PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 61, T. 2 | 249--258
Tytuł artykułu

Faktoring w rachunkowości i sprawozdawczości podmiotu gospodarczego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Factoring in Accounting and the Reporting of the Business Entity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - faktoring jest instrumentem krótkoterminowego finansowania działalności przedsiębiorstw. Wykorzystując faktoring, jednostki gospodarcze mogą oferować swoim odbiorcom dłuższe terminy płatności, zwiększają swą płynność finansową i mogą skorzystać z dodatkowych usług świadczonych przez instytucje faktoringowe. Celem artykułu jest zaprezentowanie faktoringu w kontekście jego ujęcia w systemie rachunkowości - w ewidencji księgowej, w sprawozdaniu finansowym jednostki. Metodologia badania - w artykule wykorzystano metodę studiów literaturowych (wykorzystano literaturę krajową z tego zakresu, w tym artykuły naukowe oraz akty prawne). Wykorzystano metodę analizy. Wynik - artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak zaprezentować faktoring w księgach rachunkowych jednostki - zarówno faktora, jak i faktoranta - w kontekście bardzo ogólnych tylko wskazówek wynikających z ustawy o rachunkowości. Oryginalność/Wartość - faktoring jest umową nienazwaną w polskim prawodawstwie, a zatem trudno jest odnieść się do regulacji prawnych rachunkowości w zakresie sposobów jego ewidencji. Zaproponowane rozwiązania dotyczące zasad ujęcia faktoringu w księgach rachunkowych zarówno faktora jak i faktoranta, są przydatne dla praktyki. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - factoring is a financing instrument for short-term business operations. Using factoring, economic entities can offer its customers extended payment terms, improve its liquidity and may benefit from additional services provided by the factoring. The purpose of this article is to present factoring in the context of its inclusion in the accounting system - in the accounting records, financial statements. Design/Methodology/Approach - in article used the method of studying literature (used in the national literature in this field, including scientific articles and legal acts). Method of analysis used. Findings - the article is an attempt of the answer to a question, how to present the factoring in books of account - both factor and factoring - in the context very general of only pointers arising from the Accounting Act. Originality/ Value - factoring is a contract in an unnamed Polish law, and therefore it is difficult to refer to accounting regulations on how the records. Suggested solutions concerning principles of including the factoring in books of account of both the factor and factoring, are useful to the practice. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Chaczykowska W. (2008), Faktoring - na czym polega i jak go rozliczać, "Biuletyn Rachunkowości" nr 6.
 • Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków (2008), red. M. Panfil, Difin, Warszawa.
 • Gawrońska J. (2009), Faktoring jako forma finansowania działalności, ,,Monitor Księgowego" nr 8.
 • Grzywacz J. (2005), Faktoring. Difin, Warszawa.
 • Ignaczewski J. (2004), Umowy nienazwane, C.H. Beck, Warszawa.
 • Jonasz E. (2008), Faktoring jako jedna z metod finansowania przedsiębiorstw na polskim rynku finansowym, Wyd. Promotor, Warszawa.
 • Kreczmańska-Gigol K. (2006), Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego, Difin, Warszawa.
 • Kreczmańska-Gigol K. (2007), Faktoring pełny przyspieszony w księgach rachunkowych faktora, "Prawo Przedsiębiorcy" nr 036.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2011 (2011), SKwP, Warszawa.
 • Podedworna-Tarnowska D. (2007), Faktoring w Polsce: szanse i zagrożenia rozwoju, Wyd. SGH, Warszawa.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady DzU UE nr L 320/1.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, DzU 2001, nr 149, poz. 1674, z późn. zm.
 • Tokarski M. (2005), Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach: forma krótkoterminowego finansowania działalności, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, DzU 2011, nr 85, poz. 458, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, DzU 2012, poz. 1376, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330, z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171249589

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.