PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 104 Inwestycje i nieruchomości : wybrane zagadnienia | 9--36
Tytuł artykułu

Zastosowanie miernika rozwoju do oceny możliwości inwestowania miast na prawach powiatu województwa śląskiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Application of Development Measure in Assessment of Investment Possibilities for Cities Acting as Counties in Silesian Voivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przez skłonność gmin do inwestowania rozumieć należy zjawisko polegające na powiększani jej trwałych zasobów materialnych. Powiększenie przyszłych zasobów będzie zatem korzyścią uzyskaną przez wspólnotę lokalną. Skłonność do inwestowania będzie tym większa im większa jest oczekiwana korzyść wspólnoty z odłożenia lub zaniechania bieżącej, szeroko rozumianej konsumpcji. Najważniejszymi czynnikami przesądzającymi o poziomie tej skłonności stają się możliwości finansowe oraz cele stawiane przez mieszkańców. Możliwości inwestycyjne samorządów oraz zakres realizowanych przez nie zadań są bardzo silnie zróżnicowane.(fragment tekstu)
EN
The author used the concept of the so called Z. Hellwig's development measure in order to assess potential investment possibilities of cities acting as counties in Silesian Voivodship. Assumed diagnostic variables were self-generated incomes and capital expenditures of these cities calculated per capita of citizen. The time of analysis spanned from 2004 to 2010. Calculated development measures enabled the author to create homogenous subsets grouping communes similar with respect to both diagnostic variables.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • A. Porawski: Jaki jest prawdziwy obraz polskiego samorządu. "Rzeczpospolita" z 17 maja 2011.
 • M. Stańczuk, I. Morawski: Zielone parki i nowoczesne finanse. "Rzeczpospolita" z 11 marca 2011.
 • M. Salamanga: Statystyczna analiza skłonności do oszczędzania w gospodarstwach domowych w Polsce. W: Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej. Red. J. Kolonko i W. Gamrot. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
 • T. Skica: Wykorzystanie struktury budżetu gminy w ocenie potencjału jednostki samorządu terytorialnego. "Samorząd Terytorialny" 2011, nr 3, s. 43.
 • J. Hozer: Matematyczno-ekonomiczne modele funkcjonowania gospodarki. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 214.
 • A. Drobniak: Zastosowanie analizy kosztów i korzyści w ocenie projektów publicznych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002, s. 65;
 • M. Foltyn-Zarychta: Metodyczne aspekty wykorzystania kategorii skłonności do zapłaty oraz skłonności do przyjęcia rekompensaty w wycenie dóbr publicznych. W: Finanse - kierunki badań. II Forum Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006, s. 66.
 • E. Nowak: Badania procesów społeczno-ekonomicznych z zastosowaniem metod statystycznej analizy porównawczej. W: Rozwój metodologii badań statystycznych w Polsce. Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 44, GUS, Warszawa 1995, s. 101.
 • R. Warżała: Taksonomiczna analiza lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych. "Wiadomości Statystyczne" 2006, nr 4.
 • K. Zając: Stan i rozwój metod taksonomicznych. W: Rozwój metodologii badań statystycznych w Polsce. Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 44, GUS, Warszawa 1995, s. 69.
 • Z. Hellwig: Taksonometria ekonomiczna, jej osiągnięcia, zadania i cele. W: Taksonomia - teoria i jej zastosowania, Materiały z konferencji naukowej, Mogilany, 27-28.09.1989 r., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1990, s. 7-11;
 • E. Gatnar: Statystyczne model struktury przyczynowej zjawisk ekonomicznych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003;
 • Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. Red. E. Gatnar, M. Walesiak. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004.
 • E. Nowak: Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-ekonomicznych. PWE, Warszawa 1990.
 • Z. Hellwig: Stabilność i odporność struktur taksonomicznych. W: Taksonomia. Zeszyt nr 2, Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Jelenia Góra - Wrocław - Kraków 1995, s. 12.
 • Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Red. A. Zeliaś. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2000, s. 222.
 • Ekonometria przestrzenna. Red. A. Zeliaś). PWE, Warszawa 1991, s. 11
 • W. Sobczak, M. Malina: Metody selekcji informacji. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1978, s. 8
 • J. Steczkowski, A. Zeliaś: Statystyczne metody analizy cech jakościowych. PWE, Warszawa 1981, s. 25.
 • K. Szymanowicz, M. Woźniak, Z. Zioło: Diagostyczność cech w wielowymiarowej analizie porównawczej. W: Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania. Taksonomia. Zeszyt 5, Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Jelenia Góra - Łódź - Wrocław 1998, s. 136;
 • T. Grabiński: Metody taksonometrii. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1992.
 • A. Zeliaś: Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1994, s. 5-14
 • T. Grabiński: Metody taksonometrii. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1992, s. 43
 • M. Sobczyk: Syntetyczny miernik w badaniach przestrzennego zróżnicowania popytu na usługi. "Wiadomości Statystyczne" 1998,
 • M. Walesiak: Metody analizy danych marketingowych. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 23.
 • K. Kukuła: Metody unitaryzacji zerowanej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • W. Roszkowski: Najlepsze gminy. "Wspólnota" 1998, nr 47(454).
 • Sytuacja dochodowa gmin województwa warszawskiego. Próba oceny w oparciu o miernik rozwoju. "Wiadomości Statystyczne" 1998, nr 10;
 • Przestrzenne zróżnicowanie budżetów gmin według województw w latach 1992-1996. "Finanse Komunalne" 1998, nr 4;
 • Czynniki różnicujące inwestycje w gminach województwa katowickiego. "Wiadomości Statystyczne" 1998, nr 11;
 • Ranking gmin według syntetycznych mierników rozwoju. "Finanse Komunalne" 1996, nr 3;
 • Skłonność do inwestowania w gminach województwa katowickiego w latach 1992-1996. W: Teoria i praktyka procesów inwestycyjnych. Studia Ekonomiczne, nr 6, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1999;
 • Przestrzenne zróżnicowanie skłonności do inwestowania i potencjału inwestycyjnego gmin woj. katowickiego w latach 1992-1997. W: Finanse, ryzyko i ekologia w procesach inwestycyjnych. Śląsk, Katowice 1999;
 • Zmiany intensywności inwestowania w gminach byłego województwa katowickiego w latach 1992-1998. "Finanse Komunalne" 1999, nr 6;
 • Zmiany sytuacji dochodowej gmin-powiatów grodzkich woj. śląskiego w latach 1999-2002. W: Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. Centrum Badań i Ekspertyz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004;
 • Analiza zmian sytuacji dochodowej wybranych gmin woj. śląskiego w latach 1999-2004 na podstawie ilorazu potencjału. W: Działalność jednostek samorządu terytorialnego. Wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne. Red. J. Czempas. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006;
 • Zróżnicowanie pozycji rankingowych gmin ze względu na ich sytuację finansową (na przykładzie wybranych gmin woj. śląskiego). W: Podsektor samorządowy w sektorze finansów publicznych w warunkach akcesji Polski do Unii europejskiej. Red. L. Patrzałek. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań-Wrocław 2006.
 • S. Owsiak, P. Kurowski, K. Stepaniuk: Alokacyjna funkcja systemu finansów publicznych. Układ przestrzenny. W: Finanse i bankowość - przekształcenia systemowe. Cz. I - Finanse publiczne. System bankowy. Red. K. Piotrowska-Marczak. Absolwent, Łódź 1997.
 • A. Sokołowski w pracy: Empiryczne testy istotności w taksonomii. Monografie, nr 108, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1992, s. 11.
 • T. Grabiński: Metody określania charakteru zmiennych w wielowymiarowej analizie porównawczej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1985
 • M. Sobczyk: Syntetyczny miernik jakości środowiska przyrodniczego. W: Taksonomia, Zeszyt nr 2, Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Jelenia Góra - Wrocław - Kraków 1995, s. 93.
 • B. Pawełek, A. Zeliaś: Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych w badaniach taksonomicznych. Folia Oeconomica Cracoviensis 1995, vol. XXXVI/XXXVIII, cyt. za: Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce..., op. cit., s. 133,
 • A. Błaczkowska, J. Dziechciarz, G. Kowalewski: Nominanty w ocenie atrakcyjności segmentów rynkowych. W: Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania. Taksonomia, Zeszyt 5, Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Jelenia Góra - Łódź - Wrocław 1998, s. 145;
 • K. Kukuła: Metoda unitaryzacji zerowanej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
 • K. Kukuła: O pewnej metodzie relatywizacji cech diagnostycznych z preferowaniem wartości ponadprzeciętnych. "Przegląd Statystyczny" 1994, nr 2;
 • B. Bajorski, T. Tokarski: Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów woj. podkarpackiego. "Wiadomości Statystyczne" 2011, nr 5, s. 43.
 • Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce 1994 r. "Przegląd Statystyczny" 1997, nr 1, s. 11-22
 • T. Grabiński: Metody analizy zbieżności wyników dyskryminacji zbiorów. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1980.
 • T. Grabiński, S. Wydymus, A. Zeliaś: Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1993, s. 144 i n.
 • D. Strahl: Modelowanie struktury portfela kredytowego banku w układzie przestrzenno-sektorowym. W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. Red. A. Zeliaś. Materiały z XVIII Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego zorganizowanego przez Zakład Teorii Prognoz. Katedra Statystyki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1997;
 • M. Walesiak: O problemie wyboru właściwej metody w klasyfikacji hierarchicznej. W: Ekonometria. Materiały z XXVIII Konferencji Ekonometrycznej i X Seminarium Naukowego im. Z. Pawłowskiego. Katowice-Kraków-Wrocław. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1994;
 • L.J. Dziembała: Badanie zagrożenia życia na obszarze klęski ekologicznej. Studium statystyczno-demograficzne na przykładzie województwa katowickiego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1991;
 • M. Markowska, E. Sobczak: Sektorowe struktury pracujących w regionach Polski. Zarządzanie i Marketing, nr 11, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999;
 • D. Strahl, D. Głuszczak: Infrastruktura finansowa Polski. Zarządzanie i Marketing, nr 11, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999;
 • Finansowe aspekty rozwoju lokalnego. Red. T. Famulska, K. Znaniecka). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004, s. 13.
 • A. Zeliaś, A. Malina: Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce 1994 r. "Przegląd Statystyczny" 1997, nr 1, s. 15.
 • Z. Hellwig: Stabilność i odporność struktur taksonomicznych. W: Taksonomia, Zeszyt nr 2, Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Jelenia Góra - Wrocław - Kraków 1995, s. 18.
 • E. Nowak: Analiza kosztów. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1994, s. 85 i n.
 • A. Sokołowski: Empiryczne testy istotności w taksonomii. Monografie, nr 108, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1992, s. 13.
 • E. Sojka: Z badań nad rozwojem demograficznym i gospodarczym powiatów województwa śląskiego - analiza taksonomiczna. W: Ryzyko w procesach gospodarczych, społecznych i inwestycjach kapitałowych. Red. W. Szkutnik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009, s. 165.
 • M. Murawski: Transfer środków Unii Europejskiej do samorządów - bezpośrednio, zaliczka, prefinansowanie i znów bezpośrednio(tezy wystąpienia). "Finanse Komunalne" 2010, nr 1-2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171246263

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.