PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 36 | 445--459
Tytuł artykułu

Działalność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Warianty tytułu
Innovative Actiyity of Small and Medium Enterprises in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Innowacje od początków naukowego zajmowania się gospodarką byty przedmiotem wielu badań i opracowań. Na przestrzeni kolejnych lat zmieniały się zakresy, w których były one rozpatrywane. Początkowo ogranicza­no je do zagadnień związanych z działalnością techniczną i technologiczną. W ostatnich latach problematykę innowacji rozszerzono na obszary zarządzania, marketingu i organizacji przedsiębiorstw. Wdrażanie innowacji traktowane jest jako jeden z podstawowych warunków uzyskania przewagi konkurencyjnej, a w rezultacie przetrwania przedsiębiorstwa na rynku. Małe i średnie przedsiębiorstwa są kluczowymi uczestnikami życia gospodarczego. Przedsiębiorstwa te charakteryzują się ponad przeciętną skalą rozwoju i tempem wdrażania innowacji. Przeprowadzane w kolejnych latach badania wskazują, że dzięki wdrażanym innowacjom uzyskały one wiele korzyści. Zaliczyć do nich można między innymi zwiększenie asortymentu i poprawę jakości wyrobów oraz pozyskanie nowych rynków. W małych i średnich przedsiębiorstwach główną barierą wprowadzenia innowacji jest brak środków finansowych na ich wdrożenie. W efekcie spada liczba przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie. Okres kryzysu również nie sprzyja rozwijaniu tej działalności, co może bardzo niekorzystnie wpłynąć na całą gospodarkę Polski. (abstrakt oryginalny)
EN
Innovations have been a subject of many tests and studies since the beginning of scientific dealing with economy. Scopes in which they were considered are being changed through next years. At the beginning they were limited to issues connected with technical and technological activity. Last years innovation problem has been increased to areas such as management, marketing and enterprise organization. Introducing innovations is treated as one of the basie condition of obtaining long-lasting competitive advantage which means enterprise surviving on the market. Smali and medium enterprises are key participants of economic iife. Enterprises are characterized by over average scalę of developinent and pace of implementing innovations. Scientific researches which were conducting through next years show that because of implementing innovations, they gain many advantages such as increasing of assortment, improvement of quality and gaining new markets. In smali and medium enterprises the main barrier of introducing innovations is lack of founds for its implementation. In effect number of innovative active enterprises decreases. Crisis favor to deveIop this activity what is very unfavorable for the whole of polish economy. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bogdanienko J. (red.), Innowacyjność przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Ko­pernika, Toruń 2004.
 • Bojewska B., Zarządzanie innowacjami jako źródło przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • Brzeziński M. (red.). Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa 2001.
 • Byrski B., Procesy innowacyjne w przemyśle, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1986.
 • Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 • Drucker P.F., Myśli przewodnie Druckera, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2002.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004-2006, GUS, Warszawa 2008.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w łatach 2002-2004, GUS, Warszawa 2006.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w łatach 2006-2008, Notatka informacyjna, GUS, Warszawa 2009.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w sektorze usług w latach 2001-2003, GUS, Warszawa 2005.
 • Janasz W., Leśkiewicz L, Identyfikacja i realizacja procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie, WNUS, Szczecin 1995.
 • Janasz W. (red.). Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw, WNUS, Szczecin 2003.
 • Martyniak Z., Historia myśli organizatorskiej. Wybitni przedstawiciele szkoły klasycznej do roku 1940, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1996.
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 • Pietrasiński Z., Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, PWN, Warszawa 1970.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD/ Eurostat, wydanie polskie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa 2008.
 • Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, ZWP MPiPS, Warszawa 2008.
 • Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 • Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wyd. UŁ, Łódź 1999.
 • Strategia zwiększania nakładów na działalność B+R w celu osiągnięcia założeń Strategii Lizbońskiej, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2004.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173/2004 r., poz. 1807),
 • http://www.mg.gov.pl/fundusze/POIG/, data odczytu: 07.04.2010 r.
 • http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/rozwoj regionalny/Strony/StrategiaLizbonska, data odczytu: 07.04.2010 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171247617

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.