PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 90 Badanie koniunktury - zwierciadło gospodarki. Cz. 1 | 9--35
Tytuł artykułu

Badania koniunktury IRG SGH. Historia równoległa : : Historia badań koniunktury w Polsce

Warianty tytułu
Business Cycle Research of RIED (WSE). Parallel history
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Upływ czasu związany z wprowadzeniem i rozwinięciem badań koniunktury metodą testu koniunkturalnego w Polsce skłania do syntezy i podsumowania dotychczasowych rezultatów badawczych. Jednocześnie warto przypomnieć historię implementacji tej metody badawczej w warunkach bardzo wczesnej fazy gospodarki rynkowej, zarówno z organizacyjnego jak i badawczego punktu widzenia. Pierwsze doświadczenia sięgają bowiem końca lat 80. ubiegłego wieku. W tym czasie pierwsze eksperymenty z tą nową w warunkach polskiej gospodarki metodą rozpoczęły dwie uczelnie: Szkoła Główna Handlowa i ówczesna Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Jak pokazuje doświadczenie, drogi te okazały się odmienne. Pierwsza, reprezentowana przez Instytut Rozwoju Gospodarczego, prowadziła do powstania i utrzymania ośrodka badawczego z własną bazą danych. Druga, reprezentowana przez Katedrę Mikroekonomii, polegała na przekazaniu własnych doświadczeń Głównemu Urzędowi Statystycznemu i współpracy z tym ośrodkiem. Artykuł skupia się na historii wprowadzenia badań koniunktury metodą testu koniunkturalnego do GUS, traktując to jako równoległą ścieżkę wobec koncepcji budowania własnego ośrodka badawczego. W końcowej części podkreśla się wady i zalety obu rozwiązań. (abstrakt oryginalny)
EN
Time passing associated with the introduction and development of business survey in Poland has led to the synthesis and summary of existing research results. At the same time it is worth recalling the history of the implementation of the business tendency surveys in a very early stage of the market economy, from both an organizational and research points of view. The first experience dates back to the late 80s of the last century. At that time, the first experiments with the new method in conditions of the Polish economy began at two universities: Warsaw School of Economics and University of Economics in Poznań. As the experience shows, these ways turned out to be different. The first, represented by the Research Institute for Economic Development (RIED), led to the creation and maintenance of a research center with its own database. The second, represented by the Microeconomic Department, was to transfer its own experiences to the Central Statistical Office (CSO) and cooperation with it. The article focuses on the history of the introduction of the business survey method to the Central Statistical Office, treating it as a parallel track to the concept of building its own research center. In the final section the advantages and disadvantages of both ways are presented. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Barczyk R., Kokocińska M., Rekowski M., Możliwości i zakres badania koniunktury gospodarczej w gospodarce polskiej w latach 80. Podstawowe założenia poznawczo-metodologiczne, IGN, Warszawa 1988.
 • Barczyk R., Kalinin D., Kokocińska M., Ocena wartości poznawczych wskaźników jakościowych w gospodarce polskiej, seminarium Instytutu Gospodarki Narodowej, Warszawa 1989, maszynopis.
 • Kalinin D., Kokocińska M., Rekowski M., Ocena metody testu koniunkturalnego do badań zmian aktywności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce, seminarium Centralnego Urzędu Planowania, Warszawa 1990.
 • Kokocińska M., Aktywność gospodarcza małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce świetle badań metodą testu koniunkturalnego, materiały z konferencji pt. Małe i średnie przedsiębiorstwa państwowe w procesie przekształceń własnościowych, Urząd Wojewódzki w Poznaniu i Zarząd Regionu Wielkopolska NSSZ Solidarność, Poznań 1990.
 • Kokocińska M., Przybylska-Kapuścińska W., Test koniunkturalny jako metoda formułowania krótkookresowych prognoz gospodarczych, międzynarodowa konferencja pt. Prognozowanie procesów gospodarczych, Uniwersytet Łódzki, Instytut Ekonometrii i Statystyki, Jachranka, grudzień 1990, maszynopis.
 • Kokocińska M., Problemy statystyki i klasyfikacji małych i średnich przedsiębiorstw, w: Aktywność gospodarcza małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w świetle badań metodą testu koniunkturalnego, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa 1990.
 • Barczyk R., Kokocińska M., Przybylska-Kapuścińska W., Możliwości adaptacji ankiet koniunkturalnych, stosowanych w gospodarkach rynkowych do warunków polskich, opracowanie dla Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS-PAN, 1990.
 • Kokocińska M., Przybylska-Kapuścińska W., Test koniunkturalny - metoda formułowania krótkookresowych prognoz gospodarczych, "Gospodarka Narodowa", nr 9, 1991.
 • Kokocińska M., Przybylska-Kapuścińska W., Business survey - Instrument of short-term forecast in Polish manufacturing industry, CIRET Studien 43, Center for International Research and Economic Tendency Surveys, Monachium 1991.
 • Kokocińska M., Barczyk R., Adaptation of business surveys method to the analyses of business conditions in the Polish economy, warsztaty pt. Opinion surveys for business and consumers and time series analysis, Monachium 1991.
 • Kokocińska M., Przybylska-Kapuścińska W., The application of the method of the business surveys in intermediate economics, XVIII międzynarodowa konferencja nt. Problems of building and estimation of large econometric models, Warszawa 1991.
 • Kokocińska M., Przybylska-Kapuścińska W., Accuracy of short-term economic prognoses in the light of different indicators, estimated by means of business survey method, konferencja pt. Makromodele, 1992.
 • Barczyk R., Kokocińska M., Przybylska-Kapuścińska W., Experiences with business surveys in the construction sector in Poland, warsztaty pt. Qualitative business surveys in transition countries, Warszawa 1992.
 • Barczyk R., Kokocińska M., Przybylska-Kapuścińska W., Zatrudnienie w ocenach przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji, w: Rynek pracy w trakcie transformacji systemowej w Polsce, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1992 .
 • Barczyk R., Kokocińska M., Przybylska-Kapuścińska W., Analiza porównawcza kształtowania się wybranych wskaźników jakościowych i ilościowych, oszacowanych dla polskiego przemysłu przetwórczego w latach 1988-1992, Zeszyt 202, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS-PAN, Warszawa 1992.
 • Barczyk R., Kokocińska M., Przybylska-Kapuścińska W., Employment in the Polish economy under transformation period as evaluated by enterprises, "Recess - Research Bulletin", vol. 1, Warszawa 1992.
 • Kokocińska M., Przybylska-Kapuścińska W., Stan świadomości ekonomicznej kierownictw polskich przedsiębiorstw w świetle badań metodą testu koniunkturalnego, w: Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego, PWN, Warszawa 1992 .
 • Kokocińska M., Przybylska-Kapuścińska W., Krótkookresowe prognozy popytu i produkcji w świetle badań metodą testu koniunkturalnego, "Gospodarka Narodowa", 1992, nr 4.
 • Barczyk R., Kokocińska M., Przybylska-Kapuścińska W., Rekowski M., Synchronizacja metody testu koniunkturalnego, stosowanej w gospodarce polskiej z badaniami ankietowymi prowadzonymi w EWG, opracowanie dla Komitetu Badań Naukowych w Warszawie, 1992.
 • Barczyk R., Kokocińska M., Przybylska-Kapuścińska W., Rekowski M., Wykorzystanie wyników metody testu koniunkturalnego dla polityki gospodarczej okresu transformacji, opracowanie dla Komitetu Badań Naukowych w Warszawie, 1992.
 • Gaca A., Kokocińska M., Przybylska-Kapuścińska W., The outline of methodology for business test method in Polish constraction, warsztaty nt. Short-term economic indicators in countries in transition. Qualitative business surveys recent experience and evaluation, Poznań, czerwiec 1993.
 • Kokocińska M., Przybylska-Kapuścińska W., Assesment of short-term forecast in public and private sector, w: Problems of building and estimation of econometric models, PAN i Uniwersytet Łódzki , Łódź 1993.
 • Kokocińska M., Przybylska-Kapuścińska W., Polish manufacturing industry in the light of business surveys method, w: Problems of building and estimation of econometric models, PAN i Uniwersytet Łódzki , Łódź 1993.
 • Kokocińska M., Małe i średnie przedsiębiorstwa w okresie transformacji gospodarki Polski, "Zeszyty Naukowe", Seria II, Zeszyt 133 (prace habilitacyjne), Akademia Ekonomiczna, Poznań 1993.
 • Gruchman B., Kokocińska M., Przybylska-Kapuścińska W., Milieu innovateur dans l'economie a transition, warsztaty GREMI IV, Ascona (Szwajcaria), listopad 1993.
 • Kokocińska M., Przybylska-Kapuścinska W., Prognozowanie koniunktury metodą testu koniunkturalnego, "Gospodarka Narodowa", nr 2, 1994, s. 24-27.
 • Kokocińska M., The application of the business survey method in regional studies in the transformastion period, w: Changes in the regional economy in the period of system transformation, pr. zb. pod red. R. Domańskiego i E. Judge, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 223-243.
 • Kokocińska M., Przybylska-Kapuścińska W., Merging the Results of Business Surveys, w: Selected papers submitted to the 22nd CIRET conference 1995 in Singapure, pr. zb. pod red. A. G. Kóhlera, K. H. Oppenlandera i G. Posera, Studien 50, 1996, s. 121-132 .
 • Kokocińska M., Przybylska-Kapuścińska W., Analiza porównawcza wyników badania koniunktury i statystyki ilościowej w przemyśle przetwórczym, w: Koniunktura gospodarcza Polski. Analiza grup produktowych, pr. zb. pod red. M. Rekowskiego, Wydawnictwo Akademia, Poznań 1997, s. 181-204.
 • Kokocińska M., Przybylska-Kapuścińska W., Cechy, budowa i zawartość merytoryczna ankiet koniunkturalnych, w: Koniunktura gospodarcza Polski. Analiza grup produktowych, pr. zb. pod red. M. Rekowskiego, Wydawnictwo Akademia, Poznań 1997, s. 62-75.
 • Kokocińska M., Przybylska-Kapuścińska W., Koniunktura przemysłu przetwórczego, w: Koniunktura gospodarcza Polski. Analiza grup produktowych, pr. zb. pod red. M. Rekowskiego, Wydawnictwo Akademia, Poznań 1997, s. 80-100.
 • Kokocińska M., 1997, Adaptacja metody testu koniunkturalnego do warunków okresu transformacji, w: Koniunktura gospodarcza Polski. Analiza grup produktowych, pr. zb. pod red. M. Rekowskiego, Wydawnictwo Akademia, Poznań 1997, s.77 -80.
 • Kokocińska M., Kozłowska A., Metoda łączenia wskaźników jakościowych i ilościowych jako narzędzie analiz gospodarczych, w: Koniunktura gospodarcza Polski. Analiza grup produktowych, pr. zb. pod red. M. Rekowskiego, Wydawnictwo Akademia, Poznań 1997, s. 221-240.
 • Kokocińska M., Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w świetle badań koniunktury, w: Konkurencyjność podmiotów gospodarczych w procesie integracji i globalizacji, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2001, s. 103-112.
 • Kokocińska M., Sytuacja koniunkturalna a konkurencyjność, w: Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, pr. zb. pod red. E. Skawińskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 113-143.
 • Gaweł A., Kokocińska M., Modelling employment in Poland: A quantitative vs qualitative approach, "Emergo. Journal of Transforming Economies", 2004, s. 2-14.
 • Kokocińska M., Tendencje zmian selektywnych jakościowych wskaźników koniunktury jako kryterium wyodrębniania faz aktywności gospodarczej w Polsce, w: Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, pr. zb. pod red. M. Kokocińskiej, Wydawnictwo Naukowe Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 59-68.
 • Kokocińska M., Małe i średnie przedsiębiorstwa w badaniach koniunktury, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 83-98.
 • Kokocińska M., Economic situation test diagnostic values under the conditions of transformation and globalisation, w: Economic tendency surveys and cyclical indicators. Polish contribution to the 27th CIRET conference, pr. zb. pod red. E. Adamowicz i J. Klimkowskiej, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH", nr 75, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005, s. 242-257.
 • Kokocińska M., Fluctuations in economic activity of Polish manufacturing in the period of 1992-2004, w: Business tendency surveys at the Poznań University of Economics, pr. zb. pod red. J. Garczarczyka i M. Rekowskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 110-126.
 • Kokocińska M., Strzała K., Zintegrowany system oceny aktywności przedsiębiorstw i prognozowania kategorii makroekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007, s. 139.
 • Jankiewicz J., Kokocińska M., Stability of regional entrepreneurial tissue, w: Entrepreneurial tissue and regional economy: Case studies of selectedPolish and Spanish regions, pr. zb. pod red. M. Rekowskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008, s. 93-114.
 • Kokocińska M., Strzała K., Using business tendency surveys for short-term forecasting of macro-categories, w: Survey data in economic research. Polish contribution to the 28th CIRET conference, pr. zb. pod red. J. Klimkowskiej, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH", nr 79, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008, s. 7-22.
 • Jankiewicz J., Kokocińska M., Zmiany barier działalności w ocenach małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w kontekście wahań koniunkturalnych - ujęcie sektorowe, w: Prace Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pr. zb. pod red. A. Gaweł, "Zeszyty Naukowe", nr 132, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 7-26.
 • Jankiewicz J., Kokocińska M., Consumer confidence indexes in new EU member states, w: Business surveys, business cycles. Polish contribution to the 30th CIRET conference, pr. zb. pod red. M. Drozdowicz-Bieć, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH", nr 86, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011, s. 136-161.
 • Kokocińska M., Uwarunkowania i możliwości dekompozycji sektora MŚP, w: Prace Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pr. zb. pod red. M. Kokocińskiej, "Zeszyty Naukowe", nr 215, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
 • Kokocińska M., Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarkach europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171245423

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.