PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 3 | 153--167
Tytuł artykułu

Analiza współzależności potencjału gospodarczego i infrastruktury technicznej obszarów wiejskich

Warianty tytułu
Compliance Analysis of Potential Economic and Technical Infrastructure in Rural Areas Sylwester Piszczek
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Koncepcja artykułu polega na idei określenia relacji oraz współzależności między endogenicznym potencjałem gospodarczym obszarów wiejskich a stopniem zagospodarowania infrastruktury technicznej. Do tak ukierunkowanej analizy wybrano szereg cech, które zostały przypisane do jednej z dwu grup determinant (potencjał gospodarczy, infrastruktura). Następnie przy zastosowaniu różnych metod starano się wykazać zależności zachodzące między obiema płaszczyznami (bądź ich brak). W pierwszej części skoncentrowano się na diagnozie uwarunkowań dotyczących infrastruktury sieciowej oraz potencjału gospodarczego, które stanowiły tło dalszej analizy. Druga część pracy została ukierunkowana ściśle na analizę zależności między infrastrukturą a poszczególnymi cechami diagnostycznymi opisującymi potencjał gospodarczy jednostek samorządowych. Wychwycenie takich prawidłowości często jest możliwe jedynie poprzez weryfikację istniejących koncepcji rozwojowych, w których zagospodarowanie infrastrukturalne jest jednym z głównych czynników warunkujących rozwój gospodarczy. Dlatego w części wprowadzającej dokonano krótkiej charakterystyki najważniejszych koncepcji rozwojowych. W celu dokładniejszego wychwycenia zależności i prawidłowości determinujących obie płaszczyzny cały zbiór 127 gmin został podzielony na cztery grupy typologiczne pod względem stopnia rozwoju infrastruktury (od A - najwyższa, do D - najsłabsza), każda zaś z gmin została przyporządkowana do określonego typu. W badaniach posłużono się przykładem województwa kujawsko-pomorskiego, które potraktowano jako swego rodzaju case study.(abstrakt oryginalny)
EN
The concept of this article is based on the idea of defining the relationships and interactions between the endogenous economic potential of rural areas and the degree of development of the technical infrastructure. For this targeted analysis a number of features have been selected. These features were assigned to one of two groups of determinants (economic potential, infrastructure). Then, using various methods, an attempt to demonstrate the relationships between the two areas (or lack thereof) was made. The first part focuses on the diagnosis of conditions relating to network infrastructure and economic potential, which provided the background for further analysis. The second part of the work was focused strictly on the analysis of the relationship between infrastructure and each diagnostic feature describing the economic potential of local government units. Capture of such regularity is often possible only by reviewing the existing concepts of development, in which infrastructure development is one of the main determinants of economic development. Thus, in the preliminary part a brief characterization of the most important development concepts was made. In order to capture the exact dependencies and regularities determining two areas, the entire set of 127 municipalities was divided into four typological groups in terms of the degree of development of infrastructure (A - highest to D - the weakest), while each of the municipalities has been assigned to a specific type. The study was based on an example from Kujawsko-PomorskieVoivodship, which was treated as a case study. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
153--167
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Bartosiewicz B., 2010: Zróżnicowanie i determinanty rozwoju infrastruktury komunalnej w regioniełódzkim - studium przypadków. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Biczkowski M., 2005: Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego a proces przekształceń struktury agrarnej na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. W: Funkcje obszarów wiejskich. Red. E. Pałka. Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce: 224-233.
 • Czerna-Grykiel J., 2002: Infrastruktura na obszarach wiejskich. "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Agrobiznes" 941: 169-173.
 • Dolata M., Łuczka-Bakuła W., 2005: Stan i kierunki rozwoju infrastruktury gospodarczej obszarówwiejskich Wielkopolski. Wydaw. AkademiiRolniczej, Poznań.
 • Gładysz R., 2009: The Use ofForeign Assistance in the Development ofRural Infrastructure inŁódzkieVoivodeship. "Wieś i Rolnictwo"1.
 • Kostrowicki J., 1976: Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna. "Przegląd Geograficzny" 4.
 • Krakowiak-Bal A., 2004: Infrastruktura techniczna wiejskich gmin górskich w aspekcie ich wielofunkcyjnego rozwoju. "Zeszyty Naukowe Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich" 3.
 • Meadows D., Meadows D., Behrens W., Randers J., 1973: Granice wzrostu. PWE, Warszawa.
 • Nowak E., 1990: Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. PWE,Warszawa.
 • Ratajczak M., 1999: Infrastruktura w gospodarce rynkowej. Wydaw. Akademii Ekonomicznej,Poznań.
 • Rosenstein-Rodan P.N., 1961: Notes on the Theory ofthe 'Big Push'. Reprint in: Economic Developmentfor Latin America. Proceedings of a conference held by the International EconomicAssociation. Ed. S.H. Ellis. Macmillan, London.
 • Rosner A., 2000: Wiejskie obszary problemowe - synteza wyników cząstkowych. W: Lokalne barieryrozwoju obszarów wiejskich. Red. A. Rosner. FAPA, Warszawa: 98-125.
 • Szymańska D., 2009: Geografia osadnictwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • U Thant, 1969: Człowiek i jego środowisko. Biuletyn Polskiego Komitetu ds. UNESCO 1. RaportSekretarza Generalnego ONZ z dnia 26.05.1969 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171241567

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.