PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. nr 26 | 328--340
Tytuł artykułu

Społeczność romska - instytucjonalne wyzwanie dla paradygmatu spójności Unii Europejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
The Roma Community - Institutional Challenge for the European Union Cohesion Paradigm
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zgodnie z dokumentami Unii Europejskiej, od 2009 roku Romowie są identyfikowani jako problem na poziomie społecznym. Wynika on z ich odrębności kulturowej i silnego nacisku na zachowanie etnicznej odrębności. Uwzględniając skutki tego zjawiska, przejawiające się wśród nich niskim poziomem edukacji, wysokim bezrobociem i pozostawaniem w obszarze biedy, zagrażają oni realizacji spójności Unii Europejskiej. Poszukiwania rozwiązań mogących włączyć ich w główny nurt życia społeczeństwa Europy są priorytetami związanymi ze strategią Europa 2020, co zostało potwierdzone w najnowszych dokumentach odnoszących się do Romów. Koszty niewłączenia ich w główny nurt życia europejskiego społeczeństwa zostały zidentyfikowane i precyzyjnie skalkulowane, przyjmując postać konkretnych wartości liczbowych (np. wzrost PKB). Rozwiązanie problemu musi zostać dokonane w zgodzie z podstawowymi zasadami Unii Europejskiej - demokracji i poszanowania odrębności kulturowej. Podstawą do jakiejkolwiek aktywności zmierzającej do poprawy ich sytuacji muszą być działania na poziomie instytucjonalnym. Do tej pory żadne z działań skierowanych do tej grupy nie przyniosło oczekiwanych skutków. Zarówno programy wspierające, jak i ogólne strategie mające doprowadzić do włączenia Romów w budowanie spójności Unii Europejskiej muszą uwzględniać ich specyfikę kulturową i pozostawiać im szansę na zachowanie tożsamości. (abstrakt oryginalny)
EN
According to the documents of the European Union, the Roma since 2009 are identified as a problem at the level of social development. It results from their cultural distinctiveness and a strong emphasis on the preservation of ethnic identity. Taking into account the effects of this phenomenon, among them, as evidenced by low levels of education, widespread unemployment and high levels of poverty, they threaten the implementation of the European Union's cohesion. The search for solutions that can turn them into mainstream society of Europe are the priorities associated with Europe 2020, which was confirmed in the latest documents relating to the Roma. The costs of their non-inclusion in the mainstream of European society have been identified and precisely calculated, taking the form of specific numerical values (eg GDP growth). Solving the problem needs to be made in accordance with the fundamental principles of the European Union - democracy and respect for cultural differences. The basis for any activity aimed at improving their situation must be action taken at the institutional level. So far, none of the activities for this group did not bring the desired effects. Both support programs and general strategies to lead to the inclu- sion of Roma in the European Union's cohesion-building must take into account their specific cultural and leave them the chance to preserve identity. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
328--340
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Bibliografia
 • 1098/2008/WE, Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1098/2008/WE z dnia 22 października 2008 r. w sprawie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010).
 • 2006/2176(INI), Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie roli i skuteczności polityki spójności w zmniejszaniu dysproporcji rozwojowych w najbiedniejszych regionach Unii Europejskiej.
 • 2007/2145(INI), Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie stanu praw podstawowych w Unii Europejskiej w latach 2004-2008.
 • 2008/2137(INI), Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie sytuacji społecznej Romów i ułatwienia im dostępu do rynku pracy w UE.
 • 2008/2502(RSP), Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie europejskiej strategii wobec Romów.
 • 2008/C 257/02, Opinia Komitetu Regionów Europejski rok walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (2010).
 • 2009/C 27/20, Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Integracja mniejszości - Romowie.
 • 2010/C 333/06, Deklaracja Rady w sprawie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym: współpraca w walce z ubóstwem w 2010 roku i później.
 • Avoiding the Dependency Trap, 2002, UNDP, Bratislava.
 • Babicki M., 2007, Eksperci Banku Światowego - James D. Wolfensohn i George Soros na temat miejsca Romów w jednoczącej się Europie, "Romano Atmo", nr 2.
 • BS/104/2008, Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji, CBOS, Warszawa.
 • Casaca P., 1998, Polityka spójności [w:] Polityka regionalna i fundusze strukturalne w UE, red. M. Kozak, Wydawnictwo Instytutu Europejskiego, Łódź.
 • Charter for the Autochthonous National Minorities in Europa, 2006, Federal Union of European Nationalities, Flensburg.
 • Cheong P.H., Edwards R., Goulbourne H., Solomos J., 2007, Immigration, Social Cohesion and Social Capital: A Critical Review, "Critical Social Policy", no. 27.
 • COM(2007) 797, Opinia Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku doty-czącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010).
 • C0M(2010) 642/3, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów Oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego Wnioski z piątego sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej: przyszłość polityki spójności {SEC(2010) 1348}.
 • Current attitudes toward the Roma in Central Europe: a report of research with non-Roma and Roma respondents, 2005, Open Society Roma Initiatives, Washington.
 • Dokument Roboczy nr 1 w sprawie sprawozdania dotyczącego strategii UE w dziedzinie integracji Romów, Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Parlament Europejski, 5.10.2010.
 • Europa 2020, Komunikat Komisji, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM (2010) 2020 wersja ostateczna.
 • Głąbicka K., Grewiński M., 2005, Polityka spójności społeczno-gospodarczej Unii Eu-ropejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Goodhart D., 2004, Too Diverse?, "Prospect", no. 95.
 • Halfmann J., 2006, Tożsamości narodowe i wielokulturowość w Europie [w:] Współczesna Europa w procesie zmian, red. J. Polakowska-Kujawa, Wyd. Difin, Warszawa.
 • Holtug N., 2010, Immigration and the Politics of Social Cohesion, "Ethnicities", no. 10.
 • JAE, Jednolity Akt Europejski, 1986, Luksemburg.
 • K0M(2010) 133, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Integracja społeczna i gospodarcza Romów w Europie.
 • K0M(2010) 758, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: europejskie ramy na rzecz spójności społecznej i terytorialnej.
 • K0M(2011) 173, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Unijne ramy dotyczące krajowych strategii integracji Romów do 2020 r.
 • KPP, 2000, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Nicea.
 • Kycia T., 2011, Niemcy: klęska multi-kulti?, "Więź", nr 4, wydanie internetowe.
 • Lsgaard S., 2010, Immigration, Social Cohesion, and Naturalization, "Ethnicities", no. 10.
 • Marcincin A., Marcincinova L., 2009, The Cost of Non-Inclusion. The key to integration is respect for diversity, Decade of Roma Inclusion, Brislava.
 • Mason A., Holtug N., 2010, Introduction: Immigration, diversity and social cohesion, "Ethnicities", no. 10.
 • Milcher S., Zigova K., 2005, The Impact of Social Policies on Self-Reliance Incentives For Roma in Central and Eastern Europe, "Ekonomika", nr 69.
 • Monitoring the EU Accession Process: Minority Protection, 2002, Open Society Foundations, New York.
 • Nowicka E., 2007, Romowie i świat współczesny [w:] Romowie w Polsce i Europie, red. P. Borek, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
 • Olmazu L., 2006, Roma/Gypsies in Europe - Exodus or Invasion? The "Culture of Poverty" and the East-WestRomaMigration, Research Paper, www.policy. hu/olmazu.
 • P6_TA(2007)0534, Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie stosowania dyrektywy 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich.
 • Paszko A., Czynsz R., 2010, Aktywność ekonomiczna Romów [w:] Krajowe i wspólnotowe polityki publiczne wobec mniejszości romskiej - mapa aktywności społeczno-gospodarczej Romów, red. S. Mazur, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Piąty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 2010, Komisja Europejska, Bruksela.
 • Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Aneks nr 6 - Romowie w Polsce - opis sytuacji, 2003, Centrum Dialogu Międzykulturowego, Warszawa.
 • Protokół w sprawie spójności gospodarczej i społecznej do Traktatu o Unii Europejskiej, 2007, Lizbona.
 • Rat C., 2005, Romanian Roma, State Transfers, and Poverty. A Study of Relative Disadvantage, "International Journal of Sociology", no. 35.
 • Rat C., 2006, Social Transfers and Capability-Building for the Roma, Conference Paper: International Conference of the Human Development and Capability Association, Groningen.
 • Rat C., 2009, The Social Segregation of the Poor in Romania. The Impact of Welfare Transfers, Conference Paper: The future of the welfare state: paths of social policy innovation between constraints and opportunities, Urbino, 17-19 September 2009.
 • Ringold D., Orenstein M.A., Wilkens E., 2005, Roma in an Expanding Europe. Breaking the Poverty Cycle, The World Bank, Washington.
 • Rumford C., European Cohesion?, 2000, Palgrave Macmillan, New York.
 • SEC/2007/1662, Dokument roboczy służb Komisji Wniosek dotyczący Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010) - Streszczenie ocena skutków.
 • Smoczyński W., 2010, Koniec tolerancji, "Polityka", 23.11.2010, wydanie internetowe.
 • Szewczyk M., 2009, Aktywność legislacyjna Unii Europejskiej podejmowana od ostatniego jej rozszerzenia wobec romskiego problemu na przykładzie Opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie "Integracja mniejszości - Romowie" [w:] O Romach w Polsce i w Europie, red. P. Borek, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
 • Szewczyk M., 2007, Romowie i Sinthi w systemie Unii Europejskiej [w:] Romowie w Polsce i Europie, red. P. Borek, Kraków.
 • TA, 1997, Traktat Amsterdamski, Amsterdam.
 • TFUE, 2007, Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Lizbona.
 • TM, 1992, Traktat z Maastricht, Maastricht.
 • TR, 1957, Traktat Rzymski, Rzym.
 • Vasta E., 2007, Accommodating Diversity: Why Current Critiques of Multiculturalism Miss the Point, University of Oxford, Centre on Migration, Policy and Society, Working Paper No. 53.
 • Vasta E., 2010, The Controllability of Difference: Social Cohesion and the New Politics of Solidarity, "Ethnicities", no. 10.
 • Vergolini L., 2011, Social Cohesion in Europe: How Do the Different Dimensions of Inequality Affect Social Cohesion?, "International Journal of Comparative Sociology", no. 52.
 • Whelan C. T., Maitre B., 2005, Economic Vulnerability, Multidimensional Deprivation and Social Cohesion in an Enlarged European Community, "International Journal of Comparative Sociology", no. 46.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171238675

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.