PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 16 | 216
Tytuł artykułu

Prowartościowe kierunki rozwoju przedsiębiorstw

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Za główny cel pracy przyjęto zidentyfikowanie zależności pomiędzy kierunkami rozwoju przedsiębiorstwa a zmianami jego wartości. (...) Przedmiotem badań były wartość oraz kierunki i strategie rozwoju przedsiębiorstw, jak również ich zmiany w analizowanym okresie obejmującym lata 2000-2008. Jako obiekty badania wybrano do analizy spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie najpóźniej od 2002 r. do końca 2008 r., należące do pięciu sektorów: budowlanego, elektromaszynowego, informatycznego, metalowego oraz spożywczego. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
216
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Adamczyk J., Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001.
 • Adamczyk J., Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa w teorii i praktyce [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, red. R. Niestrój, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002.
 • Adamska A., Rola i zadania dyrektora finansowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Ansoff H.I., Corporate Strategy. An Analytic Approach to Business Policy for Growth and Expansion, McGraw-Hill Book, New York 1965.
 • Baj W., Pietucha I., Charakterystyka czynników stymulujących powstanie innowacji w przedsiębiorstwie, "Innowacje", nr 26, http://imik.wip.pw.edu.pl/innowacje26/stronal0.htm (5.06.2010).
 • Bea F.X., Dichtl E., Schweitzer M.,Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Bd. 1: Grundfragen, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart 1988.
 • Bednarski A., Zarys teorii organizacji i zarządzania, Dom Organizatora, Toruń 2001.
 • Bednarski L. i in., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 • Białas T., Rybicki J., Zarządzanie wartością firmy, "Przegląd Organizacji" 1995, nr 8.
 • Bielińska I., Ocena rozwoju firmy na podstawie stopy wzrostu zrównoważonego [w:] Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki, A. Jaki, TNOiK, Warszawa-Kraków 2002.
 • Blauberg I.W., Sadowski W.N., Judin E.G., Koncepcje systemowe we współczesnej nauce [w:] Problemy metodologii badań systemowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1973.
 • Borowiecki R. i in., Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw, Twigger, Warszawa 2002.
 • Borowiecki R., Jaki A., Wartość przedsiębiorstwa w teorii ekonomii oraz praktyce gospodarowania [w:| Koncepcje wartości w teorii i praktyce wyceny nieruchomości - materiały konferencyjne. Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Instytut Gospodarki Przestrzennej UWM w Olsztynie, Olsztyn 2000.
 • Borowiecki R., Jaki A., Kaczmarek J., Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku, Wydawnictwo PSB, Kraków 1998.
 • Borowiecki R., Jaki A., Rojek T., Restrukturyzacja a rozwój i kreowanie wartości przedsiębiorstwa [w:] Przedsiębiorstwo w okresie transformacji. Efektywność - restrukturyzacja - rozwój, red. R. Borowiecki, AE w Krakowie, TNOiK, CECIOS, Warszawa- Kraków 2003.
 • Boyd H.W., Walker O.C., Larréché J.C., Marketing Management. A Strategic Approach with a Global Orientation, Irwin, Chicago 1995.
 • Bratnicki M., Kulikowska M., Teoretyczne podstawy zarządzania pomiarem efektywności zorientowanego na przedsiębiorcze uczenie się [w:] Efektywność źródłem bogactwa narodów, red. T. Dudycz, Zeszyty Naukowe SWSPiZ w Łodzi, t. VII, z. IB, Łódź- Wrocław 2006.
 • Brózda J., Racjonalność działania via rozwój przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 446, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, nr 49, Szczecin 2007.
 • Brózda J., Terminologiczna konwencja rozwoju przedsiębiorstwa [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, red. E. Urbańczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 • Byrka-Kita K., Rozkrut D., Beta na polskim rynku kapitałowym - wpływ aspektów technicznych szacowania na wartość indeksu [w:] Zarządzanie finansami. Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstwa, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 520, Szczecin 2008.
 • Byrka-Kita K., Rozkrut D., Testowanie modelu CAPM na polskim rynku kapitałowym [w:] Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, cz. 1, red. W. Tarczyński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 • Byrka-Kita K., Rozkrut D., Wybór metody estymacji a wartość szacunku parametru beta dla akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 11.
 • Chodyński A., Zarządzanie rozwojem firmy jako realizacja strategii doskonalenia jakości organizacji, "Przegląd Organizacji" 2002, nr 2.
 • Chomać E., Kreowanie wartości przedsiębiorstwa celem jego funkcjonowania. Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria a praktyka gospodarcza, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 378, Szczecin 2004.
 • Chomątowski S., Dynamika rozwoju a efektywność systemów przemysłowych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 115, Kraków.
 • Chomątowski S., Warunki a czynniki rozwoju przedsiębiorstwa. Próba identyfikacji i klasyfikacji [w:] Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, AE w Krakowie, TNOiK, Kraków 1996.
 • Controlling w działalności przedsiębiorstwa, red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2004.
 • Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena - mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG-Press, Warszawa 1997.
 • Cornell B., Corporate Valuation. Tools for Effective Appraisal and Decision Making, Business One IRWIN, Homewood 1993.
 • Cwynar A., Cwynar W., Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje - systemy - narzędzia, FRRwP, Warszawa 2002.
 • Demystifying EVA and EVA Implementation, Fingan & Company LLC, Icelandic Management Association Conference on EVA(r), Reykjavik 1999.
 • Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, red. W. Skoczylas, PWE, Warszawa 2007.
 • Dobb M., Teorie wartości i podziału od Adama Smitha. Ideologia a teoria ekonomii, PWE, Warszawa 1976.
 • Dobija M., Premia za ryzyko jako naturalna stała w ekonomii wolnorynkowej [w:] Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, cz. 1, red. W. Tarczyński, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 462, Szczecin 2007.
 • Doskonalenie struktury organizacyjnej, red. J. Trzcieniecki, A. Stabryła, AE w Krakowie, Kraków 1988.
 • Doyle P., Marketing wartości, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2003.
 • Dudycz T., Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
 • Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Duraj A.N., Kształtowanie rezerw finansowych a rozwój przedsiębiorstwa [w:] Restrukturyzacja i konkurencyjność w warunkach procesów globalizacji, red. R. Borowiecki, T. Rojek, AE w Krakowie, Fundacja AE w Krakowie, Kraków 2006.
 • Duraj J., Obrazy przedsiębiorstwa a jego wartość, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 214, Łodź 2008.
 • Fabiańska K., Rokita J., Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1986.
 • Fabiańska K., Rokita J., Strategia rozwoju technicznego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 1991.
 • Famielec J., Superson-Polowiec B., Wydymus Z., Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa na rynku globalnym, Text, Kraków 1999.
 • Faulkner D., Bowman C., Strategie konkurencji, Gebethner i Ska, Warszawa 1996.
 • Filipowicz G., Rozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.
 • Gabrusewicz W., Istota rozwoju przedsiębiorstwa [w:] Studia nad funkcjonowaniem i rozwojem przedsiębiorstw, red. E. Kurtys, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, seria 1, z. 225, Poznań 1995.
 • Gabrusewicz W., Restrukturyzacja jako podstawa rozwoju przedsiębiorstwa [w:] Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, AE w Krakowie, TNOiK, Kraków 1996.
 • Gabrusewicz W., Rozwój przedsiębiorstw przemysłowych i jego ocena w gospodarce rynkowej, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, seria 2, z. 120, Poznań 1992.
 • Gajdka J., Brzeszczyński J., Estymacja parametru ¡i przy utyciu modeli klasy ARCH [w:] Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, cz. 1, red. W. Tarczyński, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 462, Szczecin 2007.
 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2002.
 • Golawska-Witkowska G., Wartość przedsiębiorstwa i metody jej wyznaczania, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007.
 • Gołębiowski G., Szczepankowski P, Analiza wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2007.
 • Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne, planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Siudak D., Migracja wartości przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 10.
 • Gruszecki T., Przedsiębiorstwo jako kategoria ekonomiczna [w:] Teoria i praktyka przemian gospodarczych - wybrane problemy, red. W. Jakóbik, Ossolineum, Wrocław 1989.
 • Guzek M., Ekonomia przejścia. Od kolektywizmu do systemu przyszłości, IKiCHZ, Warszawa 1991.
 • Helfert E.A., Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa 2004.
 • Herman A., Kilka refleksji na temat nowych źródeł wzrostu wartości przedsiębiorstwa [w:] Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, red. B. Dobiegała-Korona, A. Herman, Difin, Warszawa 2006.
 • Herman A., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy (niektóre dylematy badawcze) [w:] Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, red. E. Urbańczyk, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2003.
 • Hicks J.R., Wartość i kapitał. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1975.
 • Jaki A., Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, wyd. 4, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.
 • Jaki A., Wycena przedsiębiorstwa. Przesłanki, procedury, metody, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Jakubów L., Społeczne uwarunkowania rozwoju polskich przedsiębiorstw [w:] Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, AE w Krakowie, TNOiK, Warszawa-Kraków 1999.
 • Jakubów L., Społeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Janas A., Bankowe metody analizy zdolności kredytowej jako czynnik wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Ekonomiczna, nr 5, Rzeszów 2003.
 • Janasz K. i in., Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, strategie, Difin, Warszawa 2008.
 • Janasz W., Podstawowe koncepcje formułowania strategii przedsiębiorstwa [w:] K. Janasz i in., Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, strategie, Difin, Warszawa 2008.
 • Janasz W., Strategie rozwoju przedsiębiorstwa |w:| K. Janasz i in., Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, strategie, Difin, Warszawa 2008.
 • Jarosiński M., Dywersyfikacja produktowa i branżowa |w:| Strategiczna transformacja polskich przedsiębiorstw, red. M. Romanowska, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2004.
 • Jeżak J., Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1990.
 • Jeżak J., Zarządzanie zorientowane na wzrost wartości przedsiębiorstwa [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - koncepcje przekrojowe, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • Kamela-Sowińska A., Wartość firmy, PWE, Warszawa 1996.
 • Kasiewicz S., Wycena przedsiębiorstw, TNOiK, Warszawa 1991.
 • Kasiewicz S., Zarządzanie wartością spółki publicznej [w:] Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, red. J. Duraj, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995.
 • Knight J., Value Based Management, McGraw-Hill, New York 1998.
 • Koch R., Strategia. Jak opracować i wprowadzić w życie najskuteczniejszą strategię, Wydawnictwo PSB, Kraków 1998.
 • Kortan J., Wzrost a rozwój przedsiębiorstwa, "Wektory Gospodarki" 1987, nr 11.
 • Kowal D., Kluczowe czynniki tworzenia wartości przedsiębiorstwa [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstw. Teoria i praktyka gospodarcza, red. E. Urbańczyk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 378, Szczecin 2004.
 • Kozień E., Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa [w:] Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, red. T. Wawak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
 • Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Krupski R., Identyfikacja i realizacja strategii firmy. Wydawnictwo Leopoldinum, Wrocław 1994.
 • Krysiak Z., Profil wartości jako miara efektywności działania firmy [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1060, Wrocław 2005.
 • 66 Kufel M., Metody wyceny przedsiębiorstw. Nieznany świat finansów, Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała 1992.
 • Lewandowska L., Rozwój firmy. Koncepcje zarządzania i finansowania, ODDK, Gdańsk 2001.
 • Łańcuch tworzenia wartości dodanej przedsiębiorstwa, red. B. Woźniak-Sobczak, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007.
 • Łuczak M., Ryzyko i kryzys w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2003.
 • Łukasiński W., Sikora T., Strategia a rozwój przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2009, nr 8.
 • Łuniewska M., Tarczyński W., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Machaczka J., Modelowanie rozwoju firmy - organizacji [w:] Rozwój organizacji, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1995.
 • Machaczka J., Podstawy zarządzania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1999.
 • Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategie, diagnoza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1998.
 • Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Malczewski M., Czynniki i narzędzia warunkujące skuteczne zarządzanie wartością przedsiębiorstwa [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, red. E. Urbańczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 • Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Marcinkowska M., Niematerialne źródła wartości przedsiębiorstwa [w:] Współczesne Źródła wartości przedsiębiorstwa, red. B. Dobiegała-Korona, A. Herman, Difin, Warszawa 2006.
 • Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw, red. L. Piaseczny, Topexim, Warszawa 1991.
 • Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, red. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2008.
 • Michalski M., Zarządzanie przez wartość, WIG-Press, Warszawa 2001.
 • Miklewicz Z., Waśniewski T., Metody wyceny przedsiębiorstw w RFN, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 1992, nr 32.
 • Mills R.W., Dynamika wartości przedsiębiorstwa dla udziałowców. Zasady i praktyka analizy wartości strategicznej, ODDK, Gdańsk 2005.
 • Miłobędzki P., Nowak S., Sektorowe współczynniki beta na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w latach 1999-2003 [w:] Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, cz. 1, red. W. Tarczyński, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 389, Szczecin 2004.
 • Nadzór korporacyjny w procesie kreowania wartości i rozwoju przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki, Wydawnictwo Abrys, Kraków 2005.
 • Nahotko S., Współczesne metody wycen wartości przedsiębiorstwa, TNOiK, Bydgoszcz 1998.
 • Niestrój R., Rola marketingu w tworzeniu wartości firmy [w:] Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa, red. A. Czubała, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2006.
 • Nita B., Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 • Noga A., Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 • Nogalski B.. Bors K., Zarządzanie przez wartość, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 4.
 • Nogalski B., Marcinkiewicz H., Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem. Pokonać kryzys i wygrać, Difin, Warszawa 2004.
 • Nogalski B., Rybicki J.M., Marcinkiewicz H., Zarządzanie antykryzysowe jako valué driver [w:] Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, red. J. Duraj, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock-Pekin-Łódź 2004.
 • Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1998.
 • Olsen E., Rethinking Value-Based Management, Handbook of Business Strategy 2003, vol.4.
 • Pene J., Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Zasady działania, warunki sukcesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 • Penc-Pietrzak I., Otoczenie przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2002, nr 11.
 • Penc-Pietrzak 1., Strategie biznesu i marketingu, Wydawnictwo PSB, Kraków 1998.
 • Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Pluta W., Zarządzanie wartością w małych i średnich przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa 2009.
 • Płocharz J., Strategia rozwoju przedsiębiorstwa przez restrukturyzację [w:] Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki, A. Jaki, AE w Krakowie, TNOiK, Warszawa-Kraków 2002.
 • Pomiar i ocena procesów kreowania wartości w badaniu efektywności przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.
 • Porter M., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1998.
 • Prusak B., Rynkowa premia za ryzyko w warunkach polskich, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 6.
 • Przedsiębiorczość i rozwój firmy, red. J. Targalski, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1999.
 • Przedsiębiorstwo, wartość, zarządzanie, red. C. Suszyński, PWE, Warszawa 2007.
 • Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, red. F. Bławat, SPG, Gdańsk 2004.
 • Rajzer M., Wybrane modele strategii rozwoju pola produktowo-rynkowego przedsiębiorstw zdywersyfikowanych [w:] Modele strategii marketingowych. Wybrane ujęcia paradygmatyczne i sektorowe, red. L. Żabiński, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2000.
 • Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menadżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa 2000.
 • Ricardo D., Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania. PWN, Warszawa 1957.
 • Rocznik Giełdowy 2009, Wydawnictwo GPW w Warszawie, Warszawa 2009.
 • Rojek T., Wartość przedsiębiorstwa - teoria a praktyka [w:] Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, A. Jaki, TNOiK, Warszawa-Kraków 2002.
 • Rokita J., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego. Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 1976.
 • Romanowska M., Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny [w:] System informacji strategicznej, red. R. Borowiecki, M. Romanowska, Difin, Warszawa 2001.
 • Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2009.
 • Romanowska M., Strategie rozwoju i konkurencji, CIM, Warszawa 1998.
 • Romanowska M., Założenia metodologiczne do badań empirycznych [w:] Strategiczna transformacja polskich przedsiębiorstw, red. M. Romanowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 • Rudawska E., Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 • Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, cz. 1, red. W. Tarczyński, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 462, Szczecin 2007.
 • Siudak M., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 • Skoczylas W., Wartość przedsiębiorstwa w systemie jego oceny, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
 • Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1, PWN, Warszawa 1954.
 • Stabryła A., Rozwój jako przedmiot zarządzania [w:] Rozwój organizacji, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1995.
 • Stabryła A., Zarządzanie rozwojem firmy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1996.
 • Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Stachowicz-Stanusch A., Koncepcja rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa poprzez zarządzanie głównymi wartościami [w:] Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
 • Stradomski M., Innowacje finansowe w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa. Grafika, Poznań 2006.
 • Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, red. S. Kiełczewski, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1992.
 • Strategie wzrostu wartości firmy, red. A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2000.
 • Strategor, Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa 1999.
 • Stymulowanie rozwoju przedsiębiorstwa, red. B. Budzisz, W. Urban, A. Wasiluk, Difin, Warszawa 2008.
 • Sysko-Romańczuk S., Rozwój przedsiębiorstwa jako rezultat jego wzrostu i sprawności procesów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 • Szablewski A., Maksymalizacja wartości a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa [w:] Wycena i zarządzanie wartością firmy, red. A. Szablewski, R. Tuzimek, Poltext, Warszawa 2004.
 • Szczepankowski P., Jak tworzyć wartość przedsiębiorstwa, http://dyrektor.nf.pl (26.10.2009).
 • Szczepankowski P., Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Szymański P., Problemy metodyczne przy obliczaniu premii za ryzyko rynkowe w modelu CAPM [w:| Wartość jako kryterium efektywności, red. T. Dudycz, Wydawnictwo Indy go Zahir Media, Wrocław 2008.
 • Szymański P., Zarządzanie majątkiem obrotowym w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Petros, Łódź 2007.
 • Śliwa J., Wymysłowski S., Podstawowe czynniki kreujące wartość przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa 2001.
 • Tarczyński W., Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa 2002.
 • Tarczyński W., Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 • Taylor E., Historia rozwoju ekonomiki, 1.1, Wydawnictwo Delfin, Lublin 1991.
 • Teoria przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia, red. S. Kasiewicz, H. Możaryn, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 • Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007.
 • Welc J., Zjawisko konwergencji do średniej w przypadku współczynników beta (fi) spółek notowanych na GPW [w:] Zarządzanie finansami. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 534, Szczecin 2009.
 • Wędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Wrzosek S., Ocena efektywności rzeczowych inwestycji przedsiębiorstw, Sygma, Wrocław 1994.
 • Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, t. 2: Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, red. R. Borowiecki, Twigger, Warszawa 1995.
 • Zadora H., Wycena przedsiębiorstwa w teorii i praktyce. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem, red. M. Strużycki, Difin, Warszawa 2002.
 • Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Zarządzanie wartością firmy, red. A. Herman, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 1999.
 • Zarzecki D., Formalne aspekty wyceny przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 2009. nr 9.
 • Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, FRRwP, Warszawa 1999.
 • Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw: zarys teorii a praktyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
 • Żuber R., Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171239045

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.