PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 58 | 99--108
Tytuł artykułu

Dokumentacja wydatków i kosztów projektów współfinansowanych ze środków unijnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Evidence of the Expenses and Costs of Projects Financed by the UE Fund
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dysponowanie środkami unijnymi w ramach współfinansowania określonych projektów wymaga spełnienia wielu warunków. Jednym z nich jest odpowiednie dokumentowanie poniesionych wydatków/kosztów ich realizacji. Celem artykułu jest przedstawienie zasad dokumentowania wydatków i kosztów kwalifikujących się do współfinansowania ze środków unijnych. Opracowanie artykułu poprzedziły studia literatury oraz aktów prawnych związanych z finansowaniem projektów realizowanych ze środków unijnych. Główną metodą stosowaną w artykule jest analiza źródeł oraz metoda dedukcji i indukcji. Przedstawiona w artykule procedura postępowania w zakresie dokumentowania poniesionych wydatków/kosztów kwalifikujących się do współfinansowania ze środków unijnych stanowi źródło informacji dla beneficjentów, na których spoczywa obowiązek rozliczenia projektu. Tylko prawidłowo udokumentowane, na podstawie właściwych dowodów księgowych zaopatrzonych w odpowiedni opis, kwalifikowane wydatki/koszty związane z realizacją danego projektu mogą zostać sfinansowane ze środków unijnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Using the UE financial resources within fund the projects require meet the conditions. One of the conditions is the evidence of the expenses and costs of projects. The goal of this article is to the performance of principles of documenting the expenses and costs qualifying to the co-financing with UE centres. The article's development was preceded by literature studies and the legal connected from funding projects realized with UE centres acts. The main of the method in this article are the analysis of sources and the method of deduction and the induction. The introduced in article procedure of conduct in range of documenting born costs and expenses the qualifying to co-financing with the UE centres the state the source of information for incumbents the duty of accounts of project on which rests costs. Only correctly the supplied documentary evidence, on basis of proper the accountants' proofs stocked in suitable description, qualified costs and expenses the connected with realization of given project costs can be funded with the UE centres.(original abstract)
Twórcy
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
  • Kędziora H. (2007), Dokumentacja rozliczeniowa środków unijnych. Przygotowanie i opisywanie dokumentów księgowych i pozaksięgowych, ODDK, Gdańsk.
  • Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013, wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 grudnia 2008 r.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, DzU nr 152, poz. 1475, z póź. zm.
  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, DzUrz UE z dnia 31 lipca 2006 r L 210/25.
  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody, DzUrz UE L 348 z 24.12.2008 r.
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330.
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe, DzU 2012 nr 0, poz. 1376, z późn. zm.
  • Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 stycznia 2009 r.
  • Zajączkowska A. (2010), Koordynator projektu unijnego - instruktaż skutecznego zarządzania projektami unijnymi z suplementem elektronicznym do monitoringu zadań, ODDK, Gdańsk.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171240261

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.