PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 468 | 369
Tytuł artykułu

Funkcjonowanie człowieka w organizacji

Warianty tytułu
Human Being Within the Organization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Skuteczne zarządzanie ludźmi wymaga zrozumienia czynników wpływających nas ich zachowanie w środowisku pracy, dlatego wiele miejsca poświęcamy wyjaśnieniu tendencji zmian zachowań ludzi w organizacjach na przestrzeni lat oraz różnorodnym czynnikom mającym wpływ na ich funkcjonowanie w organizacji. (...) Książka niniejsza powstała z myślą o wzbogaceniu wiedzy dotyczącej indywidualnych zachowań ludzi w organizacji oraz o humanizacji pracy. Kierujemy je głównie do studentów kierunków pedagogicznych, zwłaszcza pedagogiki pracy, oraz do osób zainteresowanych problemami zarządzania. Może być ono przydatne wszystkim, którzy zajmują się zarządzaniem ludźmi w różnych organizacjach, również pracownikom (a więc nam wszystkim) w dokonaniu autorefleksji i lepszego zrozumienia siebie jako sprawcy zachowań zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, nierzadko sprawcy konfliktów wynikających z braku wiedzy o sobie i innych. (fragment tekstu)
EN
The work Human Being Within the Organization includes contents referring to the behaviour of human being in the work environment. With reference to the above we explain the notion of behaviour which - in the literature - is invested with a different understanding. We describe individual differences in the behaviour resulting from the structures of personality, including also such factors as: attitude, empathy, image of oneself, self-evaluation, sense of placing the control, sense of subjectivity, attributive egotism, force of aiming for success, inclination towards risk, authoritarianism, Machiavellianism. We show differences in the psychic functioning of people with different temperamental features. A significant condition of maintaining health and appropriate interpersonal relations is managing one's own emotional states. We explain the question of emotional intelligence and we make reference to different concepts of stress and description of stress-forming factors. We indicate the organization sources of stress, its effects, and we draw attention to the problem of professional burn-out, the consequence of which is, among others, job satisfaction or dissatisfaction. We present this problem against the background of broader organization factors. Forming the image of a worker is connected with social perception, its errors and established stereotypes, which need to be overcome in order to secure maintenance of proper psychic climate in the workplace. Behaviour of human being is tied to the motivation of action. We describe the most popular motivation theories and principles of motivating for work. Effects of the individual's activity are also related to the sense of belonging to a group. Consequently, we present the values resulting from belonging to groups and teams. Effective management requires a skillful manager, boss, organizer, leader. We point to the most desired properties which condition the psycho-social climate of the organization and propensity for conflicts in various interpersonal relations. It is vital to understand and search for the most effective ways of their overcoming. The work shows human being as a co-creator of work quality and humanization of work. The understanding of human being's functioning within the complex organization system can be facilitated to the reader by rich literature of the subject. We make reference to it by presenting selected aspects of this question. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
369
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Aleksandrowicz J., 1988, Nerwice. Psychopatologia i psychoterapia, Warszawa, PZWL.
 • Armstrong M., 2000, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków, Dom Wydawniczy ABC.
 • Argyle M., 1991, Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa, PWN.
 • Aronson E., 1995, Człowiek istota społeczna, Warszawa, PWN.
 • Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., 1997, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Bańka A., 1990, U źródeł psychopatologii pracy, Poznań, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 • Bańka A., 1992, Jak definiuje się bezrobocie, [w:] A. Bańka (red.), Bezrobocie. Podręcznik pomocy psychologicznej, Poznań.
 • Bańka A., 1995, Zawodoznawstwo. Doradztwo zawodowe. Pośrednictwo pracy. Psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym, Poznań, Wydawnictwo PRINT-B.
 • Bańka A., 2000a, Psychologia pracy, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2: Psychologia ogólna, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Bańka A., 2000b, Psychologia organizacji, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3: Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Bańka D., 1992, Wybory zachowań w warunkach ograniczania podmiotowości człowieka w pracy zawodowej, [w:] Z. Ratajczak (red.), Psychologiczne problemy funkcjonowania człowieka w sytuacji pracy, t. 10: Podmiotowość człowieka. Szanse rozwoju i zagrożenia, Katowice, Uniwersytet Śląski.
 • Bańka W., [b.r.w.], Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Bańko M. (red.), 2003, Wielki słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa.
 • Baran J., 1996, O związku zadowolenia z pracy z kulturą i jakością pracy, "Res Humanae", nr 3.
 • Barnas K., 2005, Wywieranie wpływu, Gdańsk, GWP.
 • Bee H., 2004, Psychologia rozwoju człowieka, Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Bishop G.D., 2000, Psychologia zdrowia, Wrocław, Wydawnictwo ASTRUM.
 • Borkowski J., 2003, Socjologia i psychologia społeczna. Zarys wykładu, Pułtusk, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku.
 • Bartkowiak G., Nowodworska Z., 1987, Psychologia pracy i kierowania, Poznań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Bartkowiak G., 1999, Psychologia zarządzania, Poznań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Borkowska S., 1985, System motywacyjny w przedsiębiorstwie, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Brown J.A.C., 1965, Społeczna psychologia przemysłu, Warszawa, KiW.
 • Bugdol M., 1995, Zaufanie w środowisku pracy, [w:] Z. Łomny (red.), Budowa zaufania międzynarodowego celem edukacji globalnej. O pokojowy start ludzkości w XXI wiek, Opole, Uniwersytet Opolski.
 • Bugdol M., 2003, Zarządzanie przez jakość. Problemy społeczne, Opole, Wyd. UO.
 • Bugdol M., 2008, Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej, Warszawa, Diffin.
 • Bugdol M., 2011, Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu, Kraków, Wydawnictwo UJ.
 • Cenin M., 1994, Stres menedżerski i jego zwalczanie, [w:] S. Witkowski (red.), Psychologia sukcesu, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Chmiel N. (red.), 2003, Psychologia pracy i organizacji, Gdańsk, Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne.
 • Chojnacki W., Balasiewicz A., 2006, Człowiek w nowoczesnej organizacji. Wybrane problemy doradztwa zawodowego i personalnego, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Choynowski M., 1977, Podręcznik do "Inwentarza Osobowości" H.J. Eysencka, [w:] J. Dembska (red.), Testy psychologiczne w poradnictwie wychowawczo-zawodowym, Warszawa, PWN.
 • Cialdini R., 1994, Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk, GWP.
 • Czabała J.C., 2000, Podstawowe zaburzenia psychiczne, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3: Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Czarnecki K.M., 1975, Problemy osobowości zawodowej, "Pedagogika Pracy", rocznik 2.
 • Czarnecki K.M., Profesjologia, Sosnowiec, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.
 • Dąbrowski K., 1986, Trud istnienia, Warszawa, Wiedza Powszechna.
 • Dobrowolska D., 1980, Praca w życiu człowieka, Warszawa, Instytut Wydawniczy (RZZ).
 • Dobrowolska D., 1984, Wartość pracy dla jednostki w środowisku przemysłowym, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Doliński D., 2000, Psychologia wpływu społecznego, Wrocław, Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum.
 • Doliński D., 2005, Techniki wpływu społecznego, Warszawa, Wydawnictwo Scholar.
 • Domachowski W., 1984, Poczucie umiejscowienia kontroli jako wymiar osobowości, [w:] W. Domachowski, S. Kowalik, J. Miluska, (red.), Z zagadnień psychologii społecznej, Warszawa, PWN.
 • Domachowski W., Miluska J., 1984, Teoria atrybucji, [w:] W. Domachowski, S. Kowalik, J. Miluska, (red.), Z zagadnień psychologii społecznej, Warszawa, PWN.
 • Drwal R.Ł., 1978, Poczucie kontroli jako wymiar osobowości -podstawy teoretyczne, techniki badawcze, wyniki badań, [w:] L. Wołoszynowa (red.), Materiały do nauczania psychologii, seria 3, t. 3, Warszawa.
 • Drwal R.Ł., 1981, Osobowość wychowanków zakładów poprawczych, Wrocław, Ossolineum.
 • Dudek B., Waszkowska M., Hanke W., 1999, Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego, Łódź, Instytut Medycyny Pracy.
 • Dzięcielewska-Machnikowska S., 1993, Jak żyją bezrobotni, "Polityka Społeczna", nr 7.
 • Dźwilewska L., 2001, Bezrobocie długotrwałe determinantą syndromu bezrobocia u młodzieży, (praca magisterska napisana pod kierunkiem S. Korczyńskiego), Opole, Uniwersytet Opolski.
 • Eliasz A., Wrześniewski K., 1988, Ryzyko chorób psychosomatycznych. Wzór zachowania A, Wrocław, Wyd. Ossolineum.
 • Fisher J.R., 2005, Konflikt między grupowy, [w:] M. Deutsch, P.T. Coleman (red.), Rozwiązywanie konfliktów, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Franken R.E., 2000, Psychologia motywacji, Gdańsk, GWP.
 • Frączek A., 1964, Teoria frustracji, [w:] L. Wołoszynowa (red.), Materiały do nauczania psychologii, seria 1, t. I, Warszawa, PWN.
 • Frączek A., Kofta M., 1975, Frustracja i stres psychologiczny, [w:] T. Tomaszewski (red.), Psychologia, Warszawa, PWN.
 • Fritchie R., Leary M., 1991, Konflikty w przedsiębiorstwie, Warszawa.
 • Gach D., 2005, Zachowania organizacyjne w wymiarze grupowym, [w:] A. Potocki (red.), Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia, Warszawa, Wydawnictwo Difin.
 • Gałdowa A. (red.), 1999a, Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Gałdowa A. (red.), 1999b, Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Gliszczyńska X., 1981, Motywacja do pracy, Warszawa, KiW.
 • Gliszczyńska X., 1991a, Psychologiczny model efektywności pracy, Warszawa, PWN.
 • Gliszczyńska X.,1991b, Poznawcze modele motywacji pracowników, [w:] X. Gliszczyńska (red.), Psychologiczny model efektywności pracy, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gaś Z.B., 2001, Doskonalący się nauczyciel, Lublin, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Goleman D., 1997, Inteligencja emocjonalna, Poznań, Wyd. Media Rodzina of Poznań.
 • Goleman D., 1999, Inteligencja emocjonalna w praktyce, Poznań, Media Rodzina.
 • Górecka K., 2003, Satysfakcja z pracy pracowników spółki akcyjnej, (praca magisterska napisana pod kierunkiem S. Korczyńskiego), Opole.
 • Gulski B., Skurzyńska-Sikora U., Szeloch Z.M., 1999, Podstawy organizacji i zarządzania, Lublin.
 • Graniewska D., 2001, Rodzina a bezrobocie - sytuacja w Polsce, "Problemy Rodziny", nr 3.
 • Grant R., 1996, Potęga świadomości. Żyj wśród ludzi, Warszawa, Świat Książki.
 • Griffin R.W., 1996, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa, PWN.
 • Gros U., 1994, Organizacyjne aspekty zachowań ludzi w procesach pracy, Katowice AE.
 • Grzelak J.Ł., Nowak A., 2000, Wpływ społeczny, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3: Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Haber L.H.,1998, Management. Zarys zarządzania małą firmą, Kraków, WPSB.
 • Hall C.S., Lindzey G., 1994, Teorie osobowości, Warszawa, PWN.
 • Hamer H., 1994, Klucz do efektywności nauczania. Poradnik dla nauczycieli, Warszawa, Wydawnictwo Veda.
 • Heller R., 2000, Motywowanie pracowników, Warszawa, Wydawnictwo Wiedza i Życie.
 • Heszen-Niejodek I., 2000, Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3: Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Hoffman E., 2003, Ocena psychologiczna pracowników, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Hogan K., 2000, Psychologia perswazji. Struktura i techniki wywierania wpływu na ludzi, Warszawa, Wydawnictwo Jacek Santorski & CO, Poznań.
 • Holstein-Beck M., 1978, Konflikty, Warszawa, Wydawnictwo CRZZ.
 • Holstein-Beck M., 1990, Kompetencje menedżera, Warszawa 1990, IOiZ.
 • Horney K., 1976, Neurotyczna osobowość naszych czasów, Warszawa, PWN.
 • Hornowski B., 1978, Rozwój inteligencji i uzdolnień specjalnych, Warszawa, WSiP.
 • Jachnis A., 1994, Temperament a predyspozycje do zawodu menedżera, [w:] S. Witkowski (red.), Psychologia sukcesu, Warszawa, PWN.
 • Jan Paweł II, 2003, Encyklika Laborem exercens - o pracy ludzkiej, 14 września 1981, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków, Wydawnictwo Znak.
 • Janowski A., 1974, Kierowanie wychowawcze w toku lekcji, Warszawa, PWN.
 • Jarymowicz M., 1976, Makiawelizm - osobowość ludzi nastawionych na manipulowanie innymi, [w:] J. Reykowski (red.), Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi, Warszawa, Książka i Wiedza.
 • Jasiński Z., 1998, Motywowanie w przedsiębiorstwie, Warszawa, Placet.
 • Katz R.L., 1971, Skills of an effective administrator, [w:] E.C. Bursk, T.B. Blodgett (ed.), Developing executive leaders, Massachusets, Cambridge.
 • Juchnowicz M., 2000, Systemy motywowania pracowników a jakość zarządzania, IFGN SGH, Warszawa.
 • Kabaj M., 1995, Elementy programu przeciwdziałania bezrobociu, [w:] J. Auleytner (red.), Polityka społeczna. Stan i perspektywy, Warszawa, WSP TWP.
 • Kalbarczyk A., 1999, Psychologiczne konsekwencje utraty pracy i bezrobocia, [w:] G. Kranas (red.), Organizacja, praca, bezrobocie, Warszawa, Wydawnictwa Uniwesytetu Warszawskiego.
 • Kӓlin K., Müri P., 1998, Kierować sobą i innymi. Psychologia dla kadry kierowniczej, Kraków, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 • Kalinowska J., 1978, Postawy robotników wobec pracy, Warszawa, KiW.
 • Karcz E., 2008, Funkcje organiczne dyrektora szkoły jutra, "Edukacja Jutra", t. 2.
 • Karcz E., 2009, Teoretyczne aspekty organizacji i zarządzania oświatą, [w:] E. Karcz (red.), Współczesne problemy organizacji i zarządzania oświatą. Wybrane aspekty teoretyczno-praktyczne, Opole, Uniwersytet Opolski.
 • Karcz E., 2010, Teoria i praktyka zarządzania oświatą i szkołą, Opole, Instytut Nauk Pedagogicznych UO.
 • Karney J.E., 2007, Psychopedagogika pracy, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie "Żak".
 • Kotarbiński T., 1958, Traktat o dobrej robocie, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Katz D., Kahn R., 1979, Społeczna psychologia organizacji, Warszawa.
 • Kępiński A., 2002, Psychopatie, Kraków, Wydawnictwo Literackie.
 • Kownacki S., Rummel-Syska Z., 1982, Sprawne kierowanie. Psychospołeczne metody i techniki, Warszawa, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
 • Kofta M., 1991, Człowiek jako przyczyna zdarzeń, [w:] M. Kofta, T. Szustrowa (red.), Złudzenia, które pozwalają żyć. Szkice z psychologii społecznej, Warszawa, PWN.
 • Kohn M.L., Schooler C, 1986, Praca a osobowość, Warszawa, PWN.
 • Koptas G., 1992a, Następstwa utraty pracy w opinii bezrobotnych, Warszawa.
 • Koptas G., 1992b, Wpływ bezrobocia na stosunki społeczne, "Humanizacja Pracy", nr 1-2.
 • Korczyńska N., 1980, Uzależnienia osiągnięć w studiach wyższych w świetle badań psychologicznych, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Psychologia II.
 • Korczyński S., 2004, Potrzeby nauczycieli i ich zaspokajanie w działalności edukacyjnej, [w:] E. Smak, S. Włoch (red.), Edukacja progresywna, Opole, Uniwersytet Opolski.
 • Korczyński S., 2005, Człowiek w środowisku pracy, Opole, Opolskie Centrum Kształcenia.
 • Korzeniowski K., 1991, Poczucie podmiotowości - alienacji politycznej: uwarunkowania psychospołeczne, Poznań, Wydawnictwo Nakom.
 • Kos J., 2000, Podstawowe aspekty procesu pracy a stopień satysfakcji z pracy, "Edukacja Ustawiczna Dorosłych", nr 1.
 • Kosek-Nita B., Raś D., 1998, Współczesne problemy społeczne: młodzież, wartości, bezrobocie, [w:] Psychologia. Badania i aplikacje, t. 2, Katowice, UŚ.
 • Kossewska J., 2000, Uwarunkowania postaw. Nauczyciele i inne grupy zawodowe wobec integracji szkolnej dzieci niepełnosprawnych, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 • Kostera M., 2000, Zarządzanie personelem, Warszawa, PWE.
 • Kowalczuk R., Sieczyński T., 1984, Psychologia i socjologia pracy, Warszawa, WSiP.
 • Kozioł L., 2002, Motywacja w pracy, Warszawa-Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kożusznik B., 2002a, Psychologia zespołu pracowniczego, Katowice 2002, UŚ.
 • Król-Fijewska, 1993, Trening asertywności, Warszawa, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości.
 • Kretschmann R., Kirschner-Lis K., Lange-Schmidt I., Miller R., Rabens E., Thal J., Zintzner M., 2003, Stres w zawodzie nauczyciela, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Kulas H., 1986, Samoocena młodzieży, Warszawa, WSiP.
 • Kwaśnica R., 1993, Pytanie o nauczyciela, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Kwiatkowska-Ciotucha D., Załuska U., Dziechciarz J., 2007, Analiza porównawcza odczuć satysfakcji zawodowej - Polska na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • Kwiatkowski E., 2002, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Lauster P., 1996, Odwaga bycia sobą, Warszawa, Świat Książki.
 • Lewicka M., 2000, Procesy atrybucji, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2: Psychologia ogólna, Gdańsk, Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Lewicki A., 1974, Niektóre problemy psychologii zachowania, [w:] A. Lewicki (red.), Psychologia kliniczna, Warszawa, PWN.
 • Lévy-Leboyer O, 1997, Kierowanie kompetencjami. Bilanse doświadczeń zawodowych, Warszawa, POLTEXT.
 • Linczkowski Cz., 1999, Organizacja, zarządzanie i elementy marketingu, Kielce.
 • Littauer F., 1994, Osobowość plus. Jak zrozumieć innych, przez zrozumienie siebie?, Warszawa, Oficyna Wydawnicza "Logos".
 • Lundy O., Cowling A., 2000, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC.
 • Łucewicz J., 1997, Socjologiczne spojrzenie na organizację, Wrocław, Wydawnictwo AE.
 • Łukaszewski W., 1974, Osobowość: struktura i funkcje regulacyjne, Warszawa, PWN.
 • Maciuszek J., 1996, Sztuka udanego życia, czyli jak osiągnąć szczęście, sukces i powodzenie, Kraków, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 • Majewska M., 2005, Nadmierna aktywność zawodowa - aspekt psychologiczny, "Psychologia Rozwojowa", t. 10, nr 4.
 • Makin P., Cooper C., Cox Ch., 2000, Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Marek T., 2000, Stres i zmęczenie psychiczne w czasie pracy, "Czasopismo Psychologiczne", t. 1-2.
 • Maslach C., 2000, Wypalenie w perspektywie wielowymiarowej, [w:] H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe - przyczyny - mechanizmy - zapobieganie, t. 7, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Maslow A.H., 1964, Teoria hierarchii potrzeb, [w:] J. Reykowski (red.), Problemy osobowości i motywacji w psychologii amerykańskiej, Warszawa, PWN.
 • Maslow A.H., 1986, W stronę psychologii istnienia, Warszawa.
 • Matusewicz Cz., 2006, Wprowadzenie do psychologii, Warszawa, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.
 • McGinnis A.L., 1996, Sztuka motywacji, Warszawa, Oficyna Wydawnicza "Vocatio".
 • Maxwell J.C., 1988, Być liderem, czyli jak przewodzić innym, Warszawa, Wydawnictwo Medium.
 • Mądrzycki T., 1996, Osobowość jako system tworzący i realizujący plany, Gdańsk, GWP.
 • Michoń F., 1981, Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie w świetle psychologii i socjologii pracy, Warszawa, Książka i Wiedza.
 • Mietzel G., 1998, Wprowadzenie do psychologii, Gdańsk, Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne.
 • Migdał K., 2001, Psychologia w praktyce społecznej, Warszawa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 • Mika S., 1969, Skuteczność kar w wychowaniu, Warszawa, PWN.
 • Mika S., 1980, Psychologia społeczna dla nauczycieli, Warszawa, WSiP.
 • Misztal M., 1980, Problematyka wartości w socjologii, Warszawa, PWN.
 • Mlonek K., 1999, Bezrobocie w Polsce w XX wieku w świetle badań, Warszawa, Wyd. Krajowego Urzędu Pracy.
 • Mroziewski M., 2005, Style kierowania i zarządzania. Wybrane koncepcje, Warszawa, Difin.
 • Muszyński H., 1964, Wychowanie moralne w zespole, Warszawa, PWN.
 • Myers D.G., 2003, Psychologia społeczna, Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Nęcki Z., 1995, Negocjacje w biznesie, Kraków, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 • Nęcka E., 2000, Inteligencja, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2: Psychologia ogólna, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Niebrzydowski L., 1976, O poznawaniu i ocenie samego siebie, Warszawa, Nasza Księgarnia.
 • Nierenberg G.I., 1994, Sztuka negocjacji jako metoda osiągania celu, Warszawa, Wyd. Studio EMKA.
 • Nosal Cz.S., 1977, Psychologia pracy, Wrocław, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej.
 • Nowacki T., 1980, Praca i wychowanie, Warszawa, Instytut Wydawniczy CRZZ.
 • Nowacki T., 2004, Leksykon pedagogiki pracy, Radom, Wyd. i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji.
 • Obuchowska I., 1983, Dynamika nerwic: psychologiczne aspekty zaburzeń nerwicowych u dzieci i młodzieży, Warszawa, PWN.
 • Obuchowski K., 1965, Psychologia dążeń ludzkich, Warszawa, PWN.
 • Obuchowski K., 1973, Psychologiczne problemy zadowolenia i niezadowolenia z pracy, [w:] J. Braun (red.), Problematyka i metody badań nad zadowoleniem z pracy, Wrocław, Ossolineum.
 • Ogińska-Bulik N., 2006, Stres w zawodach usług społecznych. Źródła - konsekwencje - zapobieganie, Warszawa, Centrum Doradztwa i Informacji Difin.
 • Okóń J. (red.), 1971, Psychologia przemysłowa, Warszawa, PWN.
 • Oleksyn T., 2001, Sztuka kierowania, Warszawa, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości.
 • Oniszczenko W., 1998, Stres to brzmi groźnie, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Oyster C.K., 2002, Grupy, Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Paris S.G., Ayres L.R., 1997, Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem, Warszawa, WSiP.
 • Paszkowska-Rogacz A., 2009, Doradztwo zawodowe. Wybrane metody badań, Warszawa, Wydawnictwo Difin.
 • Penc J., 2000a, Motywowanie w zarządzaniu, Kraków, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 • Penc J., 2000b, Etyka w kształtowaniu wizerunku firmy, [w:] Z. Łomny (red.), O człowieka w człowieku - epokowa rola nauki, sztuki, techniki i kultury w urzeczywistnianiu tego wyzwania, Opole, Uniwersytet Opolski.
 • Penc J., 2001, Kreowanie zachowań w organizacji. Konflikty i stresy pracownicze, zmiany i rozwój organizacji, Warszawa, Agencja Wydawnicza Placet.
 • Pietrasiński Z., 1975, Zdolności, [w:] T. Tomaszewski (red.), Psychologia, Warszawa, PWN.
 • Pietrasiński Z., 1977, Psychologia kierownictwa, [w:] X. Gliszczyńska (red.), Psychologia pracy. Wybrane zagadnienia, Warszawa, PWN.
 • Pilch J., 1995, Bezrobocie - nowa kwestia społeczna, [w:] T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna, Warszawa, Wydawnictwo "Żak".
 • Pilkiewicz M., 1976, Rozwój postaw społecznych, "NURT", nr 1: Wybrane zagadnienia z psychologii.
 • Piwowarczyk J., 2000, Potrzeby człowieka a motywacja do pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej", nr 552.
 • Podgórecki J., 2005, Osobowościowe wyznaczniki komunikacji społecznej, Opole, Uniwersytet Opolski.
 • Poplucz J., 1981, Planowanie działań pedagogicznych w zakładzie pracy, Warszawa, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
 • Pospiszyl K., 1992, Psychopatia, Warszawa, PWN.
 • Potocki A. (red.), 2005, Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia, Warszawa.
 • Preiss A., 1969, Socjologia w zakładzie pracy, Warszawa.
 • Rakowska A., Sitko-Rutek A., 2000, Doskonalenie kompetencji menedżerskich, PWN, Warszawa.
 • Ratajczak Z., 1977, Człowiek i praca. Psychologiczna analiza pracy, Katowice, UŚ.
 • Ratajczak Z., 1979, Psychologia organizacji. Zarys problematyki, Katowice, UŚ.
 • Ratajczak Z., 1980, Człowiek w sytuacji innowacyjnej, Warszawa, PWN.
 • Ratajczak Z., 1988, Niezawodność człowieka w pracy, Warszawa, PWN.
 • Ratajczak Z., 1992, Wsparcie społeczne w warunkach zagrożenia podmiotowości człowieka w środowisku pracy, [w:] Z. Ratajczak (red.), Psychologiczne problemy funkcjonowania człowieka w sytuacji pracy, t. 10: Podmiotowość człowieka. Szanse rozwoju i zagrożenia, Katowice, Uniwersytet Śląski.
 • Reddin B., 1993, Testy dla menedżerów stawiających na efektywność. Poradnik psychologiczny, Warszawa, Oficyna Wydawnicza ALMA-PRESS.
 • Rembowski J., 1989, Empatia. Studium psychologiczne, Warszawa, PWN.
 • Remplewska M., 2009, Satysfakcja zawodowa pracowników Państwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej Poczta Polska (praca magisterska napisana pod kierunkiem S. Korczyńskiego), Łódź, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
 • Renaud J., 1993, Przewodnik antystresowy, Warszawa, Wydawnictwo Interpress.
 • Reszke I., 1999, Wobec bezrobocia: opinie i stereotypy, Katowice, BPS Śląsk.
 • Reykowski J., 1966, Funkcjonowanie osobowości w warunkach stresu psychologicznego, Warszawa, PWN.
 • Reykowski J., 1973, Zadowolenie i niezadowolenie a wyniki pracy, [w:] A. Sarapata (red.), Problematyka i metody badań nad zadowoleniem z pracy. Materiały z konferencji z 24-26 III 1972, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Reykowski J., 1975a, Teoria motywacji a zarządzanie, Warszawa, PWE.
 • Reykowski J., 1975b, Osobowość jako centralny system regulacji i integracji czynności człowieka, [w:] T. Tomaszewski (red.), Psychologia, Warszawa, WSiP.
 • Reykowski J., 1992, Procesy emocjonalne. Motywacja. Osobowość, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Reykowski J., Kochańska G., 1980, Szkice z teorii osobowości, Warszawa, Wiedza Powszechna.
 • Robbins S.P, 1998, Zachowania w organizacji, Warszawa, PWE.
 • Robbins S.P., 2001, Zasady zachowania w organizacji, Poznań, Zysk i S-ka.
 • Robbins S.P., 2003, Prawdy o kierowaniu ludźmi... i tylko prawdy, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Rostowska T., 2001, Konflikt międzypokoleniowy w rodzinie. Analiza psychologiczna, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Rostowska T., 2008, Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia, Kraków, Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 • Rostowski J., 2006, Nierówność zawodowa kobiet a doświadczenie zadowolenia i jakości życia w miejscu pracy, [w:] T. Rostowska (red.), Jakość życia rodzinnego. Wybrane zagadnienia, Łódź, Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi.
 • Rotter J.B., 1966, Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement, "Psychol. Monogr.", 80(1), No. 609.
 • Rusek L., 2005, Wpływ bezrobocia na funkcjonowanie jednostki i rodziny (praca magisterska napisana pod kierunkiem S. Korczyńskiego), Opole, Uniwersytet Opolski.
 • Sanocki W., 1973, Skale kontrolne jako wskaźnik samooceny, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego", seria 2, Pedagogika, Psychologia, Historia Wychowania.
 • Sarapata A., 1977, O zadowoleniu i niezadowoleniu z pracy, Warszawa, Instytut Wydawniczy CRZZ.
 • Schultz D.P., Schultz S.E., 2002, Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sędek G., 1991, Jak ludzie radzą sobie z sytuacjami, na które nie ma rady?, [w:] M. Kofta, T. Szustrowa (red.), Złudzenia, które pozwalają żyć, Warszawa, PWN.
 • Sęk H., 1996, Wypalenie zawodowe, Poznań, Zakład Wydawniczy K. Domke.
 • Sęk H., 2004, Rola wsparcia społecznego w sytuacjach stresu życiowego. O dopasowaniu wsparcia do wydarzeń życiowych, [w:] H. Sęk, R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, Warszawa, Wydawnictwo PWN.
 • Sęk H., Cieślak R., 2004, Wsparcie społeczne - sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne, [w:] H. Sęk, R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Siek S., 1986, Struktura osobowości, Warszawa, PWN.
 • Siek S., 1983, Wybrane metody badania osobowości, Warszawa, Akademia Teologii Katolickiej.
 • Sikorski Cz., 1999, Zachowania ludzi w organizacji, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Skarżyńska K., 1981, Spostrzeganie ludzi, Warszawa, PWN.
 • Skarżyńska K., 1992, Psychologiczne aspekty bezrobocia, "Nowiny Psychologiczne", nr 1.
 • Skorny Z., 1972, Psychiczne mechanizmy zachowania się, Warszawa, PZWS.
 • Skorny Z., 1987, Psychologia wychowawcza dla nauczycieli, Warszawa, WSiP.
 • Scott W.E., Cummings L.L. (red.), 1983, Zachowanie człowieka w organizacji, Warszawa, PWN.
 • Sokołowska S., 2000, Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne, Opole.
 • Spionek H., 1965, Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka, Warszawa, PWN.
 • Stabryła A., 1997, Zarządzanie rozwojem firmy, Kraków.
 • Stawowska L., 1983, Psychologia różnic indywidualnych dzieci i młodzieży, Katowice, Akademia Wychowania Fizycznego.
 • Stefańska-Klar, 2000, Późne dzieciństwo. Młodszy wiek szkolny, [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, Warszawa, Wydawnictwa Naukowe PWN.
 • Stochmiałek, J., 2003, Przezwyciężanie zjawiska bezrobocia wśród niepełnosprawnych, [w:] Z. Wiatrowski, U. Jeruszka, H. Bednarczyk (red.), Pedagogika pracy w kontekście integracji europejskiej, Warszawa, Wydawnictwo WSP TWP.
 • Stoner J.A.F., Wankel Ch., 1997, Kierowanie, Warszawa, PWE.
 • Sternberg R.J., 1999, Wprowadzenie do psychologii, Warszawa, WSiP.
 • Strelau J., 1975, Sposoby reagowania w sytuacjach trudnych, [w:] J. Strelau, A. Jurkowski, Z. Putkiewicz (red.), Podstawy psychologii dla nauczycieli, Warszawa, PWN.
 • Strelau J., 1985, Temperament, osobowość, działanie, Warszawa, PWN.
 • Strelau J., 1996, Temperament a stres: Temperament jako czynnik moderujący stresory, stan i skutki stresu oraz radzenie sobie ze stresem, [w:] I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak (red.), Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Strelau J. (red.), 2000a, Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2: Psychologia ogólna, Gdańsk, Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Strelau J., 2000b, Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3: Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Strelecki T., 1995, Organizacja pracy, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 • Strykowska M., Trzeciakowska A., 1994, Wsparcie społeczne a satysfakcja z pracy i wypalenie się zawodowe kobiet, "Przegląd Psychologiczny", nr 3.
 • Symela K., 2003, Programy Unii Europejskiej w dziedzinie kształcenia zawodowego, [w:] Z. Wiatrowski, U. Jeruszka, H. Bednarczyk (red.), Pedagogika pracy w kontekście integracji europejskiej, Warszawa, Wydawnictwo WSP TWP.
 • Susułowska M., Nęcki Z., 1977, Psychologiczna analiza przebiegu studiów wyższych, Warszawa, PWN.
 • Szczupaczyński J., 1998, Anatomia zarządzania organizacją, Warszawa, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów.
 • Szczepański J., 1965, Czynniki kształtujące zawód i strukturę zawodową, [w:] A. Sarapata (red.), Socjologia zawodów, Warszawa, KiW.
 • Szczepański J., 1972, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa.
 • Szewczuk W. (red.), 1979, Słownik psychologiczny, Warszawa, Wiedza Powszechna.
 • Szewczuk W., 1982, Psychologia w służbie życia, Warszawa, WSiP.
 • Szmajke A., 1999, Autoprezentacja. Maski, pozy, miny, Olsztyn, Ursa Consulting.
 • Szymczak M. (red.), 1995, Słownik języka polskiego PWN, t. 1-3, Warszawa.
 • Terelak J.F., 2001, Psychologia stresu, Bydgoszcz, Oficyna Wydawnicza Branta.
 • Terelak J.F., 2008, Człowiek i stres, Bydgoszcz-Warszawa, Branta.
 • Tomaszewski T., 1966, Aktywność człowieka, [w:] M. Maruszewski, J. Reykowski, T. Tomaszewski (red.), Psychologia jako nauka o człowieku, Warszawa, KiW.
 • Tomaszewski T., 1970, Z pogranicza psychologii i pedagogiki, Warszawa, PZWS.
 • Tomaszewski T., 1975a, Człowiek i otoczenie, [w:] T. Tomaszewski (red.), Psychologia, Warszawa, PWN.
 • Tomaszewski T., 1975b, Podstawowe formy organizacji i regulacji zachowania, [w:] T. Tomaszewski (red.), Psychologia, Warszawa, PWN.
 • Tomaszewski T., 1984, Główne idee współczesnej psychologii, Warszawa, Wiedza Powszechna.
 • Townend A., 1996, Jak doskonalić asertywność. Praktyczny podręcznik asertywności dla menedżerów, Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Trzebińska E., 1985, Empatia jako forma komunikacji interpersonalnej, "Przegląd Psychologiczny", nr 2.
 • Tyszkowa M., 1986, Zachowanie się dzieci szkolnych w sytuacjach trudnych, Warszawa, PWN.
 • Tuszner E., 1981, Poczucie kontroli nad otoczeniem a konformizm młodzieży, "Psychologia Wychowawcza", nr 2.
 • Wach T.,1997, Ryzyko konfliktu, "Przegląd Organizacji", nr 7.
 • Wacławczyk A., 2000, Style kierowania (praca licencjacka, napisana pod kierunkiem S. Korczyńskiego), Opole, WSZiA.
 • Webber R.A., 1996, Zasady zarządzania organizacjami, Warszawa, PWE.
 • Weitzman E.A., Weitzman P.F., 2005, Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji w rozwiązywaniu konfliktów, [w:] M. Deutsch, P.T. Coleman (red.), Rozwiązywanie konfliktów, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Węgłowska-Rzepa K, 2000, Style funkcjonowania młodzieży w grupie społecznej, [w:] D. Borecka-Biernat, K. Węgłowska-Rzepa, Zachowanie młodzieży w sytuacji kontaktu społecznego, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Wilsz J., 2000, Determinanty podmiotowości człowieka, [w:] Z. Łomny (red.), O człowieka w człowieku - epokowa rola nauki, sztuki, techniki i kultury w urzeczywistnianiu tego wyzwania, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Wilsz J., 2002, Proces przystosowania zawodowego w kontekście koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości, "Pedagogika Pracy", nr 41.
 • Witkowski T., 2000, Psychomanipulacje, [b.m.w.], Oficyna Wydawnicza UNUS.
 • Wiatrowski Z., 1997, Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz, WSP Bydgoszcz.
 • Wiatrowski Z., 2001, Myśli i działania pedagogiczne, Bydgoszcz, WSP Bydgoszcz.
 • Wojciszke B., 2000, Postawy i ich zmiana, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3: Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Wojtasik B., 1997, Warsztat doradcy zawodu. Aspekty pedagogiczno-psychologiczne, Kraków, Oficyna Wydawnicza Imuls.
 • Wołoszynowa L., 1975, Młodszy wiek szkolny, [w:] M. Żebrowska (red.), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa, PWN.
 • Wosińska W., 1985, Kierowanie ludźmi w świetle psychologii społecznej, Warszawa-Kraków-Katowice, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Uniwersytet Śląski.
 • Wosińska W., 2004, Psychologia życia społecznego, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Wrona-Polańska H., 2003, Zdrowie jako funkcja twórczego radzenia sobie ze stresem, Kraków, Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej.
 • Wrześniewski K., 1996, Style a strategie radzenia sobie ze stresem. Problemy pomiaru, [w:] I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak (red.), Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne, Katowice, Wydawnictwo UŚ.
 • Vroom V., 1960, Some Personality Determinants of the Effects of Participation, New York.
 • Zaborowski Z., 1965, Samoocena dziecka, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze", nr 10.
 • Zaborowski Z., 1980, Z pogranicza psychologii społecznej i psychologii osobowości, Warszawa.
 • Zagórna-Goplańska M., 2004, Zachowania na rynku pracy jako element nowego stylu życia, [w:] S. Zagórny (red.), Przemiany społeczne. Poszukiwanie nowego stylu życia, Opole 2004, Politechnika Opolska.
 • Zalewska A.M., 2006, Zadowolenie z pracy w zależności od reaktywności i wartości stymulacyjnej pracy, "Przegląd Psychologiczny", t. 49, nr 3.
 • Zalkind S.S., Costello T.W., 1983, Percepcja: niektóre najnowsze badania i ich implikacje dla zarządzania, [w:] W.E. Scott, L.L. Cummings (red.), Zachowanie człowieka w organizacji, Warszawa, PWN.
 • Zbiegień-Maciąg L., 2002, Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Zieleniewski J., 1976, Organizacja zespołów ludzkich, Warszawa, PWN.
 • Zimbardo P.G., Ruch F.L., 1994, Psychologia i życie, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171249503

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.