PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 61, T. 2 | 201--207
Tytuł artykułu

Wybrane problemy wyceny operacji gospodarczych w walutach obcych w aspekcie prawa bilansowego i podatkowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Problems of Valuation of Business Operations in Foreign Currencies According to the Balance Law and Tax Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - przedsiębiorstwa dokonując wymiany towarów i usług, przeprowadzają transakcje zarówno na rynkach krajowych i zagranicznych. Intensyfikacja czynności dokonywana na rynkach zagranicznych sprawia, iż problematyka wyceny operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych, nabiera rosnącego znaczenia. Celem artykułu jest zaprezentowanie dylematów wyceny operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych, w aspekcie prawa bilansowego i podatkowego. Metodologia badania - w artykule zawarto monograficzną metodologię badania, wykorzystując informacje w formie jakościowo-opisowej. Poddano metodzie analizy i konstrukcji logicznej piśmiennictwo istniejące w zakresie badanego zagadnienia. Wynik - system rachunkowości, stanowiąc wewnętrznie spójny system pomiaru i wyceny operacji gospodarczych, dostarcza przedsiębiorcy i otoczeniu gospodarczemu wiarygodnej i zrozumiałej informacji. Związana jest ona z przeprowadzonymi przez jednostkę gospodarczą operacjami gospodarczymi, jak również z prezentacją (połączoną z wyceną) pozycji posiadanych zasobów i źródeł ich finansowania. System podatkowy stanowi element polityki podatkowej państwa, wpływając jednocześnie na elementy wyceny operacji gospodarczych przez jednostki gospodarcze. Nie jest jednak systemem spójnym i zrozumiałym, co powoduje nieczytelność i niezrozumiałość informacji ekonomicznych generowanych przez system prawa podatkowego, w zakresie wyceny operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych. Należy mieć nadzieję, iż mając system rzetelnej informacji o przeprowadzonych operacjach gospodarczych w postaci systemu rachunkowości, nieco częściej ustawodawca wykorzystywał będzie metody i narzędzia tego systemu, celem tworzenia zrozumiałej informacji również przez system podatkowy. Oryginalność/Wartość - wartość poznawczą artykułu stanowi interdyscyplinarność badanego zagadnienia z próbą kwantyfikacji metodyki wyceny na gruncie prawa podatkowego. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - the undertakings carry out transactions of the exchange of goods and services both on the domestic and foreign markets. Intensification of activities on foreign markets makes the importance of valuation of business operations denominated in foreign currencies grow. The purpose of this article is to present dilemmas of valuation of business operations in foreign currencies according to the balance law and tax law. Research methodology - the article includes monographic research methodology using qualitative and descriptive information. The method of analysis and logical structure were used in relation to literature referring to analysed problem. Result - the accounting system is internally consistent system of measurement and valuations of business operations and it provides entrepreneurs and business environment reliable and understandable information. This information is connected both with conducted business operations and with presentation (with the valuation) of sources and financial resources. The tax system is the element of the state tax policy and because of that it affects the elements of valuation of business operations by entities. However, tax system is not consistent and understandable, which makes information generated by this system unreadable and unintelligible in relation to the valuation of business operations denominated in foreign currencies. It is hoped that having reliable information of business operations from accounting system, the legislature will use the methods and tools of this system more often in order to crate understandable information also by the tax system. Originality/Value - the value of the article is interdisciplinarity of studied problem with attempt to quantify the valuation methodology in tax law. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Biuletyn Skarbowy nr 6/104 z 2012.
 • Hejnar J. (2007), Zarys teorii wyceny bilansowej, w: Prawo bilansowe a prawo podatkowe, red. B. Micherda, Difin, Warszawa.
 • Skrzywan S. (1969), Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa, 1969.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2011, nr 74, poz. 397, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 2012, poz. 361, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, DzU 2012, poz. 749, z póżn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330.
 • Ustawa z dnia o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2011, nr 74, poz. 397, z późn. zm.
 • Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, pismo nr MB8/102/2007 z 8 marca 2007 roku.
 • Wyrok NSA z 28 sierpnia 2012 r., sygn. akt II FSK 159/11.
 • Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych (2007), w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2007, SKwP, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171249513

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.