PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 1 | 140--157
Tytuł artykułu

Wahania cykliczne na rynku żywca wieprzowego na świecie i w wybranych krajach

Warianty tytułu
Cyclical Fluctuations in the Pork Market in the World and Selected Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem publikacji jest zbadanie tendencji na rynku żywca wieprzowego w skali globalnej i wybranych krajach w latach 1991-2010. Podjęto próbę określenia zbieżności i rozbieżności cyklu świńskiego między krajami oraz wskazano na przyczyny zróżnicowania wahań podaży i/lub cen surowca. Na podstawie kwerendy źródłowej stwierdzono, iż pierwotnym czynnikiem fluktuacji produkcji i cen mięsa wieprzowego była spontaniczna reakcja producentów trzody na zmianę opłacalności chowu, determinowaną przez relację cen pasz do cen skupu żywca. Wskazano, iż przyczyną wahań jest brak informacji rynkowej prowadzący do niepewności, a podstawowym problemem jest zdolność gospodarstw rolnych do przewidywania przyszłych warunków rynkowych i w odpowiedzi wdrażania odpowiednich działań. Zaprezentowane wyniki analizy empirycznej dotyczą lat 1991-2010 i obejmują kraje, które mają największy udział w produkcji mięsa wieprzowego lub są znaczącym eksporterem surowca, tj. Chiny, USA, Kanadę, Brazylię, Rosję, kraje UE (w tym przede wszystkim Niemcy, Francję, Hiszpanię, Danię, Holandię, Polskę). (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of the publication is to examine the trends in the pork market in the global scale as well as in selected countries in the period 1991-2010. Authors attempt to identify convergences and divergences in the hog cycle between chosen countries and to find out the causes of fluctuations in supply and meat prices. On the basis of the literature overview it was found that the primary factor for fluctuations in hog production and pork prices was a spontaneous reaction of pig producers to the changes of profitability, that is determined by the relation of feed prices and livestock prices. Later studies indicated that the cause of fluctuations in the pork market is the lack of information leading to uncertainty, and the basic problem is the ability of farms to predict future market conditions and to response to the changing conditions. The empirical analysis covers the period 1991-2010 and includes the countries that have the highest share in the production of meat or are a major exporter of pork meat, such as China, USA, Canada, Brazil, Russia, EU countries (including primarily Germany, France, Spain, Denmark, Holland, Poland). The results of the study include the following conclusions: 1. processes of trade liberalization and the development of international cooperation did not lead to the convergence of cyclical fluctuations in the supply of pigs. They are individual for each country and are influenced by local conditions, related to the demand for meat, farm production resources and institutional arrangements; 2. as opposed to the supply, there is characteristic high convergence in pork meat prices between countries; 3. It was demonstrated that increasing trade and economic integration between the selected countries leads to the unification of hog cycle for price changes. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
140--157
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Belete N., Mahul O., 2007: China: Innovations in Agricultural Insurances. The World Bank, Washington.
 • Borkowski B., Karpio A., Krawiec M., 2008: Wykorzystanie instrumentów pochodnych do zarządzania ryzykiem cenowym. W: Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych. Red. M. Hamulczyk, S. Stańko. IBRiGŻ, Warszawa.
 • Buley R.C., 1950: The Old Northwest: Pioneer Period, 1815-1840 (2 vols.). Indiana University Press, Bloomington.
 • Chavas J.P., 1999: On the Economic Rationality of Market Participants: The Case of Expectations in the U.S. Pork Market, "Journal of Agricultural and Resource Economics" 24.
 • Chavas J.R, Holt M., 1995: Nonlinear Dynamics and Economic Instability: The Optimal Management of a Biological Population. "Journal of Agricultural and Resource Economics" 20 (2).
 • Chojnacka H., 1966: Podstawy regionalnego zróżnicowania cen produktów rolnych. "Studia i Materiały IER", 128. Instytut Ekonomiki Rolnictwa, Warszawa.
 • Coase R.H., Fowler R.F., 1937: The Pig-cycle m Great Britain: An Explanation. "Economica" 4.
 • Cochrane W.W., 1958: Farm Prices: Myth and Reality. University of Minnesota Press, Minneapolis.
 • Collier B., Skees J., 2008: National Income Stabilization Account (NISA). Canadian experience with income Stabilization accounts. GlobalAgRisk Inc., Lexington.
 • Cuff T., 1992: A Weighty Issue Revisited: New Evidence on Commercial Swine Weights and Pork-Production in Mid-Nineteenth Century America. "Agricultural History" 66.
 • Czyżewski A., Stępień S., 2011 a: Ograniczanie ryzyka wahań cen i produkcji rolniczej w systemach ubezpieczeniowych. W: Ekonomia. T. 1. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 • Czyżewski A., Stępień S., 2011b: Wspólna polityka rolna U E po 2013 r. a interesy polskiego rolnictwa. "Ekonomista" l.
 • Ezekiel M., 1938: The Cobweb Theorem. "U.S. Quarterly Journal of Economy" 1.
 • Ezekiel M., Haas G.C., 1927: Factors affecting the price of Hogs. "U.S.D.A. Bulletin" 1440.
 • FAPRI Staff Report 2010. U.S. and World Argicultural Outlook, 2010. Iowa State University, University of Missouri-Columbia, Ames-Iowa.
 • Fisher B.S., 1982: Rational Expectations in Agricultural Economics Research and Policy Analysis. "American Journal of Agricultural Economics" 64.
 • Flach B., 2010: UE-27 Livestock and Products. Annual Report 2010. USDA Foreign Agricultural Service, GAIN Report No NL0023.
 • Flach B., 2011: UE-27 Livestock and Products Annual Report 2011. USDA Foreign Agricultural Service, GAIN Report No NL1017.
 • Grimes G., Plain R., 2005: U.S. Hog Marketing Contract Study. "Working Papers No AEWP 2005-01", Iowa State University, Department of Agricultural Economics, Ames.
 • Harlow A., 1960: The hog cycle and the cobweb theorem. "Journal of Farm Economics" 42, 4.
 • Hanau A., 1928: Die Prognose der Schweinepreise. Institut fur Konjunkturforschung, Berlin.
 • Hayenga M.L., Rhodes V.J., Grimes G., Lawrence J., 1996: Vertical integration in hog production. GIPSA, Washington.
 • Holt M.T., Craig L.A., 2004: A nonlinear model if the U.S. Hog-Corn Cycle. Purdue University, Department of Agricultural Economics, West Lafayette.
 • Howard R, 2006: Consolidation in Food and Agriculture: Implications for Farmers & Consumers. Northeast Organic Farming Association, Barre.
 • Introduction to Risk Management, 1997. Risk Management Agency, USDA, Washington.
 • Jerzak M., 2008: Zarządzanie ryzykiem jako czynnik stabilizacji dochodów i poprawy konkurencyjności w rolnictwie. "Roczniki Naukowe SERiA" X, 3.
 • Kalder N., 1934: A Classificatory Note on the Determinateness of Eąuilibrium. "Review of Economy Studies" l.
 • Kang M.G., Mahajan N., 2006: An introduction to market-based instruments for agricultural price risk management. In: Agricultural Management, Marketing and Finance. FAO, Rome.
 • Kozłowski Z., 1964: W sprawie systemu oddziaływania ekonomicznego na stabilizację rozwoju trzody chlewnej. Cz. I. "Wieś Współczesna" 3.
 • Klein B., Crawford R.G., Alchian A.A., 1978: Yertical integration, appropriable rents, and the competitive contracting process. "Journal of Law Economics" 27.
 • Larson A.B., 1964: The Hog Cycle as Harmonie Motion. "Journal of Farm Economics" 46.
 • Małkowski J., 1978: Regulowanie rozwoju produkcji zwierzęcej w Polsce. PWRiL, Warszawa.
 • Martinez S., 2002: Yertical coordination of marketing systems: lesson from the poultry, egg and pork industries. Agricultural Economic Report, USDA, Washington.
 • Nerlove M., 1958: Adaptive Expectations and Cobweb Phenomena. "Quarterly Journal of Economics" 73.
 • Newbery D.M., Stiglitz J.E., 1981: The Theory of Commodity Price Stabilization: A Study in the Economics of Risk. Oxford Clarendon Press, Oxford.
 • OECD-FAO Agricultural Outlook 2011-2020, 2012. Strona internetowa: http://stats.oecd.org/Index.aspx/ dostęp: 20. 0.2012].
 • Pepliński B., Waszczuk K., Wielicki W., 2004: Integracja pionowa a opłacalność produkcji żywca wieprzowego. Wydawnictwo AR im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
 • Pohorille M., 1960: Wstęp do teorii regulowania cen rolnych. PWN, Warszawa.
 • Polletier R., 1995: Market Forces That Influence Cvclic Behavior. "CSI Technical Journal" 4.
 • Prus O., 2006: Opinie rolników na temat współpracy w ramach grup producentów. "Roczniki Naukowe SERiA" VIII, 1.
 • Rojewski K., 2008: Zarządzanie ryzykiem w produkcji roślinnej poprzez ubezpieczenia i transakcje terminowe na przykładzie USA. W: Kierunki zmian ubezpieczeń produkcji rolnej w Polsce. Red. J. Handschke, K. Łyskawa. Centrum Edukacji Ubezpieczeniowej, Warszawa.
 • Ruth M., Cloutier L.M., Garcia P., 1998: A Nonlinear Model of Information and Coordination in Hog Production: Testing the Coasian-Fowlerian Dynamie Hypotheses. Paper prepared for presentation at the annual meeting of the American Agricultural Economics Association, Salt Lake City, August 2-5.
 • Shonkwiler J.S., Spreen T.H., 1986: Statistical significance and stability of the hog cycle. "Southern Journal of Agricultural Economics" 12.
 • Schrader F.M., 1953: Factors affecting Hog Production. Canada Dept. of Agriculture, Economic Division, Ottawa.
 • Stilman R.P., 1984: Hog operations becoming fewer, larger and more efficient livestock and poultry. Livestock and Poultry Outlook and Situation Report, USDA, Washington.
 • Stadejek T., 2007: System produkcji trzody chlewnej w Danii. "Trzoda Chlewna" 1.
 • Stańko S., 2006: Prognozowanie sytuacji na rynku wieprzowiny (w oparciu o dane GUS). "Biuletyn Informacyjny ARR" 12.
 • Stańko S., 2007: Średniookresowe prognozy rynku żywca wieprzowego. "Biuletyn Informacyjny ARR" 5.
 • Stępień S., 2011: Rynek wieprzowiny na świecie w warunkach globalizacji. "Roczniki Naukowe SERiA" XIII, 3.
 • Stępień S., 2012: Specyfika wahań koniunkturalnych w sektorze rolnym. W: Wybrane aspekty polityki gospodarczej - wymiar makroekonomiczny i regionalny. Red. A. Hnatyszyn-Dzikowska, S. Zwierzchlewski. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile, Piła.
 • Stępień S., Kułyk P., 2012: Zarządzanie ryzykiem cenowym w produkcji rolniczej. "Roczniki Naukowe SERiA" XIV, 1.
 • Stojkovic G., 1964: Market Models for Agricultural Products. In: Econometric Model Building. Ed. H.O. Wold. North-Holland Publishing, Amsterdam.
 • Śmiglak M., Zielińska A., 2006: Identyfikacja sposobów oraz skłonności do samodzielnego zarządzania ryzykiem cenowym w gospodarstwach rolnych, przedsiębiorstwach zbożowo-młynarskich oraz przedsiębiorstwach mięsnych. W: Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzędzi stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Red. M.A. Jerzak, A. Czyżewski. Wydaw. AR im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
 • The CAP towards 2020. Legal proposals, 2011. DG Agriculture and Rural Development, European Commission, Brussels.
 • Tomek W.G., Robinson K.L., 2001: Kreowanie cen artykułów rolnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • le Vay C., 1983: Agricultural co-operative theory: a review. "Journal of Agricultural Economics" 1,34.
 • Wallace H.A., 1920: Agriculture Prices. Des Moines, Iowa.
 • Wells O.V, 1933: Farmers Response to Price in Hog Production and Marketing. "Technical Bulletin" 359.
 • Zawadzka D., 2006a: Historia badań "cyklu świńskiego. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 4.
 • Zawadzka D., 2006b: Formy koordynacji pionowej w sektorze trzody w Stanach Zjednoczonych i w Danii. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1.
 • Ziętara W., 2012: Stan i tendencje w produkcji trzody chlewnej w Polsce. "Przegląd Hodowlany" 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171243233

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.