PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 228 | 238
Tytuł artykułu

Determinanty konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
The Determinants of Competitiveness of Mutual Insurance Companies in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest teoretyczne uzasadnienie, operacjonalizacja oraz weryfikacja determinant konkurencyjności TUW na rynku ubezpieczeń w Polsce. W niniejszej pracy postawiono tezę, że konkurencyjność TUW jest zdeterminowana czynnikami wewnętrznymi (zasoby, decyzje), natomiast wpływ czynników zewnętrznych jest znacznie mniejszy. W rozdziale pierwszym na podstawie studiów literaturowych dotyczących istoty, determinant i modeli konkurencyjności zaproponowano autorski model analizy, pomiaru i oceny konkurencyjności podmiotów podaży na rynku z uwzględnieniem specyfiki sektora ekonomii społecznej. W drugim rozdziale pracy omówiono i poddano analizie przesłanki konkurencyjności TUW wynikające z krajowych oraz unijnych uregulowań formalno-prawnych (w tym Solvency II)pod kątem poszukiwania źródeł ich potencjalnych przewag konkurencyjnych. W trzecim rozdziale dokonano analizy potencjału konkurencyjności i pozycji towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, rozpatrując kwantyfikowalne aspekty finansowe, marketingowe oraz społeczne tworzące łańcuch wartości dodanej dla interesariuszy TUW. W ostatnim czwartym rozdziale, mającym również charakter podsumowujący nakreślono kierunki rozwoju TUW w Polsce na tle tendencji światowych oraz na podstawie badan własnych. (fragment tekstu)
EN
The aim of this paper is to justify theoretically, operationalise and verify the determinants of competitiveness of mutual insurance companies (MICs) on the Polish insurance market. It argues that the competitiveness of an MIC is determined mainly by internal factors including resources and decisions, while the influence of external factors is significantly smaller. The monograph is made up of four chapters. The first studies the literature covering the essence, determinants and models of competitiveness, and identifies three main strands of research - positional, resource, and decision, on the basis of which I propose a model for the analysis, measurement and assessment of the competiveness of suppliers on the market, from the perspective of the particular characteristics of the social economy sector. The second chapter describes and analyses the premises of competitiveness that have grown out of the formal-legal regulations (including Solvency II) implemented at both the country and EU levels. The third chapter provides an analysis of the competitiveness potential and position of mutual insurance companies in Poland, examined in quantifiable financial, marketing, and social aspects, which create value added chain for MIC stakeholders. The fourth chapter, functioning as a summary, maps out the directions of MIC growth in Poland against the background of world trends and my own research. (short original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Aaker D.A. [1989], Managing Assets and Skills. The Key to a Sustainable Competitive Advantage, "California Management Review", nr 31(2), Winter.
 • Ackoff R. [1973], O system pojeść systemowych, "Prakseologia", nr 2.
 • Aczel A. [2000], Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Adamkiewicz-Drwiłło H. [2002], Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Adamkiewicz-Drwiłło H. [2010], Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki, TNOiK, Toruń.
 • Adamowicz M. [2010], Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych [w:] Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz, Lex Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • AISAMIACME's Proposal Regarding the Application Threshold of Solvency II for Very Small Variable Premium Mutual Insurers and Equivalent [2007[, European Commission, Brussels.
 • Analiza rynku. Systemy i mechanizmy [1993], red. S. Mynarski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Analiza systemowa. Podstawy i metodologia [1985], red. W. Findeisen, PWN, Warszawa.
 • Ansoff H.I. [1985], Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 • Augustyn P. [2011], Z ubezpieczeniami wzajemnymi przez wieki, BEL_DRUK, Tarnów.
 • Badania marketingowe [1992], red. S. Mynarski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Badanie konkurencyjności i konkurencyjność przedsiębiorstw i produktów na rynku [2007], red. S. Mynarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Banasiński A. [1996], Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa.
 • Barney J.B. [1991), Eirm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management", vol. 17, nr 1.
 • Bartes F., Srzednicki A. [2003], Walka konkurencyjna przedsiębiorstw, Wydawnictwo CH. Beck, Warszawa.
 • Bieńkowski W. [1995], Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Birkmaier U. [1999], Are Mutual Insurers an Endangered Species, "Sigma", nr 4, www. swissre.com.
 • Biuletyny roczne Polskiej Izby Ubezpieczeń [2004-2010], www.piu.org.pl, sierpień 2011.
 • Bossak J. [2008], Konkurencyjność gospodarki Polski a proces integracji europejskiej i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy [w:] Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy, red. T. Michalski, K. Piech, SGH, Warszawa.
 • Bratkowski A. [2001a], O praktyce ubezpieczeń wzajemnych, Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia, nr 1.
 • Bratkowski A. [2001b], Tradycje ubezpieczeń wzajemnych na ziemiach polskich, Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia, nr 9.
 • Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa [1999], red. M.J. Stankiewicz, TNOiK, Toruń.
 • Captive Insurances Companies [2008], www.captiveinsurancecompanies.com, wrzesień 2008.
 • Caputa W., Szwajca D. [2010], Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. CeDeWu, Warszawa.
 • Charter on Social Economy [2002], www.cepcmaf.org, 2011.
 • Chodyński A., Jabłoński A.S., Jabłoński M.M. [2007a], Rola zaufania w budowie jakości relacji przedsiębiorstw i organizacji non profit z wykorzystaniem Strategicznej Karty Wyników, "Problemy Jakości", nr 5.
 • Chodyński A., Jabłoński A.S., Jabłoński M.M. [2007b], Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard) w implementacji założeń rozwoju organizacji, KSW im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków.
 • Clarke L. [1997], Zarządzanie zmianą, Gebethner i S-ka, Warszawa.
 • Cunningham W.H., Cunningham I.C.M., Swift CM. [1987], Marketing: A Managerial Approach, 2nd ed., South Western Publishing, West Chicago.
 • Cycoń M. [2009], Prawa członków towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w świetle polskiego ustawodawstwa [w:] Szanse i zagrożenia dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, red. W. Sułkowska, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Cycoń M. [2011], Udział towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w światowym rynku ubezpieczeń, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 848, Kraków.
 • Daniele D. [2006], Uwarunkowania prawne dla przedsiębiorstw społecznych: przykłady kilku krajów europejskich, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa, www.ekonomia-spoleczna.pl, 2010.
 • Dobija D. [2004], Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 • Dobija M. [1997], Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dobija M. [1999], Koncepcja pomiaru kapitału intelektualnego w aspekcie rachunkowości społeczno-ekonomicznej, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Dobija M. [2002], Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie rachunkowości, "Przegląd Organizacji", nr 1.
 • Drucker P.F. [1992], Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 • Drucker P.F. [1995], Zarządzanie organizacją pozarządową. Teoria i praktyka, Fundusz Współpracy, Program PHARE Dialog społeczny, BORDO, Warszawa.
 • Drucker P.F. [1996], Technology, Management and Society, Harper and Row, New York.
 • Drucker P.F. [2000], Zarządzanie w XXI wieku, Muza, Warszawa.
 • Drucker P.F. [2003], Praktyka zarządzania, MT Biznes, Warszawa.
 • Drucker P.F. [2007], Menedżer skuteczny, MT Biznes, Warszawa.
 • Drucker P.F. [2009], Zarządzanie w XXI wieku. Wyzwania, MT Biznes, Warszawa.
 • Dyrektywa 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i wykonywania działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - Wypłacalność II, Dz.Urz. UE L.335.1 z 17.12.2009.
 • Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 października 2012 r. poz. 17 w sprawie wysokości obowiązujących bazowych wartości kwot KG1, KG2, KG3, KGR1, KGR2,T1 i T2 dla zakładów ubezpieczeń.
 • Ekonomia społeczna a rozwój [2008], red. J. Hausner, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Faulkner D., Browman C. [1996], Strategie konkurencji, Gebethner i S-ka, Warszawa.
 • Flak O. [2008], Teoretyczny model konkurencyjności przedsiębiorstwa [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw. Podstawowe wyznaczniki, red. M. Cisek, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.
 • Flak O., Głód G. [2009|, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Pojęcia, definicje, modele, cz. 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. [1997], Marketing, PWE, Warszawa.
 • Gierszewska G. [2000], Zarządzanie strategiczne, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 • Glabiszewski W. [2004], Kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 4.
 • Głowacki J., Płonka M., Rosiek K. [2012], Wybrane metody oceny społeczno-ekonomicznych efektów działania podmiotów ekonomii społecznej [w:] Wokół ekonomii społecznej, red. M. Fraczek, J. Hausner, S. Mazur, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Gołąb P. [2009], Współczesne formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", nr 3.
 • Gorynia M. [2000|, Koncepcja i metodyka badania konkurencyjności przedsiębiorstwa [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji. Materiały dodatkowe, SGH, Warszawa.
 • Grabowski T. [1994], Wzorzec rynkowego zachowania przedsiębiorstwa [w:] Droga do rynku. Aspekty mikroekonomiczne, red W.J. Otta, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K. [2002], Kreowanie systemów zarządzania wiedzą podstawą dla osiągania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw [w.] Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Difin, Warszawa.
 • Grudzewski W.M. i in. [2007], Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa.
 • Grzanka I. [2009], Kapitał społeczny w relacjach z klientem, CeDeWu, Warszawa.
 • Guz H. [2008], Monitoring i ewaluacja jako narzędzia wspierające zarządzanie przedsięwzięciami o społecznym charakterze, "Ekonomia Społeczna", nr 2.
 • Haffer M. [1999], Instrumenty konkurowania [w:] Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, red. M.J. Stankiewicz, TNOiK, Toruń.
 • Hicks J.R. [1975], Wartość i kapitał, PWN, Warszawa.
 • Janówicz M. [2000], Przekształcenie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w spółkę_ akcyjną (na przykładzie przekształceń w Kanadzie) [w:] Instytucje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 869, Wrocław.
 • Janowicz-Lomott M. [2005], Pojęcie, motywy oraz modele tworzenia związków wzajemności członkowskiej w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych [w:] Ubezpieczenia, red. T. Szumlicz, SGH, Warszawa.
 • Janowicz-Lomott M. [2006aj, Korzyści finansowe i pozafinansowe ubezpieczenia w ramach związków wzajemności członkowskiej [w:] Ubezpieczenia, red. S. Wieteska, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Janowicz-Lomott M. [2006b], Wpływ związków wzajemności członkowskiej na pozycję konkurencyjności towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych na rynku ubezpieczeniowym [w:] Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynku UE. Wybrane aspekty, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 2, Gdańsk.
 • Janowicz-Lomott M. [2007], Związki wzajemności członkowskiej i ich wpływ na pozycję rynkową uniwersalnego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych [w:] Dylematy integracji rynku finansowego, red. L. Pawłowicz, ODDK, Gdańsk.
 • Janowicz-Lomott M. [2008a], Pojęcie, organizacja i zadania związków wzajemności członkowskiej, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", nr 1/2.
 • Janowicz-Lamott M. [2008b], Szanse rozwoju ubezpieczeń wzajemnych w Polsce [w:] Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, red. B. Kołosowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Janowicz-Lomott M. [2008c], Wybrane problemy finansowania działalności związków wzajemności członkowskiej [w:] Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, red. W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1197, Wrocław.
 • Jarugowa A., Fijałkowska J. [2002], Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, ODDK, Gdańsk.
 • Jerzyk E., Leszczyński G. [2008], Kreatywność a zdobywanie przewagi konkurencyjnej [w:] Nowoczesne sposoby konkurowania w biznesie, red H. Mruk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Jędrzychowska A. |2006|, Zastosowanie analizy ratingowej do oceny zakładów ubezpieczeń funkcjonujących na rynku polskim [w:] Ubezpieczenia, red. S. Wieteska, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Karmańska A. [2003], Rachunkowość zarządcza ubezpieczyciela. Modelowanie na podstawie rachunku kosztów działań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kaźmierczak M. [2009], Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR). Budowa przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw [w:] Czynniki i źródła przewagi konkurencyjnej, red. M. Juchniewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.
 • Kocięcka B. [1999], Związki wzajemności członkowskiej [w:] Materiały na seminarium "Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń", Katedra Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Kocięcka B. [2001], Związki wzajemności członkowskiej [w:] Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń (stan i perspektywy), red. T. Sangowski Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Koczerga M. [2008], Sposoby budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa [w:] Nowoczesne sposoby konkurowania w biznesie, red. H. Mruk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście [2002], red. E. Skawińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 • Kot S.M., Malawski A., Węgrzecki A. [2004], Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Kotler P. [1994], Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa.
 • Kotowska O., Nałęcz S., Załęski P. [2008], Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce [w:] Gospodarka społeczna w Polsce. Wyniki badań 2005-2007, red. S. Nałęcz, Instytut Studiów Politycznych PAN, GUS, Warszawa.
 • Kowalewski E. [1998], Ubezpieczeniowa zasada wzajemności -jej istota i konsekwencje prawne, "Prawo Asekuracyjne", nr 1.
 • Kowalewski E. [2001], Istota prawna ubezpieczeniowej zasady wzajemności oraz potrzeba nowej regulacji prawnej towarzystw ubezpieczeń wzajemnych [w:] Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń (stan i perspektywy), red. T. Sangowski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw [2011], red. A. Adamik, Wydawnictwo C.H Beck, Warszawa.
 • Kuchlewska M. [ 1998], Determinanty popytu na ubezpieczenia, Studia Ubezpieczeniowe, red. T. Sangowski, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Kuchlewska M. [2001], Specyfika i kształtowanie kapitałów własnych towarzystw ubezpieczeń wzajemnych [w:] Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń (stan i perspektywy), red. T. Sangowski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Kuchlewska M. [2003], Ubezpieczenie jako metoda finansowania ryzyka przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Kuchlewska M. [2010], "Odwzajemnianie" towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, "Rozprawy Ubezpieczeniowe", z. 9(2).
 • Kwaśnicki W. [2005], Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej, "Trzeci Sektor", nr 2.
 • Lambin J.J. [2001], Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • La situation et le perspectives du secteur des assurances en France [2004], http://www. senat.fr/rap/r98-045/r98-045.html, 2006.
 • Leśniewski M. [2011], Konkurencyjność przedsiębiorstw. Wybrane problemy, Dom Organizatora, Toruń.
 • Likowski J.A. [2000], Falowanie wzajemności, "Asekuracja & Re", nr 4.
 • Lipowski A. [1988], Mechanizm rynkowy w gospodarce polskiej, PWN, Warszawa.
 • Lynch R. [1997], Corporate Strategy, Pitman Publishing, London.
 • Łazowski J. [1998], WsteLp do nauki o ubezpieczeniach, Wydawnictwo Prawnicze LEX, Sopot (reprint z 1934 r.).
 • Making the Case. Social Added Value Guide [2008], Communities Scotland, www.com-munitiesscotland.gov.uk, lipiec 2011.
 • March G., Simon A. [1964], Teoria organizacji, PWN, Warszawa.
 • Marek W. [1994], Ubezpieczenia wzajemne. Mrzonka, czy szansa?, "Życie Gospodarcze", nr 52.
 • Marketing [1998], red. S. Przybyłowski, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • McCarthy E.J. [1981], Basic Marketing. A Managerial Approach, 3rd ed., R.D.Irwin, Homewood.
 • Measuring Real Value. A Guide to Social Return on Investment [2009], The Office of the Third Sector, London, www.nevveconomics.org, 2011.
 • Michalak J. [2001], Forma organizacyjno-prawna a inne właściwości ubezpieczyciela [w:] Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń (stan i perspektywy), red. T. Sangowski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Micherda B. [2001], Ustawa o rachunkowości ze skorowidzem, Zakamycze, Kraków.
 • Milewski P. [2004], Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Japonii w ujęciu historycznym, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 46, Poznań.
 • Milewski P. [2006], Demutualizacja towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, "Gazeta Ubezpieczeniowa", 29 sierpnia.
 • Misiala J. [2002], Mierniki i konkurencyjność gospodarki. Aspekty teoretyczne i wnioski dla Polski, Instytut Międzynarodowych Spraw Gospodarczych, Warszawa.
 • Morawski M. [2005], Ilościowe zarządzanie wiedzą [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mutual Insurance in Figures. An Overview of the Mutual Insurance Landscape in Europe [2007], AISAM, Bruksela, www.aisam.orgi
 • Mutual Market Share 2007-2008 & Global 500 [2010], International Cooperative and Mutual Insurance Federation, www.icmif.org, maj 2010.
 • Mynarski S. [2003], Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu Statistica, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Narski Z. [2001], Ekonomia społeczna - zarys popularny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Nehring A. [2007], Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Niestrój R. [1996], Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nordhaug O., Gronhaug K. |1994|, Competences as Resources in Firms, "International Journal of Human Resourceces", vol. 5, nr 1.
 • Obłój K. [2007], Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 • Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecznej - wyniki badań ekonomii społecznej w Polsce |2008|, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 • Olczyk M. [2008], Konkurencyjność. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa.
 • Patel S. [2008], Mutuals Have 24% of Market, "Voice - The Magazine of the International Cooperative and Mutual Insurance Federation", nr 63.
 • Penc-Pietrzak I. [2003], Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo CH. Beck, Warszawa.
 • Perek-Białas J., Worek B. [2008], Ewaluacja interwencji społecznych [w:] Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, red. J. Hausner, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Pestoff V.A. [ 1992], Trzeci sektor w usługach socjalnych - alternatywa prywatyzacji [w:] Problemy spółdzielczości we współczesnym świecie, Spółdzielczy Instytut Badawczy, Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa.
 • Peteraf M.A. [1993], The Cornerstone of Competitive Advantage: A Resource-Based View, "Strategie Management Journal", vol. 14.
 • Pierścionek Z. [2003], Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pietrzak B.A. [2000], Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie prawnym, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", nr 1/2.
 • Płonka M. [1996], Warunki i kryteria wyboru rynków docelowych spółdzielni przetwórstwa rolnego, praca doktorska napisana pod kier. J. Szumilaka, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków (maszynopis).
 • Płonka M. [2003], Globalizacja a marketing usług finansowych, Acta Academiae Modrevianae, Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej sieL Europie, t. 2, KSW im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków.
 • Płonka M. [2004a[, Marketing instytucji finansowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Płonka M. [2004b], Perspektywy rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w świetle badań opinii studentów [w:] Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, red. W. Sułkowska, Ubezpieczenia, t. 5, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Płonka M. [2004c], Przesłanki działalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w środowisku wiejskim w Polsce, "Wieś i Rolnictwo", nr 4(125), PAN, IRWiR, Warszawa.
 • Płonka M. [2004d], Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce i na świecie -szanse i zagrożenia [w:] Państwo i społeczeństwo w XXI wieku. Zarządzanie i marketing w XXI wieku, KSW im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków.
 • Płonka M. [2004e], Wybrane zagadnienia rynku ubezpieczeniowego [w:] Rynek usług ubezpieczeniowych, red. J. Perenc, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Płonka M. [2005a], Ekonomiczno-finansowe aspekty działalności wybranych TUW w Polsce a perspektywy ich rozwoju [w:] Bankowość, finanse, ubezpieczenia, rynki kapitałowe w dobie integrującej się Europy, red. T. Szumlicz, SGH, Warszawa.
 • Płonka M. [2005b], Przesłanki wyboru rynków docelowych towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 665, Kraków.
 • Płonka M. [2005c], Segmentacja w praktyce instytucji bankowych i ubezpieczeniowych - studia przypadków, Zeszyty Naukowe KSW im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków.
 • Płonka M. [2005d], Specyfika produktu ubezpieczeniowego a marketing firm ubezpieczeniowych [w:] Zarządzanie procesami rynkowymi, red. D. Fatuła, Wydział Zarządzania i Marketingu KSW im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków.
 • Płonka M. [2006a], Determinanty i strategie konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (TUW) w gospodarce XXI wieku, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, nr 1(9), Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki, Tarnów.
 • Płonka M. [2006b], Instytucje ekonomii społecznej i zasadność ich funkcjonowania we współczesnej gospodarce [w:] Marketing, red. D. Surówka-Marszałek, Acta Academiae Modrevianae, Zeszyty Naukowe KSW im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków.
 • Płonka M. [2006c], Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (TUW) jako instytucje ekonomii społecznej [w:] Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki, red. D. Fatuła, Acta Academiae Modrevianae, Zeszyty Naukowe KSW im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków.
 • Płonka M. [2007a|, Instytucje ekonomii społecznej jako podmioty rynkowe [w:] Marketing, red. D. Surówka-Marszałek, Acta Academiae Modrevianae, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 • Płonka M. |2007b|, Instytucje polskiego rynku ubezpieczeniowego [w:] Ubezpieczenia, red. W. Sułkowska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Płonka M. [2007c], Pozycja towarzystw ubezpieczeń wzajemnych na polskim rynku ubezpieczeniowym [w:] Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, red. W. Sułkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Płonka M. [2008a], Dylematy finansowania podmiotów ekonomii społeczne], "Ekonomia Społeczna", nr 1.
 • Płonka M. [2008b], Idea wzajemności wobec wyzwań rynku ubezpieczeniowego XXI wieku, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, red. W. Ronka-Chmielowiec, nr 1197, Wrocław.
 • Płonka M. [2008c], Kapitał intelektualny jako przesłanka konkurencyjności podmiotu na rynku, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, nr 1, Tarnów.
 • Płonka M. [2008d], Ocena atrakcyjności oferty ubezpieczeń towarzystw ubezpieczeń wzajemnych na tle ofert ubezpieczeniowych spółek akcyjnych [w:] Marketing, red. D. Surówka-Marszałek, Acta Academiae Modrevianae, Zeszyty Naukowe KSW im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Kraków.
 • Płonka M. [2008e], Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce [w:] Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecznej - wyniki badań ekonomii społecznej w Polsce, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 • Płonka M. [2008f], Wybrane problemy rachunku kosztów i korzyści społecznych podmiotów ekonomii społecznej, "Ekonomia Społeczna", nr 2.
 • Płonka M. [2008g], Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej - relikt przeszłości czy istotny kierunek przyszłości [w:] Zarządzanie rozwojem ekonomicznym. Wybrane aspekty, red. D. Fatuła, Wydział Ekonomii i Zarządzania KSW im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 • Płonka M. [2009a], Determinanty efektywności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, Studia Ubezpieczeniowe, red. J. Handschke, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 127, Poznań.
 • Płonka M. [2009b], Instytucje finansowe jako podmioty ekonomii społecznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 808, Kraków.
 • Płonka M. |2009c|, Przesłanki decyzji rynkowych organizacji nienastawionych na zysk |w:| Decyzje rynkowe w obliczu kryzysu. Wybrane aspekty, red. D. Fatuła, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 • Płonka M. [2009d], Sektor ekonomii społecznej, jego miejsce i funkcje w gospodarce rynkowej [w:] Marketing, red. D. Surówka-Marszałek, Acta Academiae Modrevianae, Zeszyty Naukowe Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Kraków.
 • Płonka M. (2009e), Stymulanty rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w różnych ustrojach społeczno-gospodarczych |w:| Szanse i zagrożenia dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, red. W. Sułkowska, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 7, Kraków.
 • Płonka M. [2009f], Wybrane aspekty pomiaru społecznej wartości dodanej kreowanej przez organizacje ekonomii społecznej, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, nr 1(12), Kraków.
 • Płonka M. [2010], Determinanty konkurencyjności zakładów ubezpieczeń w Polsce [w:] Ubezpieczenia gospodarcze, red. W. Ronka-Chmielowiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Płonka M. [201la], Gospodarka finansowa towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w świetle postanowień statutowych [w:] Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne, red. W. Sułkowska, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Płonka M. [201lb], Marketing instytucji finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Płonka M. [201lc], Pozycja towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w latach 2000-2008 [w:] Studia ubezpieczeniowe. Społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego, red. J. Lisowski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 181, Poznań.
 • Płonka M. [201ld], Rozwój towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 848, Kraków.
 • Płonka M. [201le], Społeczna wartość dodana jako kryterium decyzyjne podmiotów gospodarczych [w:] Społeczne, marketingowe i innowacyjne aspekty kreowania zmian organizacyjnych, red. D. Fatuła, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 • Płonka M. [201lf], Zasada wzajemności jako przesłanka konkurencyjności w sektorze ubezpieczeń, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, nr 11, Kraków.
 • Płonka M. [2012], Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce wobec kryzysu finansowego lat 2008-2009, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 889, Kraków.
 • Płonka M., Brewczyński M. |2006|, Ewolucja prawnych regulacji Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce [w:] Procesy przemian rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, red. W. Sułkowska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Podstawy marketingu [1992], red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków.
 • Podstawy ubezpieczeń, tom I - mechanizmy i funkcje [2000], red. J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa.
 • Podstawy ubezpieczeń, tom II - produkty [2001], red. J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa.
 • Porter M.E. [2006], Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Helion, Gliwice.
 • Porter M.E. [2010], Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, MT Biznes, Warszawa.
 • Porter M.E., Kramer M.R. [2002], The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy, "Harvard Business Review", December.
 • Porter M.E., Kramer M.R. [2006], The Link between Competitive Advantage and Corporate Social Strategy, "Harvard Business Review", December.
 • Prahalad C.K., Hamel G. [1990], The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review", May-June.
 • Prescot J.E. [1995], The Evolution of Competitive Intelligence [w:] Rethinking Strategic Management. Ways to Improve Competitive Performance, red. D.E. Hussey, John Willey & Sons, Chichester.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K. [2004], Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Przegląd dziesięciolecia. Rozwój ubezpieczeń w Polsce w gospodarce wolnorynkowej [2001], Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń, Departament Analiz Systemu Ubezpieczeniowego, Wydawnictwo "Edytor", Warszawa.
 • Quinn J.B. [1993], Managing the Intelligent Enterprise: Knowledge & Service-based Strategies, "Planning Review", nr 21.
 • Rokita J. 120051, Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń, Dz.U. 2003.211.2060.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń, Dz.U. 2009.172.1337.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń, Dz.U. 2009.226.1822.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE).
 • Rutkowska M. [2006], Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Społeczne aspekty funkcjonowania w ubezpieczeniach zdrowotnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rynek ubezpieczeń. Raporty roczne PUNU, KNUiFE, KNF [2000-2010], www.knf.gov.pl, lipiec 2011.
 • Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego [2005-2011], Sprawozdania Rzecznika Ubezpieczonych za lata 2005-2011, Warszawa, www.rzu.gov.pl, lipiec 2012.
 • Sanchez R., Heene A., Thomas H. [1996], Dynamics of Competence Based Competition: Theory and Practice in the New Strategic Management, Elsevier, Oxford.
 • Sangowski T. [2001], Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w okresie transformacji ustrojowej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Finanse, bankowość, ubezpieczenia, t. 2. Wrocław.
 • Social Return on Investment - for Social Investing [2009], Cabinet Office of the Third Sector, suplement do: A Guide to Social Return on Investment, www.thesroinetwork. org, www.sroi-uk.org.
 • Solvency II. The Small and Medium-Sized Undertakings and Solvency II [2008], CEA, Brussels.
 • Sordyl G. [2009], Realizacja zasady solidaryzmu w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 808, Kraków.
 • Sordyl G. [2011], Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych a reformowanie systemu ochrony zdrowia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 848, Kraków.
 • Stachurska-Kruszewska E. [2001], Uwagi do ustroju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych [w:] Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń {stan i perspektywy), red. T. Sangowski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Stankiewicz M.J. [2005], Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń.
 • Stoner J.A.F., Wankel Ch. [1996], Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • Studia ubezpieczeniowe [2009], red. J. Handschke, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 127, Poznań.
 • Strupczewski G. [2011], Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych a projekt Solvency II, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 848, Kraków.
 • Szczęśniak M. [2003], Zarys dziejów ubezpieczeń na ziemiach polskich, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości, Przedsiębiorstwo Wydawnicze LAM, Warszawa.
 • Śmigielska G. [2007], Kreowanie przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Świtalski W. [2005], Innowacje i konkurencyjność, UW, Warszawa.
 • The European Mutual Insurance Sector and Solvency II: An Overview [2007], AISAM, Brussels.
 • The Market Share of Mutual and Cooperative Insurance in Europe 2008 [2009], AMICE, Brussels, www.amice-eu.org, lipiec 2011.
 • Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń (stan i perspektywy) [2001], red. T. Sangowski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 1964.16.93 ze zm.
 • Ustawa z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych, Dz.U. 1984.45.242.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. 1996.11.62 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994.121.591 ze zm.
 • Ustawa z dnia 8 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej o zmianie rozporządzenia Prezydenta RP - Kodeks handlowy oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 1995.96.478.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, Dz.U. 2000.94.1037 ze zm.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. 2003.124.1151 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. 2004.19.177 ze zm.
 • Valuing Our Mutuality [2001], Asociation des Assureurs Cooperatifs et Mutuels Europeens, ACME, Altrincham, Cheshire, www.icmif.org, lipiec 2011.
 • Valuing Our Mutuality II [2003], Asociation des Assureurs Cooperatifs et Mutuels Europeens, ACME, Altrincham, Cheshire, www.icmif.org, lipiec 2012.
 • Valuing Our Mutuality III [2007], International Cooperative and Mutual Insurance Federation, Altrincham, Cheshire, www.icmif.org, lipiec 2012.
 • Wawrzyniak B. [1999], Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa.
 • Wawrzyniak B. [2001], Od koncepcji do praktyki zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa.
 • Wilczyński W. [1960], Podstawowe kierunki współczesnej teorii konkurencji, PTE, Poznań.
 • Williams C.A., Smith M.L., Young P.C. [2002], Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • World Insurance in 2008 [2009], "Sigma", nr 3. World Insurance in 2009 [2010], "Sigma", nr 2.
 • Woś A. [2003], Konkurencyjność polskiego sektora żywnościowego, lERiGŻ, Warszawa.
 • Wrzosek W. [1997], Marketing w procesach konkurencji, "Marketing i Rynek", nr 10.
 • Zając K. [1994], Zarys metod statystycznych, PWE, Warszawa.
 • Zarządzanie finansami w zakładach ubezpieczeń [2004], red. W. Ronka-Chmielowiec, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Wrocław.
 • Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie [2005], red. K. Perechuda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. [2002], Metody statystyczne. Zadania i sprawdziany, PWE, Warszawa.
 • Zieleniewski J. [1981], Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171241359

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.