PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1992 | nr 351 | 229
Tytuł artykułu

Historia samorządu robotniczego w PRL 1944-1989

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wydarzenia z lat 1980-1981, a w ich ranach ponowne narodziny ruchu samorządowego, nie-wątpliwie były impulsem do napisania tej pracy. Po raz kolejny dyskutowano wówczas nad przemianami w systemie społeczno-gospodarczym i politycznym. Sformułowano projekt reformy, której symboliczna treść starano się zawrzeć w haśle "3 x S" /przedsiębiorstwo samodzielne, samorządne, samofinansujące się/. W ogniu wielu polemik na tematy gospodarcze i polityczne problem samorządności i samorządu wysuwał się stopniowo na jedno z pierwszych miejsc. Jednocześnie chaotyczny i burzliwy charakter dyskusji powodował, że toczyły się one na różnych płaszczyznach, które nie zawsze miały ze sobą bezpośrednia styczność. Gdy jedna strona stawiała problemy samorządu w ujęciu ekonomicznym, druga odpowiadała argumentami politycznymi lub społecznymi. W innym "przekroju" oceny ekonomistów /za lub przeciw rozwiązaniu samorządowemu/ odpierane były sformułowaniem typu ideologicznego /za lub przeciw/. Jednocześnie sporadycznie odwoływano się do historii idei oraz doświadczeń z lat poprzednich /w Polsce i w innych krajach/. Niezależnie od tych dyskusji narodził się wówczas ruch samorządowy w zakładach, który w warunkach olbrzymiego upolitycznienia całego problemu, dążył do wprowadzenia nowych rozwiązań oraz określenia swojego miejsca oraz metod działalności. Sytuacja ta zainspirowała autora do opisania wszystkich powstałych w Polsce po II wojnie światowej instytucji samorządu robotniczego, a także do przedstawienia toczonych w związku z tym dyskusji. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
229
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Adaszek J.: Kontrola społeczna samorządu robotniczego, Warszawa 1971.
 • "Agora" Biuletyn Komitetu Założycielskiego Krajowej Federacji Samorządów 1981, nr 1.
 • Aktualne zagadnienia polityki partii i rządu, Warszawa 1957.
 • Archiwum Ruchu Robotniczego, t.VII, Warszawa 1982.
 • Artymiuk R.: Ruch zawodowy wobec reform gospodarczych i przeobrażeń politycznych w województwie krakowskim w latach 1945-1947, "Kwartalnik Historii Ruchu Zawodowego" 1972, nr 2.
 • Artymiuk R.: Wpływy polityczne PPR i PPS w ruchu zawodowym na terenie województwa krakowskiego 1945-1948, "Kwartalnik Historii Ruchu Zawodowego" 1974, nr 2.
 • Balcerek J., Gilejko L.: Przyczynek do tworzenia się rad robotniczych w Polsce, "Biuletyn IGS" 1958, nr 2.
 • Balcerek J., Gilejko L.: Społeczno-ekonomiczne funkcje samorządu robotniczego. Warszawa 1967.
 • Błaszczyk B.: Od współzarządzania do samorządności, Warszawa 1984.
 • Bobrowski Cz.: Wspomnienia ze stulecia, Lublin 1985.
 • Borowska M., Balcerek J., Gilejko L.: Miejsce rad robotniczych w naszym modelu gospodarczym, "Nowe Drogi" 1957, nr 2.
 • Borowska M., Balcerek J., Gilejko L.: Rady czy system rad, "Po prostu" 1957, nr 6.
 • Brzeski A., Kurowski S.: Model, "Po prostu" 1957, nr 25.
 • Chełstowski S., Godek W.: Samorząd robotniczy w niebezpieczeństwie, "Po prostu" 1957" nr 3.
 • Chwila obecna - Wydział Wykonawczy KCZZ, "Robotniczy Przegląd Gospodarczy" 1946, nr 3.
 • Cyniak Cz.: Kronika Zakładów Włókien Chemicznych "Chemitex-Wistan" w Tomaszowie Mazowiec¬kim. "Kwartalnik Historii Ruchu Zawodowego" 1976, nr 1.
 • Dąbrowski M.: Ekonomiczne konsekwencje samorządności pracowniczej, PAN INE Warszawa, Kraków Gdańsk, Łódź 1986.
 • Demokracja i gospodarka, pod red. W. Morawskiego, Warszawa 1983.
 • Dokumenty PPR i PPS dotyczące działalności związków zawodowych, "Biuletyn Biura Historycznego CRZZ" 1964, nr 2-3.
 • Dokumenty XVI Plenum CRZZ. 13-14 II 1962, Warszawa 1962.
 • Doliński A.: Z działalności partyjnej w ruchu zawodowym, "Kwartalnik Historii Ruchu Zawodowego" 1974, nr 4.
 • Domino W.: Rola związków zawodowych i rad zakładowych, "Przegląd Socjalistyczny" 1947, nr 6.
 • Dyskusja o polskim modelu gospodarczym, Warszawa 1957.
 • Fidelski R.: O eksperymentach gospodarczych - pierwsze wyniki i wstępne wnioski, "Nowe Drogi" 1957, nr 11.
 • Fidelski R.: O radach robotniczych, Warszawa 1956.
 • Gajda J.: Planowanie centralne a plan przedsiębiorstwa przemysłowego, "Myśl Gospodarcza" 1958, nr 6.
 • Gliszczyński J.: O większą samodzielność przedsiębiorstw przemysłowych w dziedzinie płac, "Myśl Gospodarcza" 1958, nr 6.
 • Goldman Sz.: Z kroniki dolnośląskich związków zawodowych lat 1945-1948, "Biuletyn Biura Historycznego CRZZ" 1964, nr 2-3.
 • Gołębiowski W.: Nacjonalizacja przemysłu w Polsce, Warszawa 1965.
 • Gomułka W.: Przemówienia X 1957-XII 1958, Warszawa 1959.
 • Gomułka W.: Węzłowe problemy polityki partii, "Nowe Drogi", 1957, nr 6.
 • Gomułka W.: Z przemówienia wygłoszonego na zebraniu aktywu warszawskiego PPR i PPS w dniu 30 XI 1946, "Nowe Drogi" 1947, nr 1.
 • Gomułka W., Minc H., Zambrowski R.: Przemówienia na rozszerzonym plenum KC PPR w lutym, Katowice 1945.
 • Gospodarka i społeczeństwo. Wartości i interesy załóg przemysłowych, pod. red. W. Morawskiego, Wyd. UW, Warszawa 1989.
 • Gospodarka Polski Ludowej 1944-1955, pod red. J.Kalińskiego i Z. Landaua, Warszawa 1974.
 • Gross Z.: Społeczna kontrola produkcji, "Robotniczy Przegląd Gospodarczy" 1946, nr 5.
 • Hausner J., Indraszkiewicz J.: Samorząd załogi. Sprzeczności i perspektywy rozwoju, Warszawa 1988.
 • Hirszowicz M., Morawski W.: Z badań nad społecznym uczestnictwem w organizacji przemysłowej. Warszawa 1967.
 • Hochfeld J.: Problematyka nowego okresu, "Przegląd Socjalistyczny" 1947, nr 3.
 • Informacja o działalności rad robotniczych - Materiały Rady Ekonomicznej 1957 /maszynopis w archiwum URM/.
 • Informacja o przebiegu i tle wydarzeń strajkowych na VI Plenum KC PZPR, "Nowe Drogi" 1980, nr 10-11.
 • Jakubowicz Sz.: Bitwa o samorząd 1980-1981, Londyn 1988.
 • Jaworski T., Trzeciak M.: Samorząd robotniczy a planowanie w przedsiębiorstwie, Warszawa 1973.
 • Jaworski T., Stachulski R.: Samorząd robotniczy na obecnym etapie rozwoju gospodarki, "Nowe Drogi" 1970, nr 7.
 • Jermakowicz W.: Samorząd pracowniczy - nadzieje i niespełnienia, Warszawa 1983.
 • Jezierski A., Petz B.: Historia gospodarcza Polski Ludowej 1944-1975, Warszawa 1982.
 • Jędrychowski S.: Na marginesie dyskusji w sprawie zmian w systemie zarządzania gospodarka narodową, "Nowe Drogi" 1956, nr 6.
 • Kalecki M.: Socjalizm. Funkcjonowanie i wieloletnie planowanie, Dzieła t.3, Warszawa 1982.
 • Kaliński J.: Polityka gospodarcza Polski w latach 1948-1956, Warszawa 1987.
 • Kieszczyński L.: Syndykalizm polski, "Kwartalnik Historii Ruchu Zawodowego" 1983, nr 1-2.
 • Kofman J.: Nad bilansem gospodarczym 1957 r., "Nowe Drogi" 1958, nr 2.
 • Korcz A.: Kronika huty "Zygmunt" 1945-1949, "Kwartalnik Historii Ruchu Zawodowego" 1974, nr 2.
 • Kossak J., Turski R., Wirpsza W.: Samorząd robotniczy, "Po prostu" 1956, nr 40.
 • Kowalewski Z.M.: Solidarność i walka o samorząd załóg, Łódź 1981.
 • Kowalik T.: Spory o ustrój społeczno-gospodarczy Polski 1944-1948, Warszawa 1980.
 • Kozik J.: Narodziny rad zakładowych w Polsce Ludowej w górnictwie węgla kamiennego i hutnictwa żelaza,, "Kwartalnik Historii Ruchu Zawodowego" 1974, nr 3.
 • Kozik Z.: PZPR w latach 1954-1957; Warszawa 1982.
 • Lange O.: Budowa nowego modelu gospodarczego musi się oprzeć na dynamice robotniczej i socjalistycznej inteligencji, "Nowe Drogi" 1956, nr 11-12.
 • Lange O.: Dzieła, t.8: Działalność naukowa i społeczna 1904-1965, Warszawa 1986.
 • Lessel R.: Projekt ustawy o związkach zawodowych, "Przegląd Socjalistyczny" 1946, nr 12.
 • Lesz M.: Na drodze do polskiego modelu gospodarczego, "Nowe Drogi" 1957, nr 3.
 • Lipiński E.: Model gospodarki socjalistycznej, "Nowe Drogi" 1956, nr 11-12.
 • Łaski Z.: O przyczynach tendencji przechodzenia na płacę dniówkową w przemyśle, "Myśl Gospodarcza" 1958, nr 6.
 • Marek L.: Doświadczenia rad zakładowych, "Robotniczy Przegląd Gospodarczy" 1945, nr 3.
 • Marek M.: Uwagi o ustroju ruchu zawodowego, "Robotniczy Przegląd Gospodarczy" 1946, nr 4.
 • Minc H.: Aktualne zagadnienia i perspektywy gospodarcze demokratycznej Polski, Łódź 1945.
 • Minc H,: O przejęciu na własność państwa podstawowych gałęzi gospodarstwa narodowego. Warszawa 1946.
 • Minc H.: O właściwe metody planowania w Polsce, "Nowe Drogi" 1948, nr 8.
 • Mój zakład pracy - wspomnienia, wybór i adaptacja W. Szyndler-Głowacki, Warszawa 1965.
 • Najnowsza historia gospodarcza Polski, część III, Warszawa 1984.
 • Niedźwiecki J.: Dojrzała konieczność zwiększenia uprawnień dyrektorów przedsiębiorstw przemysłowych, "Nowe Drogi" 1956, nr 3.
 • Niektóre problemy zarządzania i kierowania naszym przemysłem /z rozmowy dyrektorów warszawskich fabryk "Nowe Drogi" 1956, nr 4.
 • Niezależne samorządy pracownicze, red. naukowa Sz. Jakubowicz, Wyd. UW, Warszawa 1989.
 • Ocena zmian modelowych - materiał roboczy Rady Ekonomicznej 1958/maszynopis w archiwum URM/.
 • Ogólne wyniki ankiety skierowanej do państwowych przedsiębiorstw przemysłowych w sprawie samodzielności przedsiębiorstw w latach 1956-1959. Opracowanie sekretariatu Rady Ekonomicznej, lipiec 1959 /maszynopis w archiwum URM/.
 • Ogólnopolska Konferencja Przemysłowa, Warszawa 1945.
 • O radach robotniczych, ich działalności i perspektywach, "Nowe Drogi" 1957, nr 4.
 • Osiatyński J.: Michał Kalecki o gospodarce socjalistycznej, Warszawa 1988.
 • Osiatyński J., Pańków K., Federowicz M.: Samorząd w gospodarce polskiej 1981-1985, Warszawa 1985 /maszynopis IFIS PAN/.
 • O umocnienie roli i funkcji związków zawodowych w systemie socjalistycznej demokracji. Materiały z obrad XVI Plenum CRZZ, Warszawa 1980.
 • Owieczko A.: Działalność i struktura samorządu robotniczego w opinii załóg fabrycznych, "Studia Socjologiczne" 1966, nr 3.
 • Partia w cyfrach od I do II Zjazdu /1945-1948/, Warszawa 1948.
 • Pawłowski A.: Sieć, daty, fakty, ewolucja programu, "Zwrót" SGPiS, Warszawa 1981, nr 11.
 • Polityka gospodarcza Polski Ludowej, Warszawa 1962.
 • PPR - rezolucje, odezwy, instrukcje i okólniki Komitetu Centralnego, VIII 1944 - XII 1945, Warszawa 1959.
 • Propozycje przekształceń gospodarki polskiej, Warszawa .1989, PTE.
 • Protokoły porozumień Gdańsk, Szczecin, Jastrzębie. Statut NSZZ Solidarność. Dokumenty, Warszawa 1980.
 • Przedsiębiorstwo i samorząd w czasie i po reformie, Warszawa 1981.
 • Przegląd badań nad samorządami w latach osiemdziesiątych, Wyd. UW, Warszawa 1989.
 • Rady robotnicze w województwie olsztyńskim, Olsztyn 1957.
 • Reforma gospodarcza, propozycje, tendencje, kierunki dyskusji, Warszawa 1981.
 • Rola i funkcje samorządu robotniczego - dyskusja przy redakcyjnym stole, "Nowe Drogi" 1979, nr 5.
 • Rozwój samorządności robotniczej w FSO, Warszawa 1981.
 • Różański M.: Siadem wspomnień i dokumentów 1943 - 1948, Warszawa 1987.
 • Samorząd, gospodarka, polityka. Prace i materiały IRG SGPiS, Warszawa 1986.
 • Samorząd robotniczy - teksty ustaw, dokumenty wykonawcze, przemówienia w dyskusji sejmowej, Warszawa 1959.
 • Samorząd u progu gospodarki wielosektorowej. Materiały pokonferencyjne, Łódź 1989.
 • Samorząd załóg socjalistycznych przedsiębiorstw w warunkach reformy gospodarczej. III Plenum KC PZPR 2-3 IX 1981, Warszawa 1981.
 • Skulska W.: Uwaga, Rady górnicze zagrożone, "Po prostu" 1957, nr 26.
 • Sokorski V.: Na marginesie ankiety o radach zakładowych, "Nowe Drogi" 1947, nr 4.
 • Sokorski W.: Rola i struktura związków zawodowych w Polsce, "Robotniczy Przegląd Gospodarczy" 1946, nr 2.
 • Solidarność a samorząd pracowniczy. Dokumenty konferencji, Lublin 1981.
 • Sopuch K.: Samorząd robotniczy - idea a rzeczywistość; "Humanizacja Pracy" 1979, nr 2.
 • Sprawozdanie KCZZ z działalności i stanu związków zawodowych w Polsce. Listopad 1944 - listopad 1945, Warszawa 1945.
 • Sprawozdanie ze Zjazdu Tymczasowej KCZZ w Lublinie 20-21 XI 1944 r., Archiwum CRZZ - Wydział Prezydialny.
 • Staniszkis J.: Samoograniczająca się rewolucja, "Wektory" 1981, nr 1.
 • Stelmach H.! Kilka uwag w sprawie samorządu robotniczego, "Ideologia i Polityka" 1981, nr 1.
 • Stenogram ze spotkania branżowych związków zawodowych w dniu 24 XI 1980 w Warszawie, /maszynopis archiwum autora/.
 • Stészenko J.: Rada Zakładowa - z badań w przedsiębiorstwach przemysłu terenowego, Warszawa 1973.
 • Strzelczykowska J.: Studia nad funkcjonowaniem samorządu robotniczego, "Biuletyn IGS" 1964, nr 3-4.
 • Szkice o samorządzie robotniczym, Warszawa 1962.
 • Szwalbę S., PPS wobec zagadnień nowej Polski , Warszawa 1946.
 • Tatarkówna-Majkowska M., Grzelak Z.: niektóre problemy rad robotniczych, "Nowe Drogi" 1957, nr 7.
 • Tezy w sprawie kierunków zmian modelu gospodarczego - Materiały Rady Ekonomicznej 1956 /maszynopis w archiwum URM/.
 • Tołwiński S.: Zagadnienia samorządu w świetle doświadczeń demokracji ludowej, Warszawa 1946.
 • Uchwała plenarnego posiedzenia KW PZPR w sprawie rad robotniczych, "Nowe Drogi" 1957, nr 5.
 • Uchwała IX Plenum KC PZPR o sytuacji i najważniejszych zadaniach partii, "Nowe Drogi" nr 6.
 • Uchwały KC PZPR. Od II do III Zjazdu , Warszawa 1959.
 • Upaństwowienie i odbudowa przemysłu w Polsce. Materiały źródłowe /1944- 1948/, Warszawa 1967.
 • Upaństwowienie przemysłu górnośląskiego, "Teki Archiwalne" 1971, nr 13.
 • Wacławek J.: Spór nie tylko o rady robotnicze, "Nowe Drogi" 1958, nr 2.
 • Ząbkowicz L., Doberski W.: Eksperymenty ekonomiczne, ich wyniki i przyszłość, Warszawa 1958.
 • Zbiór okólników i pism okólnych Wydziału Organizacyjnego KCZZ, Archiwum CRZZ.
 • Zbiór uchwał i wytycznych plenum, prezydium i sekretariatu CRZZ za rok 1978, Warszawa 1979.
 • Ziółek M.: Rada robotnicza, organizacja partyjna, załoga, "Nowe Drogi" 1957, nr 5.
 • Żukowski T.: Związki zawodowe i samorząd pracowniczy w polskich zakładach przemysłowych w latach 1944-1987, Warszawa - Białystok 1987.
 • VIII Plenum Komitetu Centralnego PZPR, "Nowe Drogi" 1956, nr 10.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171238613

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.