PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 1 | 1--23
Tytuł artykułu

Ocena funkcjonowania klastra Dolina Lotnicza

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Assessment of Functioning of the "Aviation Valley" Cluster
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja szans, barier i kierunków rozwoju klastra Dolina Lotnicza oraz głównych korzyści i niedogodności dla funkcjonujących w jego ramach przedsiębiorstw. Jako metody badawcze wykorzystano case study (studium przypadku) i badanie ankietowe przeprowadzone wśród 29 przedsiębiorstw z branży lotniczej, członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza. Istniejący od 2003 r. klaster Dolina Lotnicza znajduje się obecnie w fazie rozwoju. Ma cechy klastra innowacyjnego i badawczego, ale cechy te jeszcze się w pełni nie rozwinęły. Wyniki badania ankietowego wskazują, że przedsiębiorstwa traktują funkcjonowanie w ramach klastra jako istotny czynnik wzrostu ich potencjału rozwojowego i pozycji konkurencyjnej, czyli jako ważne źródło budowania i wzmacniania konkurencyjności. Kluczowymi przeszkodami dla skutecznego funkcjonowania mechanizmu dyfuzji informacji, wiedzy, innowacji, realizacji celów klastra i czerpania korzyści z przynależności do niego jest słaba jakość powiązań i ograniczone zaufanie w relacjach pomiędzy uczestnikami. Bez partnerstwa i wzajemnego zaufania podmiotów funkcjonujących w klastrze Dolina Lotnicza może dojść do utraty konkurencyjności tej struktury. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the article is to assess the functioning of the "Aviation Valley" cluster. The main tools used in the empirical studies were case study and a questionnaire, which included 29 companies, all of them members of the "Aviation Valley" Association of Entrepreneurs in Aerospace Industry. "Aviation Valley" cluster is a significant element in the development of enterprises representing aerospace industry in Poland, enhancing their competitive ability and competitiveness. The result concerning low quality of connections and limited trust in relations between the participants of the cluster is distressing. Relatively loose links (and the quality thereof) and limited trust among the members of the "Aviation Valley" cluster are significant barriers for the efficient functioning of the mechanism of diffusion of information, knowledge and innovativeness, accomplishment of the goals set by the cluster and gaining advantages from the fact of being part of the cluster. Due to low quality of social capital both in the region and Poland it is necessary to enhance links based on trust and higher activeness of entrepreneurs. Trust is build in mutual contacts and network of human connections therefore such contacts should be intensified and the network of human relations enhanced. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
1--23
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University
Bibliografia
 • Asheim B. [2001], Localised Learning, Innovation and Regional Clusters [w:] Mariussen A., Cluster Policies - Cluster Development? A Contribution to the New Learning Economy, Nordregio, Stockholm.
 • Bąkowski A., Siemaszko A., Snarska-Świderska M. [2007], Jak zostać regionem wiedzy i innowacji, Wydawnictwo Twigger, Warszawa.
 • Bobrecka-Jamro D., Szpunar-Krok E., Dylewska I. [2008], Klastry - istota i znaczenie w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw [w:] Woźniak L. (red.) Przedsiębiorczość, innowacyjność, foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 • Bochniarz Z., Sieńko B. [2008], Globalization, Clustering and Innovations. Some Regional Aspects [w:] Herman A., Poznańska K. (red. naukowa), Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych (tom 2), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Brodzicki T., Szultka S. [2002], Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, "Organizacja i Kierowanie", nr 4.
 • Coleman J. [1998], Social Capital in the Creation of Human Capital, "American Journal of Sociology", No. 94.
 • Enright M. [1998], The Globalization of Competition and the Localization of Competitive Advantage: Polices toward Regional Clustering, University of Hongkong.
 • Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M. [2005], Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Fukuyama F. [1997], Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gaczek W.M., Komorowski J.W. [2005], Kapitał ludzki i społeczny jako elementy rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Innowacje w rozwoju regionu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu", nr 55.
 • Gorynia M., Jankowska B. [2008], Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Górak K. [2007], Co to są parki technologiczne?, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Górzyński M. [2006], System wspierania gron na obszarach słabo zurbanizowanych i charakteryzujących się niższym poziomem rozwoju gospodarczego, [w:] Wojnicka E. (red.) Analizy - wspieranie gron przedsiębiorczości na Podkarpaciu, Instytut Gospodarki, Wyższa Szkoła Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie, Warszawa-Rzeszów.
 • Jastrzębska W. [2008], Uwarunkowania organizacyjno-prawne funkcjonowania klastrów w kontekście regionalnego systemu innowacji [w:] Woźniak L. (red.), Przedsiębiorczość, innowacyjność, foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, (tom 2), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 • Kamman D.J. [1997], Policies for Dynamic Innovative Networks in Innovative Milieux [w:] Ratti R. (ed.), "The Dynamics of Innovative Regions, Aldershot, Ashgate.
 • Karnat-Jasicka B. [2007], Kapitał społeczny w regionie a rozwój gospodarki opartej na wiedzy [w:] Adamkiewicz-Drwiłło H.G. (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw. Determinanty i narzędzia zdobywania przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ketels Ch. [2003], The Development of the Cluster Concept - Present Experience and Future Developments, Harvard Business School, referat wygłoszony podczas konferencji, Duisburg, Niemcy.
 • Klimczak P. [2006], Grono lotnicze w województwie podkarpackim [w:] Wojnicka E. (red.) Analizy - wspieranie gron przedsiębiorczości na Podkarpaciu, Instytut Gospodarki, Wyższa Szkoła Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie, Warszawa-Rzeszów.
 • Kowalak B. [2007], Znaczenie klastrów dla rozwoju gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Departament Instrumentów Wsparcia, prezentacja podczas Konferencji Klastry w Polsce. Efekt synergii, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Warszawa.
 • Krzywina E. [2008], Bariery utrudniające działalność innowacyjną w województwie podkarpackim, Raport o innowacyjności województwa podkarpackiego 2008, Instytut Nauk Ekonomicznych, Polska Akademia Nauk, Warszawa.
 • Kubiak K., Piątyszek A. [2006], Transfer wiedzy w klastrach [w:] Dudek M. (red.) Inwestycje w handlu w warunkach integracji europejskiej, Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Legnica-Zielona Góra.
 • Łobocki J. [2003], Znaczenie kapitału społecznego w budowie konkurencyjności regionu [w:] Klasik A. (red.), Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym w kontekście integracji europejskiej, Biuletyn KPZK PAN, Warszawa.
 • Marciniec B. [2007], Rola parków naukowotechnologicznych w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 • Materna W. [2007], Klaster jako przykład współdziałania przedsiębiorstw we wdrażaniu innowacji [w:] Czudec A. (red.) Innowacyjność jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Moss K. [1995], Kantor World Class, Simon & Schuster, New York.
 • Nowakowska A., Sokołowicz M.E. [2006], Zdolności innowacyjne polskich regionów, [w:] Gromada G., Matusiak M., Nowak M. (red.), Innowacje i przedsiębiorczość dla przyszłości, SOOIPP, Łódź-Poznań-Warszawa-Wrocław.
 • Pęcherz E. [2007], Inkubatory przedsiębiorczości w Unii Europejskiej, "Prawo Przedsiębiorcy", nr 21.
 • Pilecki M. [2007], Dolina Lotnicza. Innowacyjny klaster przemysłowy, prezentacja podczas konferencji Klastry w Polsce. Efekt synergii, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Warszawa.
 • Porter M.E. [2000], Location, Competition and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy, "Economic Development Quartely", Feb.
 • Porter M.E. [1998], Clusters and the New Economics of Competition, "Harvard Business Review", Nov.-Dec.
 • Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013, [2004] Zarząd Województwa Podkarpackiego, Rzeszów.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego [2007], Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dn. 6 listopada 2007 r., Rzeszów.
 • Rosenfeld S.A. [2002], Creating Smart Systems. A Guide to Cluster Strategies in Less Favoured Regions, Regional Technology Strategies Carrboro, North Carolina.
 • Skawińska E., Zalewski R. [2009], Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Sobiech Ł. [2008], Korzyści dla gmin z funkcjonowania parków technologicznych, "Tygodnik prawa administracyjnego, "Gazeta Prawna", nr 138.
 • Stankiewicz M.J. [2005], Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, (wydanie 2), TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 • Szultka S. (red.) [2004], Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Szymoniuk B. [2005], Podwyższanie konkurencyjności regionu rolniczego: klaster Dolina Ekologicznej Żywności, [w:] Olesiński Z., Predygier A. (red.), Kreowanie konkurencyjności regionu. Grona przemysłowe w regionie, Wydział Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.
 • Theiss M. [2007], Krewni-znajomi-obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Wojciechowski P. [2007], Klastry w Polsce - siła synergii, prezentacja podczas Konferencji Klastry w Polsce. Efekt synergii, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Warszawa.
 • Wojnicka E. (red.) [2006], Analizy - wspieranie gron przedsiębiorczości na Podkarpaciu, Instytut Gospodarki, Wyższa Szkoła Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie, Warszawa-Rzeszów.
 • Zadworny W., Szeląg M. [2008], Klastry jako narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw na przykładzie klastra Dolina Lotnicza w województwie podkarpackim [w:] Woźniak L. (red.) Przedsiębiorczość, innowacyjność, foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, tom 2, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 • Zasiadły K. [2005], Parki i inkubatory technologiczne a MSP, materiały V Krajowego Forum Informacyjno-Edukacyjnego dla MSP, Warszawa; tekst dostępny pod adresem: http://archiwum.parp.gov.pl/doc/forum/forum05/formu5_2_23.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171244957

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.