PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 10 | 29--48
Tytuł artykułu

Rola obszarów metropolitalnych w rozwoju regionalnym w opinii władz samorządowych

Warianty tytułu
The Role of Metropolitan Areas in Regional Development in the Opinion of Territorial Self-government Authorities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę rozpoznania opinii przedstawicieli samorządów lokalnych na temat obszarów metropolitalnych jako biegunów wzrostu w kontekście prowadzonej polityki regionalnej. Materiał badawczy stanowiły wyniki sondażu diagnostycznego przeprowadzonego wśród samorządów gminnych. W świetle uzyskanych wyników badań autorzy stwierdzają, że postawy władz samorządowych wobec analizowanego problemu zależą dużo bardziej od liczby mieszkańców w gminie oraz od odległości dzielącej gminy od ośrodków metropolitalnych niż od położenia w układzie obszar metropolitalny-peryferia czy od statusu gminy. Pomimo uznania roli obszarów metropolitalnych w procesach rozwoju społeczno- -gospodarczego - jak zaobserwowali autorzy - większość samorządów opowiadała się za polityką regionalną zorientowaną na niwelowanie różnic w poziomie rozwoju poprzez przeznaczanie funduszy europejskich na tereny słabo rozwinięte. (abstrakt oryginalny)
EN
The article attempts to identify the opinions of local self-government representatives on metropolitan areas as growth foci in the context of the regional policy pursued. The results of a diagnostic survey conducted among municipal self-governments constituted the research materials. Based on the research results obtained, the authors conclude that the attitudes of self-government authorities to the problem depends far more on the number of inhabitants in the municipality and the distance separating the municipality from metropolitan areas than on the location within the metropolitan area/outskirts or the status of the municipality. Despite acknowledging the role of metropolitan areas in socio-economic de-velopment processes-as the authors observed-most self-governments support regional policy which is oriented towards closing the gap in the level of development by earmarking European funds for underdeveloped areas. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
29--48
Opis fizyczny
Bibliografia
 • B. Domański, Rozwój polskich metropolii a obszary peryferyjne. Bezpowrotna separacja czy współzależność rozwoju?, Warszawa 2008.
 • T. Stryjakiewicz, The old and the new in the geographical pattern of the Polish transition, "Acta Universitatis Palackianae Olomucenisis - Geographica" 2009/1, s. 5-24.
 • G. Gorzelak, M. Kozak, Poland, w: M. Baun, D. Marek (red.), EU Cohesion Policy after Enlargement, Basingstoke 2008, s. 141-164.
 • M. Smętkowski, B. Jałowiecki, G. Gorzelak, Obszary metropolitalne w Polsce - diagnoza i rekomendacje, "Studia Regionalne i Lokalne" 2009/1, s. 52-73.
 • T. Markowski, T. Marszał, Funkcje i zarządzanie obszarami metropolitalnymi, "Samorząd Terytorialny" 2005/7-8, s. 7-16.
 • T. Markowski, T. Marszał, Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, Warszawa 2006.
 • J.J. Parysek, Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne, Poznań 2005.
 • A.O. Hirschman, The strategy of economic development, New Haven 1958.
 • G. Myrdal, Economic theory and under-developed regions, Londyn 1957, za: J. Grzeszczak, Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej, Warszawa 1999.
 • W.A. Gorzym-Wilkowski, Ośrodek regionalny w rozwoju regionu - czy na pewno biegun wzrostu? (na przykładzie województwa lubelskiego), "Samorząd Terytorialny" 2012/7-8, s. 65-72.
 • P. Churski, Spójność a przestrzeń - dylematy polityki regionalnej, "Biuletyn Instytutu Geografi i Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna" 2011/15, s. 99-108.
 • G. Gorzelak, Polska polityka regionalna wobec zróżnicowań polskiej przestrzeni, "Studia Regionalne i Lokalne" 2004/4, s. 37-72.
 • J. Hausner, Modele polityki regionalnej w Polsce, "Studia Regionalne i Lokalne" 2001/1, s. 5-24.
 • D. Murzyn, Polityka spójności Unii Europejskiej a proces zmniejszania dysproporcji w rozwoju gospodarczym Polski, Warszawa 2010.
 • P. Churski, Polityka regionalna w okresie 2004-2006 a spójność i konkurencyjność Wielkopolski, "Biuletyn Instytutu Geografi i Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna" 2009/9, s. 97-133.
 • R. Szul, Teorie i koncepcje w polityce regionalnej, w: G. Gorzelak, A. Tucholska (red.), Rozwój, region, przestrzeń, Warszawa 2007, s. 109-124.
 • T.G. Grosse, Cele i zasady polityki regionalnej państwa. Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na temat Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009, www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Identyfi kacja i delimitacja obszarów problemowych i strategicznej interwencji w Polsce: wnioski z analiz, Warszawa 2009.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Raport o rozwoju i polityce regionalnej, Warszawa 2007. 10 T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995, s. 51.
 • K.J. Jansen, K.G. Corley, B.J. Jansen, E-survey methodology, w: R.A. Reynolds, R. Woods, J.D. Baker (red.), Handbook of Research on Electronic Surveys and Measurements, Hershey 2007, s. 1-8.
 • J. Brzeziński, Elementy metodologii badań psychologicznych, Warszawa 1980.
 • R. Mayntz, K. Holm, P. Hubner, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, Warszawa 1985.
 • J.J. Guilbert, Zarys pedagogiki medycznej, Warszawa 1983, s. 4.23-4.24.
 • P. Swianiewicz, Środki unijne w samorządach - kto korzysta najwięcej?, "Samorząd Terytorialny" 2012/5, s. 8-24.
 • P. Swianiewicz, J. Herbst, M. Lackowska, A. Mielczarek, Szafarze darów europejskich. Kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171241523

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.