PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 58 | 109--115
Tytuł artykułu

Ewidencja księgowa jednostek samorządu terytorialnego jako podstawa rozliczeń

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Accounting Registration of Local Government Units as a Basis for Settlement of European Funds
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dotacje otrzymywane z funduszy Unii Europejskiej stanowią bezzwrotną pomoc finansową wspierającą te sektory gospodarki i regiony, które bez pomocy nie są w stanie osiągnąć średniego poziomu ekonomicznego dla krajów UE. Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej i pojawienia się możliwości aplikowania o środki unijne, wszystkie podmioty korzystające z finansowego wsparcia UE muszą prowadzić odpowiednią ewidencję otrzymywanych środków i w tym celu dostosować swoje plany kont do nowych za-dań. Księgowość taka musi być odpowiednio prowadzona w momencie uzyskiwania środków z UE, nie tylko ze względów ewidencyjnych, ale także kontrolnych. Środki unijne przekazywane są w postaci zaliczki na określone, przyszłe działania lub jako refundacja poniesionych wcześniej kosztów. Przeznaczenie tych środ-ków musi być zgodne z celami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu lub odrębnych przepisach oraz wydatkowane zgodnie z zapisami w nich zawartymi. Przepisy wspólnotowe wprowadzają wymóg, aby beneficjent unijnej pomocy utrzymywał odrębny system księgowy albo odpowiedni kod księgowy dla wszystkich transakcji związanych z danym projektem, zgodnie z krajowymi zasadami księgowymi. Każda jednostka samorządu terytorialnego, chcąc rozliczyć się w terminie i zgodnie z wytycznymi z otrzymanego dofinansowania, powinna opracować, na kanwie rozporządzenia ministra finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, odpowiednią politykę rachunkowości. (abstrakt oryginalny)
EN
Subsidies granted from funds of European Union are non-returnable pecuniary assistance that sup-ports these sectors of economy and regions which, without help from UE, are not able to achieve mean eco-nomic level presented in UE countries. Since accession of Poland to European Union and thus emergence of the possibility of applying for EU funds, all entities benefiting financial support from EU must keep proper records of receipts, and adopt for this pur-pose their plans of accounts for new tasks. Such accountancy, at the time of obtaining funds from the EU, must be properly conducted, not only for registration, but most of all for the sake of inspections. EU funds are transferred in the form of advances on specific, future actions, or as a reimbursement of the costs. Purpose of these funds must be consistent with the objectives described in the agreement for project fi-nancing, or with other regulations, and spent in accordance with the provisions contained in them. Community legislation introduce a requirement that the beneficiary of EU assistance have to remain separate accounting system or appropriate accounting code for all transactions related to the project, according to national account-ing principles. Each unit of local government, that wants to settle on a date and in accordance with the guidelines, should de-velop appropriate accounting policies, basing on the Regulation of Minister of Finance of 5 July 2010 on spe-cial accounting principles, setting out chart of accounts for budget of units of local governments.(original abstract)
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
  • "Gazeta Prawna. Tygodnik Podatkowy" nr 175/2007 z 10.09.2007 r.
  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  • Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego.
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia strategii wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006, DzU nr 176, poz. 1827.
  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, DzU nr 128, poz. 861.
  • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, DzU 2010, nr 80, poz. 526, z późn. zm.
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171240263

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.