PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1(83) | 60--65
Tytuł artykułu

Prace władz samorządowych miasta Łodzi nad opracowanie lokalnej polityki mieszkaniowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Results of Lodz City Self-government Activities in Developing Local Housing Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmiana warunków funkcjonowania gospodarki i państwa, w tym reaktywacja samorządu terytorialnego nałożyła nowe zadania w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Władze samorządowe w wyniku przekształceń systemowych, zostały zobowiązane do kształtowania i poprawy dotychczasowej sytuacji mieszkaniowej swojej gminy. W tym celu uchwalono szereg aktów prawnych istotnych dla funkcjonowania sektora mieszkaniowego. Poprawa warunków mieszkaniowych w Polsce upatrywana jest w przyjęciu długookresowych programów rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz zintensyfikowaniu działań gmin w zakresie stworzenia warunków kształtowania sytuacji mieszkaniowej. W artykule podjęto próbę oceny stanu przygotowania Gminy Łódź do realizacji obowiązku uchwalenia przez gminę programu wieloletniego. Zgodnie bowiem z art. 21 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, szczegółowe działania gminy w zakresie prawidłowej realizacji polityki mieszkaniowej, powinny być ujęte w Wieloletnich Programach Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy. (abstrakt oryginalny)
EN
Changes in conditions of the economy, including the reactivation of the local government, have imposed new tasks with respect to satisfying housing needs. As a result of systemic transformation, the local governments have been obliged to shape and improve the existing housing conditions of their community. For this purpose number of laws important for the functioning of the housing sector have been introduced. Improving housing conditions in Poland is seen in the adoption of the long-term development programs of housing development and intensification of activities in the realm of creating conditions for shaping housing situation. This article attempts to evaluate the readiness of Lodz municipality to fulfil the obligation of the municipality to adopt a multiannual program. According to Art. 21 of Protection of Tenants' Rights, Municipal Housing Stock and amending the Civil Code Act, detailed undertakings of the municipality authorities regarding proper implementation of the housing policy should be included in "Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy". (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
60--65
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • bip.uml.lodz.pl
 • Cyran R., Problemy gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy, "Nieruchomości" 7/2006.
 • Informacja o wynikach kontroli "Realizacja zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego" z dnia 10.01.2012.
 • Informacja o wynikach kontroli pozyskiwania lokali i pomieszczeń mieszkalnych dla osób najuboższych, NIK, Łódź, 2011.
 • Milewska-Osiecka K., Budownictwo mieszkaniowe aglomeracji łódzkiej (zróżnicowanie i struktura przestrzenna po roku 1994), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 • Polityka Mieszkaniowa Łodzi 2020+, opracowana przez Zespół powołany 23 marca 2012 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi nr 1977/ VI/12, maj 2012.
 • Protokół z kontroli realizacji zadań w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łódź, w latach 2009-2011, NIK, Łódź 2012.
 • Sikora-Fernandez D. Identyfikacja ograniczeń w efektywnym zarządzaniu komunalnymi zasobami mieszkaniowymi w Łodzi-propozycje zmian [w:] Partnerstwo Publiczno-Prywatne -warunki i wybrane obszary jego funkcjonowania pod red. Jerzego Rutkowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 • Stan gospodarki mieszkaniowej w gminie Łódź. Pożądane kierunki zmian, praca zbiorowa, grudzień 2011.
 • Twardowska E., Potrzeby mieszkaniowe na lokalnym rynku nieruchomości mieszkaniowych i sposoby ich zaspokajania, referat wygłoszony na Konferencji "Globalne i lokalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego", Łódź 2012.
 • Uchwała nr XXII/468/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowych zasobem Gminy Łódź na lata 2007-2011 w części dotyczącej zasad polityki czynszowej.
 • www.uml.lodz.pl/miasto/strategia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171241679

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.