PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 55 | 101--128
Tytuł artykułu

Innowacyjność przedsiębiorstw typu spin-off / spin-out na przykładzie wybranych organizacji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovative Companies of Spin-Off / Spin-Out Type in the Example of Selected Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tworzenie firm odpryskowych w otoczeniu instytucji naukowych stymuluje rozwój gospodarczy, wartość ekonomiczną i kreuje nowe miejsca pracy, będąc zarazem przejawem nowego spojrzenia na rolę i miejsce uczelni wyższej w gospodarce regionu i kraju. Przedstawiony w opracowaniu zarys koncepcji firm odpryskowych uwypukla złożoność tego przedsiębiorczego zjawiska, którego sukces jest uzależniony w znacznej mierze od ciągłej zmiany priorytetów instytucjonalnych, struktur zarządzania i administracji oraz rozwoju przedsiębiorczych kompetencji. Autor w opracowaniu szeroko opisał zagadnienia dotyczące m.in. innowacji i poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, przedsiębiorczości akademickiej, zakładania spółek typu spin-off / spin-out, korzyści z ich powoływania oraz zidentyfikował trzy przykłady takich podmiotów, które odnosząc duże sukcesy, funkcjonują w Polsce, dokonując ekspansji na międzynarodowe rynki. (abstrakt oryginalny)
EN
Creating spin-offs in an environment of scientific institutions stimulates economic growth, economic value and creates new jobs, being at the same time a manifestation of a new look at the role and place of higher education in the regional economy and the country. The outline of spin-offs, presented in the paper, highlights the complexity of the entrepreneurial outlines the concept of phenomenon, which success depends largely on the continuous changes in institutional priorities, management structures and administration, as well as in development of entrepreneurial competencies. The author describes the development of issues such as innovation and level of innovation in enterprises, academic entrepreneurship, the establishment of companies of spin-off / spin-out type, the benefits of their appointment, and identified three examples of such entities that gained great success in Poland making expansion into international markets. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Białoń L., Firma innowacyjna, w: L. Białoń (red.), Zarządzanie działalnością innowacyjną, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2010.
 • Czaplicki D., Gurba K., Sito A., Żabicki P. (red.), Jak założyć fi rmę na uczelni? Krótki podręcznik przedsiębiorczości akademickiej, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2009.
 • Damanpour F., Wischnevsky J.D., Research on innovation in organizations: Distinguishing innovation-generating from innovation-adopting organizations, "Journal of Engineering and Technology Management" 2006, Vol. 23.
 • Dougherty D., Hardy C., Sustained product innovation in large, mature organizations: overcoming innovation organization problems, "Academy of Management Journal" 1996, Vol. 39 (5).
 • European Innovation Scoreboard 2007. Comparative Analysis of Innovation Performance, European Commision, Directorate - General for Enterprise and Industry, "PRO INNO Europe Paper" 2008, No. 6.
 • Goldberg I., Polska a gospodarka op arta na wiedzy. W kierunku zwiększania konkurencyjności Polski w Unii Europejskiej, The World Bank, Washington 2004.
 • Grudzewski W., Chyba Z., Transfer technologii w przedsiębiorstwach akademickich, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2010, nr 5.
 • Grudzewski W., Hejduk I. (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difi n, Warszawa 2000.
 • Guliński J., Zasiadły K. (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia, PARP, Warszawa 2005.
 • Gurba K., Zielone światło dla spin-off, "Spin-off. Poradnik przedsiębiorczych naukowców" 2011, nr 6.
 • Hejduk I.K., W drodze do przyszłości, w: Przedsiębiorstwo przyszłości. Nowe paradygmaty zarządzania europejskiego, ORGMASZ, Warszawa 2003.
 • Kwiotkowska A., Korporacyjne i uniwersyteckie fi rmy spin-off z perspektywy zarządzania zmianami, w: J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.
 • Lasota J., Geneza Read-Gene: modelowy spin-off, "Investment Tribune" 2010, nr 1.
 • Matusiak K.B. (red.), Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Ofi cyna Wydawnicza, Warszawa 2010.
 • Pichlak M., Innowacyjność organizacji - generowanie kontra adaptacja innowacji, w: K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości. Różnorodność i jedność, t. 2, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnobrzeg 2012.
 • Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 • Stiglitz J.E., Więcej instrumentów i szersze cele: w kierunku powaszyngtońskiego konsensusu, przeł. A. Surdej, "Państwo i Rynek" 2002, nr 2, s. 2, cyt. za M. Jagódka, Polityka innowacyjna państwa jako czynnik wzrostu gospodarczego, w: J. Teczke, J. Czekaj, B. Mikuła, R. Oczkowska (red.), Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji, Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, Kraków 2011.
 • Tamowicz P., Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce, PARP, Warszawa 2005.
 • Ustawa z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU 2011, nr 84, poz. 455).
 • Yanusik O., Start-upy technologiczne w walce o względy inwestora. Wnioski z debaty pomiędzy otoczeniem biznesu, inwestorami i rządem, "Investment Tribune" 2012, nr 1.
 • Żuber R., Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.
 • www.di.com.pl
 • www.eitplus.pl
 • www.entellico.pl
 • www.ipo.pl0
 • www.killbill.pl
 • www.nanovectors.eu/pl
 • www.read-gene.com/pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171242129

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.