PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 1 | nr 6 | 32--57
Tytuł artykułu

Wyzwania stojące przed polskim samorządem lokalnym w perspektywie 2014-2020

Warianty tytułu
Challenges for Local Government in the Years 2014-2020
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na tle aktualnych problemów i dysfunkcji samorządu terytorialnego w Polsce, jego pozycji i dotychczasowej aktywności w zakresie absorpcji funduszy UE, w opracowaniu przedstawione zostały główne wyzwania stojące przez samorządem lokalnym w perspektywie planistycznej i finansowej lat 2014-2020. W szczególności wyeksponowane zostały postulaty Komisji Europejskiej wobec regionów oraz nowe instrumenty wspierające rozwój terytorialny, m.in. inteligentna specjalizacja, rozwój kierowany przez społeczność oraz zintegrowane inwestycje terytorialne, wymagające innego niż dotychczas wykorzystania pomocy finansowej, a także respektowania związanych z tym nowych warunków mających na celu usprawnienie zintegrowanego zarządzania rozwojem i wzrost efektywności wykorzystania funduszy UE. (abstrakt oryginalny)
EN
Against the background of the experience of local governments and their activities as regards the absorption of EU funds, this paper presents the main challenges that local governments are likely to face in terms of planning and finance in the years 2014-2020. In particular, the paper focuses on the requirements of the European Commission towards regions; including the need for integrated development management, smart specialization, community-led development and integrated territorial investment. (original abstract)
Rocznik
Tom
1
Numer
Strony
32--57
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Bieńkowska, E., 2011, Wstęp, w: Strategicznie dla rozwoju. Polityka rozwoju w zintegrowanym podejściu, MRR, Warszawa.
 • Brzozowy, A., 2012, Partnerstwa lokalne a Community Led Local Development, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR, Posiedzenie tematyczne Krajowego Forum Terytorialnego w dniu 12 września, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Buzek, J. (red.), 2007, Jak zostać regionem wiedzy i innowacji?, Twigger, Warszawa.
 • Domański, B., 2012, Dylematy polityki rozwoju polskich regionów, w: Kukliński, A., Woźniak, J. (red.), Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie dla Polski, Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, t. 5, Kraków.
 • Dziemianowicz, W., 2008, Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne-inwestorzy zagraniczni, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji KOM, 3.3.2010, Bruksela.
 • Gniadkowski, A., 2013, Regionalne strategie innowacji są źle przygotowane, Wspólnota, nr 13.
 • Grosse, T.G., 2003, Zmierzch decentralizacji w Polsce? Polityka rozwoju w województwach w kontekście integracji europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Grosse, T.G., Hardt, Ł., 2010, Sektorowa, czy zintegrowana, czyli o optymalnej strategii rozwoju polskich obszarów wiejskich po 2013 r., Warszawa.
 • Hausner, J. (red.), 2013a, Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.
 • Hausner, J., 2013b, Nie wystarczy usuwać bariery, trzeba pomagać rosnąć, wywiad przeprowadzony przez A. Fandrejewską, Obserwator Finansowy, www.obserwatorfinansowy.pl [dostęp: 13.07.2013].
 • Jewtuchowicz, A., 2009, Terytorium jako podstawa procesu tworzenia innowacyjnych środowisk przedsiębiorczości, w: Nowakowska, A. (red.), Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kardas, M., 2011, Inteligentna specjalizacja - (nowa) koncepcja polityki innowacyjnej, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 2.
 • Kołodko, G.W., 2002, Tygrys z ludzką twarzą, TNOiK, Toruń.
 • Kowalski, M.A., 2013, Znaczenie klastrów dla innowacyjności gospodarki w Polsce, SGH, Warszawa.
 • Król, M., 2013, Samorządy pod kreską, Nasz Dziennik, nr 34 (4573).
 • Kulesza, M., 2012a, Oskubywanie prowincji, rozmowa przeprowadzona przez K. Baranowską Rzeczypospolita z dnia 10-10.
 • Kulesza, M., 2012b, Samorządom lokalnym odbiera się możliwości rozwoju, Rozmowa redaktora Gazety Prawnej, Dziennik Gazeta Prawna, nr 12 (nr 52).
 • Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu, 2012, Warszawa.
 • Nowakowska, A., 2008, Dobrze zarządzać to zrozumieć "własne podwórko", Pomorski Przegląd Gospodarczy, nr 2(37).
 • Ocena sytuacji samorządów lokalnych, 2013, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa.
 • Podejście wynikowe. Dostrajanie polityki spójności, 2011, Panorama Inforegio, nr 41.
 • Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju; przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 5 lutego 2013 r., Warszawa.
 • Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020, 12 lipca 2013 r. (Po pierwszych zmianach redakcyjnych wprowadzonych w dniu 19 lipca br.), MRR, Warszawa.
 • Ratuszniak, I., 2013, Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, Ekspertyza, Centrum Doradztwa i Rozwoju Kompetencji, Wrocław.
 • Słodowa-Hełpa, M., 2002, Dylematy i możliwości rozwojowe polskich regionów w świetle europejskiej polityki regionalnej, w: Gruchman, B. (red.), Problemy przestrzeni w integracji europejskiej, Zeszyty Naukowe AE, nr 23, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 43-80.
 • Słodowa-Hełpa, M., 2010, Zrównoważony rozwój a konkurencyjność w wymiarze lokalnym, w: Zrównoważony rozwój lokalny: warunki rozwoju regionalnego i lokalnego, Stowarzyszenie Naukowe - Instytut Gospodarki i Rynku w Szczecinie, Szczecin 2010, s. 131-139.
 • Słodowa-Hełpa, M., 2012, Samorząd terytorialny w procesie stymulowania zintegrowanego rozwoju w: Kołomycew, A., Kotarba B., (red.), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 292-310.
 • Słodowa-Hełpa, M., 2013, Inteligentna specjalizacja polskich regionów - warunki, wyzwania i dylematy, Roczniki Nauk Społecznych, t. 41(5), nr 1.
 • Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, 2012, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne Społeczeństwo, Konkurencyjna Gospodarka, Sprawne Państwo, 2012, Załącznik do uchwały nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r., Warszawa.
 • Swianiewicz, P., 2013, Hamowanie i spadanie, Wspólnota, nr 39/40.
 • Wilczyński, R., 2011, Odnowa Wsi w Polsce u progu XV-lecia, w: Odnowa Wsi - Opinie ekspertów, IV Polski Kongres Odnowy Wsi, Wrocław.
 • Woźniak, J., 2012, Polskie województwa jako potencjalne ośrodki regionalnej myśli strategicznej, w: Kukliński A., Woźniak J. (red.), Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie dla Polski, Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, t. 5, Kraków.
 • Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, 2013, MRR Warszawa.
 • Zintegrowane podejście do rozwoju w Polsce, 2011, MRR, Warszawa.
 • Analiza MAC. Najmniejsze gminy są za słabe, 2013, http://samorzad.pap.pl [dostęp: 30.05.2013].
 • Barca, E, 2009, Program dla zreformowanej polityki spójności. Podejście ukierunkowane terytorialnie w osiąganiu celów i oczekiwań Unii Europejskiej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, www.mrr.gov.pl/fundusze [dostęp: 20.03.2012].
 • Cieślak-Wróblewska, A., 2013, Pułapka na gminy, Rzeczpospolita z dnia 31.05, archiwum. rp.pl [dostęp: 03.06.2013].
 • Dekalog samorządowych problemów, 2012, www.portalsamorzadowy.pl [dostęp: 24.06.2013].
 • Grabek, A., 2012, Finanse samorządów w pułapce. Rząd przeciąża gminy, Rzeczpospolita, www. rp.pl [dostęp: 27.09.2012].
 • Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations (RIS 3), Smart Specialization Platform S3, 2012, s3platform.jrc.ec.europa.eu, tłumaczenie: Przewodnik Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3), Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, kwiecień 2013 (oficjalnie obowiązuje wersja angielska) [dostęp: 26.04.2013].
 • Guide to social innovation, European Commission, Regional and Urban Policy 2013, ec.europa. eu [dostęp: 29.04.2013].
 • Informacje od regionów nt. stanu prac nad regionalnymi strategiami z zakresu inteligentnych specjalizacji, konfederacjalewiatan.pl [dostęp: 12.05.2013].
 • Jak profesor z profesorem, czyli rozkład samorządu na czynniki pierwsze, Serwis Samorządowy, www.portalsamorzadowy.pl [dostęp: 15.04.2013].
 • Kaczorowska, M., 2012, Wyzwania inteligentnej specjalizacji, www.pi.gov.pl [dostęp: 24.11.2012].
 • Kuryłło, G., 2013a, Do sądu z przepisami postawionymi na głowie, www.portalsamorzadowy. pl [dostęp: 26.07.2013].
 • Kuryłło, G" 2013b, Raport Hausnera: rozwój samorządów przypomina stan chorobowy, www. portalsamorzadowy.pl [dostęp: 21.07.2013].
 • Marczuk, B., 2012, Samorządy podnoszą się z kolan, Rzeczypospolita, www.rp.pl [dostęp: 26.09.2012] .
 • Odwagi i rozwagi. Prezydent apeluje o efektywne korzystanie z funduszy UE, www.samorzad. pap.pl/depesze/redakcyjne [dostęp: 16.08.2013].
 • Opinia Komitetu Regionów "Projekt przewodni strategii Europa 2020: Unia innowacji", Dziennik Urzędowy UE (2011/C 259/04), eur-lex.europa.eu [dostęp: 27.05.2013].
 • Parteka, T., Bez kroplówki europejskiej: Polska inteligentnych regionów czy sielska miejsko-wiej- ska?, VI Konferencja Krakowska, Polska w Europie wielu prędkości, Kraków, 17-18 czerwca 2013, prezentacja, konferencjekrakowskie.pl [dostęp: 19.06.2013].
 • Polityka spójności 2014 -2020. Inwestycje w rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia,. 2011, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, s. 1, ec.europa.eu/info- regio [dostęp: 21.12.2011].
 • Proinnowacyjny samorząd lokalny. Lokalne innowacje siłą regionu!, 2012, iw.org.pl [dostęp: 06.06.2012] .
 • Regulski, J., 2013a, By samorządność nie stała się fikcją, www.portalsamorzadowy.pl [dostęp: 17.03.2013].
 • Sztorc, E., 2012, Inteligentna specjalizacja - nowe wyzwanie dla regionów, regioportal.pl [dostęp: 21.07.2012).
 • Z Bankiem Światowym o inteligentnych specjalizacjach, poig.gov.pl [dostęp: 12.05.2012].
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, ec.europa.eu/regional_policy/.pdf. [dostęp: 12.05.2012).
 • Żółciak, T., 2012, Nadchodzą chude lata dla samorządów. Brakuje pieniędzy na inwestycje, Dziennik Gazeta Prawna, serwisy.gazetaprawna.pl [dostęp: 21.12.2012).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171248881

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.