PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 25 Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki w XXI wieku | 179--192
Tytuł artykułu

Wpływ infrastruktury technicznej na atrakcyjność obszarów wiejskich

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Influence of Technical Infrastructure on Attractiveness of Rural Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wpływ wykorzystania funduszy unijnychPoziom infrastruktury technicznej, szczególnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, jest ważnym czynnikiem aktywizacji wsi, szczególnie w kierunku jej wielofunkcyjnego rozwoju. W artykule przedstawiono analizę stanu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich, która prowadzi do wniosku, że pomimo znacznego wzrostu w ostatnich latach inwestycji w tej dziedzinie jej stan nadal nie jest wystarczający. Jeśli w najbliższych latach nie zostaną podjęte intensywne i skuteczne wysiłki w tym kierunku, a poziom infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej - mimo ogromnego znaczenia dla rozwoju obszarów wiejskich - nie ulegnie istotnemu wzmocnieniu, przełoży się to na atrakcyjność, a w konsekwencji konkurencyjność tych obszarów. (abstrakt oryginalny)
EN
The level of technical infrastructure, particularly in the range of water - wastewater is an important factor in stimulating rural development in the direction of its function of socio - economic. The aim of article is explain the level of technical infrastructure in the range of water - wastewater management in rural areas. Presented in the article the analysis of condition of infrastructure water-sewage in rural areas leads to the conclusion that despite signifi cant growth in recent years the amount of investment in this area, her condition is not suffi cient. If in the coming years are not taken, intensive and effective efforts in this direction then the level of infrastructure in range of water management - in spite of major importance for the development of rural areas-will not be signifi cantly strengthened. This would translate into the attractiveness and consequently the competitiveness of these areas, thereby reducing the possibility of multifunctional development. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Czerwiński A., Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich, w: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, ZODR, Barzkowice 2005.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2000/60/EC z dnia 23 października 2000 r., ustalająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, zwana Ramową Dyrektywą Wodną (RDW) UE.
 • Rocznik Demografi czny 2007, GUS, Warszawa 2008, (Tab. 46 Liczba gospodarstw domowych w 2002 r. na wsi oraz Gospodarstwa domowe według liczby osób oraz województw w 2002 r. na wsi), Rocznik Demografi czny 2007, GUS, Warszawa 2008.
 • Informacje o stanie infrastruktury społecznej wsi na koniec 2005, MRiRW, Warszawa 2006.
 • Informacje o stanie infrastruktury społecznej wsi na koniec 2007, MRiRW, Warszawa 2008.
 • Informacje o stanie infrastruktury społecznej wsi - raport roczny 2009, MRiRW, Warszawa 2010.
 • Kaca E., Stan i uwarunkowania jakości wód w obszarach wiejskich, w: Identyfi kacja regionalnych i lokalnych uwarunkowań zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, red. M. Malicki, Zeszyty Naukowe Katedry Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych nr 456, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 • Łojewski S., Ekonomia zasobów i środowiska, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2007.
 • Mosiej J., Możliwości ograniczania wpływu rolnictwa na zanieczyszczenie zasobów wodnych - wybrane aspekty, IMGiW PAN, Warszawa 2003.
 • Rakowska J., Wojewodzka-Wiewiórka A., Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w Polsce - stan i perspektywy rozwoju w kontekście powiązań funkcjonalnych, MRR, Warszawa 2010.
 • Salamon J., Badanie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich" 2005, nr 4.
 • Ustawa z dnia 27 kwietna 2001 r. Prawo ochrony środowiska, DzU 2006, nr 129, poz. 902 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, DzU 2005, nr 239, poz. 2019 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, DzU 2006, nr 123, poz. 858.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171242815

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.