PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 118 Nauki o zarządzaniu - u początków i współcześnie | 465--483
Tytuł artykułu

Dylematy metodologiczne związane z naukowym statusem pojęcia normy w naukach o zarządzaniu zasobami ludzkimi

Autorzy
Warianty tytułu
Controversies Round Usefulness the Notion of Norm in Human Resources Management Sciences
Języki publikacji
PL
Abstrakty
naukowego pojęcia normy w naukach o zarządzaniu zasobami ludzkimi. Ujęcie tego problemu w niniejszym artykule zmierza do konstatacji, że pojęcie normy jest wieloznacznym pojęciem nie tylko w naukach o zarządzaniu zasobami ludzkimi, głównie z powodu przyjętego aspektu sprawozdawczego lub ideowo-deklaratywnego, a także tendencji do stosowania redukcjonizmu definicyjnego, odwołującego się bądź do wrodzonych uwarunkowań osobowości człowieka, bądź do kultury i edukacji (fragment tekstu)
EN
The work has the theoretical character and concerns in sciences the opinions of status of scientific notion norm about human resources management. Current understanding normality treats to three aspects of norm, and namely: quantitative, postulative and normative. It be separates three models of norm: 1) quantitative (statistical), 2) cultural (qualitative), 3) theoretical (ideological). The theoretical models of norms hug three types, well-known in literature of object as: (and) normative objectivism; (b) developmental model; (c) normative subjectivism. Author underlines in discussion that the notion of norm is the most ambiguous notion in sciences about human resources management not only, mainly with reason. received reporter's aspect or ideological- -declarative, and be tendency to usage of definitional reductionism, are appealer to inborn conditioning of the man's personality, to culture also (in this religion) and education.(original abstract)
Twórcy
 • Cardinal S. Wyszynski University
Bibliografia
 • Antonovsky A.: Poczucie koherencji jako determinanta zdrowia. W: Psychologia zdrowia. Red. I. Heszen-Niejodek, H. Sęk. PWN, Warszawa 1997.
 • Bańka A.: W poszukiwaniu wartości życia: między nic nierobieniem a oczekiwaniem na najlepsze i przygotowywaniem się na najgorsze. W: Człowiek i dzieło: Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Kazimierzowi Popielskiemu z okazji 75. rocznicy urodzin, 50. rocznicy kapłaństwa oraz 45-lecia pracy naukowo- -dydaktycznej. Red. L. Suchocka, R. Sztembis. KUL, Lublin 2010.
 • Beyond IQ: A Triarchic Theory of Human Intelligence. Ed. R.J. Sternberg. Cambridge University Press, New York 1985.
 • Bocheński J.: Zarys historii filozofii. Philed, Kraków 1993.
 • Brzozowski P.: Skala Wartości Schelerowskich - SWS. Podręcznik. PTP, Warszawa 1995.
 • Campbell A.: Subjective Measures of Well-being. "American Psychologists" 1976, Vol. 2.
 • Chełpa S.: Samorealizacja talentów: możliwość, ograniczenia interpersonalne. W: Zarządzanie talentami. Red. S. Borkowska. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2005.
 • Connor P.E., Becker B.W.: Personal Values and Management: What do we Know and Why Don't Know More? "Journal of Management Inquiry" 1994, Vol. 3.
 • Czapiński J.: Psychologiczne teorie szczęścia. W: Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach. Red. J. Czapiński. PWN, Warszawa 2004.
 • Dąbrowski K.: Zdrowie psychiczne ludzi przeciętnych, wybitnych, o ukształtowanej osobowości oraz problem psychopatii. W: Zdrowie psychiczne. Red. K. Dąbrowski. PWN, Warszawa 1985.
 • Deci E.L., Ryan R.M.: Hedonia, Eudajmonia, and Well-being: An Introduction. "Journal of Happiness Studies" 2008, Vol. 9.
 • Eccles J.S, Wigfield A.: Motivational Believes, Values and Goals. "Annual Review of Psychology" 2002, Vol. 53.
 • Eisenberg N.: Emotion, Regulation, and Moral Development. "Annual Review of Psychology" 2000, Vol. 51(1).
 • Frankl V.E.: Nieuświadomiony Bóg. IW Pax, Warszawa 1978.
 • Fromm E.: Niech się stanie człowiek: z psychologii etyki. PWN, Warszawa 2005.
 • Gałdowa A.: Powszechność i wyjątek. Księgarnia Akademicka, Kraków 1995.
 • Gasiul H.: Formalne cechy systemu wartości jako wskaźniki rozwoju osobowości. UMK, Toruń 1987.
 • Heszen I.: Duchowość i jej rola w radzeniu sobie ze stresem. W: Człowiek i dzieło: Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Kazimierzowi Popielskiemu z okazji 75. rocznicy urodzin, 50. rocznicy kapłaństwa oraz 45-lecia pracy naukowo- dydaktycznej. Red. L. Suchocka, R. Sztembis. KUL, Lublin 2010.
 • Handbook of intelligence. Ed. R.J. Sternberg. Cambridge University Press, New York NY 2000.
 • Sternberg R.J., Hedlund J.: Practical Intelligence, and Work Psychology. "Human Performance" 2002, Vol. 15(1/2).
 • Handbook of Positive Psychology. Eds. C.R. Snyder, S.J. Lopez. Oxford University Press, Oxford 2002.
 • Hofstede G.: Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu. PWE, Warszawa 2000. Jakość życia w naukach medycznych. Red. L. Wołowicka. AM, Poznań 2001.
 • Jaspers K.: Sytuacje graniczne. W: Jaspers. Red. R. Rudziński. WP, Warszawa 1978.
 • Kahneman D.: Experienced Utility and Objective Happiness: A Moment-based Approach. W: Choices, Values and Frames. Red. D. Kahneman, A. Tversky. Cambridge University Press and the Russel Sage Foundation, New York 2000.
 • Kowalik S.: Jakość życia psychicznego. W: Jakość rozwoju - jakość życia. Red. R. Derbis. WSP, Częstochowa 2000.
 • Kozielecki J.: O człowieku wielowymiarowym: eseje psychologiczne. PWN, Warszawa 1988.
 • Krokos J.: Sumienie jako poznanie: fenomenologiczne dopełnienie Tomaszowej nauki o sumieniu. UKSW, Warszawa 2004.
 • Lykken D., Tellgen A.: Happiness is a Stochastic Phenomenon. "Psychological Science" 1996, Vol. 7.
 • Lynn D.J., Freud S.W.: Encyklopedia of Stress. Ed. G. Fink. Academic Press, New York 2007.
 • May R.: O istocie człowieka: szkice z psychologii egzystencjalnej. Dom Wydawniczy "Rebis", Poznań 1995.
 • Maslow A.H.: W stronę psychologii istnienia. PAX, Warszawa 1986.
 • Mesjasz J.: Wartości a psychologiczne koszty sukcesu zawodowego menedżerów. W: Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. Tom VI. Red. S.A. Witkowski. UW, Wrocław 2003.
 • Mróz B.: Hierarchia wartości a jakość zarządzania. W: Etyczne i psychospołeczne aspekty badań rynkowych. Red. J. Kowal, K. Węgłowska-Rzepa. Wydawnictwo "Edukacja" WSZ, Wrocław 2002.
 • Mróz B.: Poczucie jakości życia u pracowników wyższego szczebla: uwarunkowania osobowościowe i aksjologiczne. UW, Wrocław 2011.
 • Obuchowska I.: Drogi dorastania. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2000.
 • Obuchowski K.: Regulacyjna rola standardów ewaluacji. W: Podmiotowość: możliwość - rzeczywistość - konieczność. Red. P. Buczkowski, R. Cichocki. Nakom, Poznań 1989.
 • Oleś P.: Psychologia przełomu połowy życia. KUL, Lublin 2000.
 • Opoczyńska M.: Człowiek wobec wartości. W: Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości. Red. A. Gałdowa. UJ, Kraków 1999.
 • Piaget J.: Mowa i myślenie u dziecka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 • Popielski K.: Noetyczny wymiar osobowości: psychologiczna analiza poczucia sensu życia. KUL, Lublin 1994.
 • Popielski K.: Człowiek: egzystencja podmiotowo-osobowa. W: Człowiek - wartości - sens. Red. K. Popielski. KUL, Lublin 1996.
 • Popielski K.: Psychologia egzystencji. Wartości w życiu. KUL, Lublin 2009.
 • Psychologia jakości życia. Red. A. Bańka. Wydawnictwo Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań 2005.
 • Reykowski J.: Źródła procesów ewaluatywnych i ich funkcje regulacyjne. W: Studia nad procesami wartościowania. Red. B. Wojciszke. PAN, Warszawa 1988.
 • Rokeach H.: The Nature of Human Values. The Fee Press, New York 1973.
 • Ryan R.M., Huta V., Deci E.L.: Living Well: A Self-determination Theory Perspective on Eudajmonia. "Journal of Happiness Studies" 2008, Vol. 9.
 • Sareło Z.: Moralność i etyka w ponowoczesności. ATK, Warszawa 1996. Sartre J.P.: Egzystencjalizm jest humanizmem. Muza, Warszawa 1998.
 • Scheler M.: Fragmenty o odpowiedzialności. W: Filozofia odpowiedzialności XX wieku. Red. J. Filek. WUJ, Kraków 2004.
 • Serpell R.: Intelligence and Culture. W: Handbook of Intelligence. Red. R.J. Sternberg. Cambridge University Press, New York 2000.
 • Sęk H.: Wprowadzenie do psychologii klinicznej. SCHOLAR, Warszawa 2005.
 • Skinner B.: Zachowanie się organizmów. PWN, Warszawa 1995.
 • Sowa J.: Kulturowe założenia pojęcia normalności w psychiatrii. PWN, Warszawa 1984
 • Społeczny kontekst badań psychologicznych i pedagogicznych. Red. J. Brzeziński, J. Siuta. UAM, Poznań 2004.
 • Sternberg R.J.: The Triarchic Mind: A New Theory of Human Intelligence. Penguin Books, New York 1988.
 • Sternberg R.J.: The Theory of Successful Intelligence. "Review of General Psychology" 1999, Vol. 3.
 • Straś-Romanowska M.: Jakość życia w świetle założeń psychologii zorientowanej na osobę. "Kolokwia Psychologiczne" 2005, nr 13.
 • Susułowska M.: Psychologia starzenia się i starości. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989.
 • Terelak J.F.: Psychologia organizacji i zarządzania. Difin, Warszawa 2005. Terelak J.F.: Człowiek i stres. Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz 2008.
 • Terelak J.F., Baczyńska A.K.: Adaptacja polska Inwentarza Inteligencji Praktycznej Menedżerów Richarda K. Wagnera i Roberta J. Sternberga. "Czasopismo Psychologiczne" 2009, Vol. 15(1).
 • Terelak J.F.: Kontrowersje na temat użyteczności pojęcia normy w psychologii. "Jus Matrimoniale" 2011, Vol. 6(22).
 • Terelak J.F., Nikiel T.: Związek pomiędzy systemem wartości a doświadczeniem choroby onkologicznej u kobiet z rakiem piersi. W: Człowiek i dzieło: Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Kazimierzowi Popielskiemu z okazji 75. rocznicy urodzin, 50. rocznicy kapłaństwa oraz 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej. Red. L. Suchocka, R. Sztembis. KUL, Lublin 2010.
 • Tischner J.: Myślenie według wartości. Znak, Kraków 1994.
 • Tucholska K., Gulla B.: Psychologia pozytywna: krytyczna analiza koncepcji. W: Studia z psychologii w KUL. Red. P. Francuz, W. Otrębski. KUL, Lublin 2007.
 • Uchnast Z.: Mądrość: inteligencja praktyczna - kompetencja osobowa. W: Psychologia kliniczna okresu dzieciństwa i adolescencji. Red. J.C. Czabała, E. Zastępca. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2006.
 • Uchnast A.: Dylemat egzystencjalny. W: Człowiek i dzieło: Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Kazimierzowi Popielskiemu z okazji 75. rocznicy urodzin, 50. rocznicy kapłaństwa oraz 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej. Red. L. Suchocka, R. Sztembis. KUL, Lublin 2010.
 • Wagner R.K., Sternberg R.J.: Tacit Knowledge Inventory for Managers. The Psychological Corporation, San Antonio TX 1991.
 • Witkowski S.A.: Prognozowanie sukcesów zawodowych na podstawie danych biograficznych. W: Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. Tom VI. Red. S.A. Witkowski. UW, Wrocław 2003.
 • Z psychometrycznych problemów diagnostyki psychologicznej. Red. J. Brzeziński, E. Hornowska. UAM, Poznań 1993.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171238335

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.