PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 47 | 677--692
Tytuł artykułu

Funkcja polskiej służby celnej w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Protection Function of Polish Customs Office in the Range Transboundary Displacement of Wastes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Administracje celne odgrywają istotną rolę w ochronie interesów Wspólnoty, a zwłaszcza jej interesów finansowych, ochrony obywateli i środowiska naturalnego. Największą wartością Polskiej Służby Celnej jest potrafiący sprostać współczesnym wezwaniom funkcjonariusz celny. Etyczny i sprawny w postępowaniu, dobrze wyszkolony, korzystający z wiedzy, doświadczenia i współczesnych zdobyczy techniki. Problematyka międzynarodowego przemieszczania odpadów stanowi jedno z najbardziej złożonych ograniczeń pozataryfowych egzekwowanych przez Służbę celną. Realizując obowiązki z transgranicznym przemieszczaniem odpadów funkcjonariusze celni napotykają szereg trudności z zastosowaniem regulacji prawnych dotyczących odpadów. Klasyfikacja towarów do kategorii odpadów należy bowiem do najtrudniejszych zagadnień w ramach ograniczeń pozataryfowych i wymaga specjalistycznej wiedzy. (abstrakt oryginalny)
EN
Customs office administrations play strong role in Community's interests protection such as financials interests, citizen and environmental protection. The greatest value of Polish Customs Office is customs officer who is capable to raise to today's challenge. The Polish Customs Officer can be described as ethical, efficient In proceeding, well trained, benefiting from knowledge, experience and modern achievements of technology. Very essential from Polish Customs Office tasks and duties point of view are functions related to environmental protection. It result from Customs Office act. Problems of international displacement of wastes compose one of most complex nontariff restrictions executed by Customs Office. During realization of duties related to transboundary displacement of wastes Customs Officers are facing series of difficulties with appliance of law regulations. Classification of Goods to the waste categories is the most difficult issue in the range of nontariff restrictions and require specialized knowledge. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Dyrektywa Rady 92/3/Euratom z dnia 3 lutego 1992 r. w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów radioaktywnych między Państwami Członkowskimi oraz do Wspólnoty i poza jej obszar (Dz.U. UE L 35 z 12 .lutego 1992), zmieniona Dyrektywą Rady 2006/117/Euroatom (Dz.U. L337 z 5 grudnia 2006 r.).
 • Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów (Dz.Urz. UE z 27kwietnia 2006 r. L 114/9).
 • "Działania Służby Celnej w zakresie wybranych ograniczeń pozataryfowych w 2010 roku" Ministerstwa Finansów Departament Polityki Celnej, Warszawa 2011.
 • Górski M. "Zasady transgranicznego przemieszczenia odpadów", wydawnictwo CITEC SA Warszawa 2008.
 • Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 930 z dal. zm.).
 • Komunikat Komisji Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie odpadów i produktów ubocznych COM/2007/0059; Bruksela 21 lutego 2007 r.
 • Konwencja Bazylejska (Dz.U. z 1995 r. Nr 19, poz. 88).
 • Lasiński-Sulecki K. "Prawo Celne", wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2007.
 • Międzynarodowa Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki z 1973 r. MARPOL, zmodyfikowanej przez protokół z 1978 roku do tej konwencji (Dz.U. z 1987, Nr 17, poz. 101 z poźn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynawowego przemieszczania odpadów (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1088 z dalszymi zmianami).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2008 r. w sprawie udzielania zezwolenia oraz zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego (Dz.U. Nr 219, poz. 1402).
 • Rozporządzenie 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów oraz powiązane z nim akty uzupełniające (Dz.Urz. L 190 z dnia 12 lipca 2006 r.).
 • Rozporządzenie (WE) Nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.Urz. L 273 z 2002 r. z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 259/93 (Dz.Urz. L 30 z dnia 6 lutego 1993 r.).
 • Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz.U. z 2006 Nr 99, poz.692 z poźn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276 z poźn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 - tekst ujednolicony).
 • Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz.U. Nr 166, poz.1361 z poźn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz.U. z 2004 r. Nr 191, poz. 1956).
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 124, poz. 857).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o służbie celnej (Dz.U. Nr 168, poz. 1323).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171246475

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.