęcia modelu. "Neodidagmata" 1974, nr 6.
 • Nowak S., Metodologia nauk społecznych.' PWN, Warszawa 1985.
 • Nowak S. (red.); Wizje świata i społeczeństwa w teoriach i badaniach naukowych. PWN, Warszawa 1984.
 • Nowak W., Drogi unowocześniania podręcznika akademickiego. "Neodidagmata" 1979, nr 12.
 • Nowak W., Model podręcznika akademickiego logiki matematycznej' dla studiów nauczycielskich. Próba unowocześnienia podręcznika akademickiego, UAM, Poznań 1975.
 • Nowicki J., Program i podręcznik z ekonomii politycznej. "Studia i Materiały" COMSE, t. 55, Poznań 1987.
 • Okoń W., Elementy dydaktyki szkoły wyższej. PBN, Warszawa 1971.
 • Okoń W., Podstawy wykształcenia ogólnego. WSiP, Warszawa 1976.
 • Okoń W., Słownik pedagogiczny. PWN, Warszawa 1981.
 • Okoń W., Struktura i problem w procesie kształcenia. W: Współczesne innowacje w procesie kształcenia. Red. R. Miller. "Studia Pedagogiczne", t. 57, Wrocław-Warszawa 1976.
 • Olszański J., Orzechowski J., Podręcznik akademicki jako scenariusz pracy wykładowcy. "Dydaktyka szkoły wyższej" 1975, nr 3.
 • Orczyk J., Doświadczenia krajów zachodnich w modernizacji planów i programów studiów. "Kwartalnik Pedagogiczny" 1980, nr 4.
 • Orczyk J. (red.): Kształcenie ekonomiczne w szkole wyższej. AE, Poznań 1976.
 • Ossowski S., O osobliwościach nauk społecznych. PWN, Warszawa 1983.
 • Palka S., Kształcenie przez badanie w praktyce szkolnej. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego", z. 1, Kraków 1984.
 • Palka S., Praca badawcza uczniów w procesie kształcenia. UJ, Kraków 1977.
 • Palka S., Rozwijanie samodzielności poznawczej wychowanków w procesie uczenia się przez badanie. "Kwartalnik Pedagogiczny" 1975, nr 3.
 • Parnowski T.: Merytoryczne i edytorskie problemy podręczników. WNT, Warszawa 1976.
 • Parnowski T., Model i typ podręcznika akademickiego - z rozważań warsztatowych. "Dydaktyka szkoły wyższej" 1975. nr 3.
 • Parnowski I., Prządka E., Podręcznik akademicki - czas teraźniejszy i przyszły. PWN, Warszawa 1974.
 • Piaget L.S Strukturalizm. ISP, Warszawa 1972.
 • Polańska A., Możliwości reformy studiów ekonomicznych w Polsce. W: Projekcja zmian w systemie kształcenia ekonomistów w Polsce. SGH, Warszawa 1991.
 • Półturzycki J., Wdrażanie do samokształcenia. PWN, Warszawa 1983.
 • Projekcja zmian w systemie studiów ekonomicznych w Polsce. COMSE SGH, Warszawa 1991.
 • Raport Komitetu Ekspertów do spraw Edukacji Narodowej (KEEN) pt. "Edukacja narodowym priorytetem". Warszawa-Kraków 1989.
 • Ruffin R.I., Gregory P.R., Principles of Economies. Wyd. 2, Scott, Foresman and Company, London 1986.
 • Rutkowski O., Kilka uwag o podręczniku ekonomii politycznej. "Studia i Materiały" COMSE, t. 55, Poznań 1987.
 • Rutkowski J. (red.), Z zagadnień dydaktycznych wyższego szkolnictwa, z. 1, Poznań 1948.
 • Sajkiewicz A., Edukacja ekonomiczna jako czynnik jakości gospodarowania. "Studia i Materiały" COMSE, t. 49, Poznań 1983.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.s Economics 12 ed., McGrow Hill 1985.
 • Sierpiński W., Miejsce funkcje historii myśli ekonomicznej w procesie studiów ekonomicznych. "Studia i Materiały" COMSE, t. 50, Poznań 1984.
 • Sierpiński W.: Trzeba uczyć inaczej. "Życie Gospodarcze" nr 9/(1637) z 27.11.1983.
 • Skrzypczak J., Założenia modelowe audiowizualnego podręcznika chemii. UAM, Poznań 1977.
 • Skubik M., The Dses and Methodos of Gaming. Viser, Oxford 1975.
 • Stacewicz J., Racjonalność gospodarowania a współczesne wyzwania rozwojowe. PWN, Warszawa 1988.
 • Steinaker N.W., Bell M.R.: The experiental taxonomy. A new approach to teaching and learning. New York 1979.
 • Strykowski A., Audiowizualne materiały dydaktyczne. PWN, Warszawa 1984.
 • Suchodolski B. (red. ): Alternatywna pedagogika humanistyczna. Ossolineum, Wrocław 1990.
 • Suchodolski B.: Edukacja na rozdrożu. "Kwartalnik Pedagogiczny" 1982, nr 2.
 • Swincow W.I., Zasady logiki w redagowaniu. WNT, Warszawa 1978.
 • Szczepański J., O indywidualności. PWN, Warszawa 1988.
 • Thomas J., Edukacyjne problemy współczesnego światła. PWN, Warszawa 1980.
 • Tinker M.A., Podstawy efektywnego czytania. PWN, Warszawa 1980.
 • Tomaszewski T., Z pogranicza psychologii i pedagogiki. PZWS, Warszawa 1970.
 • Trzebiński J., Twórczość a struktura pojęć. PWN, Warszawa 1981.
 • Trzynadlowski J., Edytorstwo. Tekst, język, opracowanie. WNT, Warszawa 1976.
 • Tymowski J., Tendencje rozwojowe szkolnictwa wyższego na świecie. "Życie szkoły wyższej" 1975, nr 7-8.
 • Wańkowicz Z., Metodologiczne problemy podręcznika akademickiego. "Dydaktyka szkoły wyższej" 1973, nr 2.
 • Węgrzecki A., Uwagi o akademickim podręczniku filozofii. "Życie szkoły wyższej" 1983, nr 1.
 • Włodarczyk J., Próba zastosowania pojęć teorii grafów i macierzy do analizy układu treści podręcznika akademickiego. "Neodidagmata" 1973, nr 5.
 • Zaczyński W., Teoria wielostronnego kształcenia jako paradygmat dydaktyki - rozważania wstępne. "Kwartalnik Pedagogiczny" 1984, nr 2.
 • Zaczyński W.P., Problemy treści kształcenia w zmieniającym się kontekście teoretycznym dydaktyki. W: Treści kształcenia w szkole wyższej. AON, Warszawa 1990.
 • Zakrzewski J., Teoretyczne i praktyczne problemy treści kształcenia w szkole wyższej (rezultaty badań prowadzonych w latach 1986-1990). W: Treści kształcenia w szkole wyższej. AON, Warszawa 1990.
 • Zbierski T., Semiotyka książki. Ossolineum, Wrocław 1978.
 • Zeungen G., Barwa i człowiek. PWN, Warszawa 1974.
 • Zielecki A., Role i funkcje podręcznika historii. WSP, Rzeszów 1984.
 • Ziemba S., Jarominek W., Staniszewski R., Problemy teorii systemów. Ossolineum, Wrocław 1980.
 • Zimbardo P.G., Ruch F.L., Psychologia i życie. PWN, Warszawa 1988.
 • Zujew D., Podręcznik szkolny. WSiP, Warszawa 1986.
 • Żurawicki S., Jaki podręcznik ekonomii politycznej byłby najbardziej pożądany dla szkół akademickich. "Życie szkoły wyższej" 1987, nr 2.
 • Żurawicki S., Marks a współczesna myśl ekonomiczna. Z problemów metodologii. KiW, Warszawa 1987.
 • Żurawicki S., O potrzebie dodatkowego wariantu akademickiego podręcznika ekonomii politycznej. "Życie szkoły wyższej" 1982, nr 11.
 • Żydkowicz A. (red.), Podręcznik akademicki. Metodologia. Funkcje dydaktyczne. Edytorstwo. Polityka wydawnicza. PWN, Warszawa 1973.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171237761

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.