PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 161
Tytuł artykułu

Zabezpieczenia społeczne : zarys problematyki

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedkładane opracowanie stanowi przegląd najważniejszych instytucji polskiego systemu zabezpieczenia społecznego, dokonany z punktu widzenia realizowanego przez ów system zakresu ochrony socjalnej. Ukazano w nim genezę zabezpieczenia społecznego, jego współczesne definiowanie oraz charakter prawny, źródła prawa międzynarodowego i europejskiego oraz techniki administracyjno-finansowe służące realizacji jego zadań. Przedstawiono najważniejsze elementy polskiego systemu zabezpieczenia społecznego obejmujące; pozarolnicze ubezpieczenia społeczne(tzw. powszechny system ubezpieczeń społecznych), ubezpieczenie społeczne rolników indywidualnych, zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych, świadczenia rodzinne i opiekuńcze, świadczenia z tytułu bezrobocia, szczególne formy świadczeń zaopatrzeniowych obejmujące rentę socjalną, zaopatrzenie wypadkowe oraz świadczenia w związku z udzieleniem pomocy policji, powszechne ubezpieczenie zdrowotne, publiczną pomoc społeczną.
Rocznik
Strony
161
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Antonów K.: Przedmiotowe, konstytucyjne i procesowe przesłanki uznania prawa zabezpieczenia społecznego za odrębną gałąź prawa. W: Jedność w różnorodności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu. Red. A. Patulski, K. Walczak. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 200
 • Biernat S.: Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna. PWN, Warszawa 1994
 • Bińczycka-Majewska T.: Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1999
 • Kaczyński L.: Pojęcie zabezpieczenia społecznego i kryterium rozróżniania jego technik. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1986, nr 5-6
 • Koczur W.: Zabezpieczenie społeczne. Podstawowe zagadnienia. W: Polityka społeczna w okresie transformacji. Red. A. Frączkiewicz- -Wronka, M. Zrałek. Wydawnictwo AE, Katowice 2001
 • Koczur W.: Zabezpieczenie społeczne wobec procesów demograficznych. "Studia Ekonomiczne" 2011, z. 61
 • Księżopolski M.: Zabezpieczenie społeczne. W: Nauka o polityce społecznej. Wybrane problemy teorii i praktyki. Red. J. Auleytner. IPS UW, Warszawa 1990
 • Księżopolski M.: Zabezpieczenie społeczne. W: Leksykon polskiej polityki społecznej. Red. B. Rysz-Kowalczyk. IPS UW, Warszawa 2001
 • Lach D.E.: Powiernicza technika realizacji zabezpieczenia społecznego. "Państwo i Prawo" 2009, nr 3
 • Muszalski W.: Prawo socjalne. PWN, Warszawa 2010
 • Piotrowski J.: Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody. Książka i Wiedza, Warszawa 1966
 • Rajkiewicz A.: Zabezpieczenie społeczne. W: Polityka społeczna. Red. A.Rajkiewicz. PWN, Warszawa 1976
 • Rutkowski W.: Współczesne państwo dobrobytu. Ekspansja, kryzys, spory. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009
 • Szumlicz T.: Metoda ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego. W: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego. Red. T. Szumlicz. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010
 • Szumlicz T.: O systemie zabezpieczenia społecznego - podobnie i inaczej. W: O roztropną politykę społeczną. Red. J. Auleytner. Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice 2002
 • Szurgacz H.: Zagadnienia przekazywania przez państwo zadań w zakresie zabezpieczenia społecznego podmiotom niepublicznym. W: Konstytucyjne problemy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Red. H. Szurgacz. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005
 • Uścińska G.: Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie. IPiSS, Warszawa 2005
 • Uścińska G.: Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich. Studium porównawcze. IPiSS, Warszawa2006
 • Wandzel M.: Świadczenia hybrydowe. Kryteria rozróżniania technik zabezpieczenia społecznego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1999, nr 5
 • Zabezpieczenie społeczne. Red. Z. Pisz. Wydawnictwo AE, Wrocław1999
 • Zabezpieczenie społeczne w Polsce. Problemy do rozwiązania w najbliższej przyszłości. Red. G. Uścińska. IPiSS, Warszawa 2008
 • Antonów K.: Prawo do emerytury. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003
 • Antonów K.: Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Pojęcie oraz właściwości postępowań przedsądowych i ochrony cywilnosądowej. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011
 • Dziesięć lat reformy emerytalnej w Polsce. Red. B. Wagner, J. Gajos. PSUS, Kudowa-Zdrój 2009
 • Jędrasik-Jankowska I.: Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego. Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2010
 • Jędrasik-Jankowska I.: Ubezpieczenie społeczne. T. I-III. Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2003
 • Jędrasik-Jankowska I., Jankowska K.: Prawo do emerytury. Komentarz do ustaw z orzecznictwem. Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2011
 • Jończyk J.: Prawo zabezpieczenia społecznego. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006
 • Kawiński M.: Ubezpieczenia publiczne i prywatne w polityce społecznej. Skuteczność i efektywność. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011
 • Koczur W.: Restytucja zdolności do pracy w polskim powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych. Wydawnictwo AE, Katowice 2010
 • Kolasiński K.: Modele i funkcje ubezpieczeń społecznych. Wydawnictwo UMK, Toruń 1991
 • Lach D.E., Samol S., Slebzak K.: Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Komentarz. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010
 • Liszcz T.: Ubezpieczenie społeczne i zaopatrzenie społeczne w Polsce. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków - Lublin 1997
 • Muszalski W.: Prawo socjalne. Część II. Ubezpieczenie społeczne. PWN, Warszawa 2010
 • Muszalski W.: Ubezpieczenie społeczne. PWN, Warszawa 2004
 • Muszalski W.: Zatrudnienie a ubezpieczenia społeczne. PWN, Warszawa 1992
 • Pacud R.: Oczekiwanie prawne na emeryturą dożywotnią (ekspektaty- wa). Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Katowice 2006
 • Rola rynku ubezpieczeniowego w realizacji reformy systemu emerytalnego. Red. T. Szumlicz. PIU, Warszawa 2008
 • Rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce. Red. C. Jackowiak. Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 199
 • Ryzyko niezdolności do pracy w zabezpieczeniu społecznym. Red. U. Jackowiak, R. Ziółkowska. PSUS, Gdańsk 2006
 • Ryzyko starości - problemy zabezpieczenia. Red. U. Jackowiak, L. Abramowicz. PSUS, Kraków 2007
 • Sowiński T.: Finanse ubezpieczeń emerytalnych. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009
 • Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego. Red. T. Szumlicz. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010
 • Społeczne aspekty ubezpieczenia. Red. T. Szumlicz. Wydawnictwo SGH, Warszawa 2005
 • System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe. Red.G.Szpor. Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2011
 • Szubert W.: Ubezpieczenie społeczne. Zarys systemu. PWN, Warszawa 1987
 • Slebzak K.: Ochrona emerytalnych praw nabytych. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009
 • Ubezpieczenia chorobowe. Red. B. Wagner, A. Malaka. PSUS, Iwonicz- -Zdrój 2010
 • Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Komentarz. Red. K. Antonow. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009
 • Uścińska G.: Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich. Studium porównawcze. IPiSS, Warszawa 2005
 • Witoszko W.: Jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010
 • Wypych-Żywicka A.: Renta rodzinna z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wydawnictwo UG, Gdańsk 2006
 • Zieliński T.: Ubezpieczenia społeczne pracowników. Zarys systemu prawnego - część ogólna. PWN, Warszawa - Kraków 1994
 • Żukowski M.: Reformy emerytalne w Europie. Wydawnictwo AE, Poznań 2006
 • Żukowski M.: Wielostopniowe systemy zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej i w Polsce. Między państwem a rynkiem. Wydawnictwo AE, Poznań 1997
 • Bińczycka-Majewska T.: Zabezpieczenie emerytalne rolników indywidualnych. W: Ryzyko starości - problemy zabezpieczenia. Red. U. Jackowiak, L. Abramowicz. PSUS, Kraków 2007
 • Daszewski K.: Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania funkcjonowania systemu ubezpieczenia społecznego rolników w Polsce. W: Reformy społeczne i zagrożenia ich realizacji. Red. L. Frąckiewicz, W. Koczur. Wydawnictwo AE, Katowice 1999
 • Jończyk J.: Reforma zabezpieczenia społecznego rolników. "Materiały Informacyjne ZUS" 1995, nr 8
 • Kalina-Prasznic U.: Gospodarcze funkcje ubezpieczenia społecznego rolników. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1998, nr 6
 • Koczur W.: Metoda ubezpieczenia w rolniczym zabezpieczeniu społecznym. W: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego. Red. T. Szumlicz. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010
 • Koczur W.: O kierunkach reformy ubezpieczenia społecznego rolników. W: Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce. Red. A. Rączaszek. Wydawnictwo AE, Katowice 2006
 • Koczur W.: Świadczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego rolników. W: Proces starzenia się ludności Polski i jego społeczne konsekwencje. Red. L. Frąckiewicz. Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice 2003
 • Koczur W.: Ubezpieczenie społeczne rolników. W: System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe. Red. G. Szpor. Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2011
 • Liszcz T.: Ubezpieczenie społeczne rolników indywidualnych. W: Ubezpieczenie społeczne i zaopatrzenie społeczne w Polsce: Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1997
 • Muszalski W.: Ubezpieczenie społeczne rolników. W: Prawo socjalne. PWN, Warszawa 2010
 • Pędzierski A.: Odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników. "Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia" 2008, nr 1
 • Pławucka H.: Obowiązek ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych. "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych" 1998, nr 8
 • Pławucka H.: Renta z tytułu niezdolności do pracy w systemie ubezpieczenia społecznego rolników. W: Ryzyko niezdolności do pracy w zabezpieczeniu społecznym. Red. U. Jackowiak, R. Ziółkowska. PSUS, Gdańsk 2006
 • Pławucka H.: System ubezpieczenia społecznego rolników. "Państwo i Prawo" 1992, nr 6
 • Szewczyk H.: Prawne problemy wypadków przy pracy i chorób zawodowych w rolnictwie. "Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej" 2005, t. 16
 • Szewczyk H.: Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. W: Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych. Red. L. Frąckiewicz, W. Koczur. Wydawnictwo UE, Katowice 2010
 • Szymecka-Wesołowska A.: O potrzebie reformy ubezpieczenia społecznego rolników. "Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia" 2010, nr 1
 • Wierzbowski B.: Ubezpieczenie społeczne a inne systemy świadczenio- we w rolnictwie. "Wieś i Państwo" 1993, nr 2
 • Wierzbowski B.: Ubezpieczenie społeczne rolników wyrazem solidaryzmu społecznego. "Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia"2000,nr 4
 • Zarychta H.: System ubezpieczeń społecznych rolników. "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych" 2000, nr 12
 • Jędrasik-Jankowska I., Jankowska K.: Prawo do emerytury. Komentarz z orzecznictwem. Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2011
 • Jończyk J.: Prawo zabezpieczenia społecznego. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006, rozdz. 6.3. Żołnierze zawodowi
 • Lisowski P.: Systemy emerytalne żołnierzy zawodowych. "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych" 1997, nr 7
 • Lisowski P.: Zmiany w systemach emerytalnych służb mundurowych. "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych" 2001, nr 6
 • Liszcz T.: Ubezpieczenie społeczne i zaopatrzenie społeczne w Polsce. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków - Lublin 1997, rozdz. XVIII: Zaopatrzenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy służb mundurowych
 • Malaka A.: Renta inwalidzka służb mundurowych. W: Ryzyko niezdolności do pracy w zabezpieczeniu społecznym. Red. U. Jackowiak, R. Ziółkowska. PSUS, Gdańsk 2006
 • Malaka A.: Zabezpieczenie emerytalne służb mundurowych. W: Ryzyko starości - problemy zabezpieczenia. Red. U. Jackowiak, L. Abramowicz. PSUS, Kraków 2007
 • Małecki S., Pabisiak-Karwowski P.: Świadczenia emerytalno-rentowe żołnierzy zawodowych. "Służba Pracownicza" 1994, nr 5
 • Muszalski W.: Prawo socjalne. PWN, Warszawa 2010, rozdz. XIX: System emerytalny w służbie państwowej
 • Muszalski W,: Zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy państwowych w Polsce (1918-1954). "Studia i Materiały z Historii Ubezpieczeń Społecznych w Polsce" 1988, nr 6
 • Pławucka H.: Ograniczanie świadczeń emerytalno-rentowych służb mundurowych. "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych"2001,nr 10
 • Żyliński T.: Zaopatrzenie emerytalne służby państwowej w okresie międzywojennym. Acta Universitatis Wratislaviensis. Seria: Prawo CXXI/719, Wrocław 1984
 • Balcerzak-Paradowska B.: Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków. IPiSS, Warszawa 2004
 • Balcerzak-Paradowska B., Bieniasz D., Perło H., Ruzik A.: Świadczenia rodzinne. W: Zabezpieczenie społeczne w Polsce. Problemy do rozwiązania w najbliższej przyszłości. Red. G. Uścińska. IPiSS, Warszawa 2008
 • Graniewska D.: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ewolucji zasiłków rodzinnych w Polsce. "Polityka Społeczna" 1983, nr 10
 • Inglot T.: Zasiłki rodzinne jako "odrzucone" dziedzictwo komunistycznego welfare state w Polsce (1947-2003)., ^Polityka Społeczna" 2010, nr 9
 • Jończyk J.: Prawo zabezpieczenia społecznego. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006, rozdz. IX: Świadczenia rodzinne
 • Koczur W.: Ochrona socjalna dziecka w nowym systemie świadczeń rodzinnych. "Polityka Społeczna" 2004, nr 9
 • Korcz-Maciejko A., Maciejko W.: Świadczenia rodzinne. Komentarz. Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008
 • Lewandowicz-Machnikowska M., Zagrosik M.: Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2005, nr 12
 • Muszalski W.: Prawo socjalne. PWN, Warszawa 2010, rozdz. XXII: Zaopatrzeniowe świadczenia rodzinne
 • Muszalski W.: Świadczenia rodzinne. W: Rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce. Red. C. Jackowiak. Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1991
 • Nitecki S.: Świadczenia rodzinne. Wydawnictwo Gaskor, Wrocław 2009
 • Ostałowski J.: Ustawa o świadczeniach rodzinnych - świadczenia nienależnie pobrane. "Samorząd Terytorialny" 2006, nr 4
 • Stelina J.: Zasiłek rodzinny. W: Leksykon prawa ubezpieczeń społecznych. Red. A. Wypych-Żywicka. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009
 • Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w wymiarze lokalnym. Red.B.Balcerzak-Paradowska. IPiSS, Warszawa 2009
 • Swiątek-Rudoman J.: Zasiłek pielęgnacyjny. W: Leksykon prawa ubezpieczeń społecznych. Red. A. Wypych-Żywicka. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009
 • Uścińska G.: Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich. Studium porównawcze. IPiSS, Warszawa 2005, rozdz. V: Świadczenia rodzinne
 • Ciechomska J.: Zasady nabywania prawa do świadczeń z tytułu bezrobocia w państwach członkowskich Unii Europejskiej. "Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce" 2007, nr 4
 • Ekonomia rynku pracy. Red. D. Kotlorz. Wydawnictwo AE, Katowice2007,rozdz. 1: Podstawowe pojęcia, rozdz. 4: Przeciwdziałanie bezrobociu
 • Golinowska S.: Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne. PWN, Warszawa 1994, rozdz. VIII: Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia
 • Jędrasik-Jankowska I.: Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego. Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009
 • Jończyk J.: Prawo zabezpieczenia społecznego. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006, rozdz. VIII: Bezrobocie
 • Kawiński M., Szumlicz T.: Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem bezrobocia. W: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego. Red. T. Szumlicz. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010
 • Kosut A.: Komentarz do ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. PWN, Warszawa 1996
 • Kryńska E.: Zmiany w obszarze zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu: w kierunku równowagi na rynku pracy. W: Reformy społeczne. Bilans dekady. Red. M. Rymsza. ISP, Warszawa 2004
 • Mitręga M.: Bezrobocie i formy jego łagodzenia. W: Polityka społeczna.Zarys wykładu wybranych problemów. Red. L. Frąckiewicz. Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice 2002
 • Muszalski W.: Prawo socjalne. PWN, Warszawa 2010, rozdz. XXVI: Zabezpieczenie na wypadek braku pracy
 • Sanetra W.: Zatrudnienie i bezrobocie. Przepisy i komentarz. PWN, Warszawa 1993
 • Sipiurzyńska-Rudnicka K.: Zasiłki dla bezrobotnych jako forma zabezpieczenia społecznego. W: Zabezpieczenie społeczne. Red. Z. Pisz. Wydawnictwo AE, Wrocław 1999
 • Szylko-Skoczny M.: Polityka społeczna wobec kwestii bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej. IPS UW, Warszawa 2004
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Praktyczny komentarz. Red. Z. Góral. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011
 • Uścińska G.: Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich. Studium porównawcze. IPiSS, Warszawa 2005, rozdz. X: Świadczenia z tytułu bezrobocia
 • Zarychta H.: Funkcja dochodowa i motywacyjna zasiłków dla bezrobotnych w Polsce. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1998, nr 3
 • Jackowiak U.: Renta socjalna. W: Ryzyko niezdolności do pracy w zabezpieczeniu społecznym. Red. U. Jackowiak, R. Ziółkowska. PSUS, Gdańsk 2006
 • Jędrasik-Jankowska I.: Ubezpieczenie społeczne. Tom 1. Część ogólna. Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2003
 • Jończyk J.: Prawo zabezpieczenia społecznego. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006, rozdz. V: Ubezpieczenie i zaopatrzenie wypadkowe
 • Kaczyński L.: Renta socjalna. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1989
 • Koczur W.: Zasady i tryb orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych w pozarolniczym ubezpieczeniu społecznym. W: Niepełnosprawni a praca. Red. L. Frąckiewicz, W. Koczur. Wydawnictwo AE, Katowice 2005
 • Lewandowicz-Machnikowska M., Zagrosik M.: Prawo do renty socjalnej. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2005, nr 5
 • Muczko Z.: Renta socjalna. W: Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych. Red. L. Frąckiewicz, W. Koczur. Wydawnictwo UE, Katowice 2010
 • Muszalski W.: Prawo socjalne. PWN, Warszawa 2010, rozdz. XXIII: Szczególne formy zaopatrzeniowe
 • Uścińska G.: Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - świadczenia dla osób niepełnosprawnych. W: Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych. Red. L. Frąckiewicz, W. Koczur. Wydawnictwo UE, Katowice 2010
 • Wasiak Z.: Renta socjalna. "Praca i Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych" 2007, nr 6
 • Wilmowska A.: Orzecznictwo lekarskie w zabezpieczeniu społecznym. "Orzecznictwo Lekarskie" 2004, nr 1
 • Adamczyk-Kloczkowska B.: Powszechne ubezpieczenie zdrowotne. W: Ubezpieczenia osobowe. Red. E. Wierzbicka. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2008
 • Dzienisiuk D.: Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. W: Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej. Przegląd problemów. Red. A. Rączaszek, W. Koczur. Wydawnictwo AE, Katowice 2009
 • Frączkiewicz-Wronka A.: Reforma systemu opieki zdrowotnej w perspektywie integracji z Unią Europejską. Wybrane aspekty zachodzących zmian. Wydawnictwo AE, Katowice 2001
 • Frączkiewicz-Wronka A., Koczur W.: Powszechne ubezpieczenie zdrowotne - pierwsze doświadczenia i perspektywy rozwoju. W: Ubezpieczenia zdrowotne w Europie Środkowo-Wschodniej. Początek drogi. Red. R. Holly. KIU, Warszawa 2001
 • Frączkiewicz-Wronka A., Koczur W.: Powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo AE, Katowice 1999
 • Jończyk J.: Prawo zabezpieczenia społecznego. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006, rozdz. VII: Powszechne ubezpieczenie zdrowotne
 • Jończyk J.: Składka na ubezpieczenie zdrowotne. "Praca i Zabezpieczenie społeczne" 2007, nr 5
 • Jończyk J.: Strony i stosunki powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. "Prawo i Medycyna" 2005, nr 1
 • Koczur W.: Powszechne ubezpieczenie zdrowotne jako element reformy systemu ochrony zdrowia. W: Reforma systemu ochrony zdrowia. Szanse i bariery. Red. A. Frączkiewicz-Wronka, W. Koczur. Wydawnictwo AE, Katowice 1999
 • Lach D.E.: Koszyk świadczeń gwarantowanych w systemie opieki zdrowotnej. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2009, nr 12
 • Lach D.E.: Nabycie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2010, nr 11
 • Lach D.E.: Powiernicza technika realizacji zabezpieczenia społecznego (na przykładzie ubezpieczenia zdrowotnego). "Państwo i Prawo" 2009, nr 3
 • Misiński W.: Modelowanie systemu powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce. Wydawnictwo AE, Wrocław 2007
 • Muszalski W.: Prawo socjalne. PWN, Warszawa 2010, cz. V: Ochrona zdrowia
 • Nestorowicz M.: Odpowiedzialność NFZ za pozaumowne (ponadlimito- we) świadczenia zdrowotne. "Państwo i Prawo" 2006, nr 2
 • Nojszewska E.: System ochrony zdrowia w Polsce. Wydawnictwo Wol- ters Kluwer, Warszawa 2011
 • Ochrona zdrowia w regionie. Aspekty organizacyjne i prawne. Red. A. Frączkiewicz-Wronka. Wydawnictwo AE, Katowice 2006
 • Polityka zdrowotna wobec dostępności opieki zdrowotnej, wykluczenia oraz nierówności w zdrowiu. Red. S. Golinowska. IPiSS, Warszawa2008
 • Prętki K.: Przekształcenia systemu ochrony zdrowia w Polsce po II wojnie światowej. Wydawnictwo UM, Poznań 2007
 • Sanetra W.: Ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne - semantyka i ustawowa treść. "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych" 2001, nr 1
 • Szumlicz T.: Podmiotowość w zarządzaniu zmianą systemu ochrony zdrowia. GSK, Warszawa 2007
 • Szumlicz T.: Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Warszawa 2005
 • Szumlicz T., Więckowska B.: Metoda ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia zdrowotnego - zakres i możliwości zastosowania. W: Społeczne aspekty ubezpieczenia. Red. T. Szumlicz. Wydawnictwo SGH, Warszawa 2005
 • Ubezpieczenia zdrowotne w polskim systemie ochrony zdrowia. "Polityka Zdrowotna" 2004, nr 2
 • Uścińska G.: Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich. Studium porównawcze. IPiSS, Warszawa 2005, rozdz. II: Świadczenia zdrowotne
 • Włodarczyk C.: Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym. Wydawnictwo Vesalius, Kraków 1996
 • Włodarczyk C.: Reformy zdrowotne. Uniwersalny problem. Wydawnictwo UJ, Kraków 2003
 • Zieleniecki M.: Problemy zakresu podmiotowego prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. "Gdańskie Studia Prawnicze" 2007, t. 17
 • Zimna T.: Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2008
 • Błędowski P.: Pomoc społeczna. W: Polityka społeczna. Red. A. Kurzy- nowski. Wydawnictwo SGH, Warszawa 2003
 • Ćwiertniak B.M., Koczur W.: Podstawowe kierunki zmian systemu publicznej pomocy społecznej w Polsce. W: Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej. Red. A. Świątkowski. Wydawnictwo UJ, Kraków 1999
 • Golinowska S.: Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne. PWN, Warszawa 1994
 • Golinowska S.: Polityka wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego w Polsce w minionym dwudziestoleciu. "Polityka Społeczna" 2010, nr 9
 • Golinowska S., Topińska I.: Pomoc społeczna - zmiany i warunki skutecznego działania. Wydawnictwo CASE, Warszawa 2002
 • Koczur W.: Polski system publicznej pomocy społecznej wobec problemu wykluczenia społecznego - próba oceny. W: Nowoczesność, pono- woczesność. Społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej. Red. S. Partycki. Wydawnictwo KUL, Lublin 2008
 • Koczur W.: Pomoc społeczna jako zadanie samorządu terytorialnego. W: Zarządzanie publiczne w lokalnej polityce społecznej. Red. A. Frączkiewicz-Wronka. Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2007
 • Krzyszkowski J.: Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym. Wydawnictwo UL, Łódź 2005
 • Lustig J.: Pomoc społeczna. W: Polityka społeczna. Zarys wykładu wybranych problemów. Red. L. Frąckiewicz. Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice 2002
 • Maciejko W.: Instytucje pomocy społecznej. Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009
 • Maciejko W., Zabomiak P.: Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz. Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008
 • Nitecki S.: Pomoc społeczna. Procedury i tryb przyznawania świadczeń. Wydawnictwo Gaskor, Wrocław 2009
 • Nitecki S.: Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2008
 • Pomoc społeczna. Od klientyzmu do partycypacji. Red. E. Leś. Wydawnictwo IPS UW, Warszawa 2003
 • Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego. Red. M. Grewiński, B. Więckowska. Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2011
 • Radwan-Pragłowski J., Frysztacki K.: Społeczne dzieje pomocy człowiekowi od filantropii greckiej do pracy socjalnej. Wydawnictwo Interart, Warszawa 1996
 • Sierpowska I.: Prawo pomocy społecznej. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009
 • Szpor G., Nitecki S., Martysz C.: Komentarz do ustawy o pomocy społecznej. Wydawnictwo Lex, Gdańsk 2001
 • Szurgacz H.: Wstęp do prawa pomocy społecznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1993
 • Szurgacz H.: Zagadnienia przekazywania przez państwo zadań w zakresie zabezpieczenia społecznego podmiotom niepublicznym. W: Konstytucyjne problemy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Red.H.Szurgacz. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005
 • Wrona K.: Zasada subsydiarności w sprawach o świadczenia z pomocy społecznej w praktyce Naczelnego Sądu Administracyjnego. "Casus" 2004, nr 34
 • Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych. Red. L. Frąckiewicz, W. Koczur. Wydawnictwo UE, Katowice 2010
 • Zalewski D.: Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005
 • Zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Red. L. Frąckiewicz. Wydawnictwo AE, Katowice 2005
 • Bińczycka-Majewska T.: Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1999
 • Bińczycka-Majewska T.: Włączenie polskiego systemu zabezpieczenia społecznego w proces wspólnotowej koordynacji. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 5
 • Dzienisiuk D.: Realizacja świadczeń zdrowotnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. W: Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej. Przegląd problemów. Red. A. Rączaszek, W. Koczur. Wydawnictwo AE, Katowice 2009
 • Dzienisiuk D.: Wymiar polskiej emerytury w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej. W: Europeizacja polskiego prawa pracy. Red. W. Sanetra. Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2005
 • Dzienisiuk D.: Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej - koordynacja świadczeń. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004
 • Giżejowska A., Świątkowski A.: Zabezpieczenie społeczne. Komentarz. Wydawnictwo Universitas, Kraków 2004
 • Koczur W., Rubel K.: Wspólnotowa koordynacja zabezpieczenia społecznego. W: System ubezpieczeń społecznych. Podstawowe zagadnienia. Red. G. Szpor. Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 201
 • Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Red. G. Uścińska. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2005
 • Popek P.: Błędy i nadużycia na tle koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. "Polityka Społeczna" 2010, nr 8
 • Szurgacz H.: Ewolucja koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W: Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Red. A. Sobczyk. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010
 • Szybkie A.: Nowe emerytury i renty w świetle unijnych przepisów koordynacji. "Ubezpieczenia Społeczne" 2009, nr 7-8
 • Uścińska G.: Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Aktualne problemy i wyzwania. "Polityka Społeczna" 2008, nr 10
 • Uścińska G.: Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego jako instrument swobody przepływu osób. Nowe regulacje prawne. "Polityka Społeczna" 2010, nr 11-12
 • Uścińska G.: Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Świadczenia dla osób niepełnosprawnych. W: Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych. Red. L. Frąckiewicz, W. Koczur. Wydawnictwo UE, Katowice 2010
 • Uścińska G.: Prawo do swobodnego przepływu osób i jego wpływ na uprawnienia w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. "Polityka Społeczna" 2008, nr 11-12
 • Zieleniecki M.: System zabezpieczeń społecznych. W: Zatrudnienie chrona socjalna. Acquis communautaire. Red. Z. Brodecki. Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2004
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171241031

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.