PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 16 | 301
Tytuł artykułu

Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej

Warianty tytułu
Marketing Activity of Communes and Its Influence on Development of Rural Tourism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem głównym pracy jest identyfikacja kierunków oddziaływania marketingu terytorialnego na rozwój turystyki wiejskiej oraz zaproponowanie wzorcowych rozwiązań marketingowych w wymiarze strategicznym i operacyjnym, ukierunkowanych na rozwój zintegrowanego markowego produktu turystycznego gminy. (...) W rozdziale pierwszym, na tle ewolucji zarządzania jednostką terytorialną, dokonano przeglądu literatury poświęconej genezie, istocie i determinantom rozwoju marketingu terytorialnego oraz jego strategicznym i organizacyjnym aspektom. Analizując występujące w literaturze formuły terytorialnego marketingu-mix, zaproponowano własną kompozycję instrumentarium, ukierunkowaną zwłaszcza na jednostki stanowiące obszar recepcji turystycznej. Rozdział drugi poświęcony jest specyfice i uwarunkowaniom rozwoju turystyki wiejskiej. Szczególną uwagę zwrócono na uporządkowanie pojęć związanych z kategorią turystyka wiejska oraz wzajemne relacje między nimi. Charakteryzując znaczenie turystyki wiejskiej, wyeksponowano zwłaszcza jej wymiar społeczny i kulturowy oraz zaprezentowano wpływ zachodzących przeobrażeń w sferze konsumpcji na kierunki rozwoju turystyki wiejskiej. Ponadto na podstawie obliczonych wartości syntetycznego wskaźnika funkcji turystycznej przedstawiono stan rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce, w skali województw, a następnie określono korelację pomiędzy rozwojem funkcji turystycznej a wybranymi cechami ją determinującymi. W rozdziale trzecim podjęto próbę wskazania znaczenia i kierunków wykorzystania marketingu w turystyce wiejskiej, odnosząc jego zastosowanie zwłaszcza do koncepcji zintegrowanego markowego produktu turystycznego na obszarach wiejskich. Jednocześnie zaprezentowano przykłady aktywności marketingowej podmiotów zaangażowanych w rozwój produktów markowych w turystyce wiejskiej, zmierzających do kreowania wizerunku obszaru recepcji turystycznej. Szczególny akcent w tym zakresie położono na ujęcie systemowe turystyki wiejskiej w gminie. (...) Rozdział czwarty stanowi empiryczną ilustrację aktywności marketingowej gmin ukierunkowanych na rozwój turystyki wiejskiej na przykładzie województwa podkarpackiego. Na tle ogólnej charakterystyki Podkarpacia dokonano konfrontacji naturalnych predyspozycji badanego obszaru do rozwoju turystyki wiejskiej ze stanem jego zagospodarowania turystycznego. Na podstawie dokonanych obliczeń statystycznych wyodrębniono dwie kategorie gmin: problemową i wzorcową, które w toku pogłębionej analizy poddano ocenie w zakresie ich ogólnej atrakcyjności z punktu widzenia możliwości rozwoju funkcji turystycznej. Wyniki badań pierwotnych pozwoliły na ocenę aktywności marketingowej badanych jednostek w kontekście kreowania wizerunku turystycznego obszaru recepcji i partnerskiej współpracy w zakresie marketingu. Końcowej oceny rozwoju orientacji marketingowej gminy dokonano za pomocą skonstruowanego przez autorkę syntetycznego miernika marketingu gminy. W ostatnim, piątym rozdziale opracowania zaproponowano typologię gmin predysponowanych do rozwoju funkcji turystycznej ze względu na ich aktywność marketingową, stanowiącą jedną z ważnych przesłanek rozwoju turystyki wiejskiej. Kierując się zaproponowaną klasyfikacją, uwzględniającą także zróżnicowane postawy lokalnej społeczności wobec turystyki wiejskiej czy podział gmin ze względu na stopień specjalizacji oferty dla turystów, określono najważniejsze bariery w zakresie wykorzystania marketingu terytorialnego. Zidentyfikowane bariery stanowiły podstawę wskazania rozwiązań wzorcowych dla gmin, które mimo dużych możliwości nie rozwinęły bądź rozwinęły w minimalnym zakresie funkcję turystyczną. W zakończeniu zawarto podsumowanie zaprezentowanej w pracy problematyki, odniesiono się do hipotez badawczych oraz sformułowano wnioski końcowe. (fragment tekstu)
EN
The book depicts identification of impact directions of territorial marketing on the development of rural tourism and certain marketing solutions have been offered in the strategic and operating dimension, directed at the development of integrated and branded tourist product of a commune. The product means a complex and internally cohesive set of natural and anthropogenic values as well as accompanying services which create integrated entirety, thanks to unique features of the offer, emphasising the rural character of a commune, creating an unrepeatable value for tourists causing that the area of reception becomes more recognisable within the environment. The main subject of research relied on rural communes as well as urban and rural communes which, not having tourist traditions, are forced, by means of instruments and marketing actions, to creating an integrated branded tourist product from scratch. The analysis of the literature of the subject as well as the analysis of own studies allow claiming that transformations within self-government administration connected with implementing the concept of New Public Management and New Public Governance influenced the development of territorial marketing, including the change of an approach to the addressees of the territorial offer. Pursuant to the assumptions of NPM, the main role has been played by perceiving petitioners in the category of customers and the authority representatives as managers, furthermore, the assumptions of NPG emphasised the aspect of treating dwellers as partners who are limited only to the role of customers of the territorial offer but also participate in solving collective problems. This seems that appreciation of a territorial offer for stakeholders who co-participating in the implementation of the unit's aims, exerts a indirect impact on its functioning. (short original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Aaker D.A., Managing Brand Equity - Capitalizing on the Value of a Brand Name, The Free Press, New York 1999.
 • Aaker A., Joachimsthaler E., The Brand Relationship Spectrum: The Key to the Brand Architecture Challenge, "California Management Review", nr 4, 2000.
 • Ackoff R.L., O systemie pojęć systemowych, "Prakseologia", nr 3, 1973.
 • Altkorn J., Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 2004.
 • Anholt S., Places. Identity, Image and Reputation, Palgrave Macmillan, New York 2010.
 • Anholt S., Sprawiedliwość marek. Jak branding miejsc i produktów może uczynić kraj bogatym, dumnym i pewnym siebie, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2006.
 • Anholt S., Holdreth J., Brand America. Tajemnica megamarki, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2005.
 • Ashworth G.J., Voogd H., Marketing the City: Concepts, Processes and Dutch Applications, "Town Planning National Review", nr 1(59), 1988.
 • Ashworth G.J. Voogd H., Selling the City: Marketing Approaches in Public Sector Urban Planning, Belha ven Press, London 1990.
 • Avraham E., Media Strategies for Improving an Unfavorable City Image, "Cities", vol. 21(6), 2004.
 • Barbier B., Pearce D.G., The Geography of Tourism in France: Definition, Scope and Themes, "GeoJournal: An International Journal of Physical, Biological, Social and Economic Geography and Applications in Environmental Planning and Ecology", vol. 9(1), Dordrecht- Boston 1984.
 • Baretje R., Defert P., Acpects économiques du tourisme, Publisher, Berger-Levrault, Paris 1972.
 • Barich H., Kotler P., A Framework for Marketing Image Management, "Sloan Marketing Review", vol. 32(2), Winter 1991.
 • Bartoszewicz W., Dynamics of Tourism, "Problems of Tourism", nr 3, Instytut Turystyki, Warszawa 1988.
 • Bartoszewski W., Łaciak J., Przemiany społeczności lokalnych pod wpływem turystyki, "Problemy Turystyki", nr 1-2, Warszawa 1991.
 • Basdereff A., Et si le marketing était d'utilité publique: comment augmenter les ressources, la qualité et l'efficacité d'un projet d'intérêt general, Les Ed. Juris-Service, Paris 1993.
 • Becker J., Marketingkonzeption: Grundlagen des strategischen und operativen Marketingmanagements, Gabler Verlag, München 1998.
 • Bednarczyk M., Przedsiębiorczość w turystyce. Zasady i praktyka. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010.
 • Bendix R., Max Weber - portret uczonego, PWN, Warszawa 1975.
 • Beratende Kommision fur Fremdenverkehr des Bundesrates, Das Schweizerische Tourismuskonzept, Schlussbericht, Bern 1979.
 • Berttalanffy L. von, Ogólna teoria systemów: podstawy, rozwój, zastosowania, PWN, Warszawa 1984.
 • Bevir M., Public Governance. Theories of Governance, vol. 1, SAGE Library of Political Science, SAGE publications, Los Angeles - London - New Dehli - Singapore 2007.
 • Bielski M., Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 • Bimberg H., Majewski J., Wakacje na wsi, Fundacja im. M. Rataja, Warszawa 1993.
 • Bodlener J., Jefferson A., Jenkins C., Lickorish L., Developing Tourism Destinations, Longman Group UK Limited, London 1994.
 • Bogdanowicz I., Marketing wydarzenia ä la russe, CMO - Magazyn Dyrektorów Marketingu, nr 1, 2006.
 • Bonneau M., Le fait touristique dans la France de l'Ouest, Universite de Haute-Bretagne, Rennes 1978.
 • Booms B.H., Bittner M.J., Marketing Strategies and Organization Structures for Service Firms [w:] Marketing of Services, AMA, Chicago 1981.
 • Broniewska G., Wybrane aspekty zarządzania jakością w administracji publicznej, "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Oeconomica, nr 261, Łódź 2011.
 • Bugdol M., Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
 • Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (red.), Freizeit und Erholung auf dem Lande. Internationales Symposium im Rahmen der Europäischen Kampagne für den ländlichen Raum, Bonn 1988.
 • Butkowski L., Organizacja turystyki w Polsce. Przegląd struktur, Agencja Promocji Turystyki Mart, Warszawa 1996.
 • Butler R.W., Alternative Tourism: Pious Hope or Trojan Horse?, "Journal of Travel Research", vol. 28(3), 1990.
 • Butler R.W., The Concept of a Tourism and Cycle of Evolution, "Canadian Geographer", nr 24, 1980.
 • Butowski L., Organizacja turystyki w Polsce, Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie, Warszawa - Lublin 2004.
 • Buttle F., Hotel and Food Service Marketing, Manchester Business School Cossel, Manchester 1986.
 • Chardon M., Transformation economiques et mutations des paysages en Oisans: le cas de l'Alpe d'Huez, "Revue de Geographie Alpine!!,-nr LXXIV, 1986.
 • Chojnicki Z., Region w ujęciu geograficzno-systemowym [w:] Podstawy regionalizacji geograficznej, red. T. Czyż, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1996.
 • Cholewa T., Marketing terytorialny a marketing relacyjny, "Marketing i Rynek", nr 12, 2000.
 • Ciechomski W., Romanowski R., Instrumenty marketingu terytorialnego w działalności gminy [w:] Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie, red L. Żabiński, K. Śliwińska, PWE, Warszawa 2002.
 • Cohen E., A Phenomenology of Tourist Experience. Sociology, "The Journal of the British Sociological Association", nr 2, Belmont 1979.
 • Coppock J.T., Second Homes: Curie or Blessing?, Oxford 1997.
 • Cervera A., Mora A., Sanchez M., Antecedents and Consequences of Market Orientation in Public Organization, "European Journal of Marketing", vol. 35(11-12), 2001, s. 1259-1288.
 • Czornik M., Promocja miasta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1998.
 • Danman R., Koscak M., Rozwój turystyki na terenach wiejskich w Polsce, "Problemy Turystyki", nr 4, 1993.
 • Davidson R., Rogers T., Marketing Destinations and Venues for Conferences, Conventions and Business Events, Wyd. Butterworth-Heinemann, Elsevier 2006.
 • Day J., Reynolds P., Lancaster G., A Marketing Strategy for Public Sector Organizations Compelled to Operate in a Compulsory Competitive Rendering Environment, "International Journal of Public Sector Management", vol. 11(7), 1998.
 • Deja W., Kryteria wyznaczania wsi letniskowych. Monografie AWF Poznań, nr 116, 1979.
 • Demirkaya Y., The Changing Management of Local Government under New Labour in England: Best Value Policy, "Public Administration and Management", vol. 11(2), 2006, s. 44-74.
 • Depre R., Hondeghem A., Bodiguel J., Public Servants in Transition? [w:] D. Farnham, S. Hortton, J. Barlow, A. Hondeghem (red.), New Public Managers in Europe, Macmillan Press Ltd, London 1996.
 • Deuringer L., Die Bedeutung der Landwirtschaft in den französischen Alpen - Untersuchung zum Wandel der Agrarstruktur unter besonders Berücksichtigung freizeitorientierter Raumausspruche. Dargestellt am Beispiel der Haute - Tarantaise und Vallee de l'Ubaye, ECONIS, München 1975.
 • Dębniewska M., Tkaczyk M., Agroturystyka. Koszty, ceny, efekty. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2007.
 • Dębski M., Marka regionu turystycznego jako źródło przewagi konkurencyjnej destynacji turystycznych [w:] Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. A. Rapacz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 50, Wrocław 2009.
 • Domański T., Marketing dla miasta i regonu. Ekspansja czy regres myślenia marketingowego [w:] Ekspansja czy regres marketingu, red. E. Duliniec, L. Grabowski, J. Mazur, M. Strzyżewska, W. Wrzosek, PWE, Warszawa 2006.
 • Domański T., Marketing miasta. Wyzwania strategiczne [w:] Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji. Kierunki rozwoju, red. H. Szulce, M. Florek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Domański T., Marketing terytorialny - wybrane aspekty praktyczne [w:] Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.
 • Domański T., Skuteczna promocja miasta i regionu podstawowym zadaniem marketingu terytorialnego [w:] Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, t. CXVI, Warszawa 2006.
 • Doxey G.V., When Enough's Enough: The Natives Are Restless in Old Niagara, "Heritage Canada", nr 2, 1976.
 • Drucker P., Praktyka zarządzania, Wydawnictwo Nowoczesność, Kraków 1998.
 • Drzewiecki M., Agroturystyka. Założenia - uwarunkowania - działania. Instytut Wydawniczy Świadectwo, Bydgoszcz 1995.
 • Drzewiecki M., Rola turystyki w rozwoju ekonomicznym wsi pomorskich. Instytut Turystyczny, Warszawa 1980.
 • Drzewiecki M., Wiejska przestrzeń rekreacyjna. Instytut Turystyki, Warszawa 1992.
 • Duffield B.S., The Study of Tourism in Britain - a Geographical Perspective, "GeoJournal. An International Journal of Physical, Biological, Social and Economic Geography and Applications in Environmental Planning and Ecology", vol. 9(1), Dordrecht - Boston 1984.
 • Dziedzic E., Problemy poszerzenia oferty agroturystycznej [w:] Kształtowanie standardów produktu turystycznego polskiej wsi, CDiEwR, Kraków 1996.
 • Dziedzic E., Uwarunkowania polityki zrównoważonego rozwoju w zakresie agroturystyki [w:] Zrównoważony rozwój turystyki wiejskiej - idee, działania, efekty, CDiEwR, Kraków 1998.
 • Dziemianowicz W., Mackiewicz M., Malinowska E., Misiąg W., Tomalak M., Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2001.
 • Filipiak B., Znaczenie personelu w obsłudze interesantów w jednostkach samorządu terytorialnego [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 596, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 56, Szczecin 2010.
 • Florek M., Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Frąezkiewicz-Wronka A., Pomiar efektywności organizacji jako obszar konwergencji metod, narzędzi i instrumentów zarządzania między sektorami biznesowym a publicznym, "Organizacja i Zarządzanie", nr 4(12), Gliwice 2010.
 • Frączkiewicz-Wronka A, Poszukiwanie istoty zarządzania publicznego [w:] Zarządzanie publiczne: element teorii i praktyki, red. A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 • Fusshohler M., Honert S., Kendschek H., Stadtmarketing - Ein Leitfaden für die Praxis. Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft - Schriften, Bonn 1995.
 • Gaczek W., Rukiel Z., Konkurencyjność regionów a regionalizm ekonomiczny [w:] Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, red. M. Klamut, L. Cybulski, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Gajdzik B., Marketing w gminie - wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom 2002.
 • Gannon A., What is Agritourism - Developing the Product [w:] Rural Development through Agritourism, red. A. Gannon, M. Nejez, FAO Regional Office for Europe, Rome 1990.
 • Gartner W., Image Formation Process, "Journal of Travel and Tourism Marketing", nr 2(2/3), 1993.
 • Gawroński H., Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Gett D., Page S.J., Conclusions and Implications for Rural Business Development [w:] The Business of Rural Tourism: International Perspective, International Thomson Business Press, London 1997.
 • Giedrojć K, Public relations w administracji, Wydawnictwo ALPHApro, Ostrołęka 2004.
 • Girard V., Marketing terytorialny i planowanie strategiczne [w:] Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.
 • Girard V., Uwagi ogólne i definicja marketingu terytorialnego [w:] Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.
 • Glińska E., Florek M., Kowalewska A., Wizerunek miasta. Od koncepcji do wdrożenia, ABC Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
 • Gold J.R., Ward S.V., Places Promotion - the Use of Publicity and Marketing to Sell Towns and Regions, John Wiley & Sons, New York 1994.
 • Goldblatt J.J., Special Events: The Art & Science of Modern Event Management, Wiley: Van Nostrand Reinhold, Chichester 2001.
 • Gołembski G., Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Gołembski G., Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.
 • Gołembski G. (red.), Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 • Gołembski G. (red.), Regionalne aspekty rozwoju turystyki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Poznań 1999.
 • Gorzelak G., Regional and Local Potential for Transformation in Poland, "Regional and Local Studies", nr 14, Warszawa 1998.
 • Górka K., Instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska [w:] Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, red. K. Górka, B. Podskrobko, W. Radecki, PWE, Warszawa 1995.
 • Greif F., Schwackhofer W., Die Sozialbrache im Hochgebirge am Beispiel des Ausserferus. Schriftenreihe des Agrarwirtschaftlichen, Institutes des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Wien 1989.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Grzybek M., Zasady tworzenia związków lojalnościowych w agrobiznesie, "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego", nr 3, Warszawa 2008,
 • Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra. Business Press, Warszawa 1999.
 • Hammann P.. Kommunales und Regionales Marketing, "Handwörterbuch des Marketing", nr 2, 1995.
 • Hammer M., Reinżynieria i jej następstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Hankinson G., The Management of Destinations Brands: Five Guiding Principles Based on Recent Developments in Corporate Branding Theory, "Brand Management", nr 3, 2007.
 • Hausner J., Zarządzanie publiczne. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 • Heibrecht I., Stadtmarketing. Konturen einer kommunikativen Stadtentwicklungspolitik, "Stadtforschung aktuell", 44, Basel 1993.
 • Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału kraju ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny PAN", nr 4, Warszawa 1968.
 • Holloway J.Ch., Robinson Ch.. Marketing for Tourism, Addison Wesley Longman, London 1995.
 • Hood Ch., A Public Management for All Seasons?, "Public Administration", vol. 69(1), 1991.
 • Hosny S., Ekinci Y., Uysal M., Destination Image and Destination Personality: An Application of Branding Theories to Tourism Places, "Journal of Business Research", nr 59, 2006.
 • Huber K., Image, czyli jak być gwiazdą na rynku, Business Press, Warszawa 1994.
 • Hughes H., Tourism. Sustainability and Social Theory [w:] A Companion to Tourism, red. A.A. Lew, C.M. Hall, A.M. Williams, Balckwell Publishing, Maiden - Oxford - Carton 2004.
 • Hummelbrunner R., Miglbauer E., Tourism Promotion and Potential in Peripheral Areas: The Austrian Case, "Journal of Sustainable Tourism", vol. 2(1-2), 1994.
 • Izdebski H., Introduction to Public Administration and Administrative Law, Liber, Warszawa 2006.
 • Jackowski A., Typologia funkcjonalna miejscowości turystycznych (na przykładzie województwa nowosądeckiego), Kraków 1981.
 • Jackowski A., Wpływ turystyki na kształtowanie się dochodów powiatu Nowy Targ, "Folia Geographica", Series Geographica, Oeconomia, vol. 4, 1971.
 • Jalinik M., Uwarunkowania i czynniki rozwoju usług turystycznych na obszarach wiejskich, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009.
 • Jamal T., Getz G., Collaboration Theory and Community Tourism Planning, "Annals of Tourism Research", vol. 22(1), 1995.
 • Jarowiecka T., Problemy rozwoju funkcji turystycznych w górskich obszarach Karpat, "Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie", nr 10, Kraków 1975.
 • Jensen J., Interpreting New Public Management: The Case of Denmark, "Australian Journal of Public Administration", vol. 57(4), 2000, s. 54-65.
 • Jewtuchowicz A., Strategie rozwoju dużych miast i ich wpływ na proces transformacji gospodarki [w:] Strategie rozwoju wielkich miast, red. R. Domański, Biuletyn PAN, KPZK, Warszawa 1995.
 • Jędrysiak T., Wiejska turystyka kulturowa, PWE, Warszawa 2010.
 • Jędrzejczyk I., Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1995.
 • Jędrzejczyk I., Kondycja krajowego sektora turystycznego u progu prezydencji Polski w Radzie UE, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia", nr 9(4), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.
 • Jędrzejczyk I., Nowoczesny biznes turystyczny. Ekostrategie w zarządzaniu firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Jędrzejczyk I., Turystyka jako element integracji ekonomicznej i kulturowej [w:] Turystyka w Polsce w warunkach integracji europejskiej i globalizacji rynku światowego, red. I. Jędrzejczyk, W. Mynarski, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katowice 2003.
 • Kachniarz M., Agrotourism as an Element of Rural Areas Development Strategy for the Sudety Mountains, "Argumenta Oeconomica", nr 2, Wrocław 1996.
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny, Pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa 2010.
 • Kaliszczak L., Kuźniar W., Rola samorządu terytorialnego w kreowaniu funkcji turystycznej w wybranych gminach województwa podkarpackiego, "Handel Wewnętrzny", nr specjalny, Warszawa 2009.
 • Kall J., Jak zbudować silną markę od podstaw. Helion, Gliwice 2006.
 • Kall J., Kłeczek R., Sagan A., Zarządzanie marką, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2006.
 • Kaspar C" Management in Tourismus, Verlag Paul Haupt Bern, Stuttgart - Wien 1995.
 • Kettl D.F., The Global Public Management Revolution. A Report on the Transformation ofGover- nance, Brookings Institution^ Press, Washington 2000.
 • Kettl D.F., Public Administration at the Millennium: The State of the Field, "Journal of Public Administration Research and Theory", vol. 10(1), 2000, s. 10-34.
 • Kiełczewski D., Sektor publiczny a kształtowanie wzorców trwałej konsumpcji, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 4(40), Białystok 2008, s. 75-92.
 • Kieżel E. (red.), Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 • Klasik A., Strategie konkurencyjne polskich regionów [w:] Nowe kierunki badawcze w regionalistyce. Nowe doświadczenia polityki regionalnej, red. R. Domański, "Biuletyn KPZK PAN", z. 204, Warszawa 2003.
 • Kmita E., Strzembicki L., Raport o stanie wiejskiej bazy noclegowej w Polsce, DG Agroprogress International & Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, Kraków 1997.
 • Kohli A., Jaworski B., Kumar A., MARKOR: A Measure of Market Orientation, "Journal of Marketing Research", vol. 30, November 1993.
 • Komorowska K.A., Turystyka a społeczności lokalne - przykład tatrzański, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 3(13), Warszawa 2003.
 • Konecnik M., Go F., Tourism Destination Brand Identity: The Case of Slovenia, "Brand Management", nr 1, 2008, s. 177-186.
 • Kornak A., Rapacz A., Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Kosmaczewska J., Wpływ agroturystyki na rozwój społeczno-ekonomiczny gminy, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2007.
 • Kostrowicki J., Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna. Zagadnienia badawcze i planistyczne, "Przegląd Geograficzny", nr 4, Warszawa 1976, s. 263-278.
 • Kostrowicki A.S., Podejście systemowe w badaniach nad rekreacją, "Przegląd Geograficzny", t. 47, 1975.
 • Kotler Ph., A Generic Concept of Marketing, "Journal of Marketing", vol. 36, 1972.
 • Kotler Ph., Dziesięć śmiertelnych grzechów marketingu, PWE. Warszawa 2005.
 • Kotler Ph., Marketing, Wydawnictwo Rebis, Warszawa 2005.
 • Kotler Ph.. Marketing. Analiza, planowanie, wdrożenie i kontrola, Gebethner i spółka. Warszawa 1994.
 • Kotler Ph., Principles of Marketing, Prentince Hall, New York 1980.
 • Kotler Ph., Haider D., Rein I., Marketing Place's - Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, States and Nations, The free Press, New York 1993.
 • Kotler Ph., Hamlin M.A., Haider D.H.. Rein I., Marketing Asia Places, John Wiley & Sons, Singapore 2002
 • Kotler Ph., Lee N., Marketing w sektorze publicznym, Wharton School Publishing. Warszawa 2008.
 • Kotler Ph., Levy S.J., Broadening the Concept of Marketing, "Journal of Marketing", vol. 38, 1969.
 • Kowalczyk A., Geografia turyzmu, PWN. Warszawa 2000.
 • Kowalczyk A., Szlaki wina - nowa forma aktywizacji turystycznej obszarów wiejskich, "Prace i Studia Geograficzne", t. 32, Warszawa 2003.
 • Kowalik I., Market Orientation and Its Antecedents in the Polish Local Governments, "International Journal of Public Sector Management", vol. 24(1), 2011.
 • Kowalik I.. Orientacja rynkowa w polskim samorządzie terytorialnym. Wydawnictwo SGH. Warszawa 2011.
 • Kozak M.W., Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 • Kożuch B., Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji. Wydawnictwo Placet, Warszawa 2004.
 • Krippendorf J., Die Landschaftsfresser. Tourismus und Erholungslandschaft, Verderben oder Segen?, Bern - Stuttgart 1975.
 • Krippendorf J., Marketing et tourisme, Herbert Lang, Bern 1971.
 • Krippendorf J., Marketing in Fremdenverkehr, Berner Studien zum Fremdenverkehr, Bern 1980.
 • Krippendorf J., Towards New Tourism Policies: Importance of Environmental and Socio-cultural Factors, "Tourism Management", nr 3, 1982.
 • Kruczała J., Rola turystyki w aktywizacji ekonomicznej regionów, "Problemy Ekonomiczne", nr 11, 1972.
 • Kruczek Z., Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Wydawnictwo Proksenia, Kraków 2002.
 • Krzymowska-Kostrowicka A., Terytorialny system rekreacyjny. Analiza struktury i charakteru powiązań, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. Prace Geograficzne, nr 138, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1980.
 • Kuciński K. (red.), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
 • Kurek W., Wpływ turystyki wiejskiej na przemiany społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich polskich Karpat, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 1990.
 • Kurek W. (red.). Turystyka, PWN, Warszawa 2007.
 • Kuźniar W., Enotourism as Form of Activating Rural Areas (on the Basis of the Province of Podkarpackie) [w:] Economic Development and Management of Regions, red. L. Hájek, University of Hradec Králové, Gaudeamus, Hradec Králové 2011.
 • Kuźniar W., Obszary wykorzystania event marketingu w promocji walorów jednostki terytorialnej na przykładzie woj. podkarpackiego [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 696, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 57, Szczecin 2010.
 • Kuźniar W., Rynek produktów regionalnych i tradycyjnych a proces globalizacji konsumpcji (na przykładzie województwa podkarpackiego) [w:] Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otocznia rynkowego, red. S. Figiel, PWE, Warszawa 2010.
 • Kuźniar W., Kaliszczak L., Szopiński W., Empiryczna weryfikacja roli władz samorządowych w stymulowaniu rozwoju turystyki wiejskiej [w:] Rola władz samorządowych w rozwoju turystyki w kontekście wykorzystania zasobów ludzkich na przykładzie woj. podkarpackiego, red. S. Makarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007.
 • Lane B., Tourism Strategies and Rural Development, Organisation for Economic Cooperation and Development, Paris 1993.
 • Langer W., Strategiczny marketing w rozwoju jednostki terytorialnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
 • Latosińska J., Żek M., Potencjał turystyczny obszarów nadbużańskich na przykładzie gminy Sarnaki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 590, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 52, Szczecin 2010.
 • Levitt T., The Marketing Mode, Mc Graw-Hill, New York 1969.
 • Lichtenberger E., Die Sukzession von der Agrar- zur Freizeitgesellschąft in den Hochgebirgen Europas, "Innsbrucker Geographische Studien", nr 5, Innsbruck 1979.
 • Lisiecka K, Papaj T., Czyż-Gwizdała E., Public Governance koncepcją zarządzania w administracji publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011.
 • Liszewski S., Przestrzeń turystyczna, "Turyzm", nr 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995.
 • Liszewski S., Region turystyczny, "Turyzm", nr 13, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
 • Łagowska B., Michałowski K., Koncepcja systematyki i klasyfikacji turystyki wiejskiej [w:] Determinanty rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, red. M. Jalinik, Agencja Wydawniczo- -Edytorska EkoPress, Białystok 2009.
 • Łuczak A., Istota tożsamości miasta, "Samorząd Terytorialny", nr 10, Warszawa 2000.
 • Łuczak A., Wizerunek miasta jako element strategii marketingowej [w:] Marketing terytorialny, t. CXVI, red. T. Markowski, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2006.
 • Mac Cannel D., Introduction [w:] Special Issue Annals of Tourism Research, Semiotics of Tourism 1, New York 1989.
 • Mac Nulty P., Określenie zasad zrównoważonej turystyki wiejskiej. Materiały Seminarium Światowej Organizacji Turystyki, Cedzyna 2003.
 • Majewska J., Zaangażowanie samorządu terytorialnego w kształtowanie przedsiębiorczości na obszarach w początkowym etapie rozwoju funkcji turystycznej gmin [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości i jakości w turystyce w świetle badań krajowych i międzynarodowych, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Majewski J., Agroturystyka to też biznes, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2004.
 • Majewski J., Atrakcja turystyczna jako produkt [w:] Turystyka wiejska i rozwój lokalny, red. J. Majewski, B. Lane, Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań 2001.
 • Majewski J., Koncepcja tworzenia produktów markowych w turystyce wiejskiej [w:] Determinanty sukcesu w turystyce wiejskiej, CDiEwR, Kraków 1997.
 • Majewski J., Wiejskość jako rdzeń produktu turystycznego - użyteczność podejść geograficznego i ekonomicznego, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia", 9(4), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.
 • Makarski S., Wpływ samorządu lokalnego na kierunek i dynamikę rozwoju przedsiębiorczości [w:] Gospodarka regionalna i turystyka. Studia i materiały, Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, Kielce 2010.
 • Makarski S., Kuźniar W., Marketing w zarządzaniu jednostką terytorialną, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007.
 • Mandl I., Dórflinger C., Oberholzner T., Social Capital and Job Creation in Rural Europę: Draft Consolidated Report Prepared for The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Austrian Institute for SME Research, Vienna 2006.
 • Markowski T., Miasto jako produkt - wybrane aspekty marketingu miasta [w:] Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.
 • Markowski T., Stymulowanie i regulowanie konkurencyjności regionów w świetle procesów globalizacji gospodarki, "Samorząd Terytorialny", nr 3, 2000.
 • Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa 1999.
 • Markowski T., Marszał T., Funkcje i zarządzanie obszarami metropolitarnymi, "Samorząd Terytorialny", nr 7/8, Warszawa 2005.
 • Mathieson A., Wall G., Tourism. Economic, Physical and Social Impact, Longman Scientific and Technical, Harlow 1982.
 • Mazur Z., Zieziula J., Marketing w administracji publicznej, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 1999.
 • Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003.
 • Mazurkiewicz L., Produkt turystyczny w ujęciu marketingu terytorialnego [w:] Konkurencyjność polskiego produktu turystycznego, red. K. Peńkos, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2005.
 • Medlik S., Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Medlik S., Managing Tourism, Butterworth-Heinemann, Oxford 1991.
 • Meffert H., Stádtemarketing - Pflicht oder Kiir? Symposium "Stadtvisionen, Stadtstrategien und Stadtemarketing in der Zukunft", Münster 1989.
 • Metcalfe L., Public Management: From Imitation to Innovation [w:] Modem Governance. New Government - Society Interaction, red. J. Kooiman, SAGE Publications, London 1993.
 • Meye A.J., Regionalmarketing: Grundlagen, Konzepte und Anwendung, Franz Vahlen Verlag, München 1999.
 • Meyer B., Nowe trendy w kształtowaniu produktów turystycznych, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia", nr 9(4), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.
 • Michałowska G., Uniwersalizm, tożsamość i relatywizm kulturowy a globalizacja [w:] Globalizacja a stosunki międzynarodowe, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides, Bydgoszcz - Warszawa 2004.
 • Michel J.P., Le tourisme rural: une á la renovation Massif Central, "Geografia Polonica", nr 29, Paris 1974.
 • Middleton V.T.C., Marketing in Travel and Tourism, Butterworth-Heinemann, Oxford 1988.
 • Middleton V.T.C., Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996.
 • Milewska M.J., Regiony turystyczne Polski, "Prace Geograficzne", nr 43, Instytut Geografii PAN, Warszawa 1963.
 • Misiąg W. (red.), Wzorowy urząd, czyli jak usprawnić administrację samorządową, jak mierzyć jej zadania i wyniki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa - Gdańsk 2005.
 • Misiewicz E., Marketing narracyjny. Jak budować historie, które się sprzedają, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011.
 • Morgan G., Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 1999.
 • Moroz A., Jak się tworzy marki? Praktyczne wskazówki dotyczące procesu kreacji marki, "Przegląd Organizacji", nr 3, Warszawa 2008.
 • Mruk H., Wydarzenia marketingowe (event marketing) [w:] Komunikowanie się w marketingu, red. H. Mruk, PWE, Warszawa 2004.
 • Mynarski S., Elementy teorii systemów i cybernetyki, PWN, Warszawa 1979.
 • Nash D., Tourism as a Form of Imperialism [w:] Host and Guests, red. V. Simth, Univ. of Pennsylvania Press, Philadelphia 1977.
 • Nawrot Ł., Zmyślony P., Inwestor czy synergetyk? Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki [w:] Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej, red. G. Gałecki, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, Łowicz 2003.
 • Niezgoda A., Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Niezgoda A., Rola różnych koncepcji i form rozwoju turystyki w dążeniu do celów rozwoju zrównoważonego, "Turyzm", nr 18/2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 • Nowakowska A., Problemy gospodarki turystycznej [w:] Gospodarka turystyczna a grupy interesu, red. S. Wodejko, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 • Osborne D., Introduction. The (New) Public Governance: A Suitable Case for Treatment? [w:] The New Public Governments? Emerging Perspective on Theory and Practice of Public Governance, red. S.P. Osborne, Routledge, London - New York 2010.
 • Osborne D., Gaebler T., Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Media Rodzina of Poznań, Poznań 1992.
 • Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, WAE, Wrocław 1995.
 • Ostrowski S., Josta Krippendorfa wołanie o nową światową politykę turystyczną, "Problemy Turystyki", nr 3, Instytut Turystyki, Warszawa 1983.
 • Page R., Topping P., It's Marketing, Stupid, "Economic Development Journal, vol. 2(2), Winter 2002.
 • Panasiuk A., Marka turystyczna. Założenia metodyczne [w:] Markowe produkty turystyczne, red. A. Panasiuk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
 • Panasiuk A., Współpraca samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw turystycznych - zagadnienia instytucjonalne [w:] Gospodarka turystyczna w regionie, red. A. Rapacz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Jelenia Góra 2006.
 • Panasiuk A. (red.), Gospodarka turystyczna, PWN, Warszawa 2008.
 • Panasiuk A. (red.), Marketing usług turystycznych, PWN, Warszawa 2005.
 • Parasuraman A., Zeithaml V.A., Berry, L., A Conceptual Model Quality and its Implications for Future Research, "Journal of Marketing", vol. 49, Autumn 1985.
 • Pawlusiński R., Samorząd lokalny a rozwój turystyki: przykład gmin Wyżyny Krakowsko- -Częstochowskiej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 • Pedersen D., Hartley J., The Changing Context of Public Leadership and Management Implications for Roles and Dynamics, "International Journal of Public Sector Management", vol. 21(4), 2008, s. 327-339.
 • Pender L., Sharpley R. (red.), Zarządzanie turystyką, PWE, Warszawa 2008.
 • Peters T., The Circle of Innovation: You Can't Shrink Your Way to Greatness, Alfred A. Knopf, New York 1997.
 • Poister T.H., Streib G., Elements of Strategic Planning and Management in Municipal Government: Status after Two Decades, "Public Administration Review", vol. 65(1), 2005, s. 45-56.
 • Poskrobko B. (red.), Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2005.
 • Potoczek A., Jachowicz S., Administracja publiczna w procesie zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej, Toruń - Warszawa 2005.
 • Potwora W., Orientacja marketingowa - mit czy konieczność [w:] Innowacje w marketingu, red. M. Skurczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2001.
 • Przecławski K., Człowieka turystyka. Zarys socjologii turystyki, Wyd. Albis, Kraków 1996.
 • Przecławski K, Etyczne podstawy turystyki, Wydawnictwo Albis, Kraków 1997.
 • Przecławski K.., Humanistyczne podstawy turystyki, Instytut Turystyki, Warszawa 1986.
 • Przybyszewski R., Administracja publiczna wobec przemian społeczno-ekonomicznych epoki ; informacyjnej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009.
 • Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978.
 • Raciborski J., Prawne aspekty tworzenia i sprzedaży zintegrowanych produktów turystycznych [w:] Turystyka wiejska na drodze do komercjalizacji, red. C. Jastrzębski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach, Kielce 2011.
 • Rapacz A., Aktywność jednostek samorządu lokalnego na rzecz wspierania przedsiębiorczości firm turystycznych [w:] Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek - przestrzeń - przedsiębiorstwo, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Rapacz A., Przedsiębiorstwo turystyczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
 • Rapacz A., Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnych i regionalnych ośrodków informacji turystycznej [w:] Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej, red. R. Gałecki, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu, Łowicz 2004.
 • Rees P., Gardner H., Best Value Partnerships and Relationship Marketing in Local Government, "International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing", vol. 3(2), 2003, s. 143- 152.
 • Reid D., Mair H., W. George, Community Tourism Planning: A. Self-assessment Instrument, "Annals of Tourism Research", nr 31, 2004.
 • Riel C., Balmer J., Corporate Identity: The Concept. Its Measurement and Management, "European Journal of Marketing", vol. 31(5/6), 1997.
 • Rogalewski O., Urządzenia usługowe jako czynnik aktywizacji wsi letniskowych, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, Warszawa 1967.
 • Romanowska M., Strategie rozwoju i konkurencji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 • Rupik K., Rozwój koncepcji marketingu terytorialnego - analiza historyczna [w:] Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji. Kierunki rozwoju, red. H. Szulce, M. Florek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Ruppert K, Maier J.. Naherholungsraum und Naherholungsverkeher - Geographische Aspekte eines speziellen Freizeitverhaltens, "Miinchener Studien zur Sozial- und Wirtschaftsgeogra- fie", t. 6, Kallmunz - Regensburg 1969, s. 55-77.
 • Rydlewski G., Problemy europeizacji administracji publicznej [w:] Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, red. J. Czaputowicz, PWN, Warszawa 2008.
 • Samsonowicz H., Późne średniowiecze miast nadbałtyckich. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1968.
 • Sawicki B., Agroturystyka w aktywizacji obszarów wiejskich, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin 2007.
 • Sawicki B.. Mazurek-Kusiak A., Agroturystyka w teorii i w praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin 2010.
 • Schenk J., Kamp K, Regionales und Kommunales Marketing. Tendenzen und Konsequenzen für die neuen, Bundesländer 1974.
 • Selin S., Chaves D., Developing a Typology of Sustainable Tourism Partnership Model, "Annals of Tourism Research", vol. 22(4), 1999.
 • Senge, P.M., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • Shoham A., Ruvio A., Vigoda-Gadot E., Schwabsky N., Market Orientations in the Nonprofit and Voluntary Sector: A Meta-analysis of Their Relationships with Organizational Performance, "Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly", vol. 35(3), September 2006, s. 453-476.
 • Shucksmith M., Cameron S., Merridew T., Pichler F., First European Quality of Life Survey: Urban-Rural Differences, Report prepared for the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2006.
 • Sikora J., Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Sikora J., Innowacyjne aspekty agroturystyki [w:] Regionalne aspekty agroturystyki w Polsce. Materiały z III Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego, CDiEwR, Kraków 1995.
 • Sikora J., Organizacja ruchu turystycznego na wsi, WSiP, Warszawa 1999.
 • Sikorska-Wolak I., Rola turystyki w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi, red. B. Sawicki, J. Bergier, Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska 2005.
 • Sikorska-Wolak I., Turystyka wiejska jako wielowymiarowe zjawisko i jako przedmiot badań naukowych [w:] Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej, red. I. Sikorska-Wolak, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.
 • Simmel G., Socjologia, PWN, Warszawa 1969.
 • Sitnicki J., Turystyka kulinarna - czy zawita do Polski ?, "Rynek Turystyczny", nr 3, 2007.
 • Słomińska B., Gmina w procesach stymulowania przedsiębiorczości, "Samorząd Terytorialny", nr 3, 2007.
 • Smyczek S., Sowa I., Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Wyd. Difin, Warszawa 2005.
 • Sobczak E., Procesy globalizacji a marketing międzynarodowy, "Marketing i Rynek", nr 10, 2006.
 • Sobczyk M., Statystyka, PWN, Warszawa 2006.
 • Staniek A., Teoretyczne aspekty polskiej prywatyzacji, Monografie i Opracowania, nr 488, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2001.
 • Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL, t. 1: Statystyki podstawowe, Wydawnictwo StatSoft, Kraków 2006.
 • Stola W., Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski. Próba metodyczna, Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1987.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R jr, Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 • Strzembicki L., Badania marketingowe turystyki wiejskiej w Polsce w 1997 r. Charakterystyka nabywców usług turystycznych świadczonych przez gospodarstwa wiejskie (Raport końcowy), Instytut Turystyki, Warszawa 1997.
 • Strzembicki L., Budowanie marki turystyki wiejskiej - podstawowe determinanty i kierunki działań [w:] Marka wiejskiego produktu turystycznego - inicjatywy i inspiracje, red. E. Kmita-Dziasek, Wydawnictwo Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie, Kraków 2009.
 • Strzembicki L., Determinanty procesu komercjalizacji produktu turystyki wiejskiej [w:] Turystyka wiejska na drodze do komercjalizacji, red. C. Jastrzębski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach, Kielce 2011.
 • Strzembicki L., Turystyka wiejska. Podstawy marketingu, CDiEwR, Kraków 1993.
 • Strzembicki L., Uwarunkowania rozwoju turystyki w Polsce [w:] Agroturystyka w społeczno- -ekonomicznym rozwoju środowiska wiejskiego, red. L. Strzembicki, PTNKF, AWF w Warszawie, Biała Podlaska 1997.
 • Styś A. (red.), Marketing usług, PWE, Warszawa 2003.
 • Sudoł S., Miejsce nauki o zarządzaniu w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych, "Organizacja i Kierowanie", nr 3, 2007.
 • Sudoł S., Kożuch B., Rozszerzyć nauki o zarządzaniu o zarządzanie publiczne jako ich subdyscy- plinę [w:] Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. S. Lachiewicz. B. Nogalski, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Szalczyk A., Zarządzanie jakością usług turystycznych w gminie jako czynnik aktywizacji społeczno-gospodarczej, "Problemy Rozwoju Turystyki", nr 1-2, 2002.
 • Szczerski K, Administracja publiczna w modelu zarządzania wielopasmowego, Centrum Europejskie Natolin. Warszawa 2005.
 • Szewczyk I., Szewczyk R., Szlaki turystyczne, Wydawnictwo Carta Bianca, Warszawa 2009.
 • Sznajder M., Przezbórska L., Agroturystyka. PWE. Warszawa 2006.
 • Szopiński W., Kuźniar W., Kaliszczak L., Diagnoza przyrodniczych predyspozycji do pełnienia funkcji turystycznej a stopień rozwoju turystyki [w:] Rola władz samorządowych w rozwoju turystyki wiejskiej w kontekście wykorzystania zasobów ludzkich na przykładzie województwa podkarpackiego, red. S. Makarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007.
 • Szromnik A., Marketing terytorialny - geneza, rynki docelowe i problemy oddziaływania [w:] Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.
 • Szromnik A., Marketing terytorialny - koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne [w:] Marketing terytorialny, t. CXVI, red. T. Markowski, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2006.
 • Szromnik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
 • Szromnik A., Orientacja marketingowa miasta (gminy) - próba uogólnienia i metoda pomiaru [w:] Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie, red. L. Żabiński, K. Śliwińska, PWE, Warszawa 2002.
 • Szromnik A., Pozycjonowanie jako podstawa strategii marketingowej miast i regionów, wystąpienie na konferencji "Marketing terytorialny szansą rozwoju miast, gmin i regionów", Państwowa Wyższa Szkoła im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, 27-28 stycznia 2011.
 • Szumowski W., Zastosowanie podejścia procesowego w urzędach administracji samorządowej [w:] Podejście procesowe w organizacjach, red. S. Nowosielski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 52, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Szymański W., Interesy i sprzeczności globalizacji, Wyd. Difin. Warszawa 2004.
 • Thomas W.I., Zaniecki F., The Polish Peasant in Europe and America, PWN, Warszawa 1976.
 • Tomasi E" Strukturwandlungen der Landwirtschaft im Oberpinzgau unter besonderer Berücksichtigung ihrer Beziehungen zum Fremdenverkehr, dargestellt am Beispiel der Gemeinden Mit- tersih, Neukirchen a Gr V und Niedernsiii, Universität Wien, Wien 1974.
 • Urry J., Spojrzenie turysty, PWN, Warszawa 2007.
 • Van der Hart H.W.C., Government Organisations and their Customers in the Netherlands: Strategy, Tactics and Opérations, "European Journal of Marketing", vol. 27(7), 1990, s. 31-42.
 • Veyret P., L'agriculture de montagne dans les Alpes Françaises: le problem de la survie, "Revue de Geographie Alpine", nr LX(1), 1972.
 • Wacławowicz S., Mikulski M., Nowak Z., Wybrane problemy zagrożenia i ochrony środowiska przyrodniczego oraz walorów turystycznych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 200, Kraków 1985.
 • Waldziński D., Polityka regionalna w Polsce w procesie przemian kulturowo-cywilizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2005.
 • Wanagos M., Rola działań marketingowych samorządów lokalnych w rozwoju turystyki na przykładzie województwa pomorskiego [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 109, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Warszyńska J., Główne problemy badawcze geografii turyzmu, "Turyzm", nr 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 • Warszyńska J., Ocena zasobów środowiska naturalnego dla potrzeb turystyki (na przykładzie województwa krakowskiego), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego", Prace Geograficzne, z. 36, PWN, Warszawa - Kraków 1974.
 • Warszyńska J., Jackowski A., Podstawy geografii turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1979.
 • Wągrodzka A., Koncepcja marketingu terytorialnego a oczekiwania członka wspólnoty samorządowej, "Samorząd Terytorialny", nr 12, 2004.
 • Weaver D., Ecotourism, John Wiley & Sons, Melbourne 2001.
 • Webster F.E., The Channing Role of Marketing in the Corporation, "Journal of Marketing", vol. 56, 1992.
 • Wiatrak A.P., Podmioty realizujące projekty agroturystyczne [w:] Determinanty sukcesu w turystyce wiejskiej, V Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, CDiEwR, Kraków 1997.
 • Wiatrak A.P., Turystyka wiejska w kontekście zagospodarowania zasobów ludzkich na obszarach wiejskich [w:] Rola władz samorządowych w rozwoju turystyki w kontekście wykorzystania zasobów ludzkich na przykładzie woj. podkarpackiego, red. S. Makarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007.
 • Wiatrak A.P., Wpływ agroturystyki na zagospodarowanie obszarów wiejskich, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 1, Warszawa 1996.
 • Wilkin J., Struktura wsi i rolnictwa - Polska a kraje Unii Europejskiej [w:] Chłop, rolnik, farmer? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej - nadzieje i obawy polskiej wsi. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000.
 • Wilkin J. (red.), Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, Wyd. Scholar, Warszawa 2005.
 • Williamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Winiarski B., Problem konkurencyjności w studiach nad strategią i polityką rozwoju regionalnego [w:] Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Witkowski M. (red.), Statystyka matematyczna w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 • Wojciechowska J., Agroturystyka - signum polskiej turystyki, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia", nr 9(4), Warszawa 2010.
 • Wojciechowska J., Aktywizacja wsi poprzez działalność turystyczną (Poradnik praktyczny dla samorządów lokalnych i mieszkańców wsi), UKFiT, KGMiT, Warszawa - Łódź 1992.
 • Wojciechowska J., Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 • Wojciechowski W., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003.
 • Wojtyna A. (red.), Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 • Wolak P.. Rozwój agroturystyki w Polsce [w:] Agroturystyka -pierwsze doświadczenia i perspektywy. Materiały z II Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego, CDiEwR, Kraków 1994.
 • Woś A., Cele ekonomiczne i ekologiczne strategii rozwoju rolnictwa, "Wieś i Rolnictwo", nr 1, Warszawa 1996.
 • Woźniczko M., Orłowski D., Szlaki kulinarne komponentem wiejskiego produktu turystycznego j [w:] Turystyka wiejska na drodze do komercjalizacji, red. C. Jastrzębski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach, Kielce 2011.
 • Wrzosek A., Naturalne warunki rozwoju turystyki w Polsce Południowej, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, Warszawa 1964.
 • Zalewski A., Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego [w:] Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, SGH, Warszawa 2005.
 • Zaręba D., Ekoturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Zawistowska H., Rola Unii Europejskiej w poprawie jakości produktów turystycznych [w:] Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, red. G. Gołembski, PWN, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Warszawa 2003.
 • Zdon-Korzeniowska M., Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 • Zeithaml V.A., Berry L.L., Parasurman A., The Nature and Determinants of Customer Expectations of Service, "Journal of the Academy of Marketing Science", vol. 21(1), Winter 1993.
 • Zeman-Miszewska E., Kreowanie konkurencyjności regionów przez samorządy terytorialne [w:] Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji, kierunki rozwoju, red. H. Szulce, M. Florek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Zimniewicz K, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003.
 • Ziółkowski M., Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym [w:] Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, SGH, Warszawa 2005.
 • Zmyślony P., Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Zucchella A., Denicolai S., Marketing terytorialny i zarządzanie strategiczne w rozwoju lokalnym. Jakie związki i jakie sprzeczności? Refleksje nad doświadczeniami włoskimi [w:] Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji, kierunki rozwoju, red. H. Szulce, M. Florek. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Żabińska T., Metodologiczne uwarunkowania skuteczności strategii produktu turystycznego w koncepcji zintegrowanego rozwoju regionu [w:] Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Żabińska T., Orientacja marketingowa gminy (podstawy, kierunki rozwoju) [w:] Orientacje marketingowe podmiotów gospodarczych. Podstawy teoretyczno-metodyczne. Kierunki badań, red. L. Żabiński, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1999.
 • Żabińska T., Paradygmat turystyki zrównoważonej a rozwój turystyki na obszarach chronionych [w:] Gospodarka turystyczna u progu XXI w., red. S. Bosiacki, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań 2000.
 • Żabińska T., Partnerstwo jako determinanta rozwoju turystyki w regionie. Dylematy teorii i praktyki [w:] Turystyka w badaniach naukowych, red. A. Nowakowska, M. Przydział, Wydawnictwo WSiZ w Rzeszowie, Rzeszów 2006.
 • Żabińska T., Wybrane modele strategii marketingowych w usługach i turystyce na tle ich paradygmatów [w:] Modele strategii marketingowych. Wybrane ujęcia paradygmatyczne i sektorowe, red. L. Żabiński, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000.
 • Żabińska T., Wydarzenia turystyczne jako produkty. Tworzenie, komunikowanie i udostępnianie w procesie dynamicznego partnerstwa międzysektorowego. Pola i zarys metodyki badań [w:] Marketing produktów systemowych/sieciowych. Podstawy teoretyczne, zarys metodyki badań, red. L. Żabiński, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009.
 • Żabiński L., Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania. Istota, sposoby identyfikacji, systematyka [w:] Zarządzanie marketingowe. Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania, red. T. Żabińska, L. Żabiński, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 • Żabiński L., Sfera i marketing produktów systemowych. Podstawy identyfikacji, węzłowe kierunki badań [w:] Marketing produktów systemowych/sieciowych. Podstawy teoretyczne, zarys metodyki badań, red. L. Żabiński, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 • Agenda 21 for Travel and Tourism Industry towards Environmentally Sustainable Development, UNWTO, WTTC, Earth Council, 1996.
 • Dane Centrum Doradztwa Rolniczego, Oddział Kraków.
 • Dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Dane Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.
 • Dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie za 2009 r.
 • Kalendarz imprez kulturalnych województwa podkarpackiego na rok 2010, analiza stron internetowych gmin, gazetek gminnych, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.
 • Karta praw podstawowych UE, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Turystyki, dane na 2009 r.
 • Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2008.
 • Obszary wiejskie w Polsce, GUS, Warszawa - Olsztyn 2011.
 • Ochrona środowiska 2010, GUS, Warszawa 2010.
 • Ochrona środowiska w województwie podkarpackim w latach 2007-2009, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2010.
 • OECD. The New Rural Paradigm - Policies and Governance, Organisation for Economic Cooperation and Development, Paris 2006.
 • Palace i dworki Podkarpacia, red. S. Mendelowski, Wydawnictwo PUW "Roksana", Krosno 2005.
 • Plamowski K, Zielony rower. Greenway Karpaty Wschodnie, Wydawnictwo Bezdroża, Kraków 2007.
 • Plan ogólny rozwoju turystyki na terenach wiejskich i zalesionych, Tourism Development International, Warszawa 1997.
 • Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyki, Strategia rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego na lata 2007-2013.
 • Polska Klasyfikacja Działalności, Sekcja D, dział 47. PKD, Sekcja J, dział 63, PKD, Sekcja K, dział 64, PKD. Sekcja M, dział 73, PKD, Sekcja N, dział 79, PKD, Sekcja Q, dział 86.
 • Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2007.
 • Regionalny program operacyjny województwa podkarpackiego na lata 2007-2013, projekt z 3 marca 2007.
 • Regiony Polski, GUS, Warszawa 2010.
 • Rocznik Demograficzny, GUS, Warszawa 2010.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa, GUS, Warszawa 2010.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, GUS, Warszawa 2008.
 • Statut Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
 • Transport drogowy w Polsce w latach 2005-2009, GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2011.
 • Turystyka w 2009 r., GUS, Warszawa 2010.
 • Turystyka w województwie podkarpackim w latach 2008- 2009, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2010.
 • Ustawa o wprowadzeniu trójstopniowego podziału terytorialnego państwa z dnia 24 lipca 1998 r. (DzU 1989 nr 96, poz. 603).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171238397

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.