PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 61, T. 2 | 415--427
Tytuł artykułu

Ryzyko utraty zdolności jednostki do kontynuowania działalności w teorii i praktyce gospodarczej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Prediction of the Financial Distress Model in the Synthetic Evaluation of the Financial Situation of Enterprises - on the Example of The Petroleum Sector Companies Listed on the WSE
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie ryzyka utraty zdolności jednostki do kontynuacji działalności w oparciu o literaturę p rzedmiotu i na przykładzie spółek przemysłu paliwowego notowanych na GPW. Wiąże się to z narastającymi potrzebami prowadzenia licznych analiz z zakresu szerokiego aspektu działalności przedsiębiorstwa - wynikającymi ze zwiększonego zainteresowania praktycznymi aspektami dziedzin ekonomicznych, zwłaszcza rachunkowością. Szczególnie istotnego znaczenia nabiera zasada kontynuacji działalności oraz ryzyko jej zaprzestania. Przepisy krajowe oraz międzynarodowe szczególną uwagę zwracają na doniosłą rolę przestrzegania prawidłowej procedury określania możliwości kontynuacji działalności. Nie bez znaczenia dla jej realizacji jest prawidłowość sporządzanych sprawozdań finansowych, tworzenie rzetelnego i prawdziwego obrazu przedsiębiorstwa oraz szereg czynników uzależnionych od oceny kierownictwa - takich, jak prawidłowa wycena czy brak stronniczości. Wiąże się to nierozerwalnie z działaniami biegłego rewidenta w zakresie podjęcia decyzji o kontynuacji działalności. Uzyskane wyniki badań udzielają odpowiedzi w zakresie kondycji przedsiębiorstw sektora paliwowego notowanych na GPW oraz sygnalizują możliwość utraty zdolności spółek do kontynuowania działalności. Metodologię badań stanowi analiza porównawcza - dla zilustrowania problemu wykorzystano model predykcji bankructwa ZGS5-GPW przeznaczony do analizy spółek notowanych na GPW w Warszawie. Uzupełnienie wyników przedstawionych na podstawie badania dyskryminacyjnego stanowi badanie przeprowadzone z wykorzystaniem statycznych wskaźników płynności finansowej. Odrębną kwestię stanowi stworzenie mapy kontynuacji działalności. Artykuł ma istotne znaczenie dla działalności przedsiębiorstw w zakresie oceny ryzyka utraty zdolności do kontynuacji działalności oraz oceny sytuacji finansowej. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the risk of non-going concern basis based on the literature and on the example of oil industry companies listed on the Warsaw Stock Exchange. It is connected with the growing needs of conduct numerous analyzes of a wide range of aspects of an enterprise - resulting from the increased interest in the practical aspects of economic sectors, particularly accounting. Particular importance of the concept of going concern and the risk of cessation. National legislation and international special attention to the important role observe the correct procedure for determining the feasibility of continuing operations. It is not without significance for the correctness of its implementation of the financial reports, the creation of a fair and true picture of the company and a number of factors depend on the assessment of management - such as the correct valuation or lack of bias. It is connected inextricably with those of an auditor for the decision to continue operations. Obtained results provide answers to the condition of the petroleum sector companies listed on the Warsaw Stock Exchange and indicate the possible loss of the ability of those companies to continue operations. The research methodology is a comparative analysis - to illustrate the problem was used the prediction of financial distress model ZGS5-GPW for the analysis of listed companies. Supplementing the data presented in the study of discrimination study using static liquidity ratios. A separate issue is the mapping of continued operations. Article is essential for enterprises in assessing the risk of losing the ability to continue operations and financial evaluation. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie (2006), red. M. Jarzemowska, PWE, Warszawa.
 • Antonowicz P. (2007), Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, Wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o. o., Gdańsk.
 • Bednarski L., Waśniewski T. red. (1996), Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, t. 1, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Financial ratios-explanation (2006), ICAP Group SA, October.
 • Grossman S. J., Miller M. (1988), Liquidity and market structure, "Journal of Finance" 43 (3).
 • http://www.investopedia.com/terms/l/liquidityratios.asp.
 • http://www.investopedia.com/terms/l/liquidityratios.asp 2013.
 • http://www.ona24.eu (2008).
 • http://www.stud.umk.pl/~knr/images/dokumenty/Krajowy%20standard%20rewizji%20finansowej %20nr%201%20(wraz%20z%20za%C5%82%C4%85cznikami).pdf.
 • http://www.wybrancy.com (2010).
 • Kralicek P. (1995), Podstawy gospodarowania finansami, Wyd. Międzynarodowej Szkoły Menedżerów, Warszawa.
 • Lippman S.A., McCall J.J. (1986), An operational measure of liquidity, "American Economic Review".
 • Mała encyklopedia rachunkowości (1971), red. S. Skrzywan, PWN, Warszawa.
 • Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Kontroli Jakości, Tom II, KIBR, 2010, MSRF 570 Kontynuacja Działalności.
 • Nesterak J., Żmuda J. (2005), Statyczna a dynamiczna ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Zeszyty Naukowe nr 3, Kraków.
 • Nowak M. (2002), Ocena zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego, Wyd. Bodie, Poznań.
 • Ostaszewski J. (1991), Ocena efektywności przedsiębiorstwa według standardów EWG, CIM Warszawa.
 • Pałczyńska-Gościniak R. (2001), Ocena przedsiębiorstwa w aspekcie kontynuacji działania, "Monitor Rachunkowości i Finansów" nr 3.
 • Prezentacja sprawozdań finansowych (2007), red. K. Winiarska, Difin, Warszawa.
 • Rachunkowość finansowa i podatkowa (2010), red. T. Cebrowska, PWN, Warszawa.
 • Sierpińska M, Jachna T. (2011), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. naukowe PWN, Warszawa.
 • Sprawozdania finansowe z działalności Grupy Lotos SA [LTD] za rok 2008.
 • Sprawozdanie finansowe z działalności Grupy Lotos SA [LTD] za rok 2012.
 • Sprawozdanie finansowe z działalności Grupy Lotos SA [LTD] za rok 2011.
 • Sprawozdanie finansowe z działalności Grupy Lotos SA [LTD] za rok 2010.
 • Sprawozdanie finansowe z działalności Grupy Lotos SA [LTD] za rok 2009.
 • Sprawozdanie z działalności Petrolinvest SA za rok 2008.
 • Sprawozdanie z działalności Petrolinvest SA za rok 2009.
 • Sprawozdanie z działalności Petrolinvest SA za rok 2010.
 • Sprawozdanie z działalności Petrolinvest SA za rok 2011.
 • Sprawozdanie z działalności Petrolinvest SA za rok 2012
 • . Sprawozdanie z działalności PGNiG SA za rok 2009.
 • Sprawozdanie z działalności PGNiG SA za rok 2010.
 • Sprawozdanie z działalności PGNiG SA za rok 2011.
 • Sprawozdanie z działalności PGNiG SA za rok 2012.
 • Sprawozdanie z działalności PGNiG SA za rok.2008.
 • Sprawozdanie z działalności PKN Orlen SA za rok 2008.
 • Sprawozdanie z działalności PKN Orlen SA za rok 2009.
 • Sprawozdanie z działalności PKN Orlen SA za rok 2010.
 • Sprawozdanie z działalności PKN Orlen SA za rok 2011.
 • Sprawozdanie z działalności PKN Orlen SA za rok 2012.
 • Surmowa I. (1991), Zakres i kierunki analizy finansowej, TNOiK, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, DzU 2009, nr 175, poz. 1361, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330.
 • Vademecum samodzielnego księgowego (2005), red. W. Gos, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa.
 • Wędzki D. (2012), Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Kraków.
 • Zuba M. (2009), Związek rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Seria: Ekonomia nr 1, Lublin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171249779

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.