PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 21 | nr 2 | 157--179
Tytuł artykułu

Wielowymiarowe funkcjonowanie systemu innowacji - zarys koncepcji

Warianty tytułu
Multidimensional Functioning of Innovation System - Overview Concept
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie architektury systemu innowacji i umiejscowienia w nim przedsiębiorstw poprzez ukazanie jego specyfiki na czterech poziomach: globalnym, ponadnarodowym, narodowym i regionalnym. Ze względu na ograniczone ramy opracowania zasygnalizowano jedynie koncepcję funkcjonowania systemu w czterowymiarowym kontekście, nie dokonano natomiast analizy poszczególnych elementów składowych i relacji między nimi. Koncepcja systemu innowacji opiera się na założeniu, że źródeł innowacji w gospodarce należy poszukiwać w sieciach zależności między przedsiębiorstwami, sektorem publicznym, uczelniami wyższymi i innymi instytucjami wspierającymi. Każdy z tych podmiotów może mieć istotny wpływ na stymulowanie rozwoju innowacji. Opracowany system innowacji będzie bardziej efektywny, jeśli jego konstrukcja zostanie oparta nie na instytucjach (rozumianych jako organizacje sensu stricto), lecz na relacjach, mechanizmach, sposobach i zasadach wspólnych działań. W wymiarze globalnym systemu innowacji czynnikiem stymulującym innowacyjność jest swoboda gospodarcza, która pobudza konkurencyjność i sprzyja wysokiej produktywności. Ponadnarodowy system innowacji tworzy ramy dla funkcjonowania systemów narodowych i regionalnych, formułując standardy, którymi powinny się kierować władze państwowe i regionalne przy planowaniu i implementacji strategii innowacji gospodarki narodowej i regionalnej. Duża odmienność czynników, takich jak: historyczne doświadczenia, uwarunkowania geograficzne, polityczne, system wartości, system kulturowy czy poziom skumulowanej w społeczeństwie wiedzy i umiejętności danego kraju lub regionu, będzie determinować dla każdego państwa (regionu) indywidualny styl prowadzenia polityki proinnowacyjnej, tym samym każde z nich będzie charakteryzowało się właściwym dla siebie narodowym i regionalnym systemem innowacji. Formułując rekomendacje dla tworzenia i funkcjonowania systemu innowacji (niezależnie od wymiaru terytorialnego), należy kierować się koncepcją Marshalla, uwzględniającą pięć przesłanek innowacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present architecture of innovation system and localization of enterprises in it. The system's character has been presented in four dimensions: global, supranational, national and regional. Due to prescribed confines of the article, the conception of the system functioning in four-dimensional context has only been mentioned without analysis of individual component parts and relationships between them. The notion of innovation system is based on the assumption that the source of innovation in economy is to be sought in the network of links among enterprises, the public sector, colleges and universities, and supporting institutions. Each of these subjects can have a significant impact on promoting innovation development. The devised innovation system will be more effective provided its structure is based not on institutions (taken as sensu stricto organizations) but on relationships, mechanisms, ways and rules of joint operations. Economic freedom, which encourages competitiveness and promotes high efficiency, is a factor which stimulates innovativeness in the global dimension of the innovation system. The supranational innovation system creates the framework for running national and regional systems of innovation, it determines standards which state and local authorities should go by when planning and implementing an innovation strategy for the national and regional economy. Remarkable differences of factors such as: historic experience, geographical and political determinants, values system, cultural system or knowledge and skills accumulated in a society of a given region or country will determine an individual style of pro-innovative policy for each country (region), thus each of them will be characterized with a unique national or regional system of innovation. While drawing up recommendations for creation and functioning of the innovation system (regardless of the territorial dimension) one should follow the Marshall's conception, taking into consideration five innovativeness prerequisites.(original abstract)
Rocznik
Tom
21
Numer
Strony
157--179
Opis fizyczny
Twórcy
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
autor
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Bibliografia
 • Вiałoń L. (red.), Zarządzanie działalnością innowacyjną, Placet, Warszawa 2010.
 • Golińska-Pieszyńska M., Polityka wiedzy a współczesne procesy innowacyjne, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 • Freeman Ch., Networks of Innovators: A Synthesis of Research Issues, "Research Policy" 1991, vol. 20, iss. 5.
 • Wojnicka E., System innowacyjny Polski z perspektywy przedsiębiorstw, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
 • Gomułka S., Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 1998.
 • Globalizacja od A do Z (online, dostęp 20.09.2012), Narodowy Bank Polski, Warszawa 2004. Dostępny w Internecie: http://www.nbp.pl/publikacje/globalizacja/globalizacja.pdf.
 • Klincewicz K., Polska innowacyjność. Analiza bibliometryczna, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 • Staszczak D.E., Globalizacja: zbiorowa hegemonia mocarstw i korporacji transnarodowych a globalny marketing, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • 2012 Index of Economic Freedom - Coutry Rankings (online, dostęp 20.09.2012). Dostępny w Internecie: http://www.heritage.org/index/ranking.
 • Matusiak K., Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • Szajt M., Narodowy System Innowacji w Polsce na tle innych działających w Europie (online, dostęp 15.09.2012). Dostępny w Internecie: http://www.instytut.info/Vkonf/site/35.pdf.
 • Eurostat (online, dostęp 21.09.2012). Dostępny w Internecie: http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 • Jastrzębska W., Pobudzanie aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w teorii regionalnych systemów innowacji i polityce innowacyjnej Unii Europejskiej (online, dostęp 15.09.2012). [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, z. 7, Rzeszów 2005, s. 189-200. Dostępny w Internecie: http://www.univ.rzeszow.p1/pliki/Zeszyt7/l7_Jastrzebska.pdf.
 • Główny Urząd Statystyczny, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010 (online, dostęp 23.09.2012), GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2012. Dostępny w Internecie: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_dzialanosc_innowacyjna_2008-2010.pdf.
 • Nauka i technika w Polsce w 2009 roku, Główny Urząd Statystyczny, Informacje i opracowania statystyczne 2011 (online, dostęp 23.09.2012). Dostępny w Internecie: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/ xbcr/gus/nts_nauka_i_technika_2009.pdf.
 • Richert-Kaźmierska A., Współdziałanie na rzecz rozwoju regionalnego - regionalne systemy innowacji. [w:] Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2006, nr 437.
 • Hall С.М., Williams A.M., Tourism and Innovation, Routledge, London 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171237893

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.