PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 21 | nr 2 | 181--195
Tytuł artykułu

Kryteria i metody oceny efektywności szkoleń e-learningowych

Warianty tytułu
Effectiveness of E-Learning Courses - Criteria and Methods of Assessment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono istotę szkoleń pracowniczych: tradycyjnych i e-learningowych oraz ukazano ich znaczenie w rozwoju organizacji i jej pracowników. Przyjęto założenie, że organizacja nie powinna planować szkoleń, w tym również e-learningu, bez pogłębionej analizy potrzeb i spodziewanych korzyści, które w ostatecznym rachunku powinny prowadzić do poprawy wyników firmy. Podano definicję oceny skuteczności i efektywności szkolenia, a także scharakteryzowano finansowe i behawioralne modele badania efektywności szkoleń pracowników i pomiaru kapitału intelektualnego. Wśród tradycyjnych metod oceny skuteczności szkolenia opisano model Kirkpatricka, model Hamblina, metodę Phillipsa, technikę C-I-P-O oraz tzw. Monitor Aktywów Niematerialnych Sveiby'ego, który po odpowiedniej modyfikacji, tj. dodaniu kilku wskaźników zaproponowanych przez autorów artykułu, może być wykorzystany do oceny efektywności e-learningu analizowanej w kontekście wielokryterialnej oceny wyników firmy. Wymienione narzędzia badawcze uzupełniono o prezentację współczesnych rozwiązań, a w szczególności zaprezentowano model finansowy pomiaru kapitału ludzkiego Dobiji oraz behawioralny model oceny wykorzystania e-learningu w firmie autorstwa Choya. Uznano, że metody te mogą stanowić samodzielny system oceny e-learningu korporacyjnego, jak również mogą w istotny sposób uzupełniać system miar obiektywnej natury zawarty przykładowo we wspomnianym Monitorze Aktywów Niematerialnych czy metodzie Balanced Scorecard, zwanej przez polskich autorów Strategiczną Kartą Wyników.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the nature and essential features of traditional and e-learning employee training as well as the significance of both methods for development of organizations and their employees. It defines the assessment of effectiveness and efficiency of training and describes financial and behavioural models used to assess efficiency of employee courses and to measure intellectual capital. Among traditional methods applied to assess effectiveness of training the article presents Kirkpatrick's model, Hamblin's model, Philips' method, C-I-P-O technique, and the devised by Karl-Erik Sveiby Intangible Asset Monitor which appropriately modified by adding several indicators proposed in the article may serve in a company to assess e-learning efficiency analysed in the context of multi-criteria assessment of the company's performance. The mentioned research tools are complemented by presentation of modern solutions, with particular consideration given to Dobija's financial model of human capital measurement and Choy's behavioural model devised to assess e-learning efficiency in companies. It has been concluded that the methods may function as autonomous e-learning assessment system. They can also substantially complement the system of measurement of objective nature included for example in the mentioned Intangible Asset Monitor or the Balanced Scorecard method.(original abstract)
Rocznik
Tom
21
Numer
Strony
181--195
Opis fizyczny
Twórcy
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Laguna M., Szkolenia. Jak je prowadzić, by..., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 • Chmiel N., Psychologia pracy i organizacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 • Mауo A., Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Szczęsna A., Danielewicz D., System szkoleń. [w:] Rostkowski T. (red.), Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2004.
 • Andrzejczak A., Od szkolenia do organizacyjnego uczenia się. [w:] Wiśniewski Z., Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Lipka A., Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa 2002.
 • Bednarek J., Lubina E., Kształcenie na odległość. Podstawy metodyki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Bennink R., Implementing e-Learning from the Corporate Perspective (online, dostęp 18.10.2012), "Training and Development in Australia" 2004, vol. 31, no. 5, s. 6-9. Dostępny w Internecie: http://knowledgetree.flexiblelearning.net.aufedition05/download/Bennik.
 • Bramley P., Ocena efektywności szkoleń, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 • Pосztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie -procesy - metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 • Phillips J.J., Stone R.D., Pulliam Phillips P., Ocena efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Human Factor, Kraków 2003.
 • Woźniak J., Metoda Phillipsa jako nowa nadzieja w badaniu efektywności szkoleń. [w:] Król H. (red.), Ewolucja zarządzania organizacjami na przełomie wieków, Vizja Press & IT, Warszawa 2006.
 • Piechnik-Kurdziel A., Efektywność szkolenia zawodowego w teorii i praktyce zarządzania personelem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Prace z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi", nr 552, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2000.
 • Сhоу S., Benefits of e-Learning Benchmarks. Australian Cases Studies, "Electronic Journal of e-Learning" 2007, vol. 5, iss. 1.
 • Kunasz M., Ocena efektywności szkolenia w świetle badań, "Studia i Materiały Uniwersytetu Warszawskiego" 2006, nr 1.
 • Dobija M., Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie teorii rachunkowości, "Przegląd Organizacji" 2002, nr 1.
 • Kozioł W., Ekonomiczne aspekty edukacji, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu oświaty i wychowania" 2011, nr 1, s. 187-196.
 • Sveibу K.-E., Measuring Intangibles and Intellectual Capital - An Emerging First Standard (online, dostęp 18.10.2012), 1998. Dostępny w Internecie: http://www.sveiby.com/articles/Emer-gingStandard.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171238161

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.