PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 13(28) | z. 3 | 65--75
Tytuł artykułu

Ewolucja podejścia do jakości żywności oraz podstawowe cechy systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych w Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Evolution of the approach to food quality and the fundamental features of quality schemes for agricultural products and foodstuffs in European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest przybliżenie genezy rozwiązań prawnych w zakresie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych w UE. Przedstawione zostały również najważniejsze cechy tych systemów, do których należą: chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne, gwarantowane tradycyjne specjalności oraz produkcja ekologiczna. Obowiązujące regulacje prawne zapewniają systemy jakości produktów rolnych oraz środków spożywczych o charakterze ponadterytorialnym. Konsekwencją ponadterytorialności ochrony jest uniwersalność podstawowych pojęć użytych w obowiązujących aktach prawnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is the description of the genesis of legal acts in respect to quality schemes for agricultural products and foodstuffs in the EU. Presented are the most important characteristics of quality schemes for agricultural products and foodstuffs, which are: protected designations of origin, protected geographical indications, guarantees for traditional specialties, and organic farming. The current legal regulations ensure quality schemes for agricultural products and foodstuffs have supranational applications. The consequence of supranational protection is versatility of notions used in legal acts which are currently in force. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
65--75
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Borowska A. [2009]: Globalne trendy konsumpcji a żywność tradycyjna i regionalna, [w:] Koniunktura gospodarcza a funkcjonowanie rynków, red. R. Żelazny, Wyd. AE, Katowice.
 • Brodzińska K. [2010]: Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce na tle uwarunkowań przyrodniczych i systemu wsparcia finansowego, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 10 (XXV).
 • Całka E. [2008]: Geograficzne oznaczenia pochodzenia. Studium z prawa wspólnotowego i polskiego, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Communication from the Commission concerning the consequences of the judgment given by the Court of Justice on 20 February 1979 in Case 120/78 ('Cassis de Dijon'), OJ 1980, C 256/2.
 • Dévényi P. [2011]: The New Proposal on Agricultural Product Quality Schemes - Quality Legislation on Quality Questions? European Food & Feed Law Review no. 3.
 • Goryńska-Goldmann E., Wojcieszak M. [2013], Pozyskiwanie środków unijnych przez producentów rolnych w Polsce w ramach działania 132 PROW 2007-2013, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 1(27).
 • Grębowiec M. [2010]: Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w podejmowaniu decyzji nabywczych przez konsumentów na rynku dóbr żywnościowych w Polsce, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 10 (XXV).
 • Jurcewicz A. [2011]: Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej [w:] Prawo rolne, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa.
 • Kapała A. [2007]: Ochrona oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych w prawie międzynarodowym. Przegląd Prawa Rolnego nr 1.
 • Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie polityki jakości produktów rolnych, SEC(2009) 670, SEC(2009) 671, Bruksela 28.05.2009, KOM(2009) 234 wersja ostateczna.
 • Konwencja paryska z 20.03.1883 r. o ochronie własności przemysłowej, Dz. U. z 1975r., Nr 9, poz. 51 i 52.
 • Kowalczyk S. [2012]: Konsekwencje globalizacji dla rolnictwa europejskiego, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 12 (XXVII), z. 1.
 • Leśkiewicz K. [2007]: Z prawnej problematyki jakości produktów rolnictwa ekologicznego. Przegląd Prawa Rolnego nr 1.
 • Ortino F. [2004]: Basic Legal Instruments for the Liberalisation of Trade. A Comparative Analysis of EC and WTO Law; Hart Publishing, Portland.
 • Proposal for a Council Regulation (EEC) on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs, COM (89) 552 final.
 • Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on agricultural product quality schemes, Brussels, 10.12.2010, COM/2010/0733 final - COD 2010/0353.
 • Rozporządzenie Rady (EWG) 2092/91 z dnia 24.06.1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych; Dz.U. L 198 z 22.7.1991, s. 1-15.
 • Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2082/92 z dnia 14.07.1992 r. w sprawie świadectw o szczególnym charakterze dla produktów rolnych i środków spożywczych; Dz.U. L 208 z 24.7.1992, s. 9-14.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28.06.2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91; Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1-23.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 710/2009 z dnia 5.08.2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustanawiania szczegółowych zasad dotyczących ekologicznej produkcji zwierzęcej w sektorze akwakultury i ekologicznej produkcji wodorostów morskich; Dz.U. L 204 z 6.8.2009, str. 15-34.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21.11.2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych; Dz.U. UE L 343 z 14.12.2012, s. 1-29.
 • Winawer Z, Wujec H. [2013], Produkty regionalne i tradycyjne we Wspólnej Polityce Rolnej, Wyd. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Warszawa.
 • Wyrok ETS z 20.02.1979 r. w sprawie 120/78 Rewe-Zentral AG przeciwko Bundesmonopolverwaltung für Branntwein; Rec. s. 649.
 • Zielona Księga w sprawie jakości produktów rolnych: normy jakości produktów, wymogi w zakresie produkcji rolnej, systemy jakości; Bruksela, dnia 15.10.2008, KOM(2008) 641 wersja ostateczna.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171242377

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.