PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 56 | 415--427
Tytuł artykułu

Zbywalne jednostki ETS jako opcja rzeczywista w przedsiębiorstwie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ets Tradable Emission Credits as a Real Option in a Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podejmowane decyzje są uwarunkowane przez wiele różnych czynników ekonomicznych i psychosocjologicznych. Problem podjęcia właściwej decyzji w warunkach niepewności oraz nieustannie zmieniającej się sytuacji na rynku jest istotnym elementem procedury zarządzania w przedsiębiorstwie. Dlatego decydent, myśląc o przyszłości, powinien brać pod uwagę zmienne losowe, które są różnymi scenariuszami rozwoju przedsiębiorstwa lub jego otoczenia. Jednak wybór i realizacja konkretnej decyzji nie powstrzymuje decydenta do pewnej modyfikacji podjętej decyzji. Możliwość zmiany decyzji to prawo, które może być ukryte pod postacią opcji realnych o rozmaitym zakresie. Stąd konieczność przybliżenia koncepcji opcji rzeczywistych, aby na podstawie pozyskiwania nowych istotnych informacji móc wpłynąć pozytywnie na podejmowane decyzje. Niniejszy artykuł jest efektem wielu teoretycznych przemyśleń i praktycznych doświadczeń autora w dziedzinie systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (ETS). Autor podjął próbę zbadania wpływu nowych regulacji prośrodowiskowych na elastyczność podejmowania decyzji. Przedstawiona w artykule problematyka została omówiona na przykładzie kapitału ochrony środowiska w postaci zbywalnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Zakres przedmiotowy wynika z celu badania i obejmuje możliwości wykorzystania zbywalnych jednostek uprawnień do emisji gazów cieplarnianych jako opcji rzeczywistej wykorzystywanej w przedsiębiorstwie w planowaniu inwestycji ograniczających emisję gazów cieplarnianych. W artykule przedstawiono genezę i istotę opcji rzeczywistych oraz zaprezentowano klasyczne ich przykłady, które pojawiają się w działalności przedsiębiorstw z sektora energetycznego czy surowców mineralnych. Przedstawiono także klasyfikację instrumentów ochrony środowiska i scharakteryzowano wybrane. Przedstawione w artykule rozważania pokazują, że przy podejmowaniu decyzji nie można ignorować pojawiających się opcji realnych. Możliwość ich wykorzystania znacznie zwiększa potencjał firmy w niekorzystnie zmieniających się warunkach rynkowych. Dzięki ich zastosowanie podnoszona jest elastyczność decyzyjna zarządzającego. (abstrakt oryginalny)
EN
Decisions that are made are dependant on many various economic and psycho sociological factors. The problem of making the right decision under conditions of uncertainty and constantly changing situation on the market is a significant part of management procedures in a company. This is why a decision-maker, while thinking about the future, should take into consideration random variables, that are different scenarios for the development of a company or its surrounding. However, the choice and fruition of a particular decision, does not make it impossible for a decision-maker to modify it. The possibility of changing decision is a right, that might be hidden under real options, the extent of which may be various. Thus, the need to discuss the concept of real options becomes necessary, so that new, significant information could have positive impact on decision-making. The article is a result of a number of theoretical reflections and empirical experiences of the author in the field of trading system for greenhouse gas emission credits. The author has made an attempt to investigate the influence of the new pro-environmental regulations on the flexibility of decision-making. The issue presented in the article was discussed on an example of environmental protection capital in the form of tradable emission allowance for greenhouse gas. The scope of the research is a result of its aim and it embraces the question of possibility of using tradable emission rights for greenhouse gas emission as an real option for the company to plan investments that reduce greenhouse gas emissions. The article presents the origins and nature of real options and its classic examples, that are present in the process of operation of the companies from electrical and mineral sectors. The classification of instruments of environmental protection and characterization of selected ones are also presented in the article.The reflections presented in the article show that real options cannot be ignored in decision making. Possibility of using them significantly increases the company's potential in adversely changing market conditions. The flexibility of decision-making is increased thanks to use of real options. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Copeland T.E., Keenan P.T., How much is exibility worth?, "McKinsey Quartely" 1998, No. 2.
 • Fabozzi F.J., Rynki obligacji, Analiza i strategie, WIG-Press, Warszawa 2000.
 • Field B., Environmental Economics. An Introduction, McGraw-Hill, New York 1994.
 • Verbruggen H., The Trade Effects of Economic Instruments, in: Environmental Policies and Industrial Competitiveness, OECD, Paris 1994.
 • Fromm E., Rewolucja nadziei, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2002.
 • Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie fi nansami teoria i praktyka, t. 2, FRR w Polsce, Warszawa 2000.
 • Houston J.F., Brigham E.F., Podstawy zarządzania fi nansami, PWE, Warszawa 2005.
 • Howel S., Real Options. Evaluating Corporate Investment Opportunities in a Dynamic World, Pearson Education Limited 2001.
 • Hull J., Kontrakty terminowe i opcje, WIG-Press, Warszawa 1998.
 • Managing the Environment. The Role of Economic Instruments, OECD, Paris 1994.
 • Mizerka J., Opcje rzeczywiste w fi nansowej ocenie efektywności inwestycji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005.
 • Pawlina G., Opcje rzeczowe a NPV, "Rynek Terminowy" 2003, nr 22 (4).
 • Rogowski W., Opcje realne w ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych, w: W. Rogowski (red.), Opcje realne w przedsięwzięciach inwestycyjnych, Ofi cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Szablewski A., Tuzimek R., Wycena i zarządzanie wartością fi rmy, Poltext, Warszawa 2004.
 • Śleszyński J., Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Aries, Warszawa 2000.
 • Teach E., Will real options take root?, "CFO" 2003, July.
 • Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171245589

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.