PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1(26) | 5--53
Tytuł artykułu

Władztwo planistyczne gminy - kompetencje, zadania, wolności

Warianty tytułu
Planning Control of a Commune - Competencies, Tasks, Freedoms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor analizuje problematykę kontroli władztwa planistycznego gminy w kontekście kompetencji i zadań organów planowania. Rozważania skupiają się na konstrukcji kontroli w połączeniu z konstrukcją władztwa administracyjnego, niezależnością gminy, interesami jednostki oraz całego społeczeństwa a także źródeł kompetencji planowania oraz ich granic.
EN
The presented elaboration relates to planning control of a commune. The author analysis the problems of this control in the context of competencies and tasks of the planning organs as well as the politically independent character of rights regulated by planning activities. The considerations refer to a connection of the planning control construction with the category of the administrative control, problems of independence of a commune, interests of individuals and interests of the self-governing community, sources of the planning competencies and boundaries of these competencies, as well as supervision of activities undertaken in the scope of the planning control. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--53
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • I. Skrzydło-Niżnik, Ochrona publicznych praw podmiotowych obywateli a instytucja Naczelnego Sądu Administracyjnego, Casus 1997, nr 5, s. XIV.
 • T. Bigo, Związki publicznoprawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1928, s. 140-141.
 • J. Jendrośka, Teorie samorządu terytorialnego, [w:] J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2004, s. 185.
 • J.S. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, Kraków 2003, s. 228.
 • S. Kasznica, Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze, Poznań 1946, s. 9.
 • J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2010, s. 29.
 • I. Lipowicz, Władztwo administracyjne, [w:] Z. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 2000, s. 28.
 • Z. Cieślak, Władztwo administracyjne, [w:] Z. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 2000, s. 108.
 • Z. Leoński, M. Szewczyk, Zasady prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, Bydgoszcz - Poznań 2002, s. 20.
 • Z. Niewiadomski, Planowanie przestrzenne, Warszawa 2002, s. 87.
 • Z. Niewiadomski, (red.), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa 2004, s. 27.
 • Z. Ziembiński, Kompetencja i norma kompetencyjna, RPEiS 1969, nr 4, s. 37.
 • J. Trzciński, Glosa do Uchwały SN z dnia 4 lipca 2001 r., III ZP 12/01, publ.: Rzeczpospolita z dnia 2001 r., nr 12, s. 5.
 • M. Zimmermann, Z rozważań nad postępowaniem jurysdykcyjnym i pojęciem strony w kodeksie postępowania administracyjnego, Księga Pamiątkowa ku czci Kamila Stefki, Warszawa - Wrocław 1967, s. 443-444.
 • P. Czarny, Trybunał Konstytucyjny a wykładnia ustaw w zgodzie z Konstytucją, [w:] S. Wronkowska (red.), Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, Kraków 2005, s. 88.
 • B. Banaszak, Proceduralne i materialnoprawne normy konstytucji, Warszawa 1997, [w:] J. Trzciński (red.), Charakter i struktura norm konstytucji, Warszawa 1997, s. 121.
 • K. Defecińska, Spory o właściwości organu administracji publicznej, Warszawa 2000, s. 8.
 • T. Rabska, Prawny mechanizm kierowania gospodarką, Wrocław - Warszawa - Kraków 1990, s.110.
 • W. Góralczyk, Zasada kompetencyjności w prawie administracyjnym, Warszawa 1986, s. 41.
 • M. Matczak, Kompetencja organu administracji publicznej, Kraków 2004, s. 186-187.
 • M. Szewczyk, Stanowienie przepisów gminnych, Warszawa 1991, s. 7.
 • M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2002, s. 35-36.
 • T. Gizbert-Studnicki, Zasady i reguły prawne, PiP z 1988 r., nr 3.
 • T. Gizbert-Studnicki, A. Grabowski, Normy programowe w konstytucji, [w:] J. Trzciński (red.), Charakter i struktura norm konstytucji, Warszawa 1997, s. 101.
 • A. Bator, Normy planowania gospodarczego w systemie prawa, Wrocław 1992, s. 96 i n..
 • L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2004, s. 64.
 • M. Zieliński, Rozczłonkowanie norm w tekście prawnym, [w:] S. Wronkowska, M. Zieliński, Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych, Warszawa 1993, s. 23-24.
 • E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2001, s. 130.
 • J. Starościak, Źródła prawa administracyjnego, [w:] J. Starościak (red.), System prawa administracyjnego, t. I, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1977, s. 126.
 • D. Dąbek, Prawo miejscowe, s. 74-75.
 • Z. Niewiadomski, Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2002, s. 102.
 • M. Szewczyk, Skutki ustalania przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu, [w:] Z. Leoński, M. Szewczyk, Zasady prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, Bydgoszcz - Poznań 2002, s. 142-143.
 • F. Longchamps, O pojęciu stosunku administracyjnoprawnego w gospodarce narodowej, PiP 1958, nr 1, s. 14.
 • M. Kulesza, Administracyjnoprawne uwarunkowania polityki przestrzennej. Warszawa 1987, s. 143.
 • D. Dąbek, Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz - Kraków 2003, s. 74.
 • W. Kisiel, Komentarz do art 2 P. ustawy o samorządzie gminnym, [w:] P. Chmielnicki (red.), Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Warszawa 2004, s. 35-36.
 • I. Skrzydło-Niżnik, Model ustroju samorządu terytorialnego w Polsce na tle zagadnień ustrojowego prawa administracyjnego, Kraków 2007, s. 311.
 • M. Górski, Pojęcia - "funkcje administracji państwowej" i zadania administracji państwowej", Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica 52, 1992, s. 170-172.
 • S. Malarski, Własność i prawa majątkowe w świetle prawa naturalnego, [w:] M. Szyszkowska (red.), Powrót do prawa ponadustawowego, Warszawa 1999, s. 168-181.
 • A. Kulig, Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne, [w:] P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne RP, Warszawa 1999, s. 104.
 • A. Bałaban, Polskie problemy ustrojowe (Konstytucja, źródła prawa, samorząd terytorialny, prawa człowieka), Zakamycze 2003, s. 47.
 • K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Zakamycze 1999, s. 35-38.
 • B. Banaszkiewicz, Konstytucyjne prawo do własności, [w:] M. Wyrzykowski (red.), Konstytucyjne podstawy systemu prawa, Warszawa 2001, s. 36.
 • M. Granat, Własność prywatna, [w:] W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 1998, s. 163.
 • S. Jarosz-Żukowska, Konstytucyjna zasada ochrony własności, Kraków 2003, s. 82.
 • Z Leoński, Zasada wolności budowlanej i jej administracyjnoprawne ograniczenia, [w:] Z. Leoński (red.), Rola materialnego prawa administracyjnego a ochrona praw jednostki, Poznań 1998, s. 139-140.
 • W. Jakimowicz, Wykładnia w procesie administracyjnym, Zakamycze 2006, s. 93-94.
 • T. Dybowski, Własność w przepisach konstytucyjnych wedle stanu obowiązywania w 1996 roku, [w:] Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania, Księga pamiątkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej, Warszawa 1996, s. 321.
 • J. Ignatowicz, Prawo rzeczowe, Warszawa 1995, s. 70-77.
 • B. Banaszak, Prawa człowieka i obywatela w nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Przegląd Sejmowy 1997, nr 5, s. 57.
 • M. Drela, Rozważania nad art 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Rejent 2002, nr 4, s. 42.
 • M. Zimmermann, Wywłaszczenie. Studium z dziedziny prawa publicznego Lwów 1933, s. 85 i n.
 • A. Łukaszewska, [w:] J. Szachułowicz, M. Krassowska, A. Łukaszewska, Gospodarka nieruchomościami. Przepisy i komentarz, Warszawa 2002, wersja elektroniczna Wydawnictwa Prawniczego LexisNexis - punkt 3 komentarza do art. 112 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 • M. Romanowski, Zasada swobody działalności gospodarczej w świetle praktyk KRRiT, PPH 2001, nr 5, s. 36.
 • M. Szydło, Kontrola koncesjonowanej działalności gospodarczej, SP 2002, nr 3, poz. 85.
 • A. Krasuski, Zakres wolności gospodarczej a obowiązki operatorów świadczących usługi powszechne, PUG 2003, nr 9, s. 20.
 • M. Wyrzykowski, Granice praw i wolności - granice władzy, [w:] Obywatel - jego wolności i prawa. Zbiór studiów przygotowanych z okazji 10-lecia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 1998, s. 50.
 • J. Zaborowski, Administracyjne ujęcie pojęcia "bezpieczeństwa publicznego" i "porządku publicznego", Zeszyty Naukowe Akademii Spraw Wewnętrznych 1985, nr 41, s. 130
 • W. Kubala, Ochrona porządku publicznego w polskim prawie karnym, Warszawa 1983, s. 76.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171240131

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.