PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 21 | nr 2 | 170--185
Tytuł artykułu

Czy unia fiskalna w obrębie Unii Europejskiej jest możliwa - wnioski z kryzysu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Is a Fiscal Union Within the European Union Possible? Conclusions Based on the Economic Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel: Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy Unia Europejska, a zwłaszcza kraje będące pełnoprawnymi członkami Unii Gospodarczej i Walutowej, są w stanie wypracować wspólne rozwiązania w zakresie polityki budżetowej, których konsekwencją może być dalsze pogłębianie procesów integracyjnych.

Metodologia: Skorzystano z literatury przedmiotu, aktów prawnych oraz dokumentów, raportów i sprawozdań instytucji i organów unijnych. Poddano analizie dotychczasowe działania w obrębie Unii Europejskiej dotyczące konsolidacji fiskalnej, teoretyczny format unii fiskalnej oraz jej zasięg, możliwe funkcje wspólnych obligacji skarbowych i konsekwencje ich emisji, i wreszcie rolę procesów dezintegracyjnych w kontekście stanu finansów publicznych.

Wnioski: Do tej pory udało się przygotować i w dużej mierze wdrożyć wspólne prawodawstwo dotyczące przywrócenia równowagi budżetowej. Jest jednak za wcześnie, żeby wyrokować, czy szczegółowe uregulowania przełożą się na działania władz publicznych. Jeśli chodzi o kwestie wskazujące na pogłębianie integracji, to trudno tu odnotować konsensus polityczny. Niepokój wzbudza propozycja stworzenia nowego budżetu tylko dla państw strefy euro.

Implikacje badawcze: Niniejszy artykuł może być przyczynkiem do dalszej dyskusji na temat przyszłości Unii Europejskiej, przede wszystkim w kontekście polityki fiskalnej.

Oryginalność: Autorka przedstawia własne wnioski i przemyślenia dotyczące bieżących wydarzeń w obrębie finansowej integracji Unii Europejskiej, opierając się na dokumentach Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej, Prezydenta Rady Europejskiej i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose: The purpose of the article is to find an answer to the question whether the European Union, and especially the countries that are full members of the Economic and Monetary Union, are able to reach a common solution in fiscal policy, which may result in a further deepening of integration processes.

Methodology: The article is based on literature, legislation and documents, reports and accounts of the institutions and bodies of the EU. The paper presents an analysis of the current situation within the European Union on fiscal consolidation, the theoretical format of the fiscal union and the range of possible functions of common bonds and consequences of the issue (in the context of sharing risk between the issuers, and thus - the impact on fiscal discipline), and finally, the role of the disintegrative processes in the context of public finance.

Findings: So far, the common legislation to restore budgetary balance was broadly implemented, however, it is too early to say whether specific rules will translate into action of public authorities. When it comes to issues indicating the deepening of integration, it is difficult to note the political consensus in this regard. The proposal for creating a new budget only for the eurozone countries seems to be far-reaching.

Research implications: This paper may be a contribution to the further discussion on the future of the European Union, especially in the context of fiscal policy.

Originality: The author presents her findings and thoughts on current events in the financial integration within the European Union on the basis of documents of the European Commission, the Council of the European Union, the President of the European Council and the European Economic and Social Committee. (original abstract)
Rocznik
Tom
21
Numer
Strony
170--185
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bielecki, J. (2006). Euroland jak USA. Rzeczpospolita, 75: A9.
 • Claessens, S., Mody, A. i Vallee, S. (2012). Paths to Eurobonds. Bruegel Working Paper, 10: 7. Pozyskano z: www.imf.org (16.07.2012).
 • Cliffe, M. (2011). EMU Break-up. Pay Now, Pay Later. \"Global Economics\". ING Financial Market Research. Pozyskano z: www.markcliffe.com (20.07.2012).
 • Cliffe, M. (2012). Roads to survival. How EMU break-up could be avoided. ING Financial Market Research: 2. Pozyskano z: www.ing.com (20.07.2012).
 • Commission of the European Communities (1977). Report of the Study Group on the Role of Public Finance in European Integration. Commission of the European Communities: Brussels.
 • Council of the European Union.(2012). Economic and Financial Affairs. Press release, 3189th Council meeting, 14469/12, Provisional version, PRESSE 411, PR CO 51, Luxembourg: Council of the European Union.
 • Dullien, S. (2012). Reinventing Europe: Explaining the Fiscal Compact. Pozyskano z: http://.ecfr.eu (data dostępu: 16.07.2012).
 • European Commission (2011c). Green Paper on the feasibility of introducing Stability Bonds, COM(2011) 818 final, Brussels: European Commission.
 • European Commission (2011d). Economic governance: Commission proposes two new Regulations to further strengthen budgetary surveillance in the euro area, MEMO/11/822, Brussels: European Commission.
 • European Commission (2011e). Green Paper on the feasibility of introducing Stability Bonds, MEMO/11/820, Brussels: European Commission.
 • European Commission (2011a). Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on common provisions for monitoring and assessing draft budgetary plans and ensuring the correction of excessive deficit of the Member States in the euro area, COM(2011) 821 final, 2011/0386 (COD), Brussels: European Commission.
 • European Commission (2011b). Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the strengthening of economic and budgetary surveillance of Member States experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability in the euro area, COM(2011) 819 final, 2011/0385 (COD), Brussels: European Commission.
 • Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (2011). Budżet Unii Europejsk iej. UE musi dysponować odpowiednim budżetem, by wypełnić swoje zobowiązania, Opinia EKESu ECO/290 - CESE 993/2011 (Dz. U. 2011, C 248). Bruksela: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu (data dostępu: 30.10.2012).
 • Owsiak, S. (2005). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • President of the European Council (2012a). Towards a genuine Economic and Monetary Union. Report by President of the European Council Herman Van Rompuy, EUCO 120/12, Brussels.
 • President of the European Council (2012b). Towards a Genuine Economic and Monetary Union. Brussels: President of the European Council.
 • Rada Europejska (2011). Pakt Euro Plus. Ściślejsza koordynacja polityki gospodarczej służąca zwiększeniu konkurencyjności i konwergencji. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej 24-25 marca 2011 r., Załącznik nr 1, EUCO 10/11, Bruksela: Rada Europejska.
 • Salmon, T. i Nicole, W. (red.) (1997). Building European Union. A documentary history and analysis. Manchester: Manchester University Press.
 • Traktat o Unii Europejskiej (Dz. U. 2010, C 83).
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. 2010, C 83).
 • Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union. Pozyskano z: www.europa.eu (14.06.2012).
 • Weidenfeld, W. i Wessels, W. (2002). Europa od A do Z. Podręcznik integracji europejskiej. Gliwice: Wydawnictwo \"Wokół nas\".
 • Wojtowicz, K. (2011). Problem konstrukcji optymalnej reguły fiskalnej w warunkach kryzysu finansowego. Zeszyty Naukowe, 10, Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171242643

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.