PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 27 Wybrane problemy ekonomii | 29--56
Tytuł artykułu

Funkcjonowanie polskiej służby celnej we współczesnej gospodarce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Functioning of the Polish Customs Service in the Modern Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W gospodarce otwartej przyjmuje się, że polityka celna jest filarem polityki gospodarczej państwa lub ugrupowania integracyjnego. Istotnym elementem polityki celnej jest funkcja ochronna, obecnie ukierunkowana na realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej. Celem artykułu jest wykazanie znaczenia Polskiej Służby Celnej (PSC) jako części administracji publicznej, realizującej funkcje i zadania nie tylko w zakresie polityki celnej państwa, ale także całej Unii Europejskiej. Politykę celną Rządu Rzeczypospolitej Polski realizuje Polska Służba Celna, powołana na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Służbie Celnej. Priorytetem działania Służby Celnej jest jak najlepsza obsługa przedsiębiorców, zapewnienie wpływów finansowych do budżetu państwa i Unii Europejskiej oraz ochrona granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. W dobie globalizacji ważnym zadaniem realizowanym przez PSC jest skuteczne zwalczanie przestępczości w celu: zachowania zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, ochrony praw własności intelektualnej, środowiska naturalnego i dóbr kultury, a także ochrona przed zagrożeniem terrorystycznym. (abstrakt oryginalny)
EN
In an free market economy customs policy is assumed as a pillar of national economic policy of country or regional organization. An significant element of customs policy currently oriented on realization of European Union sustainable development concept is protection function. The purpose of this article is to present Polish Customs Service as a part of public administration, which implements not only functions and tasks of our country's customs policy, but also European Union customs policy. Customs policy of Polish Republic and European Union is implemented by Polish Customs Service, established under the Act 27 August 2009 the Customs Service. The priority of the Customs Service is providing the best possible support for entrepreneurs, providing income to the state budget and European Union and securing external borders of European Union. In the era of globalization the important task is to successfully fight crime in the area of: health care, human and animals life protection, violation of property rights, environment and cultural heritage protection. Polish Customs Service is formation responsible for protecting against terrorist threat. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Biuletyn Statystyczny Służby Celnej I-IV kwartał 2010 roku, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2011, s. 33.
 • Biuletyn Statystyczny Służby Celnej, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2005-2011.
 • Cichowski E., Organy celne organami podatkowymi, "Wiadomości Celne" 2003, nr 7-8, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2003.
 • Czyżowicz W., Zarządzanie przygotowaniami Polski do przyjęcia wspólnej taryfy celnej Unii Europejskiej, "Monitor Prawa Celnego" 2003, nr 7, Wydawnictwo BW, Szczecin 2003.
 • Grzywacz W., Jaźwiński I., Współczesne uwarunkowania i tendencje polityki ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 • Kowalczyk U., Wpływ zmian w strukturze polskiego handlu zagranicznego na wyniki działalności polskich portów morskich, Szczecin 2005, www.portalmorski.pl/referaty/ 2005/21.pdf.
 • Lasiński-Sulecki K., Prawo Celne, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2007.
 • Lux M., Prawo celne Unii Europejskiej, Wydawnictwo BW, Szczecin 2004.
 • Mikołajczyk J., 5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej - czas przemian w Służbie Celnej, "Wiadomości Celne" 2009, nr 5-6.
 • Niedźwiecki J., Polska w Unii Europejskiej a uwarunkowania rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin 2007.
 • Tusiński R., Konwencja Waszyngtońska czyli CITES, "Wiadomości Celne" 2009, nr 10-11, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009.
 • Zuba B., 90 lat Polskiej Administracji Celnej, "Wiadomości Celne" 2009, nr 1-2.
 • Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o utworzeniu i zasadach działania wspólnych placówek w Kudowie Słonem i Chotebuz, zawarte dnia 2 lutego 2009 roku, DzU nr 96, poz. 796.
 • Program antykorupcyjny Polskiej Służby Celnej 2010-2013+ opracowany w Departamencie Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier Ministerstwa Finansów, Warszawa 2010.
 • Protokół z dnia 23 października 2007 r. z posiedzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych Niemiec i Polski dotyczący rozszerzenia o służbę celną treści art. 12 ust. 1 umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy policji i straży granicznych na terenach przygranicznych, podpisanej w Berlinie dnia 18 lutego 2002 r., DzU 2005, nr 223, poz. 1915.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie sztandaru Służby Celnej oraz sztandaru jednostek organizacyjnych Służby Celnej, DzU nr 21, poz. 107.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary, DzU nr 150, poz. 1064.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib, DzU nr 150, poz. 1060.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych, DzU nr 150, poz. 1062.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary, DzU nr 135, poz. 1138.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, DzU 2009, nr 168, poz. 1223.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, DzU nr 92, poz. 880 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, DzU nr 137, poz. 1302.
 • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, DzU 2007, nr 111, poz. 765.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, DzU nr 137, poz. 926 z późn. zm.
 • Zarządzenie nr 18 Ministra Finansów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie strategii działania Służby Celnej.
 • Zarządzenie nr 24 Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym, Dz. Urz. Ministra Finansów nr 14, poz. 103 z późn. zm.
 • Zarządzenie nr 16 Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym, Dz. Urz. Min. Fin. nr 8, poz. 45.
 • Komisja Europejska, Pomiary wyników. Raport roczny za rok 2010, Bruksela 2011, s. 20.
 • Komunikat Komisji EUROPA 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, COM(2010) 2020 z dnia 3 marca 2010 r., Bruksela 2010.
 • Report on EU customs enforcement of intellectual property rights Results at the EU border, European Commission - Taxation and Customs Union 2000; 2001, 2003, 2005, 2008, 2010.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 407/2009 z dnia 14 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, Dz. Urz. UE L 123.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1891/2004 z dnia 21 października 2004 r., Dz. Urz. UE L 328.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1031/2008 z dnia 19 września 2008 r. zmieniające Załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, Dz. Urz. UE L 291.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 r., Dz. Urz. UE L 196.
 • Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny, Dz. Urz. WE L 302, z późn. zm.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów, Dz. Urz. UE L 190.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171245219

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.